VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !

bolo gancxadebebi

 • sarke Camosakidi
  40lari

  sarke Camosakidi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609781
  mdidruli sarke Camosakidi.
 • sarwyavi aparatebi
  50lari

  sarwyavi aparatebi

  ivlisi 04, 2015
  GEO602008
  metali latuni . morwyvis sistema moqmedebs 700 m2 metris radiusSi Tu wneva kargi aqvs regulirdeba rogorc wreze mosarwyavad 360 gradusiT aseve konkretul adgilze morwyvac SesaZlebelia xarisxiani sarwyavi aparatebi mxolod CvenTan sxvagan fizikurad araris ...
 • iyideba saZinebeli
  2 000lari

  iyideba saZinebeli

  ivlisi 04, 2015
  GEO574615
  iyideba saZinebeli ojaxidan,TiTqmis axali,orsawoliani didi karadiT,orTopeduli matrasiT.mis: didube,kokakolasTan axlos. tel:574999699 .fasi 2000lari .
 • ikideba

  ikideba

  ivlisi 04, 2015
  GEO559293
  vkidi 1842 clis 3 kapikians da metormete saukunis monetas, damikavshirdit tel. 551 27 41 71
 • dafqvili pemza
  45lari

  dafqvili pemza

  ivlisi 04, 2015
  GEO415114
  axalqalaqis pemza dafqvili adgilze mitaniT 45 lari dRg-is CaTvliT tel:591550083 551747576
 • pemzis bloki

  pemzis bloki

  ivlisi 04, 2015
  GEO415111
  saukeTeso xarisxis pemzis bloki pemzis bloki 30-iani 1.70 TeTri pemzis bloki 20-iani 1.30 TeTri tixris pemzis bloki 0.80 TeTri betonis 30-iani 1.30 TeTri betonis 20-iani 0.90 TeTri betonis 10-iani 0.60 TeTri tel:591550083 an 551747576
 • pianino
  200lari

  pianino

  ivlisi 04, 2015
  GEO547314
  pianino aris karg mdgomareobaSi, germanul instrumentebze awyobili.
 • avejis damzadeba restavracia

  avejis damzadeba restavracia

  ivlisi 04, 2015
  GEO549141
  dagimzadebT nebismieri dizainis avejs, TqvenTvis misaReb fasad (masiuri xis karebi, kibe, karada, Sesasvleli, saZinebeli, sabavSvo oTaxi da a.S.) rogorc masiur xeSi, aseve emdeefiT da laminatiT. pasuxismgebeli var Cems mier damzadebuli avejis simyareze ...
 • moneta

  moneta

  ivlisi 04, 2015
  GEO609327
  vyidi mefis ruseTis drois 1879 wlis monetas 5 kapikians
 • bazalti da graniti

  bazalti da graniti

  ivlisi 03, 2015
  GEO596032
  bazaltis da granitis produqciaa.bordiuri.filebi.safexurebi breqCa.
 • daxl-vitrina
  4 000lari

  daxl-vitrina

  ivlisi 03, 2015
  GEO609287
  iyideba daxl-vitrina sacxobisTvis.aqvs Sida ganaTeba. Zalian karg mdgomareobaSia,sul sami Tvis naxmaria.aranairi nakli ar aqvs.
 • vyidi vercxlis fer tuias (wiwvovani naZvi)

  vyidi vercxlis fer tuias (wiwvovani naZvi)

  ivlisi 03, 2015
  GEO609237
  vyidi tuias aris Zalian lamazi xe fasi SeTanxmebiT maqvs kidev mravali saxis mcenareebi.
 • vamzadebT ujrian sawolebs.
  300lari

  vamzadebT ujrian sawolebs.

  ivlisi 03, 2015
  GEO609161
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT ujrian sawolebs laminatis masalisgan erTsawolian 84/2 sawols 300 lari Tavisi matrasiT. erTsawolian 94/2 sawols 320 lari Tavisi matrasiT. sawolnaxevrian 134/2 sawols 380 lari Tavisi matrasiT. orsawoliani 164/2 sawoli 420 lari ...
 • vamzadebT karadebs kvadratulis 150 laridan
  150lari

  vamzadebT karadebs kvadratulis 150 laridan

  ivlisi 03, 2015
  GEO609163
  vamzadebT swrafad da xarisxianad laminatis masaliT karadebs 150 laridan kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100 $ .
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100 $ .

  ivlisi 03, 2015
  GEO609155
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ feris arCevaniT. priala laminatiT 120 $.aseve vamzadebT nebismier avejs.darekeT am nomerze 593911712
 • saxuravi saxuravi

  saxuravi saxuravi

  ivlisi 03, 2015
  GEO434618
  Secvale saxuravi momentaluri ganvadebiT! SearCie sasurveli zoma, forma da feri. nova Tbilisi, r. aglaZis #45 593 300 300 baTumi, p. bagrationis #105b 596 300 300
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.
  100lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.

  ivlisi 03, 2015
  GEO557346
  vambiTzadebT sawolebs swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT, erTsawolian 84/2. sawols 100 larad, matrasiT 190 larad.sawolnaxevrian 134/2. sawols 140 larad, matrasiT 260 larad.orsawolian 164/2. sawols 160 larad, matrasiT 290 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT ...
 • licenzirebuli windowsis gadayeneba
  20lari

  licenzirebuli windowsis gadayeneba

  ivlisi 03, 2015
  GEO609000
  gamocdili programisti mogemsaxurebaT adgilze gamoZaxebiT. Tqveni survilisamebr CagiwerT: WINDOWS- XP. VISTA. 7. 8. yvela draiveriT.vayeneb Zlier antiviruss.aseve vwerT nouTbuqebze da netbuqebze WINDOWS. Tu diskis wamkiTxveli ar aqvs komps (DVD) mainc Cavwer ...
 • iyideba gitara
  200lari

  iyideba gitara

  ivlisi 03, 2015
  GEO608964
  aris Zalian karg mdgomareobaSi.
 • Taro 2 cali
  40lari

  Taro 2 cali

  ivlisi 03, 2015
  GEO608906
  iyideba Taro karg mdgomareobaSi 2cali
 • seqs marketi!