Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
mcxeTa-mTianeTi >> yazbegi
qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
 • qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624
15lari

qiravdeba oTaxebi snoSi 595782624

ivlisi 06, 2020
GEO1141725
qiravdeba komfortuli oTaxebi sofel snoSi yazbegidan 5-6 kilometrSi.595782624
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, terasa, veranda, sardafi, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, Rumeli, gazqura
gancxadebebi 1351 - 1380 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq