VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 237
 • saswrafod iyideba ,sakalmaxes wili,fasi SeTanxmebiT
  23 000$ 37 490lari

  saswrafod iyideba ,sakalmaxes wili,fasi SeTanxmebiT

  aprili 27, 2015
  GEO572915
  iyideba Tbilisidan 40 km-Si, TeTriwyaros raionSi, sofel saRaraSenSi axal aSenebuli sakalmaxe meurneobis 30%-iani wili. meurneoba ganlagebulia 5000 m2 farTze, saproeqto wliuri warmadoba 120-150 tona. sakalmaxe meurneobas gaaCnia inkubatoris Senoba 420 ...
 • iyideba TbilisSi 5000 kv.m didubeSi.
  350$ 570.50lari

  iyideba TbilisSi 5000 kv.m didubeSi.

  aprili 25, 2015
  GEO565707
  iyideba- 5000 kv.m. arasasoflo daniSnulebis miwis nakveTi. saukeTeso ganlagebiT. nebismieri mSeneblobisTvis. +995577070789
 • veZeb sponsors mewiles
  1lari

  veZeb sponsors mewiles

  aprili 25, 2015
  GEO571586
  rusTavSi 12 mik r centralur adgilze maqvs 1200kv m miwaze ganTavsebuli Senoba nageboba sadac ganlagebulia ritualebis darbazi 250 kacze Tavisi inventariT ,didi samzareuloTi da samrecxaoTi aqve maqvs sokos saTburi 400 tomaraze ,Rvinis marani 4toniani avziT ...
 • iyideba moqmedi biznesi - gofrirebuli muyaos da yuTebis warmoeba(100% wili)
  iyideba muyaosa da yuTebis mwarmoebeli kompania, qarTul bazarze 12 wliani warmatebuli moRvaweobiT. kompania awarmoebs: sam da or fenian gofrirebul muyaos da misgan amzadebs nebismieri zomis yuTebs, safenebs, padonebs 2/3 ferSi fleqso beWvdiT da agreTve ...
 • iyideba avtosamrecxao danadgarebi
  35 000$ 57 050lari

  iyideba avtosamrecxao danadgarebi

  aprili 24, 2015
  GEO541098
  kompania ji-vi-Ti gTavzaobT germanuli warmoebis avtosamrecxao danadgarebs qarxnis fasebSi. avtomaturi samrecxaoebi rbili jagrisebiT da maRali wneviT. msubuqi, satvirTo da avtobusebisaTvis. TviTmomsaxurebis samrecxaoebi. maRali xarisxis sarecxi da saprialebeli ...
 • iyideba avtosamrecxao danadgarebi evropuli, ukrainuli da Turquli warmoebis.
  iyideba avtosamrecxao danadgarebi evropuli, ukrainuli da Turquli warmoebis. sxvadsxva saxis: TviTmomsaxurebis danadgarebi; avtomaturi recxva jagrisebiT, avtomaturi recxva ukontaqtod. Sereuli: jagrisebi-ukontaqto. aseve maRali xarisxis sarecxi da saSrob-saprialebeli ...
 • mefutkreoba
  80 000lari

  mefutkreoba

  aprili 23, 2015
  GEO570076
  mefutkreobis kompaniis Sesaqmnelad veZeb sponsors,am dargSi gamaCnia seriozuli Teoriuli da praqtikuli codna -gamocdileba,Sedgenili maqvs struqturuli biznes gegma, maqvs aqtivebic da saTanado bazac. umokles vadebSi seriozul mogebaze gaviyvan kompanias. ...
 • farTi sastumrosaTvis
  70 000$ 114 100lari

  farTi sastumrosaTvis

  aprili 21, 2015
  GEO569238
  1000kv dgas 2 sarTuliani saxli 320kv qalaqis prestiJul ubanSi idiluria sastumros gasakeTeblad
 • msoflio savaWro birJa
  1$ 1.63lari

  msoflio savaWro birJa

  aprili 21, 2015
  GEO569215
  gTavazobT partniorul xelSekrulebas. Tqveni finansebis marTva Tqvenive angariSebidan. finansebis gadaricxvis kontroli Tqvens xelSi rCeba. saqme imaSi araa ramdenad mendobiT Tqven me, aramed ramdenad gendobiT me Tqven. dawvrilebiT Sexvedrisas mogaxsenebT. ...
 • iyideba biznesi - momqmedi poliklinikis wili
  iyideba, q. rusTavSi momqmedi poliklinikis wili, visac ar gaqvT samedicino sferoSi biznesgamocdileba gTxovT nu gamomexmaurebiT
 • veZeb biznes partniors Tanxis gaprocentebaze + 10% yovelTviurad
  5 000$ 8 150lari

  veZeb biznes partniors Tanxis gaprocentebaze + 10% yovelTviurad

  aprili 08, 2015
  GEO563288
  maqvs biznes Sekruleba mikrosakredito kompaniasTan romelic Tviurad Setanil Tanxebze procents ricxavs 5-10% mde. minimaluri Tanxa Sesatanad 5 000 $ yovel Tvirurad dagericxebaT 10% pirdapir sabanko angariSze. ratom aris efekturi eg kompania? 1. 5-1 ...
 • kafe bari,restorani
  1lari

  kafe bari,restorani

  aprili 20, 2015
  GEO541553
  vaqiraveb kafe-bari restorans ,garemontebuli, evro remontiT,didi vitraJiT,60 adgiliani,romelic mdebareobs moskovis gamzirze.gzis piras gamaval adgilas,aris muSa obieqti.
 • gTavazobT investirebas da biznes partniorobas
  Tu gaqvT miwis nakveTi romelic gamodgeba avto samrecxaos mosawyobad gTavazobT biznes partniorobas
 • veZebT partniors !gvaqvs nakveTi 6100 kv.m saguramos gverdiT saagarake saxliTa da fermiT. gayvanili
  veZebT partniors !gvaqvs nakveTi 6100 kv.m saguramos gverdiT saagarake saxliTa da fermiT. gayvanilia deni,wyali,gazi. mowyobilia sakanalizacio sistema . nakveTi mdebareobs sofel saguramos gverdiT (saguramos nakrZalTan axlos) . nakveTamde midis moasfaltirebuli ...
 • iyideba bari
  300lari

  iyideba bari

  aprili 05, 2015
  GEO562146
  iyideba bari saswrafod fasi 300 lari.tel:59240106
 • veZeb investors maqvs sportuli idea

  veZeb investors maqvs sportuli idea

  aprili 02, 2015
  GEO560957
  var 18 wlis veZeb investors sportSi cota mainc rom iyos garkveuli kai iqneba557590740
 • vedzeb investors.

  vedzeb investors.

  aprili 02, 2015
  GEO560832
  vedzeb investors iyideba micis nakveti ceretlis quchaze musikalurtan axlos gzis piras msurvelebma damikavshirdit.579 33 53 32
 • vedzeb investors.

  vedzeb investors.

  aprili 02, 2015
  GEO560826
  vedzeb investors iyideba micis nakveti,ceretlis quchaze musikalurtan axlos gzis piras.msurvelebma damikavshirdit. 579 33 53 32.
 • .593 33 31 11
  20 000$ 32 600lari

  .593 33 31 11

  aprili 02, 2015
  GEO307631
  aprilidan axalgaremontebuli 2 oTaxiani bina baTumSi 2 wliT.(evroremonti)binaSi aris yvelanairi teqnika da aveji.mudmivi civi cxeli wyali.kondicioneri ,sarecxi manqana,televizori.gazqura.sakabelo arxebi interneti. centraluri gaTboba .zemoT CamoTvlili teqnika ...
 • TbilisSi ,metro didubesTan iyideba samSeneblo an sasawyobe farTi 5000kv.m-1 kv.m fasi- 300$
  iyidebasainvesticio, sasawybe farTi TbilisSi.metro didubesTan,sul 5 000kv.m (1 kv.m-300$).2000 kv.m garemontebuli sawyobiT,gaqiravebuli manqanebis sadgomis adgilebiT.iyideba mTlianad .teritoria gamodgeba binebis mSeneblobisaTvis,
 • metlaxia saWreli
  200$ 326lari

  metlaxia saWreli

  marti 29, 2015
  GEO558038
  iyideba sascrafod 599424157 Temo
 • sareklamo kompania golden qardi

  sareklamo kompania golden qardi

  marti 26, 2015
  GEO556701
  gTavazobT reklamebis ganTavsebas did monitorebze vakisa da veris A klasis marketebSi dagvikavSirdiT 579 00 95 35
 • saswrafod iyideba biznes proeqti!
  2 000$ 3 260lari

  saswrafod iyideba biznes proeqti!

  marti 23, 2015
  GEO554754
  saswrafod iyideba biznes proeqti! saqarTvelos bazarze morgebuli, ukve amuSavebuli da gamocdili. teqnikuri mxare srulad gamarTuli ( saiti, VPN, sms momsaxureba da baza) momsaxureobis sruli servisi, onlain gayidvebi da mravali sxva. Semosavliani saqmea ...
 • veZeb sponsors

  veZeb sponsors

  marti 22, 2015
  GEO554413
  maqvs 80 heqtari miwa TxilisTvis veZeb investors
 • sesxis sTavazobs Soris aqtualuria

  sesxis sTavazobs Soris aqtualuria

  marti 09, 2015
  GEO547345
  ar misces bankebs ukarnaxos Tqveni saprocento ganakveTebi. Cven Tqvens samsaxurSi molaparakebas yvelaze dabal bazris ganakveTebis. ganvaaxloT Tqveni ipoTekuri at ufleba dro, saukeTeso garigeba. optimizacia Tqveni saaqcio! Cven gvaqvs saukeTeso SemoTavazeba ...
 • nakveTi korpusis asaSeneblad
  1$ 1.63lari

  nakveTi korpusis asaSeneblad

  Tebervali 28, 2015
  GEO541969
  maqvs 3145 kv.m miwis nakveTi.arasasoflo sameurneo. did diRomSi 4 m/r-is mimdebared.reestrSi gatarebuli.gamodgeba korpusis asaSeneblad.detalebze damikavSirdiT am nomerze, 557491898 zura
 • dafinansebis Tqveni proeqti moin 72 saaTi
  1lari

  dafinansebis Tqveni proeqti moin 72 saaTi

  Tebervali 25, 2015
  GEO540634
  Cven gadaixados kerZo pirebs Soris, raTa dagexmaroT miiRoT daSorebiT Cixidan gamowveuli bankebi, mier uaris Tqveni faili sakredito ganacxadis, Cven varT jgufis finansuri eqspertebi SeuZlia gasces sesxi, da erTad piroba, rom miiRos cxovrobs advilia. ...
 • iyideba moqmedi sakalmaxe meurneoba
  250 000$ 407 500lari

  iyideba moqmedi sakalmaxe meurneoba

  Tebervali 25, 2015
  GEO540461
  iyideba Tbilisidan 40 km-Si, TeTriwyaros raionSi, sofel saRaraSenSi axal aSenebuli sakalmaxe meurneobis 30%-iani wili. meurneoba ganlagebulia 5000 m2 farTze, saproeqto wliuri warmadoba 120-150 tona. sakalmaxe meurneobas gaaCnia inkubatoris Senoba 420 ...
 • gTavazobT moqmed biznesSi CarTvas

  gTavazobT moqmed biznesSi CarTvas

  Tebervali 24, 2015
  GEO539796
  gTavazobT moqmed biznesSi CarTvas, minimaluri sastarto kapitaliT. damatebiTi informaciis misaRebaT, gamomigzavneT mokle informacia Tqvens Sesaxeb da sakontaqto telefoni el.fostaze:
 • iyideba moqmedi sakalmaxe meurneoba
  250 000€ 575 000lari

  iyideba moqmedi sakalmaxe meurneoba

  Tebervali 23, 2015
  GEO538459
  iyideba Tbilisidan 40km-Si,TeTriwyaros raionSi,sofel saRaraSenSi axal aSenebuli sakalmaxe meurneobis 30%-iani wili.meurneoba ganlagebulia 5000m2 farTze,saproeqto wliuri warmadoba 120-150 tona.sakalmaxe meurneobas gaaCnia inkubatoris Senoba 420m2 farTze.SenobaSi ...
 • iyideba

  iyideba

  Tebervali 20, 2015
  GEO537352
  metaloplastmasis stanokebi sruli kompleqtiT, axali da raodenobis survilisamebr,fasi3400$ reluri myidvelisTvis fasi SeTanxmebiT.
 • biznes partniori

  biznes partniori

  Tebervali 20, 2015
  GEO537458
  veZeb biznes partniors,TbilisTan axlos maqvs 2,5 ha-miwa sarwyavi sistemiT.var agronomi,specialisti.mesaWiroeba bixnes partniori romelic Cadebs saqmeSi 15.000 lars,nawil-nawil,3 etapad(sul 15.000 lari)miwa dazRveulia da dasetyvis SemTxvevaSi Cadebuli ...
 • iyideba
  900lari

  iyideba

  Tebervali 17, 2015
  GEO535935
  saswrafod iyideba karg mdgomareobaSi fasi STanxmebiT
 • visesxeb
  4 000$ 6 520lari

  visesxeb

  Tebervali 15, 2015
  GEO535134
  visesxeb 4000$ sesxis xelSekurebiT damikavSirdiT 558919194 gio
 • visesxeb 2000 $
  2 000$ 3 260lari

  visesxeb 2000 $

  Tebervali 10, 2015
  GEO532546
  saswrafod visesxeb manqanis uzrunvelyofiT notariulad.
 • investicia veraze

  investicia veraze

  Tebervali 06, 2015
  GEO529763
  mogesalmebiT, barnovis quCaze aris ori ezo romlis macxovreblebi arian daintersebulebi investorebiT, 850 kvadratulia orive ezo ojaxebis raodenoba 10 orive ezoSi. daintersebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT
 • saswrafod iyideba salfeTqis mwarmoebeli sawarmo
  24 000$ 39 120lari

  saswrafod iyideba salfeTqis mwarmoebeli sawarmo

  Tebervali 04, 2015
  GEO93810
  saswrafod, Zalian iafad iyideba salfeTqebis mwarmoebeli danadgarebi, qarxnuli warmoebis, damzadebulia sazRvagareT.
 • damexmaret

  damexmaret

  Tebervali 03, 2015
  GEO528259
  Zalian gTxovT kvelas visac SegiZliaT amiT yvelas gamimarTav ufali xels gTxov Zalian umZimes mdgomareobaSi var gamosavals ver vpoulob sakuTari mSoblis gadasarCenad gTxovT gamiwioT daxmareba yvelas Zalian gTxovT Tu gaqvT gamoiCinoT gulisxmiereba. saqarTvelos ...
 • investicia angayidva

  investicia angayidva

  Tebervali 03, 2015
  GEO527831
  sponsors vTavazob saxlis aSenebas samebasTan axlos.
 • gTavazobT sesxebs Soris gansakuTrebiT seriozuli da swrafi
  gaumarjos me maqvs Cveneba Tqven gaakeTebT yvela forumze, rasac vakeTebT Mr franckaverty saubrobs konkretul kreditorebis da me gadawyvita wasvla mas. Tavdapirvelad megona, rom es iyo, rogorc sxva cru kreditorebis magram es jentlmeni aris gansakuTrebuli, ...
 • seqs marketi!