VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq

bolo gancxadebebi

 • metaloplastmasis kar-fanjara

  metaloplastmasis kar-fanjara

  ivlisi 26, 2014
  GEO437942
  metaloplastmasis kar-fanjrebis farTo arCevani. vertikaluri da horizintaluri gaReba. mwerebisgan damcavi badeebi. mzisagan damcav Sida vertikalur da horizontalur Jaluzebi. germanulu da avstriuli aqsesuarebi. gare da Sida rafebi. ferebis didi arCevani ...
 • sameuli
  550lari

  sameuli

  ivlisi 26, 2014
  GEO433392
  iyideba ruminuli warmoebis sameuli,divani iSleba 2.10sm
 • divani
  350lari

  divani

  ivlisi 26, 2014
  GEO378204
  iyideba ruminuli warmoebis "oniks" gasaSleli divani, gani-2,10sm
 • zalis kedeli
  700lari

  zalis kedeli

  ivlisi 26, 2014
  GEO226759
  .iyideba ruminuli warmoebis zalis kedeli ,gani 2 metri, simaRle 2,3.garderobis gareSe Rirs 700 da mTlianad 1000 lari da 3.3 gamodis kedlis gani
 • karebi
  60lari

  karebi

  ivlisi 26, 2014
  GEO230137
  iyideba fiWvis 2 axali kari.2.20simaRle ,gani71. CarCos gareSe ,erTi Rirs 60lari
 • divani + 2 kreslo (beluqsi) tyavis sameuli

  divani + 2 kreslo (beluqsi) tyavis sameuli

  ivlisi 26, 2014
  GEO378583
  iyideba beluqsis tyavis sameuli,karg mdgomareobaSi, Savi feris, mciredi dazianebiT,dagvikavSirdiT 593 50 53 16 Tako. an 571 04 65 02 avTo
 • ikideba 9 fotliani gorka
  650$ 1 059.50lari

  ikideba 9 fotliani gorka

  ivlisi 26, 2014
  GEO437657
  ikideba 9 fotliani gorka SesaniSnav mdomareobasSi sastrafod. mobiluri nomeri. 599906715 giorgi.
 • iyideba vercxlis antikvari qamari
  15 000$ 24 450lari

  iyideba vercxlis antikvari qamari

  ivlisi 26, 2014
  GEO327294
  iyideba vercxlis qamari aris antikvari 18 saukunis,damikavsirdit 598 430 861 Temo 598 33 79 64
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan

  ivlisi 26, 2014
  GEO355920
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  ivlisi 26, 2014
  GEO424245
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari.
 • vamzadebT ujrian sawolnaxevrian sawolebs 400 larad.
  400lari

  vamzadebT ujrian sawolnaxevrian sawolebs 400 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO424240
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT ujrian sawolebs 130/2 Tavisi matrasiT 400 larad. feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • iyideba MDF sawoli
  400lari

  iyideba MDF sawoli

  ivlisi 26, 2014
  GEO417994
  iyideba MDF sawoli 2 m sigrZeSi 190 ganSi. saTavsoini meqanizmze Tavisi matrasiT da kedlis patara kuTxiT 400 larad .erTi welia rac maqvs. darekeT mxolod am nomerze.593911712.
 • vamzadebT sawolebs 350 larad.
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412665
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 160/2. .darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412654
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT ujrian sawolebs 160/2 Tavisi matrasiT 500 larad. feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.
  550lari

  vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412652
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT orsawolian sawols160/2 Tavisi matrasiT da ori tumboTi rogoric suratebSia, feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT karadebs 270 larida.
  270lari

  vamzadebT karadebs 270 larida.

  ivlisi 26, 2014
  GEO406218
  vamzadebT avstriuli laminatis masalisgan orkarian karadebs 270 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan

  ivlisi 26, 2014
  GEO398223
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan.
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan.

  ivlisi 26, 2014
  GEO398167
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vamzadebT kompiuteris magidebs.
  120lari

  vamzadebT kompiuteris magidebs.

  ivlisi 26, 2014
  GEO395096
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT kompiuteris magidebs 120 laridan patara.didi 150 lari.magida + Taro 200 lari. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.

  ivlisi 26, 2014
  GEO360317
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712