Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ

დეტალები და წესდება

ზოგადი დეტალები

ვებ-გვერდზე განცხადების გამოქვეყნება არის უფასო (გარდა VIP კატეგორიებისა), ხოლო რაოდენობა - განუსაზღვრელი. თქვენი განცხადება შეიძლება შეიცავდეს 5 სურათს. განცხადების სათაურში სიმბოლოების მაქსიმალური რაოდენობაა 100 ხოლო ტექსტში - 10000
gancxadebebi.ge-ზე თქვენ მიერ გამოქვეყნებული განცხადებების რაოდენობა შეუზღუდავია. ამავდროულად, არ შეიძლება ერთი და იმავე შინაარსის მქონე განცხადების რამდენჯერმე გამოქვეყნება.
თქვენ მიერ განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ, მისი წესებთან შესაბამისობა გადამოწმდება ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ, განცხადების ვებ-გვერდზე საჯაროდ გამოჩენამდე.

წესდება

როგორც gancxadebebi.ge-ს მომხმარებელი, დარწმუნებული უნდა იყოთ იმაში, რომ თქვენი განცხადების შინაარსი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს (სანქციის ზომა განისაზღვრება ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ დარღვევის სიმძიმისა და კონტექსტის გათვალიწინებით). გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ მოცემული პირობებით jober.ge-თ სარგებლობისას.
ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ აკრძალული ქმედებები და საგნები:
 • ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ცივი ან ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელთა ფლობა საქართველოს კანონმდებლობითაა აკრძალული;
 • საგნები, რომლებზეც მოქმედებს ოფიციალური ემბარგო;
 • გატაცებული, მოპარული ან რაიმე სხვა გზით უკანონოდ მითვისებული ნივთები;
 • ლატარიის ბილეთები;
 • საკრედიტო ბარათები;
 • ოფიციალური სახელმწიფო დოკუმენტები;
 • კონტრაქტები და ბილეთები;
 • კოდის გამშიფრავები;
 • ნარკოტიკული ნივთიერებები;
 • ყალბი ფული, ყალბი მარკები ან მათ დასამზადებლად განკუთვნილი ნივთები/მომსახურებები;
 • ფინანსური ინსტრუმენტები;
 • რეკლამის გასავრცელებელი ინტერნეტ მისამართები;
 • პედოფილია / სექსუალური ძალადობა / ტრეფიკინგი;
 • ბეჭდის, შტამპის დასასმელი მოწყობილობები;
 • აკრძალული საქონელი;
 • ლუქებისა და საკეტების გახსნისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები;
 • მედიკამენტები, რომელთა რეალიზაციაც რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
 • ადამიანის ორგანოები;
 • არასრულწლოვანთათვის აკრძალული საგნები;
 • საშიში და აკრძალული ნივთიერებები;
 • არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელება;
 • ყველაფერი ის, რაც თესავს რაიმე სახის სიძულვილს, ძალადობას და დისკრიმინაციას (ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი, გენდერული და ა.შ.);
 • კერძო კრედიტორებისა იპოთეკარების მიერ თანხების გასესხების შესახებ წინადადებები;
 • პროსტიტუცია და პროსტიტუციასთან დაკავშირებული განცხადებები (სადაც ნახსენებია თანხები ან მინიშნებულია რაიმე სხვა სახით);
 • განცხადებები სუროგაციისა და დონაციის შესახებ, თუკი განცხადებაში გარკვევით არაა აღნიშნული განმცხადებილის სტატუსი (რეგისტირებული იურიდული პირი, ფიზიკური პირი);
 • ვაკანსიის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს დამქირავებლის შესახებ ისეთ ინფორმაციას (კომერციული/იურიდიული დასახელება, მისამართი და ა.შ.), რომელიც ვიზიტორს საშუალებას მისცემს გაიგოს თუ რომელი კომპანია აცხადებს ვაკანსიას;
 • არ დაიშვება ერთი და იმავე შინაარსის მქონე განცხადებების რამდენჯერმე (ერთზე მეტჯერ) განთავსება;
 • არ დაიშვება ერთზე მეტი ანგარიშის ფლობა (ანგარიშების დუბლირება);
ყურადღება : მომხმარებლის მიერ განცხადების დადასტურება ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ იგი გაეცნო ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს. განცხადებების შეზღუდვა და მომხმარებელთა მიმართ გატარებული შესძლო სანქციები გულისხმობს განცხადების წაშლას ან/და მომხმარებლის დაბლოკვას (სანქციის ზომა განისაზღვრება ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ).
ყოველი შემოსული განცხადება მოწმდება მოდერატორების მიერ. კომერციული ხასიათის, ან კომერციული გვერდების შემცველი განცხადებები არ მიიღება. აკძალულია ფასიანი ნომრის მითითება ტექსტში შესაბამისი ინფორმაციის მითითების გარეშე. იგივე მოხდება საეჭვო განცხადებების შემთხვევაში და ისეთ განცხადებებზე, რომლებიც შეეხება ვინმეს პიროვნულ გრძნობებს.

განცხადების ეფექტურობის განმსაზღვრელი დამატებითი სერვისები

გთავაზობთ რამდენიმე განსაკუთრებულ ფუნქციას, რომლებიც გაზრდის თქვენი წარმატების შანსებს.

VIP განცხადებები (პირობები და ინსტრუქცია)

VIP განცხადება განთავსდება ვებ-გვერდის ნებისმიერი შესაბამისი კატეგორიის ზედა ნაწილში. თითოეულ გვერდზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 VIP განცხადების არსებობა და მათი განახლება მოხდება ავტომატურად (შემთხვევითობის პრინციპით).
ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არ განათავსოს თქვენი განცხადება, თუ იგი ეწინააღმდეგება ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განცხადების არასწორად განთავსების შემთხვევაში ჩამოჭრილი თანხა უკან არ დაგიბრუნდებათ!

განცხადების დაუყოვნებლივი დადასტურება

ახალი ან უკვე არსებული განცხადების რედაქტირების დადასტურების შემდეგ, ჩვეულებრივ, ჩვენი ადმინისტრატორთა გუნდი ამოწმებს ყველა განცხადებას (შესაბამისობას ვებ-გვერდის გამოყენების წესებთან და პირობებთან), რაც, როგორც წესი, გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუ გსურთ არ შეყოვნდეს თქვენი განცხადება, და დაყოვნებლივ განთავსდეს საჯარო სივრცეში, შეგიძლიათ შეარჩიოთ ქვემოთ მოცემული მომსახურებათა პაკეტები.
ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არ განათავსოს თქვენი განცხადება, თუ იგი ეწინააღმდეგება ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განცხადების არასწორად განთავსების შემთხვევაში ჩამოჭრილი თანხა უკან არ დაგიბრუნდებათ!

სარეკლამო ბანერების დეაქტივაცია

ებ-გვერდზე არსებული სარეკლამო ბანერების ადმინისტრაციას ეხმარება მოიზიდოს ვებ-გვერდის არსებობისთვის საჭირო რესურსები, რაც პოპულარული, თვისუფალი და უფასო ვებ-გვერდის შენარჩუნებასა და თქვენთვის ეფექტური მომსახურების გაწევაში გვეხმარება. სამწუხაროდ, ვებ-გვერდზე ბანერების არსებობა გარკვეულწილად აფერხებს ვებ-გვერდის მოწყობილობებში ჩატვირთვის სიჩქარეს და მოქმედებს ვებ-გვერდის გამოყენების კომფორტულობაზეც. თუ გსურთ სარეკლამო ბანერების დეაქტივაცია, რათა ისარგებლოთ ოპტიმიზირებული და ბევრად მოსახერხებელი დისპლეით, გთხოვთ ისარგებლოთ აღნიშნული სერვისით.

უნივერსალური საანგარიშო ერთეული - GancxCoin (GNX)

იმისათვის, რომ გაააქტიუროთ VIP კატეგორიები ან ისარგებლოთ სხვა ფასიანი მომსახურებებით, საჭიროა შეავსოთ თქვენი ანგარიში GancxCoin-ით (GNX).

ფასები

სუპერ VIPVIP პლუსVIPshopდაუყოვნებლივი დადასტურებაბანერების დეაქტივაცია
1 დღე4GNX2GNX1GNX5GNX10GNX1GNX
3 დღე12GNX6GNX3GNX15GNX30GNX3GNX
7 დღე24GNX12GNX6GNX30GNX60GNX6GNX
14 დღე44GNX22GNX11GNX55GNX110GNX11GNX
21 დღე60GNX30GNX15GNX75GNX150GNX15GNX
30 დღე92GNX46GNX23GNX115GNX230GNX23GNX

გადახდის საშუალებები

კრიპტოვალუტა (Cryptocurrency)

გთხოვთ შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა ან დააჭირეთ ღილაკს "ბალანსის შევსება" გვერდზე "ჩემი ანგარიში"; შემდეგ, გადარიცხეთ შესაბამისი რაოდენობის თანხა მითითებულ მისამართზე. თქვენი ბალანსი შეივსება გადახდიდან 10 წუთის განმავლობაში. ამ დროისთვის, ჩვენ ვიღებთ შემდეგ კრიპტოვალუტებს: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) და Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin : 1 GNX : 0.0000057BTC (1ლ)
BitcoinCash : 1 GNX : 0.00096996BCH (1ლ)
Litecoin : 1 GNX : 0.00509684LTC (1ლ)
Ethereum : 1 GNX : 0.000106965027784166ETH (1ლ)

საბანკო გადარიცხვით (ლარი)

ამისთვის საჭიროა დარეგისტრირდეთ gancxadebebi.ge- ზე თქვენი ელ-ფოსტის აქტიური მისამართით, გადახდის დროს მიუთითოთ ელ-ფოსტის მისამართი, რის შემდეგაც გადარიცხული თანხა აისახება თქვენს ბალანსზე (GNX ერთეულებში). იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ გადაიხადოთ კონკრეტული განცხადების VIP კატეგორიის აქტივაციისათვის, გადარიცხვის დანიშნულებაში უნდა მიუთითოთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი და განცხადების ნომერი (მაგ XXX@####.com GEO123456789). ამ შემთხვევაში, თანხა თქვენს ბალანსზე არ აისახება, თუმცა განცხადებას მიენიჭება შესაბამისი სტატუსი. მოცემულ ანგარიშზე ჩარიცხვა შესაძლებელია თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ბანკიდან (ინტერნეტ და მობილური ბანკების ჩათვლით) და თვითმომსახურების ტერმინალებიდან.
1 ლ : 1GNX
საბანკო რეკვიზიტები
საქართველოს ბანკი
კოდი : BAGAGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში : GE33BG0000000699600300/GEL

SMS სერვისი

თუ გსურთ, რომ თქვენი განცხადება განთავსდეს VIP კატეგორიაში საჭიროა გაგზავნოთ SMS ნომერზე 93433 (მობილური ნომრიდან, რომელიც მითითებული თქვენს ანგარიშში (შესაძლოა მითითებული იყოს რეგისტრაციისას). ტექსტში უნდა მიუთითოთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი და განცხადების ნომერი.
მაგალითად, თუ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართია xxx@###.com ხოლო განცხადების GEO123456789, ტექსტში მიუთითეთ: xxx@###.com #GEO123456789.
SMS-ის ღირებულებაა 2 ლარი. VIP კატეგორიაში განცხადების განთავსების ხანგრძლივობა - 24 საათი.
1 SMS : 1GNX

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ