Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
veZeb samsaxurs!
400lari

veZeb samsaxurs!

agvisto 12, 2018
GEO564690
gaxlavarT profesionali masajisti diplomiT, maqvs muSaobis didi gamocdileba rogorc saqarTvelosSi aseve sazgavrgareT ,vakeTeb gamajansaRebel samedicino masajs, vmusSaob certilebze , aseve maqvs bavSvebTan musSaobis gamocdileba , SemiZlia vimuSavo ZiZaT .
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • sqesi : qali
airCie saukeTeso SemoTavazeba
dasaqmeba, samuSao >> veZeb samsaxurs
gancxadebebi 7241 - 7280 sul 35993

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq