Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba dgiurad
  • qiravdeba dgiurad
  • qiravdeba dgiurad
60lari

qiravdeba dgiurad

ivlisi 06, 2020
GEO1119556
qiravdeba dRiurad 1 oTaxiani bina saburTaloze. . fasi 60 lari. tel 556901222. ( maqvs sxva binebic.)
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 40m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
  • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
gancxadebebi 8041 - 8070 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq