Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi
 • qiravdeba bina balaxvanSi

qiravdeba bina balaxvanSi

ivlisi 12, 2019
GEO1309744
qiravdeba 4 oTaxiani bina balaxvanSi dupleqsis tipis sami saZinebliT evro remontiT yvelenairi kopmfortiT gazi deni wyali internetiT SemexmianeT 555615542 574545704 xaTuna
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 90m²
 • oTaxebis raodenoba : 6
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1561 - 1600 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq