Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vaswavli klasikur vokals

vaswavli klasikur vokals

seqtemberi 20, 2018
GEO40944
vaswavli klasikur vokals nebismier asakSi , agreTve movamzadeb abiturientebs , var konesrvatoriis pedagogi, operis solisti da saerTaSoriso konkursebis laureati, swavla qarTul , inglisur da rusul enebze , fasi SeTanxmebiT tel: 897-39-22-11
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
vaswavli, viswavli
gancxadebebi 8161 - 8190 sul 37891

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq