Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> isani
vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
  • vaqiraveb avtobus
1 000 000 000 000lari

vaqiraveb avtobus

ivlisi 15, 2018
GEO349917
vaqiraveb mersedesis markis: 70, 55, 50, 27, 20, 18,(miniveni, sedani)- adgilian avtobusebs. Sevasruleb reisebs: saqarTveloSi,TurqeTi, ruseTSi, evropaSi, azerbaijanSi, sasomxeTSi. movemsaxurebi rogorc turistul aseve kerZo kompaniebs. mersedesis markis 2000-2014 wlis modelebiT.gvaqvs turistul kompaniebTan da uSualod turistebTan didi gamocdileba.
kontaqti :
  • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, meqanikuri kondicioneri
  • sxvadasxva mowyobilobebi : avto farebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 321 - 360 sul 578

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq