Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
masaJi
  • masaJi
50l

masaJi

seqtemberi 05, 2023
GEO1037169
var serTificirebuli masaJisti.vakeTeb masaJs sami Tvidan samoc wlamde.samkurnalod an sarelaqsaciod.samkurnalo masaJi 15 laridan.relaqsi keTdeba mTlian sxeulze.naxevari saaTi 30 lari,erTi saaTi 50 lari.mxolod masaJi da araferi sxva.SesaZlebelia binaze misvla.an rusTavSi Cem binaze.vmuSaob 21:00 saaTamde.
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 150 sul 175

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq