Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
 • qiravdeba dRiurad
100l

qiravdeba dRiurad

seqtemberi 29, 2023
GEO1442550
qiravdeba qalaqis centrSi komfortuli 130kv.m bina. 2 didi saZinebliT. qiravdeba minimum 2 dRiT. ar qiravdeba wveulebisTvis.
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 130m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2024-02-02
 • mweveli : ara
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : aivani, veranda
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva, tba
ruqis naxva
gancxadebebi 1501 - 1530 sul 6528

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq