Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba
 • qiravdeba
 • qiravdeba
 • qiravdeba
 • qiravdeba
300$ 917.93lari

qiravdeba

ivlisi 12, 2019
GEO1211051
qiravdeba- 2 oTax. axalaSenebul saxlSi. axali evroremontiT, Tanamedrove avejiT, teqnikiT , centr/gaTbobiT, z/zafxulis kondicioneriT.ori aivniT (11 kv.m ) rk. kariT, metalos kar-fanjriT. didubeSi, samtrediis quCaze 3(14) sarTulze. 67 kv.m bina. parkingis adgiliT, 2 liftiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 75m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, maRaziebi, mdinare
gancxadebebi 3331 - 3360 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq