iyideba
1 300$ 2 119lari

iyideba

Tebervali 28, 2013
GEO223834
damontaJebulia gazis aparatura
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : sedani
 • brendi : ford
 • gamoSvebis weli : 1997
 • garbeni : 240000km
 • realuri SesaZlebloba : 4c.
 • fiskaluri SesaZlebloba : 4c.
 • sawvavis tipi : benzini
 • feri : Savi
 • saloni : xaverdi
 • salonis feri : spilosZvlisferi
 • gadacemaTa kolofi : avtomatika
 • mgdomareoba : saremonto
 • karebis raodenoba : 5/4
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, centraluri saketi, klimatkontroli, radio CD, radio K7, eleqtro sarkeebi, savarZlebis gaTboba, niSnebi swori parkirebisaTvis
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : farebi nisliani amindebisaTvis, ABS, signalizacia, airbegebi
 • sxvadasxva mowyobilobebi : avto farebi

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1281 - 1320 sul 1874
 • niva 4 4
  3 200$ 5 216lari

  niva 4 4

  marti 23, 2013
  GEO234046
  vyidi manqanas.niva gamoSvebulia 2003 wels .saburavebi axali aqvs.yvelaferi wesrigSi aqvs ubralod zeti aris gamosacvleli.vizualuri mxare salonSi kargia.aqvs kondicioneri.muSaobs magnitafoni.yvelaferi wesrigSia .ubralod aris magalmTian raionSi nasiarulebi ...
 • iSleba BMW 740

  iSleba BMW 740

  marti 23, 2013
  GEO234726
  iSleba 1998 wlis BMW 740 matori 4.4 longi
 • iyideba
  2 000$ 3 260lari

  iyideba

  marti 22, 2013
  GEO234537
  micubiS galanti 1996 wlis 2000$ fasze SevtanxmdebiT
 • ganvadebiT,an gacvliT
  5 000$ 8 150lari

  ganvadebiT,an gacvliT

  marti 22, 2013
  GEO234594
  ganvadebiT,an gacvliT
 • karg fasSi manqana,saswrafod iyideba!
  1 300$ 2 119lari

  karg fasSi manqana,saswrafod iyideba!

  marti 21, 2013
  GEO234134
  cotas wvavs,Zalian ekonomiuria
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  marti 19, 2013
  GEO233074
  qiravdeba nisan mikra 4 kariani. saboloo SesyidviT, manqana aris normalur mdgomareobaSi. TveSi 350-400 lari. dainteresebuli pirebi damikavSirdiT. 577140041.
 • iyideba golf 4 (2004 wliani)
  4 500$ 7 335lari

  iyideba golf 4 (2004 wliani)

  marti 19, 2013
  GEO232946
  iyideba karg mdgomareobaSi. kruiz-kontroliT, el.sarkeebiT Tavisi gaTbobiT, el.SuSebiT. matoris Rvedebi,matoris da karopkis zeTi, akumlatori Secvlili aqvs. 592 253 325; 595 631 525
 • vyidi fiat puntos
  3 500$ 5 705lari

  vyidi fiat puntos

  marti 18, 2013
  GEO232586
  vyidi viat puntos karg mdgomareobaSi
 • Sevisyidi

  Sevisyidi

  marti 17, 2013
  GEO232347
  Sevisyidi ivekos an mersedersis tipis macivar manqanebs TveSi gadaxdiT bolo SesyidviT winaswari girebulebis 10% gadaxdiT
 • iyodeba opeli astra 1.6 matori.8 kubiani gazis baloniT
  2 300$ 3 749lari

  iyodeba opeli astra 1.6 matori.8 kubiani gazis baloniT

  marti 17, 2013
  GEO231997
  10 laris zapravkiT gadis 130-140 kilometrs qalaqSi.normanul mdgomareobaSi.ekotekis matoriT.1996 -aiani.bronzesferi.
 • mersedes c230 sport coupe kompressor
  6 300$ 10 269lari

  mersedes c230 sport coupe kompressor

  marti 16, 2013
  GEO231626
  manqana idealur mdgomareobaSia, dazianeba aranairi, minimaluric ki ar aqvs. aqvs panoramuli Weri. 599516073 zia
 • iyideba TOYOTA RAV-4
  8 800$ 14 344lari

  iyideba TOYOTA RAV-4

  marti 15, 2013
  GEO231509
  manqana aris idealur mdgomareobaSi, Camoyvanilia 1 wlis ukan, karfaqsis sufTa istoriiT,qarxnuli, SeuRebavi da uavario! originali garbeniT, Catarebuli aqvs sruli diagnostika, uproblemo da arafris Secvla ar Wirdeba. aqvs kruizkontroli.dayenebuli aqvs axali ...
 • iyideba avtomanqana BMW 318
  2 400$ 3 912lari

  iyideba avtomanqana BMW 318

  marti 15, 2013
  GEO231219
  manqana aris uproblemo aqvs axali akumlatori zeTi axali Secvlilia saburavebi saimedo .
 • vyidi manqanas
  3 200$ 5 216lari

  vyidi manqanas

  marti 14, 2013
  GEO230676
  manqana imyofeba idealur mdgomareobaSi.Secvlili aqvs zeTi(totali),remeni,haerisa da benzinis filtrebi,saburavebs ar sWirdeba Secvla,manqanas aqvs mocurebis sawinaaRmdego sistema,SesaZlebelia saWis regulireba.
 • vyidi avtomobils
  2 200$ 3 586lari

  vyidi avtomobils

  marti 13, 2013
  GEO223200
  vyidi micubiS galants karg mdgomareobasSi,200wliani matoriT da aseve maqvs nawilebic.
 • iyideba
  2 000$ 3 260lari

  iyideba

  marti 11, 2013
  GEO229263
  micubiSi galanti,manqana aris Cemi
 • vaz.2111
  1 100$ 1 793lari

  vaz.2111

  marti 09, 2013
  GEO228331
  imyofeba idealur mdgomareobaSi.1da7ZraviT. 5iani karipkiT.06xidiT.
 • iyideba
  7 300$ 11 899lari

  iyideba

  marti 08, 2013
  GEO228154
  iyideba manqana idealur mdgomareobaSi
 • iyideba avt. opel vita
  3 400$ 5 542lari

  iyideba avt. opel vita

  marti 08, 2013
  GEO227956
  manqana aris idialur mdgomareobaSi
 • manqanis Sesaxeb
  1 700$ 2 771lari

  manqanis Sesaxeb

  marti 06, 2013
  GEO227080
  wina marcxena capkis paCebniks aqvs xma , manqana kvadro 4X4 , manqana aris karg mdgomareobaSi rogorc xedavT vizualurad !
 • saswrafod iyideba
  2 300$ 3 749lari

  saswrafod iyideba

  marti 06, 2013
  GEO226927
  saswrafod iyideba opel veqtra karg mdgomareobaSi,10 kubiani gazis baloniT
 • iyideba saswrafod.
  2 300$ 3 749lari

  iyideba saswrafod.

  marti 06, 2013
  GEO226917
  iyideba saswrafod opel veqtra karg mdgomareobaSi,10 kubiani gazis baloniT.
 • iyideba saswrafod.
  2 300$ 3 749lari

  iyideba saswrafod.

  marti 06, 2013
  GEO226915
  iyideba sasqrafod.opel veqtra karg mdgomareobashi,10 kubiani gazis baloniat
 • pasat 1.8 turbo
  3 500$ 5 705lari

  pasat 1.8 turbo

  marti 05, 2013
  GEO138638
  manqana aris normalur mdgomareobaSi.
 • vyidi manqanas ganvadebiT
  3 100$ 5 053lari

  vyidi manqanas ganvadebiT

  marti 05, 2013
  GEO226170
  manqanas vyidi ganvadebiT, Tanxis gadaxdis grafikze SevTanxmdebiT
 • iyideba folcvagen pasati amerikuli varianti
  3 600$ 5 868lari

  iyideba folcvagen pasati amerikuli varianti

  marti 04, 2013
  GEO225848
  folcvagen pasati amerikuli varianti karg mdgomareobaSi; moyveba "pioneri"-s magnitofoni; fasze movrigdebiT; SesaZlebelia gacvla
 • iyideba bmv.
  3 500$ 5 705lari

  iyideba bmv.

  marti 04, 2013
  GEO225692
  saswrafod! iyideba Zalian kargad movlili, qarxnuli warmoebis uavario manqana bmv-520. darekeT da yvelafers dawvrilebiT agixsniT: fasi 3500 $-ia. 599 57-72-27 an 558 57-72-27 zaza.
 • vyidi saswrafod rav4 toiota
  6 500$ 10 595lari

  vyidi saswrafod rav4 toiota

  marti 03, 2013
  GEO225538
  saswrafod vidi rav4 mod
 • ikideba
  4 500$ 7 335lari

  ikideba

  marti 02, 2013
  GEO225116
  aris karg mdgomareobashi, akenia axali saburavebi. da 14 kubiani gazis baloni
 • Sevisyidi avtomobils ganvadebiT
  5 000$ 8 150lari

  Sevisyidi avtomobils ganvadebiT

  marti 02, 2013
  GEO225218
  manqana unda iyos idialur mdgomareobasSi
 • Sevivisyidi avtomobils ganvadebiT
  6 000$ 9 780lari

  Sevivisyidi avtomobils ganvadebiT

  marti 02, 2013
  GEO225224
  avtomobili undaiyos idialur mdgomareobaSi danarCenze piradaT gavisaubroT imedia SevTanxmdebiT.
 • saswrafod iyideba an icvleba
  5 500$ 8 965lari

  saswrafod iyideba an icvleba

  marti 01, 2013
  GEO224778
  fasze dalaparakeba SeiZleba
 • iyideba daSlili avtomobilis nawilebi CLK 320
  iSleba avtomobili CLK 320, 1999 wlis gamoSveba, kupe, 3.2 matoriT,sawvavis tipi benzini. tiptroniki, matori da karobka aris idealur mdgomareobaSi, aris yvela nawili, dagvikavSirdiT am nomrebze 595757572 daTo, 558894774 abe.
 • VagzavniT manqanebs germaniidan

  VagzavniT manqanebs germaniidan

  marti 01, 2013
  GEO224463
  vgebulobT manqanis SekveTas saqaTvelodan. Vehmarebi manqanis dzebnaSi gahedvaSi agreTve skaipiT vanaheb manqanas Dainteresebul pirebs SegidzliaT mommarToT telefonis nomerze +4917655613850 sergo an +4915228680553 sophiko Email autos-export@gmx.de
 • iyideba avtomanqana.
  3 900$ 6 357lari

  iyideba avtomanqana.

  Tebervali 28, 2013
  GEO224252
  ganubaJebeli.saukeTeso mdgomareobaSi. 1.8.turbo.tiptroniki.axali Camoyvanilia.
 • iyideba
  1 400$ 2 282lari

  iyideba

  Tebervali 28, 2013
  GEO224241
  saswrafod vyidi BMW-s 1400 dolarad karg mdgomareobaSi.17-iani diskebiT.1.8 ZraviT.fasze SeTanxmeba SeiZleba.
 • vyidi avtomobils
  1 400$ 2 282lari

  vyidi avtomobils

  Tebervali 28, 2013
  GEO224221
  saswrafod avtomobils 1400 dolarad.17- iani diskebiT, 1.8 ZraviT.axali akumliatoriT. karg mdgomareobaSi.fasze SeTanxmeba SeiZleba.
 • Prodam Mercedes C 240 iz Germanii, 2002 god! Ne rastamozhen.
  7 800$ 12 714lari

  Prodam Mercedes C 240 iz Germanii, 2002 god! Ne rastamozhen.

  Tebervali 28, 2013
  GEO223978
  V ochen khoroshem sostojanii, jest servisnaja knizhka, realnyi probeg, ne bitaja i ne krashenaja, ochen vmestitelnyi salon. Mashina prikhodit na sledushej nedele, v nachale Marta. Voprosy poka pishite na imail: avtomankana@gmail.com
 • iyideba
  1 400$ 2 282lari

  iyideba

  Tebervali 28, 2013
  GEO224135
  vyidi saswrafod 1400 dolarad.fasi SeTanxmebiT. 17-iani diskebiT.axali akumliatoriT.zura