Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba bina dRiurad 50larad
 • qiravdeba bina dRiurad 50larad
 • qiravdeba bina dRiurad 50larad
 • qiravdeba bina dRiurad 50larad
 • qiravdeba bina dRiurad 50larad
 • qiravdeba bina dRiurad 50larad
50lari

qiravdeba bina dRiurad 50larad

ivlisi 13, 2019
GEO1308205
qiravdeba bina dRiurad bagrationis quCaze referaluri saavadmyofos gverdiT, 2oTaxiani izolirebuli bina, erTi saZinebliT sadac dgas erTi didi or sawoliani da erTi erTsawoliani , misaRebSi dgas divani romelic iSleba , vaifai,cxeli wyali,kondencioneri da yvela saWiro nivTiT, moTavsdeba 4-5 adamiani fasi 50 lari tel 555763229
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 55m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 41 - 80 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq