Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
  • daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos
15lari

daisveneT baTumSi mSvid garemoSi zRvasTan axlos

noemberi 04, 2019
GEO642047
baTumSi,zRvasTan axlos qiravdeba kerZo saxlis oTaxebi,sruli komfortiT,civi cxeli wyali 24 saaTi, yvela saxis teqnika samzareuloSi, sarecxi manqana, interneti, aivnebi saxlis irgvliv, didi ezo, sadac SegiZliaT gaaCeroT manqana.fasi 15 lari erTi adamiani.damikavSirdiT 591 711 228 nino
kontaqti :
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, sardafi, sxveni, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, televizori, sakabelo televizia, Sida telefoni, DIGICODE, mebaRe
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 24991 - 25020 sul 30143

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq