Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
 • qiravdeba dRiurad firosmanis 16
80lari

qiravdeba dRiurad firosmanis 16

oqtomberi 09, 2019
GEO1305994
baTumi - 2 oTaxiani bina firosmanis quCa 16. dRiurad. tel: 568 79 38 46
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 571 - 600 sul 1543

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq