Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba venaxi
13 000$ 38 414.97lari

iyideba venaxi

ivlisi 31, 2019
GEO1306839
vyidi 9700 kv.m miwis nakveTs, mdebare yvarlis raionSi, sofeli Sildis mimdebare teritoriaze, kerZod, nekresis gaswvriv (trasidan 1 km-Si). gaSenebulia 100 m. sigrZis 28 plani rqawiTeli. nakveTi aris Sesuli qinZmaraulis zonaSi. fasi 13 000 $. dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT Semdeg sakontaqto nomerze: 555561754 giorgi, 593209719 eka
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : Land
  • miwa : 9700m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2491 - 2520 sul 7479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq