Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
vyidi binas maxinjauri rkinigzis sadgurTan axlos
24 000$ 71 289.38lari

vyidi binas maxinjauri rkinigzis sadgurTan axlos

ivlisi 15, 2019
GEO1310075
saswrafod iyideba 54 m.kv gasaremontebeli bina maxinjauris rkinigzis sadgurTan axlos,axal aSenebul korpusSi me 4 e sarTulze.masala nayidi maqvs mecCqareba Zaan da vyidi Tavis masaliT detalebisTvis darekeT 555935097 555566268
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 54m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 18481 - 18510 sul 31205

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq