Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
turi Sri-lankaSi
282$ 869.98lari

turi Sri-lankaSi

oqtomberi 06, 2019
GEO626465
turi Sri-lankaSi mxolod 282$ 1 adamianze!

fasSi Sedis:
- 3 * sastumro (5 dRe / 4 Rame)
- sauzme
- transferi
- samogzauro dazRveva
- savizo mxardaWera

ar Sedis:
- aviabileTi

+995 32 295 11 01
+995 577 51 15 48
tour1@vescortravel.com
d. aRmaSeneblis gamz. 10
0102 Tbilisi, saqarTvelo
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 30

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq