Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
 • iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)
65 000$ 200 862.48lari

iyideba bina saburTaloze axal aSenebul korpusSi (6 sarTuliani korpusi)

aprili 13, 2020
GEO1176579
iyideba bina saburTaloze. misamarTi: lorTqifaniZis q. 18, sarTuli 3. farTi: 67 kvm. 1 saZinebeli; samzareulo da misaRebi oTaxi. aivani. parkingis adgili. centraluri gaTboba, interneti, aveji. damikavSirdiT nomerze: 577351115
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 67m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 21631 - 21660 sul 32927

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq