VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 28196
 • davigiraveb binas
  3 000$ 4 890lari

  davigiraveb binas

  ivlisi 07, 2015
  GEO586730
  davigiraveb 3 wliT binas 2oTaxian kar mdgomareobaSi avejiT 3000$dolaraT damikavSirdiT 5551280889,sasurvelia avejiT
 • saswrafod! iyideba an qiravdeba komerciuli farTi sololakSi
  70$ 114.10lari

  saswrafod! iyideba an qiravdeba komerciuli farTi sololakSi

  ivlisi 07, 2015
  GEO585011
  saswrafod! iyideba an qiravdeba komerciuli farTi sololakSi, amaRlebis quCaze (yofili daviTaSvili), saerTo farTi 140 kv.m (130kv.m +10kv.m aivani), axali aSenebuli Savi karkasi, gamodgeba rogorc komerciuli, sacxovrebeli da Sereuli miznebisTvis. (fasi SeTanxmebiT). ...
 • iyideba bina baTumSi
  50 000$ 81 500lari

  iyideba bina baTumSi

  ivlisi 07, 2015
  GEO531315
  iyideba bina q baTumSi, axalaSenebuli korpusis 7 sarTulze, 3 oTaxiani, axal garemontebuli, 2 aivniT, uzrunvelyofilia cxeli wyliT, bunebrivi airiT, lifti, sadarbazo keTilmowyobili. xedi zRvis mxares. mob: 591 405 962 Sorena. fotoze rac Cans dasasrulebeli samuSaoebi ...
 • saswrfod iyideba kerZo saxli bonSi,saxokias q.N- 66-(48000$)( 558775016)-mflobelis gancxadeba
  kerZo saxli aris bonSi,avtosadguris mimdebare teritoriae,gogolis quCis paralelur quCaze Tedo saxokias N 66.saxli aris 120kv.m,xolo SemogarenSi aqvs 650 kvadratuli metri miwa.aqvs didi ezo.Seyvanilia bunebrivi airi da wyali.sveli wertilebi garemontebuliasaxli ...
 • i y i d e b a 3 o T a x i a n i b i n a 27 000 $
  27 000$ 44 010lari

  i y i d e b a 3 o T a x i a n i b i n a 27 000 $

  ivlisi 07, 2015
  GEO503322
  iyideba 3 oTaxiani saremonto bina 27 000 dolarad daSenebis da miSenebis prespeqtiviT mis: q.baTumi, lermontovis 107k , bina 55
 • iyideba 1-oTabiani bina vaJa-fSavelis ZeglTan
  40 000$ 65 200lari

  iyideba 1-oTabiani bina vaJa-fSavelis ZeglTan

  ivlisi 07, 2015
  GEO386465
  iyideba 1-oTabiani bina 7(8) vaJa-fSavelis ZeglTan ( 7 kv. 1 kor. ). 35 m² . saremonto. axlos metro. didi aivani. tel. 568860939 . 40000 $
 • iyideba 2-sarTuliani kerZo saxli
  35 000$ 57 050lari

  iyideba 2-sarTuliani kerZo saxli

  ivlisi 07, 2015
  GEO297325
  iyideba 2-sarTuliani kerZo saxli qalaqis centrSi. 1200 kv.m miwis nakveTiT, xexilis baRiT. misamarTi: q. zugdidi, cabaZis quCa N 54. telefoni: 599 22 02 80 zevari. (598 46 36 76 nana 598 43 43 78 daviTi)
 • iyideba bina
  12 000$ 19 560lari

  iyideba bina

  ivlisi 07, 2015
  GEO611405
  saswrafod iyideba bina quTaiSi, TabukaSvilis 223 nomer binaSi, me-4 sarTulze. erT oTaxiani cxeli da civi wyliT, keTilmowyobili, realurma myidvelma damikavSirdiT : 598 20 89 52 (guga ) 597 57 13 21(marina )
 • 4 noTaxiani bina varkeTilis pirvel mikroSi 45500-ad
  45 500$ 74 165lari

  4 noTaxiani bina varkeTilis pirvel mikroSi 45500-ad

  ivlisi 07, 2015
  GEO611398
  saswrafod!iyideba bina varkeTilSi I mikroSi, 45500-ad ,4 oTaxianiZalian karg adgilze ,11[15] sarTulze,120 kv.m. ,2 didi lojiT,3 saZ,2 sv.w. Cexur kafelSi,30 kv.m. zalakargi parketi,sufTa adrindeli garemontebuli ,mowesrigebuli,aivniT,2 lifti.bazarTan da biblioTekasTan ...
 • saswrafod iyideba, kapitalurad axalaSenebuli saxli
  165 000$ 268 950lari

  saswrafod iyideba, kapitalurad axalaSenebuli saxli

  ivlisi 07, 2015
  GEO611258
  iyideba saswrafod iverTubanSi centraluri gzidan 200 metroSi kapitalurad aSenebuli 240 kv.m saxli 650 miwis nakveTiT. 40 kv.m kapitaluri naxevarsardafi fanjrebiT. Weris simaRle sardafis-4m; 1sarTulis-3.5m; 2 sarTulis - 3m. darCenilia kosmetikuri samuSaoebi. ...
 • kerZo saxli
  37 000$ 60 310lari

  kerZo saxli

  ivlisi 07, 2015
  GEO611254
  axali aSenebuli kerZo saxli did diRomSi. 2 sarTuliani. 120 kv.m. mxolod darCa kedlis SeRebva an Spalieris gakvra. centraluri gaTbobiT. miwis nakveTi 300 kv.m. axalgazda xexiliT. Semokavebuli. 558571575.
 • muxianis samxedro dasaxlebaSi iyideba miwis nakveTi
  18 000$ 29 340lari

  muxianis samxedro dasaxlebaSi iyideba miwis nakveTi

  ivlisi 07, 2015
  GEO611234
  muxianis samxedro dasaxlebaSi iyideba xis saxli 385kv.m ezoTi,misaRebi oTaxi 25 kv.m patara saZinebeli,samzareulo,sveli wertilebi saxlsa da ezoSi,deni,wyali da kanalizacia Seyvanilia.msxmoiare xexiliT da xeivniT,kapitaluri blokis RobiT. tele: 551 10 82 17; ...
 • iyideba bina leoniZeze remontiT
  39 500$ 64 385lari

  iyideba bina leoniZeze remontiT

  ivlisi 07, 2015
  GEO607908
  centraluri gaTbobiT,komfortuli Zalian kargi binaaa 3oTaxiani.
 • iyideba bina leoniZeze remontiT
  45 000$ 73 350lari

  iyideba bina leoniZeze remontiT

  ivlisi 07, 2015
  GEO607896
  3 oTaxiani 85 kv bina,2 saZinebliT,garemontebuli,Zalian komfortuli,12 ianis me9 sarTulze.Zalian kargi binaa,kargi remontiT.
 • parkSi iyideba 3 oTaxiani bina
  75 000$ 122 250lari

  parkSi iyideba 3 oTaxiani bina

  ivlisi 07, 2015
  GEO606883
  axagaremontebuli bina,2 saZinebliT.evroremontiT,avejiT,teqnikiT,Tanamedrove dizainiT gawyobili,qalaqis saukeTeso adgilas,binaSi yvelaferia.sruli komfortiT.ulamazesi xedebiT.aravis ar ucxovria binaSi.remonti dasrulda ramodenime dRea.
 • iyideba bina varkeTilSi saswrafod!
  43 000$ 70 090lari

  iyideba bina varkeTilSi saswrafod!

  ivlisi 07, 2015
  GEO605998
  iyideba Tuxarelis poeqtis bina, varkeTilis II mk/r ,kor.29a.2oTaxiani gadakeTebulia 3 oTaxianad samzareulos xarjze,aseve aqvs didi loji romelsac viyenebT saZinebel oTaxad,bina aris sufTa da garemontebuli,aris 75kv/m amas garda pirvel sarTulze aris 27kv/m sardafi,Tumca ...
 • iyideba 2 oTaxiani bina zRvis xediT magnoliaSi
  38 000$ 61 940lari

  iyideba 2 oTaxiani bina zRvis xediT magnoliaSi

  ivlisi 07, 2015
  GEO591088
  bina aris evro remontiT, avejiT da yvela saWiro teqnikiT, rCeba yvelaferi
 • q.baTumSi iyideba miwis didi farTi saxliT.

  q.baTumSi iyideba miwis didi farTi saxliT.

  ivlisi 07, 2015
  GEO583274
  puSkinis quCaze savaWro centri (universami)-s mopirdapire quCaze iyideba miwis didi farTi orsarTuliani saxliT. . adgili kargia sainvestorod da komerciuli saqmianobisaTvis. var saxlis mepatrone .
 • iyideba binebi
  650$ 1 059.50lari

  iyideba binebi

  ivlisi 07, 2015
  GEO573964
  axalaSenebul korpusSi,gorgilaZis(gorki)iyideba binebi,sul darCenilia 8 bina,mSenebloba dasrulebulia,mimdinareobs gareTa fasadis mopirkeTeba,binaSi iqneba Seyvanili elektrooba,santeqnika,Casmuli iqneba kar-fanjrebi.bardeba TeTri karkasi,ulamazesi parkis da ZRvis ...
 • iyideba 4 oTaxiani bina
  85 000$ 138 550lari

  iyideba 4 oTaxiani bina

  ivlisi 07, 2015
  GEO566658
  bina mdebareobs engelsis da telmanis kveTaSi, 1 sarTulze120kv.m bina 95kv.m. sardafiT, gamodgeba sacxovreblad da aseve komerciuli saqmianobisTvis.
 • unikaluri Sansi
  72 000$ 117 360lari

  unikaluri Sansi

  ivlisi 07, 2015
  GEO563255
  iyideba 110 kv. qalaquri proeqtis bina gamofenasTan axlos.sanapiroze, wyaltubos 1 korpusi, bina aris ramdenime wlis garemontebuli, Zalian karg mdgomareobaSi da sufTa binaa.kargad movlili,ZviradRirebuli SpalerebiT da parketiT, miSenebulia 35 kvadratuli farTi. ...
 • saswrafod iyideba 3 oTaxiani Cexuri bina nikeas quCaze 26.5
  20 000$ 32 600lari

  saswrafod iyideba 3 oTaxiani Cexuri bina nikeas quCaze 26.5

  ivlisi 07, 2015
  GEO536427
  . iyideba 3 oTaxiani Cexuri bina nikeas 7b Si , 10 sarTuliani binis me-3 sarTulze. metalo plasmasis fanjrebiT da rkinis kariT. bina saremontoa. Sesazloa Tanxis nawilobriv dafarva. bina a r a r i s ipoTekiT datvirTuli. fasi 26500 $$$$ . tel : 551161934
 • saswrafooood!
  18 000$ 29 340lari

  saswrafooood!

  ivlisi 07, 2015
  GEO611387
  saswrafod! iyideba 3 sarTuliani saxli didi mansardiT goris r-n sofel atenSi (dasawyisSi, yofil furnesTan) gzis piras, ezoTi, xexilis baRiT, didi aivnebiT. ormagi blokis kedlebiT, saxuravi - figurebiani cinkiT. rkinis alayafiT, yvela fanjarasa da karebze rkinis ...
 • iyideba
  50 000$ 81 500lari

  iyideba

  ivlisi 07, 2015
  GEO611307
  iyideba yavlaSvilis proeqtis 3oTaxiani bina,93 kvadratuli.gldanis pirvel mikroSi.6 sarTuli.sufTa mdgomareobaSi.bazarTan da metrosTan axlos.
 • iyideba kerZo saxli
  150 000$ 244 500lari

  iyideba kerZo saxli

  ivlisi 07, 2015
  GEO611299
  iyideba kerZo saxli 150 kv, ezo 500 kv, mansardiT , naxevarad garemontebuli,kapitalurad SemoRobili, komerciuli samaRazio farTi , 8 oTaxi 6 saZinebeli , did diRomSi fasi 150 000$ tel 592324422
 • iyideba kerZo saxli TbilisSi /iverTubani/
  30 000$ 48 900lari

  iyideba kerZo saxli TbilisSi /iverTubani/

  ivlisi 07, 2015
  GEO611291
  iyideba, iverTubanSi, 60 kvm axali aSenebuli kerZo saxli beletaJze, 4-oTaxiT, maT Soris: 2-saZinebliT, abazana-tualetiT, aivniT, betonis iatakiT, metalokramitis saxuraviT, metaloplasmasis fanjrebiT, rkinis karebiT, 280 kvm ezoTi. Savi karkasi. fasi: 30000$ ...
 • iyideba sastrapod
  28 000$ 45 640lari

  iyideba sastrapod

  ivlisi 07, 2015
  GEO611284
  iyideba kerjo saxli tetriwyaroshi rustavelis chixi . sacxovrebeli parti 110kvdratuli ezo 700kvadratuli
 • saswrafod-iyideba agaraki martyofis saagarake teritoria
  15 000$ 24 450lari

  saswrafod-iyideba agaraki martyofis saagarake teritoria

  ivlisi 07, 2015
  GEO611281
  saswrafod iyideba agaraki martyofis saagarake teritoriaze. saxli 2 sarTuliani-kapitalurad naSenebi, me-3 sarTuli mansarda, didi veranda. meore sarTuli gamarTulia sacxovreblad, kedlebi Selesili, iataki dagebuli. 1-li sarTuli galesili, gamosayenebelia samzareulod ...
 • veZisSi saxli
  45 000$ 73 350lari

  veZisSi saxli

  ivlisi 07, 2015
  GEO611278
  veZisSi iyideba! delisis meoTxe Sesaxvevi. erT sarTuliani. 90 kv.m. 3 oTaxiani.samzareulo,vana-tvaleti. 45000 $. Zveli remonti.amis garda ezoSi 2 saxli dgas. 558571575.
 • qobuleTSi oyodeba 5 oTaxiani bina
  110 000lari

  qobuleTSi oyodeba 5 oTaxiani bina

  ivlisi 07, 2015
  GEO611275
  saswrafod iyideba garemontebuli sufTa bina qobuleTSi. zRvis piras. rkinis kariT, 2 aivniT zRvaze xediT, 2 sveli wertiliT, 2 saZinebliT, 2 sastumro oTaxiT.
 • seqs marketi!