Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
mcxeTa-mTianeTi >> yazbegi
qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
15lari

qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624

ivlisi 12, 2019
GEO1141725
qiravdeba komfortuli oTaxebi sofel snoSi yazbegidan 5-6 kilometrSi.595782624
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, terasa, veranda, sardafi, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, Rumeli, gazqura
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5121 - 5160 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq