Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
 • qiravdeba diasaxlisTan erTad
250lari

qiravdeba diasaxlisTan erTad

ivlisi 03, 2020
GEO1241580
xuT oTaxian binaSi qiravdeba erTi oTaxi erT gogonaze diasaxlisTan erTad
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 120m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
gancxadebebi 3841 - 3870 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq