Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> saburTalo
qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
 • qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2
900lari

qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2

ivlisi 12, 2019
GEO1309689
qiravdeba vaJa-fSavelas me 5 kvartalSi 67 kvm 3 oTaxiani bina . 9 sarTulianis me 6 sarTulze , 2 saZinebeli, erTi patara sabavSo saZinebliT, misaRebi lojiT. aivniT , ori sveli wertiliT. gaTboba - karma. fasi: 900 lari . tel: 551580191
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 67m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 3921 - 3960 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq