Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba dRiura marjaniSvilis metrosTan 592441046
30lari

qiravdeba dRiura marjaniSvilis metrosTan 592441046

ivlisi 06, 2020
GEO1135739
qiravdeba erToTaxiani bina metro marjaniSvilTan axlos .binaSi aris yvelanairi komforti .dilidan dilamde 30-40-50 lari 592441046
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 35m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
gancxadebebi 4861 - 4890 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq