Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba dRiurad 30 lari
 • qiravdeba dRiurad 30 lari
 • qiravdeba dRiurad 30 lari
 • qiravdeba dRiurad 30 lari
 • qiravdeba dRiurad 30 lari
 • qiravdeba dRiurad 30 lari
30lari

qiravdeba dRiurad 30 lari

ivlisi 06, 2020
GEO1166174
qiravdeba dRiurad marjaniSvilis metrosTan izolirebuli binebi,binebs aqvT Tavisi vana-tualeti da samzareulo. 30-40 lari t-592-180509
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 35m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : bankebi, supermarketi, maRaziebi
gancxadebebi 4831 - 4860 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq