Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze
  • qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze
  • qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze
  • qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze
  • qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze

qiravdeba oroTaxiani bina saburTaloze

seqtemberi 02, 2019
GEO1279613
bina mdebareobs politkovskaias quCa N10 (yofili jiqia) me-5 sarTuli, metro universitetTan da universitetis maRliv korpusTan axlos, aqvs parkingi, aris keTilmowyobili. TveSi 550 lari
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 45m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : parkingi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana
  • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, sasursaTo
ruqis naxva
gancxadebebi 7411 - 7440 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq