Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi
  • qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi
  • qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi
  • qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi
  • qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi
130lari

qiravdeba bina dRiurad prestijul kompleqsSi

agvisto 16, 2019
GEO603029
qiravdeba 3oTaxiani bina qalaqis centrSi,zgvasTan axlos
malivia123@rambler.ru
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 85m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1081 - 1120 sul 8364

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq