Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
 • qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari
30lari

qiravdeba izolirebuli binebi dRiurad 579-062508 30 lari

ivlisi 12, 2019
GEO1166169
qiravdeba 1 da 2 oTaxiani izolirebuli binebi qalaqis centrSi,yvelanairi komfortiT,metro marjaniSvilTan, 40-50-60 lari 579-062508 592180509
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 30m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5601 - 5640 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq