Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba dRiurad an iyideba CaqvSi ulamazesi saxli ezoTi. 577 92 10 22
120lari

qiravdeba dRiurad an iyideba CaqvSi ulamazesi saxli ezoTi. 577 92 10 22

ivlisi 12, 2019
GEO1305254
qiravdeba dRiurad an iyideba CaqvSi ulamazesi saxli ezoTi,centraluri gzidan 1kmSi. saxli aris orsarTuliani,
sul 9 oTaxi;4saZinebliT,( 9 adamiani moTavsdeba Tavisuflad )misaRebiT,samzareuloTi,abazaniT,didi aivnebiT.saxls aaqvs didi ezo , SeiZleba manqanis gaCereba da garecxva,aris mayali sadac SegiZliaT mwvadi SewvaT da a.S.saxli aris Zalian sufTa da axali remontiT, da rac mTavaria saxli iqneba Tqvens gankargulebaSi "sxva aravin iqneba". saxlidan baTumamde avtomanqaniT Wirdeba 10 15 wuTi, ase rom Tu gnebavT qalaqgareT mSvid garemoSi cxovreba damikavSirdiT miTiTebul nomerze. 577 92 10 22. ps. aq 5 suraTze metis dadeba ar SeiZleba,dawvrilebiT viberSi SemiZlia gamogigzavnoT da gaCvenoT saxlis sxva xedebis suraTebi.(fasze SeiZleba saubari)
yuradReba : 155 000 $ :
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 260m²
  • miwa : 2690m²
  • oTaxebis raodenoba : 9
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
  • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, maRaziebi, zRva, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 4121 - 4160 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq