Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> isani
qiravdeba kerZo saxli

qiravdeba kerZo saxli

ivlisi 12, 2019
GEO1309692
qiravdeba kerZo saxli ezoTi,awyuris quCaze
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 200m²
  • oTaxebis raodenoba : 5
  • keTilmowyoba : sardafi, baRi, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, televizori, sakabelo televizia, Sida telefoni, DIGICODE
ruqis naxva
gancxadebebi 7201 - 7230 sul 8744

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq