Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
15lari

daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos

ianvari 04, 2019
GEO642047
baTumSi,zRvasTan axlos qiravdeba kerZo saxlis oTaxebi,sruli komfortiT,civi cxeli wyali 24 saaTi, yvela saxis teqnika samzareuloSi, sarecxi manqana, interneti, aivnebi saxlis irgvliv, didi ezo, sadac SegiZliaT gaaCeroT manqana.fasi 15 lari erTi adamiani.damikavSirdiT 591 711 228 nino
kontaqti :
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, sardafi, sxveni, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode, mebaRe
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 721 - 760 sul 35817

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq