Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
 • qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900
80lari

qiravdeba bina dRiurad - 80 lari, baTumSi | tel:592898900

ivnisi 14, 2018
GEO1211409
qiravdeba bina dRiurad 80 larad, baTumSi
tel: 592898900
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : aivani, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 7771 - 7800 sul 7872

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq