Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba dRiurad marjaniSvilis metrosTan 592180509
50lari

qiravdeba dRiurad marjaniSvilis metrosTan 592180509

ivlisi 06, 2020
GEO1117223
qiravdeba mepatronisgan ori 1 oTaxiani sastumros tipis binebi m.marjaniSvilTan. izolirebuli, komfortuli ,saojaxo sastumro , Tbilisis centrSi.aRmaSeneblis paralelur quCaze,binebi aris sufTa ,garemontebuli, abazana-tualeti kafelSi,mudmivi civi da cxeli wyali, keTilmowyobili samzareulo,kondicioneri(zamTar-zafxuli), televizori sakabelo -60 arxiT, macivari, sahaero interneti WI-FI, sufTa TeTreuli, sarecxi manqana, Cveni misamarTia: winamZRvriSvilis quCa, metro marjaniSvilidan 5 wuTis savalze.ori kacis Rirebulebaa - 50 lari t-592-180509
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 35m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
ruqis naxva
gancxadebebi 1351 - 1380 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq