Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
qiravdeba 2 oTaxiani bina
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina
400lari

qiravdeba 2 oTaxiani bina

ivlisi 12, 2019
GEO1309759
qiravdeba keTilmowyobili 2 oTaxiani bina, mis: q.quTaisi, gr.abaSiZis 2/86, me-2 sarTuli. binaSi aris centraluri gaTboba, cxeli wyali, kondicioneri, sayofacxovrebo teqnika, aveji. tel: 551223256
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2019-07-15
 • mweveli : ara
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, televizori, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 2681 - 2720 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq