VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 253
 • veZeb investors

  veZeb investors

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463514
  veZeb investors raWaSi sastumros asaSeneblad,maqvs miwis farTi 1600kv/m.msurvelebi SemexmianeT 579-60-08-60
 • iyideba taqsebis ofisi
  7 000$ 11 410lari

  iyideba taqsebis ofisi

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463376
  iyideba saswrafod taqsebis ofisi, Tavici raciebiT, mricxvelebiT, telefoniT, yvela saWiro aRWurvilobiT, gaTvlili 22 manqanaze.
 • mSenebeli

  mSenebeli

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463127
  var mSenebeli vaSheneb SexavaTian fasebSi
 • arqiteqtori da mSenebelTa jgufi .

  arqiteqtori da mSenebelTa jgufi .

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462787
  kerZo pirebs , organizaciebs .potenciur investorebs da yvela dainteresebul pirs gTavazobT mSeneblobasa da arqiteqturul organizebas , Cveni masalebiT da Sesasrulebeli saqmiT . dasawyisidan dasasrulamde , ganvixilavT sxvadasxva winadadebebs . korpusebi ...
 • saukeTeso vazis nergi

  saukeTeso vazis nergi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462008
  saferavi da rqawiTeli
 • iyideba
  0.80lari

  iyideba

  seqtemberi 17, 2014
  GEO461924
  iyideba merxionis dana Cangali grami 80tetri
 • veZeb investors korpusis asaSeneblad

  veZeb investors korpusis asaSeneblad

  seqtemberi 17, 2014
  GEO461768
  TbilisSi, vazisubanSi 1580kv km veZeb investors korpusis asaSeneblad
 • biznes winadadeba
  25 000$ 40 750lari

  biznes winadadeba

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461015
  maqvs unikaluri proeqti,romelic exeba soflis-meurneobis dargs.veZeb investors romelic Cadebs Tanxas am saqmeSi.599 24 95 14 an 577 317 118 giorgi berZeniSvili.damikavSirdiT dainteresebuli pirebi da mogawvdiT dawvrilebiT informacias saqmis Sesaxeb.
 • gavasesxeb

  gavasesxeb

  seqtemberi 14, 2014
  GEO460236
  gavasesxeb 10.000$ 10% TbiliSi an rusTavSi bibis notariusis garantiiT 595854314
 • gavasesxeb

  gavasesxeb

  seqtemberi 14, 2014
  GEO460232
  gavasesxeb 10.000$ 10% binis myari garantiiT notariusis damowmebiT.TbilisSi an rusTavSi 595 854314
 • perspeqtiuli biznesi
  5 000$ 8 150lari

  perspeqtiuli biznesi

  seqtemberi 13, 2014
  GEO459719
  maqvs trasisi pirze miwa. veZeb investors , rom amaSenebinos sastumro. investors mouwevs 5000 $-is Cadeba saqmeSi. danarCens piradad getyviT
 • vakeSi saxli ezoTi s.f 300kv.m .SesZlebelia saxlis dangreva da mravalsarTuliani korpusis aSeneba .
  vakeSi saxli ezoTi s.f 300kv.m .SesZlebelia saxlis dangreva da mravalsarTuliani korpusis aSeneba . agreTve SesaZlebelia arsebul saxlze sarTulebis daSeneba. mis: vake , saberZneTis saelCos gverdiT, razmaZis 42 . tel : 599632959 vaxo , gancxadeba mflobelisaa ...
 • samSeneblo masalebis biznesi

  samSeneblo masalebis biznesi

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458632
  veZeb sponsors/mewiles samSeneblo masalebis realizaciis biznesSi. maqvs saqmiani ezo 1000 m.kv karg adgilas.
 • mWirdeba sponsori biznesisaTvis

  mWirdeba sponsori biznesisaTvis

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458083
  mWirdeba sponsori biznesisatvis am biznesis ganviTarebisatvis saWiroa didi Tanxebi damikavshirdiT 557590740
 • dafinanseba Tqveni proeqtis moin 72 saaTis ganmavlobaSi
  5 000€ 11 500lari

  dafinanseba Tqveni proeqtis moin 72 saaTis ganmavlobaSi

  seqtemberi 07, 2014
  GEO456271
  gamarjoba, Cven vixdiT, kerZo pirebis, raTa dagexmaroT miiRoT daSorebiT Cixidan gamowveuli bankebi, uaris Tqma sakredito ganacxadi, Cven varT finansuri eqspertebi SeZlo gaZlevT sesxis kompania, da im pirobebiT, rom Tqven, cxovreba ufro advilia. ...
 • yavis obieqti
  10 000lari

  yavis obieqti

  seqtemberi 05, 2014
  GEO455487
  10 Tve da metia funqcionirebs obieqti. obieqtze sakuTrebaSia : yavis aparati,kompiuteri gayidvebis programiT da skaneriT, generatori 4 kv, televizori, yinulis samsxvrevi da a.S. firmebTan normaluri urTierToba gvaqvs damyarebuli da aris gafarTovebis perspeqtiva.15 ...
 • saswrafod iyideba salfeTqis mwarmoebeli sawarmo
  17 000$ 27 710lari

  saswrafod iyideba salfeTqis mwarmoebeli sawarmo

  seqtemberi 03, 2014
  GEO93810
  saswrafod, Zalian iafad, iyideba salfetqebis mwarmoebeli sawarmo selfakis firmis sxvadasxva zomis salfeTqebis damamzadebeli 2 danadgarit.
 • iyideba wili kompania "ori lula"-Si.

  iyideba wili kompania "ori lula"-Si.

  seqtemberi 03, 2014
  GEO450235
  iyideba wili kompania "ori lula"-Si. 595 35 67 68.
 • maRali Zabvis zeTovani amamrTveli
  25 000lari

  maRali Zabvis zeTovani amamrTveli

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453611
  iyideba maRali Zabvis gamanawilebeli qvesadguri dakompleqtebuli 11 cali zeTovani amomrTveliT КВП-2. yvela miTiTebuli ujredi muSa mdgomareobaSa di imyofeba Zabvis qveS. SesaZloa cal-calke gayidvac. fasi Seicavs dRg-s.
 • viyidi polieTinelis boTlebs,aluminis qilebs, damtvreul SuSis boTlebs
  viyidi polieTinelis boTlebs,aluminis qilebs, damtvreul SuSis boTlebs didi odenobiT,fasze SevTanxmdebiT. mobiluri: 599950590
 • iyideba metalo plasmasi cexi
  3 500lari

  iyideba metalo plasmasi cexi

  agvisto 31, 2014
  GEO452774
  iyideba metalo plasmasi cexi saswafod
 • veZeb partniors.dabandebul Tanxas srulad amoiRebT 3 TveSi da geqnebaT stabiluri maRali Semosavali.
  dabandebul Tanxas srulad amoiRebT 4 TveSi.da geqnebaT stabiluri maRali Semosavali.
 • qvevris SeZena visac gsurT
  1lari

  qvevris SeZena visac gsurT

  agvisto 28, 2014
  GEO451400
  mzaddeba yvela zomis Tixis WurWeli 100%garanTiT dainteresebuli pirebi damikavSirdiT551-13-04-33
 • avaSenoT erTad,

  avaSenoT erTad,

  agvisto 27, 2014
  GEO378717
  sponsors vTavazob 340m2-ze saxlis mSeneblobas,wili 50%-50%.
 • visesxeb fuls,myari biznesis wilis gadaformebis garantiiT notariulad
  5 000$ 8 150lari

  visesxeb fuls,myari biznesis wilis gadaformebis garantiiT notariulad

  agvisto 26, 2014
  GEO450438
  maqvs biznesi,amJamad vaxorcileb ramdenime proeqts(mSenebloba remonti)100%wilis mflobeli var,5000dolars visesxeb wilis 30%gadaformebiT sesxis dafarvamde(10%-ad)notariulad damowmebuli sabuTebiT.var dRg-s gadamxdeli.damikavSirdiT.568755165
 • veZebT biznes partniors

  veZebT biznes partniors

  agvisto 24, 2014
  GEO449430
  gvaqvs miwis nakveTi 1065kv.m( arasasoflo daniSnulebis) samtrediaSi daviT aRmaSeneblis gamziri 156 ,(baTumi-Tbilisis centraluri gzis piras). kopitnaris axali aeroportidan 7kilometrSi. veZebT biznes partniors avtomomsaxurebis centris asaSeneblad.gamzadebulia ...
 • saswrafod iyideba saxli miwis nakveTiT.SesaZlebelia sastumros an ramdenime sarTuliani binis aSeneba
  saxls aqvs saukeTeso zRvis xedi.saxli dafarulia mandarinis da xexilis baRiT.
 • veZeb sponsors

  veZeb sponsors

  agvisto 22, 2014
  GEO426034
  veZeb sponsors maqvs miwis nakveTi karg moZrav adgolas gzispirze, samrecxaos vulkanizaciis da zetebis bogsebis Cadgmaa Sesazlebeli
 • aqcia binebze iCqareT!

  aqcia binebze iCqareT!

  agvisto 17, 2014
  GEO446683
  did diRomSi meore da mesame mk-r Soris aris aqcia. 30kv Rirebulebaa 10000$. aqciaSia 2 bina Sida uprocento ganvadebiT. mis: dadianis 7% (savaWro centri qarvasla) tel:595 04 05 07 mariami
 • binebis Sesyidva yvelasTvis misaReb fasebSi! iCqareT.
  binebi gobroniZeze, gldani muxianis axal gzasTan 500$-dan. mis: dadianis7% (savaWro centri qarvasla) 3 sarTuli, oTaxi b305 tel:595 04 05 07 mariami
 • biznesi-turizimi

  biznesi-turizimi

  agvisto 17, 2014
  GEO446688
  mestiidan 700 metriSi maqvs miwis nakveT 3700mk gzis pirze.wyal-kanali gaketebulia. nakveTi aris xelsayreli turzismisTvis, nakveTSi SesaZlebelia kotejebis aSeneba. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT tN 591401816.
 • binebis Sesyidva yvelasTvis misaReb fasebSi! iCqareT.
  did diRomSi giorgi brwyinvales q. iyideba binebi 500$-dan. moqmedebs Sida uprocento ganvadeba. mis:dadianis 7% (savaWro centri qarvasla) 3 sarTuli, oTaxi b-305 tel:595 04 05 07 mariami
 • iyideba ferma 555 111 661
  46 000$ 74 980lari

  iyideba ferma 555 111 661

  agvisto 16, 2014
  GEO446403
  saswreafod iyideba saqonlis ferma .22 sulze . sofel vazianSi. lilos bazrobidan 3 km/rSi, transporti udgeba yvelanairi romelic kaxeTisken midis.isnis metrodan 17 km/ia. miwis saerTo farTobia 1700 kv/m. damatebiT moyveba 5000 kv/m miwis nakveTi. sul 6700kv/m. ...
 • veZeb sponsors dawyebuli restornis asaSeneblad
  1$ 1.63lari

  veZeb sponsors dawyebuli restornis asaSeneblad

  agvisto 14, 2014
  GEO443237
  veZeb partniors dawyebuli restornis asaSeneblad diRmis trasaze. var miwis 1200kv/m mesakuTre. maqvs proeqti damtkicebuli da saZirkveli Cayrili. saubaria 3 sarTulian restoranze romelic moicavs Tavismxriv araerTgvarovan momsaxurebis tips (swrafi kveba, ...
 • visesxeb 1000-1500 dolars 15 procentad

  visesxeb 1000-1500 dolars 15 procentad

  agvisto 14, 2014
  GEO445496
  saswrafod mWirdeba 1500 dolari 3 TviT. 15 procentad. xelSekrulebiT. 558340645
 • rZis gadamamuSavebeli sawarmo
  50 000lari

  rZis gadamamuSavebeli sawarmo

  agvisto 13, 2014
  GEO445064
  maqvs rZis gadamamuSavebeli sawarmo walkis raion sof.bareTSi,romelic aerTianebs 7 sofels.wels movipove granti,romelic mikeTebs evroremonts sawarmoSi.veZeb iseT adamians,romelsac gaaCnia Tanxa,raTa Cavijino wilSi,Tu Semomitans 50000lars ,is iuridiulad ...
 • iyideba moqmedi afTiaqi-biznesi!
  22 000$ 35 860lari

  iyideba moqmedi afTiaqi-biznesi!

  agvisto 12, 2014
  GEO415251
  iyideba afTiaqi quTaisSi nikeas 44-Si, gamzadebuli awyobili biznesi muSa mdqmareobaSi, wliuri saSualo SemosavliT (sufTa mogebiT)15000 lariT. fasSi Sedis yvelaferi (wamlebi da inventari aris 12000$ is), farTis garda.(farTi aris 3 wlian ijaraze, Semdgomi ...
 • veZeb investors

  veZeb investors

  agvisto 05, 2014
  GEO441845
  q. TbilisSi, naZaladevis raionSi, 1 samSobiarosTan gvaqvs 500kv.m miwis farTobi. dainteresebul pirebTan SegviZlia ganvixiloT, nebismieri SemoTavazeba.t:557 71 67 78 an 599 45 25 01
 • saswrafod!
  1 500$ 2 445lari

  saswrafod!

  agvisto 03, 2014
  GEO440843
  gamarjobaT zalian mWIrdeba fuli ipoTEkiT notariusis damotsmebuli cnobiT. TveSi 1-1.5% a. var realuri klienti. ar SegiqmniT aranair dabrkolebebs d. gadavixdi Tanxas i. dros roca Tqven metyviT.Zalian gTxovT gamomexmaureT
 • ixvebis moSeneba
  84 000$ 136 920lari

  ixvebis moSeneba

  ivlisi 27, 2014
  GEO438167
  veZeb sponsor - partniors. proeqtiT , moSeneba , gadamuSaveba , realizacia. rentabelioba Sead 40,3% partniors vTavazob mogebis 60%-s t.593783181