Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samegrelo >> foTi
iyideba skuteri SeaDoo GTX DI Bombardier
5 000$ 16 575.20lari

iyideba skuteri SeaDoo GTX DI Bombardier

agvisto 28, 2018
GEO38059
Tavisi pricepiT, 3 JiletiT da CixoliT. 3 kaciani. yvela sabubuTebi wesrigSi. Camoyvanilia holandiidan. idealur, gamarTul mdgomareobaSi. aqvs 2 strokiani, 2 cilindriani Rotax-is Zravi. simZlavre - 951cc / 130 hp baki - 56.5 litriani.
kontaqti :
gancxadebebi 1 - 11 sul 11

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq