Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba dRiura marjaniSvilis metrosTan 592441046
30lari

qiravdeba dRiura marjaniSvilis metrosTan 592441046

ivlisi 12, 2019
GEO1135739
qiravdeba erToTaxiani bina metro marjaniSvilTan axlos .binaSi aris yvelanairi komforti .dilidan dilamde 30-40-50 lari 592441046
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 35m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5961 - 6000 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq