Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> saburTalo
viqiraveb

viqiraveb

ianvari 24, 2019
GEO1277315
viqiraveb binas saburTaloze 1 oTaxians 200-300 larSi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 20m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • xelmisawvdomia : 2019-03-10
  • mweveli : ara
  • Sinauri cxovelebi : ara
  • keTilmowyoba : aivani
  • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti)
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 21361 - 21400 sul 35993

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq