Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
mcxeTa-mTianeTi >> yazbegi
qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509
 • qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509
 • qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509
 • qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509
 • qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509
15lari

qiravdeba oTaxebi sastumro snoSi 592180509

ivlisi 12, 2019
GEO1247227
qiravdeba sastumro snoSi,stefanwmindidan 5 kilometrSi 592180509
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, terasa, veranda, buxari, sardafi, baRi, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2641 - 2680 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq