VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 28014
 • iyideba agaraki, werovanSi
  72 000$ 117 360lari

  iyideba agaraki, werovanSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609412
  iyideba agaraki, werovanSi. 10-15 wuTis savalze Tbilisidan. kapitaluri 2 sarTuliani saxli, evro remontiT, galavniT, ulamazesi baRiT, xexiliT, xeivniT(Cinuri), marniT da uamravi saTavsoebiT) aveji, teqnika, interneti, telefoni, sakabelo TV, gisosebi,  gaTboba: centraluri.
 • iyideba (3,5 oTaxiani) bina varkeTilSi

  iyideba (3,5 oTaxiani) bina varkeTilSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO599365
  saswrafod! iyideba garemontebuli, sufTa 5-oTaxiani bina varkeTilSi. lvovis proeqti. 120 kv/m. bunebrivi airiT, cxeli wyliT, rkinis kariT. zusti mis: varkeTili 3, me-2 mikroraioni, me-7 korpusi, me-3 sadarbazo, me-8 sarTuli, bina № 51, lifti muSaobs. fasi 55000$. ...
 • qiravdeba bina
  300$ 489lari

  qiravdeba bina

  ivlisi 04, 2015
  GEO609402
  qiravdeba bina TbiliSi, orTaWalis centrSi, bilainis ofisis ukan. Zalian myudro da wynar adgilze
 • iyideba avtosamrecxaos biznesi
  2 700lari

  iyideba avtosamrecxaos biznesi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609380
  saswrafod! iyideba avtosamrecxaos biznesi Zalian moZrav adgilze, yvelafriT aRWurvilia. faza noliani kerxeli, sami Tve aqvs garantia, nayidia kerxelis maRaziaSi, qafis aparati Tavis kompresoriT da kargi mtver sasrutiT. farTi naqiravebia 300 larad TveSi. iyideba ...
 • iyideba

  iyideba

  ivlisi 04, 2015
  GEO609330
  saswrafod iyideba maxinjauris centrTan 100 metrSi 3 oTaxiani bina me-2 sarTulze kargi remontiT daSenebis perspeqtiviT Seyvanilia bunebrivi airi 28 000$
 • iyideba sastumro gagarinze
  1 100$ 1 793lari

  iyideba sastumro gagarinze

  ivlisi 04, 2015
  GEO609329
  iyideba axalaSenebuli sastumro gagarinze 6-sarTuliani 3000 kv.m-farTis sruli TeTri karkasi 1kv.m fasi 1100$ tel: 557 25 62 88 / 598 42 42 84
 • iyideba sastumro ,Seraton metexi palasis“ pirdapir
  1 000$ 1 630lari

  iyideba sastumro ,Seraton metexi palasis“ pirdapir

  ivlisi 04, 2015
  GEO609328
  iyideba axalaSenebuli sastumro ,Seraton metexi palasis“ pirdapir 1800kv.m 7-sarTuliani sruli TeTri karkasi 1kv.m-s fasi 1000 $ tel: 557 25 62 88 / 598 42 42 84
 • iyideba saofise farTi
  2 050$ 3 341.50lari

  iyideba saofise farTi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609326
  iyideba kandelakze 160kv.m komerciuli farTi 1-sarTulze sruli TeTri karkasi 1kv.m fasi 2050$ tel: 598 42 42 84 / 557 25 62 88
 • iyideba ( icvleba) saxli qalaqis centrSi
  45 000lari

  iyideba ( icvleba) saxli qalaqis centrSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609325
  iyideba ( icvleba) saxli avejiT, karmiT ,kondencioneriT kostavas 9 Si mesxiSvilis TeatrTan axlos.saxli 2 sarTuliania .nawilobriv axali remonTiT. 1 sarTuli gaqiravebulia da SegiZliaT miiRoT Semosavalic. saxli aris did da myudro saerTo ezoSi. naxvis msurvelebma ...
 • iyideba saswrafod
  850$ 1 385.50lari

  iyideba saswrafod

  ivlisi 04, 2015
  GEO609324
  iyideba saburTaloze 10 sarTulian korpusSi sruli TeTri karkasi 64,107,120,151kv.m-s farTis binebi 1kv.m fasi 850 $ tel: 598 42 42 84 / 557 25 62 88
 • iyideba
  45 000$ 73 350lari

  iyideba

  ivlisi 04, 2015
  GEO609398
  megobrobis 22 nomer binis pirvel sarTulze iyideba 4 oTaxiani bina 94 kvadratuli,gzis piras prestiJul adgilas iusticiasTan axali parketiT abazana kafel metlaxSi ori oTaxSi aris xeSi Casmuli rkinis karebiT rkinis gisosebiT sardafiT
 • iyideba saxli safiCxiaze
  55 000$ 89 650lari

  iyideba saxli safiCxiaze

  ivlisi 04, 2015
  GEO609371
  iyideba kerZo saxli safiCxiaze, niJaraZis 8 nomerSi. saxli e.w. kolidoruli sistemisaa. meore sarTuli Sedgeba 4 saZineblisagan, zalisagan, kafel–metlaxiT mopirkeTebuli samzareulosagan da abazanisagan. yvela fanjara metaloplastmasisaa. pirveli sarTuli keTilmouwyobelia, ...
 • iyideba bina zemo foniWalaSi
  1lari

  iyideba bina zemo foniWalaSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609368
  iyideba bina zemo foniWalaSi 3 oTaxiani lvovis proeqti eqsperimentaluri me9e sarTulze tel: 593103165 qeTino
 • giravdeba axal rusTavSi
  7 000$ 11 410lari

  giravdeba axal rusTavSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609367
  saswrafod giravdeba 1 oTaxiani calke samzareulo aivniT sufTa bina axal rusTavSi Todriis 5. 7000$ damikavSirdiT am nomerze 555677557
 • iyideba vagzalTan qarvaslis gverdiT axal aSenebul Sesaxlebul korpusSi 90 kv/m kuTxis naTeli bina
  iyideba vagzalTan qarvaslis gverdiT axal aSenebul Sesaxlebul korpusSi 90 kv/m kuTxis naTeli bina TeTri karkasi aivniT 2 sv/w 12(6) sarTuli fasi 700 $ 1 kv/m tel: 597 430 888 577 41 20 30
 • iyideba
  27 000$ 44 010lari

  iyideba

  ivlisi 04, 2015
  GEO609357
  farTi 32 m²,sarTuli 2 ( sarTulebi sul 2 ),oTaxebi 2,sveli wertili 1,proeqti arastandartuli, axali garemontebuli,italiuri ezo,Citaias q.
 • iyideba plexanovze abanos win kievis quCisa da aRmaSeneblis kuTxeSi 1 oTaxiani garemontebuli bina
  iyideba plexanovze abanos win kievis quCisa da aRmaSeneblis kuTxeSi 1 oTaxiani garemontebuli bina muxis parketiT 4 metriani WeriT calke mdgomi gasaremontebuli samzareuloTi kalidorSi binidan 1 metrSi 3(3)- sarTuli sac farTi 34 kv/m Sesasvleli sadarbazodan da ...
 • iyideba kerZo saxli gurjaanis centrSi
  12 500$ 20 375lari

  iyideba kerZo saxli gurjaanis centrSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609339
  iyideba kerZo saxli gurjaanis centrSi aRmaSeneblis quCa №29 saxli mdebareobs prestiJul ubanSi.am fasSi Sedis remonti.damikavSirdiT tel. 591287021
 • iyideba agaraki duSeTis raionis sofel CinTSi
  2 700$ 4 401lari

  iyideba agaraki duSeTis raionis sofel CinTSi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609344
  iyideba agaraki duSeTis raionis sofel CinTSi, mdinare aragvTan axlos.damikavSirdiT tel.591287021
 • iyideba kandelakze
  850$ 1 385.50lari

  iyideba kandelakze

  ivlisi 03, 2015
  GEO609322
  iyideba kandelakze dasrulebul Sesaxlebul korpusSi 70kv.m 3 oTaxiani bina sruli TeTri karkasi 10/10 sarTuli rk/kariT, metaloplasmasis karfanjriT 1aivniT misaRebi (studio) tel: 598 42 42 84 / 557 25 62 88
 • iyideba 3 oTaxiani bina nikeaze didi aivniT fasi SeTanxmebiT
  30 000$ 48 900lari

  iyideba 3 oTaxiani bina nikeaze didi aivniT fasi SeTanxmebiT

  ivlisi 03, 2015
  GEO609199
  iyideba 3 oTaxiani bina nikeaze didi aivniT fasi SeTanxmebiT,
 • bina 300 aragvelTan
  95 000$ 154 850lari

  bina 300 aragvelTan

  ivlisi 03, 2015
  GEO609313
  iyideba bina 300 aragvelebis metrosTan, vaJa iverielis quCaze. centraluri gaTbobiT. avtofarexi 19 kv. sardafi 19 kv. 3 aivani, 3 sveli wertili. tel: 557407767;
 • giravdeba bina 300 araagvelTan
  18 000$ 29 340lari

  giravdeba bina 300 araagvelTan

  ivlisi 03, 2015
  GEO602673
  300 aragvelebis metrosTan axlos, italiur ezoSi, izolirebuli, didi mansardiT. 1, 2 an 3 wlis vadiT (SeTaxmebisamebr). sawyisi fasi 18000 $. 557 407767
 • iyideba 26 maisis da kirovakanis kveTaSi axalaSenebuli korpusis 4 sarTulze garemontebuli bina
  iyideba 26 maisis da kirovakanis kveTaSi axalaSenebuli korpusis 4 sarTulze garemontebuli 42kvm bina, 2 saZinebliT, aivniT.
 • iyideba 2 oTaxiani axali garemontebuli bina saswrafod
  15 000$ 24 450lari

  iyideba 2 oTaxiani axali garemontebuli bina saswrafod

  ivlisi 03, 2015
  GEO608115
  2 oTaxiani axlad garemontebuli bina saswrafod. 15000 $. 5000 $ dacdiT
 • iyideba bina
  22 000$ 35 860lari

  iyideba bina

  ivlisi 03, 2015
  GEO607351
  saswrafod vyidi 3-oTaxian kuTxis, garemontebul binas rusTavSi,60kv.rkinis kariT,SesasvlelSi laminati,kuxnasa da abazanaSi metlaxia dagebuli,aris deni,gazi,civi da cxeli wyali,interneti,qalaqis telefoni.2-oTaxSi metalos fanjrebi da wablis karebia Casmuli,bina ...
 • iyideba bina saburTaloze
  650$ 1 059.50lari

  iyideba bina saburTaloze

  ivlisi 03, 2015
  GEO607209
  iyideba mSnebare bina 80kv.m saburTaloze, goTuas quCaze, 650$ dan, maRal sarTulze. korpusi mTavrdeba 3 TveSi mTlianad. xedi mtkvarze da qalaqis did nawilze. fasi-55000$ 571 19 18 19 551 27 77 30
 • saswrafod iyideba saxli
  13 000$ 21 190lari

  saswrafod iyideba saxli

  ivlisi 03, 2015
  GEO604746
  iyideba saxli 10i oTaxi beletaJze.misamarTi, baRdaTi sofeli didvela.didi aivniT, bunebrivi airiT,avtofarexiTa da saTavsoebiT,calke aqvs Wur-marani, Tune , buxari, aqvs xexiliani ezo da Wa. miwa venaxiT .fasi:13 000 dolari .tel:598 78 79 55 ikiTxeT beqa
 • sascrapod iyideba saxli svanetis ubanshi 598404879 q e t i.,.,.,.,.,>>
  22 000$ 35 860lari

  sascrapod iyideba saxli svanetis ubanshi 598404879 q e t i.,.,.,.,.,>>

  ivlisi 03, 2015
  GEO603336
  zalian sascrapod 2 sartuliani saxlis pirveli sartuli izolirebuli 125 kv ezoti iyideba tavisi proektit saxli saremontoa komunikacaciebi yveaperi akvs.am passhi amxela parts versad naxavt dareket realurebma daklebaze nu dareavt .sascraod 598404879
 • iyideba 1,5 oTaxiani, 35 kv.m. sufTa mziani bina qveda mTawmindaze
  28 500$ 46 455lari

  iyideba 1,5 oTaxiani, 35 kv.m. sufTa mziani bina qveda mTawmindaze

  ivlisi 03, 2015
  GEO602119
  iyideba 1,5 oTaxiani, 35 kv.m. sufTa mziani bina qveda mTawmindaze, 1(2)sarTuli . CaSenebuli karadebiT, gazis gamaTbobliT, wylis gamacxelebliT,telefoniT, internetiT, mini „zimaletaTi“, gare 6 kv.m. farTiT, saTavsoebiT. fasi: 28500 $ .  telefoni: 599490779 Tamari. 
 • seqs marketi!