• onlain maRazia.
 • binebi dRiurad
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
 • hotel-panorama.ge
 • sawyobi.

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 25742
 • iyideba binaq rusTavSi
  33 000$ 53 790lari

  iyideba binaq rusTavSi

  ivlisi 16, 2015
  GEO615786
  iyideba 3 oTaxiani bina qalaq rusTavSi , iusticiastan axlos, 70kvmetri.meore sarTuli.metalo plasmasis fanjrebiT,rkinis kariT.garemontebuli,kafel-metlaxiT gakeTebuli saabazano da samzareulo.elgayvaniloba,wyalgayvaniloba da kanalizacia Secvlilia.sardafi.+ ...
 • iyideba bina rusTavSi
  35 000$ 57 050lari

  iyideba bina rusTavSi

  ivlisi 30, 2015
  GEO616762
  iyideba 3 oTaxiani bina, teqnikiT da avejiT uzrunvelyofili, qalaq rusTavSi , iusticiastan axlos, 70kvmetri.meore sarTuli.metalo plasmasis fanjrebiT,rkinis kariT.garemontebuli,kafel-metlaxiT gakeTebuli saabazano da samzareulo.elgayvaniloba,wyalgayvaniloba ...
 • iyideba 2-oTaxiani bina faifurSi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba 2-oTaxiani bina faifurSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622914
  evroremontiT, sardafiT, bunebrivi airiT da rkinis kariT. 1- sarTulze. farTobi 56 kv,m. misamarTi: Ciqovanis q.36, 1-sadarbazo, bina #3. sakontaqto telefonis nomeria 593 20 58 50 an 595 56 16 65
 • iyideba komerciuli farTi
  21 000$ 34 230lari

  iyideba komerciuli farTi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622900
  i.javaxiSvilis quCaze, marjaniSvilis metrosTan axlos, iyideba komerciuli farTi (naxevarsardafi) farTi gamoiyeneboda sxvadasxva daniSnulebiT (maRazia, saloni, ofisi) amJamad funqcionirebs stamba. SesaZlebelia nebismieri savaWro, sasawyobo, saofise saqmis warmoeba. ...
 • iyideba 2oTaxiani bina v.fSavelas gazirze
  60 000$ 97 800lari

  iyideba 2oTaxiani bina v.fSavelas gazirze

  ivlisi 29, 2015
  GEO622894
  iyideba 2oTaxiani sufTa bina, vaJa-fSavelas gamzirze, metro "samedcinos" Tavze. aris kargi imfrastruqtura, maRaziebi, samkurnalo dawesebulebebi. telefoni: 592370756
 • iyideba bina gldanSi

  iyideba bina gldanSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622885
  iyideba gldanis 2 m/r, 16/5 sarTuli, 3 oTaxiani, evro remontiT. vana-tualetSi kafel-metlaxi, a s/f 100kv,m, aivniani, a/f farexi 2 manqanaze, axali avejiT, fasi 70 000 $ 558596952
 • iyideba saxli vakeSi
  300 000$ 489 000lari

  iyideba saxli vakeSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622883
  iyideba saxli vakeSi, 2 sarTuliani kerZo , s/f 300kv,m ezos farTi 500kv,m, aivniani, buxriT, Zveli remontiT, 558596952
 • gasayidi kerZo saxli baTumSi

  gasayidi kerZo saxli baTumSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622874
  baTumSi bavSvTa saavadmyofos mopirdapireT centralur gzaze iyideba an qiravdeba or sarTuliani saxli orive sarTuli garemontebuli orive sarTulze sveli wertilebiT bunebrivi airiT da centraluri gaTbobiT,saxls Tan axlavs patara xexilis baRi,avtofarexi ezo,da komerciuli ...
 • iyideba bina zRvasTan

  iyideba bina zRvasTan

  ivlisi 29, 2015
  GEO622865
  baTumSi axalaSenebl korpusSi zRvis xediT iyideba garemontebuli bina sruli komfortiT;2saZinebliTa da 2 aivniT.axlos mdebaorebs:axali bulvari,iusticiis saxli,mocekvave Sadrevnebi,kafe–restornebi,McDonald's; fasi SeTanxmebiT. tel: 555 47 82 22; 558 42 02 ...
 • iyideba bina baTumSi

  iyideba bina baTumSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622864
  baTumSi,lermontovis quCaze iyideba garemontebuli bina avejiT. 555 47 82 22; 558 42 02 47
 • iyideba bina,axal aSenebul korposSi
  72 000$ 117 360lari

  iyideba bina,axal aSenebul korposSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622858
  iyideba bina axal aSenebul korpusSi. Savi karkasi 120 km. 1-kv 600 $ misamarTi,jikias 9
 • iyideba bina
  45 000$ 73 350lari

  iyideba bina

  ivlisi 29, 2015
  GEO622845
  iyideba bina saburTaloze,doliZis quCaze.centraluri gaTbobiT
 • axalaSenebuli bina mickeviCis paralelur quCaze
  39 000$ 63 570lari

  axalaSenebuli bina mickeviCis paralelur quCaze

  ivlisi 29, 2015
  GEO621325
  iyideba bina saburTaloze,mickeviCis quCis paralelur quCaze,axalaSenebuli 50 kv.m. 2 {9}sarTuli,TeTri karkasi Cabardeba Tqveni gemovnebis mixedviT,naTeli ,aivniT, komfortuli adgili
 • 1,5-iani bina gldanSi 30500 $-ad
  30 500$ 49 715lari

  1,5-iani bina gldanSi 30500 $-ad

  ivlisi 29, 2015
  GEO602509
  iyideba 1,5-iani gldanis me-2-Si,metrosTan axlos 147 marSutkebis gaCerebasTan,sufTa bina,sv.w. kafelSi,lojiT,aivniT
 • iyideba axali saxli 120 k/m da 330k/m miwis nakveTiT
  41 000$ 66 830lari

  iyideba axali saxli 120 k/m da 330k/m miwis nakveTiT

  ivlisi 29, 2015
  GEO530844
  saswrafod! iyideba Zalian karg adgilze axali aSenebuli ucxovrebeli sufTa or sarTuliani saxli 120 k/m, Siga kibiT, deniT, wyliT, centraluri kanalizaciiT, bunebrivi airiT, aivniT, metalo plasmasis fanjrebiT, fanjrebSi SuSebi feradia, rkinis karebiT, 330k/m miwis ...
 • agaraki mamkodaSi
  35 000$ 57 050lari

  agaraki mamkodaSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622839
  iyideba kapitaluri saxli mamkodaSi didi aivnebiT da ulamazesi xedebiT.
 • iyideba saxli qobuleTSi

  iyideba saxli qobuleTSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO602454
  - qobuleTSi saxli 710 kv.m. ezo 435 kv.m. +995577070789
 • iyideba navTobbaza ,sawyobebi miwasTan erTad.
  iyideba mTliani obieqti:-1400tona tevadobis miwiszeda navTobbaza rkinigzis CixiT da daaxlovebiT 2000kvm farTis sasawyobo SenobebiT ,romlebic ganTavsebulia 13223kvm miwaze.misamarTia:Tbilisi,qiziyis q.N21.(metalobazasTan), sakontaqto telefonebia: 591286905 vaxtangi, ...
 • iyideba saxli xaSurSi
  38 000$ 61 940lari

  iyideba saxli xaSurSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO566479
  - iyideba 180 kv.m. saxli 300 kv.m.-de miwa oqtombris quCaze rkinigzis sadgurTn axlos +955577070789
 • iyideba qobuleTiSi saxli centrSi sasastumrod
  iyideba saxli qobuleTSi Tavisuflebis moedanze TeatrTan gamgeobasTan, 710 kv.m. 4 sarTuliani Senoba Zvirfasi remontiT mzad aris sacxovreblad yvela pirobiT komfortuli.aseve gamodgeba sastumrosTvis. prestijuli xalxmravali adgilia xelsayreli nebismieri biznesisTvis. miwis ...
 • iyideba qobuleTSi saxli centrSi

  iyideba qobuleTSi saxli centrSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO363195
  iyideba 4 sarTuliani saxli 710 kv/m miwis nakveTiT 435 kv/m/ qalaqis centrSi centralur moedanze zRvidan 100 metrSi. SeiZleba sastumrod komerciuli farTebiT - didi perspeqtiviT. yvelaze xalxmravali adgilia mTeli wlis manZilze. Mdebareobs sastumroebis da maRaziebis ...
 • iyideba saxli qobuleTSi sanapiroze 1 zoli

  iyideba saxli qobuleTSi sanapiroze 1 zoli

  ivlisi 29, 2015
  GEO361825
  iyideba ulamazesi 2 sarTuliani saxli vila sruli komfortiT da umaRlesi donis remontiT., granitis iataki, balkoniT verandiT didi ezoT pirdapiri gasasvleliT plaJze. centraluri gaTboba kondencionerebiT zed sanapiroze saukeTeso adgilze Georgia Pallas * Tan ...
 • pekinze bina
  65 000$ 105 950lari

  pekinze bina

  ivlisi 29, 2015
  GEO622798
  pekinis da budapeStis q. mimdebare. 6(8).85 kv.m. 3 oTaxiani. Zveli remontiT.
 • sastumro SaredenTan saxli

  sastumro SaredenTan saxli

  ivlisi 29, 2015
  GEO622797
  sastumro Sardenis mimdebare. xancTelis q. iyideba! saxli 160 kv.m. magdenive naxevar sardafi. da saerTo miwis fareTia 244 kv.m. SesaZlebelia am Senobis demontaji da axlis aSeneba. 1 kv.m. 1100 $. 558571575
 • iyideba kerZo saxli
  45 000$ 73 350lari

  iyideba kerZo saxli

  ivlisi 29, 2015
  GEO622796
  iyideba 2 sarTuliani kerZo kapitaluri saxli, axali aSenebuli garedan fasadiT dasrulebuli gvaqvs proeqti da miwidan mSeneblobis dros gadaRebuli yvela detali warsadgenad rom darwmundeT saxlis simyareSi da mis kapitalur nagebobaSi saswrafod 558 300 640 - 558 19 ...
 • iyideba bina didubeSi
  72 000$ 117 360lari

  iyideba bina didubeSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622792
  saswrafod iyideba didubeSi 3,5 noTaxiani bina, s/f 100 kv,m, 8/8 sarTuli,privatizebuli sxveniT, eqsperimentaluri qalaquri proeqtis, 3 aivniT, garemontebuli, vana-tualeti axal kafel-metlaxiT, metaloebiT, rkinis kariT, 72 000 $ 557655134
 • dagexmarebit binebis yidva gayidvashi
  1 000 000$ 1 630 000lari

  dagexmarebit binebis yidva gayidvashi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622791
  dagexmarebit binebis yidva gayidvashi,ipotekuri sesxebis dabandebashi da sesxebasi 598404879
 • iyideba bina avlabarSi
  26 000$ 42 380lari

  iyideba bina avlabarSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622821
  3 oTaxiani, avejiT, metrosTan axlos
 • iyidebaa !
  16 000$ 26 080lari

  iyidebaa !

  ivlisi 29, 2015
  GEO622820
  iyidebaa z.WavWavaZis 4 nomerSi 2 oTaxiani bina Zveli remontiT. abazana tualeti axali garemontebulia. gadakeTebulia ise rom gamodis 2 saZinebeli oTaxi. fasi 16 000 $ tel: 568364632 555 18 88 34
 • iyideba bina avlabarSi
  26 000$ 42 380lari

  iyideba bina avlabarSi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622819
  iyideba bina avlabarSi metrosTan axlos. 3 oTaxiani, avejiT.
 • seqs marketi!