Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
qiravdeba erT oTaxiani bina 8 sarTuliani binis me-4 sarTuli mesxiSvilis quCaze. fasi 200 lari
200lari

qiravdeba erT oTaxiani bina 8 sarTuliani binis me-4 sarTuli mesxiSvilis quCaze. fasi 200 lari

Tebervali 01, 2019
GEO1111275
sufTa bina pirveladi avejiT
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 30m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 7921 - 7960 sul 8726

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq