Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
 • makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]
50lari

makdonaldsTan. zRvis xediT studio dRiurad. [ baTumi ]

oqtomberi 11, 2019
GEO1311296
makdonaldsTan. maRal sarTulze qiravdeba erT oTaxiani bina. zRvis xediT. 30kv. aivniT. mis: gorgilais quCa 98. tel: 568 79 38 46
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 30m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1141 - 1170 sul 1544

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq