Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
mcxeTa-mTianeTi >> yazbegi
gesThausi geregTSi
20lari

gesThausi geregTSi

dekemberi 06, 2018
GEO288131
qiravdeba gesThausi yvela saWiro pirobiT, fasi 20 laridan, 2 saZinebliT romelic itevs 6-7 adamians. tel: 599 94-66-11
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 100m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • mweveli : ki
  • Sinauri cxovelebi : ara
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 31 - 60 sul 156

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq