Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
 • qiravdeba erToTaxiani bina
200$ 569lari

qiravdeba erToTaxiani bina

ivlisi 12, 2019
GEO1309701
qiravdeba erToTaxiani bina saburTaloze.gamrekelis quCaze.4(8) garemontebuli.avejiT.teqnikiT.internetiT.aivniT.rkinis kariT.
tel:599411889
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 35m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2521 - 2560 sul 7499

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq