VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • investorebisTvis

  aprili 22, 2014
  GEO392812
  q.rusTavSi leoniZis quCis mimdebare teritoriaze, centraluri trasis win, sadac xalxmravali adgilia gvaqvs miwins nakveTi 600 kv.m veZebT investors. vrceli informaciisTvis dainteresebulma pirebma dagvikavSirdiT ...
 • veZeb sponsors dawyebuli restornis asaSeneblad
  1lari

  veZeb sponsors dawyebuli restornis asaSeneblad

  aprili 18, 2014
  GEO392296
  veZeb partniors dawyebuli restornis asaSeneblad diRmis trasaze. var miwis 1200kv/m mesakuTre. maqvs proeqti damtkicebuli da saZirkveli Cayrili. saubaria 3 sarTulian restoranze romelic moicavs Tavismxriv ...
 • veZeb investors

  veZeb investors

  aprili 13, 2014
  GEO390147
  dasufTavebis kompanias esaWiroeba investori, romalic Cadebs Tanxas (5000 evros eqvivalenti larebSi) inventar-aRWurvilobis SesaZenad da samagierod miiRebs wils kompaniis mogebidan yovelTviurad. kontraqtori ...
 • 20 000$ 32 600lari

  vaprocenteb

  aprili 13, 2014
  GEO389885
  maqvs 20 000 $ ,gavcem 2-3 oTaxiani binis garantiiT, Tbilisis centralur ubnebze.damikavSirdiT realuri klientebi.
 • sastumros gakeTebis mizniT, Cems kuTvnil saxlSi veZeb investors
  yazbegis raionis sof.gergeTSi maqvs 2 sarTuliani saxli, 500 m/kv, ezoTi, Savi karkasi,(SesaZlebelia ise gakeTeba, rogorc satumros tipis saxli saWiroebs), aqvs Zalian kargi xedi gergeTis samebaze, romelic ...
 • 22lari

  investicia

  aprili 05, 2014
  GEO385743
  veZeb investors kerZo saxlis
 • 1lari

  veZeb partniors

  aprili 04, 2014
  GEO385713
  veZeb sokos biznesis dasawyebad partniors. rusTavSi 12 m/r mimdebared teritoriulad xelsayrel adgilas stambulis bazrobasTan 200 metrSi maqvs 600 kv.m daxuruli Senoba .SenobaSi Seyvanilia gazi wyali 3 faziani ...
 • iyideba saburTaloze, tatiSvilis klinikasTan 4 000 kv.m. - mde miwis nakveTi ,mSeneblobis nebarTviT
  iyideba saburTaloze, tatiSvilis klinikasTan 4 000 kv.m. - mde miwis nakveTi ,mSeneblobis nebarTviT, proeqtiT. fasi: SeTanxmebiT
 • 60 000$ 97 800lari

  puris sacxobis teqnika-danadgrebi.

  marti 31, 2014
  GEO383892
  iyideba puris qarxnis teqnika-danadgrebis sruli xazi, 3 sadistribucio avtomanqana, sadistribucio qseli q.quTaisSi 4000 cali puris realizaciiT, teqnikis CamonaTvali: axali qvis sacxobi feCi, gazzec, Txilis ...
 • gvesaWiroeba sabavSvo baRSi ZiZa da baRis pedagogi
 • 1$ 1.63lari

  moqmedi qarxana

  marti 28, 2014
  GEO382391
  iyideba moqmedi qarxana finansuri mdgomareobis gamo! vawarmoebT kabelebs 25-ze meti saxeobas da misi saizolacio plastikats Cveni pvc-s granulis mudmivi klentebi arian 1) Sps "kavkazkabeli" 2) s,s ...
 • 20lari

  procentiani sesxi 20 procentshi

  marti 27, 2014
  GEO382210
  50 Dan 300 laramde 20procentad
 • 10 000 000$ 16 300 000lari

  investori eZebs dausrulebel Senobebs

  marti 23, 2014
  GEO380205
  investori eZebs da daafinansebs dausrulebel mSeneblobebs romelTa, minimum 40%-ic ukve aSenebulia dafinansdeba danarCeni 60% wliur 14 %. 571213331
 • 1€ 2.30lari

  biznesi

  marti 21, 2014
  GEO379725
  gTavazobT bizness , zed leseliZis quCaze 15 kv,m TonesTvis adgili Cemi fuli Tqveni.
 • avaSenoT erTad

  marti 20, 2014
  GEO378717
  sponsors vTavazob 340m2-ze saxlis mSeneblobas,wili 50%-50%.
 • veZeb investors an vyidi sxvens

  veZeb investors an vyidi sxvens

  marti 16, 2014
  GEO287285
  veZeb investors.(kerZo pirovnebas an samSeneblo kompanias).var orsarTuliani saxlis sxvenis mflobeli.q.baTumis centrSi.piacasTan axlos.50 kv/m.sxvens aqvs sarTuli+mansarda mSeneblobis perspeqtiva.veZeb ...
 • veZeb investors

  veZeb investors

  marti 15, 2014
  GEO376698
  maqvs dasufTavebis kompania, veZeb investors da mivyidi mas 30% wils 5000 evros sanacvlod. damatebiTi SekiTxvebisTvis da dainteresebulma pirebma dagvikavSirdiT meilze an telefonze: newcleaning@bk.ru 598894882
 • gsurt investicia guriaSi?

  marti 15, 2014
  GEO376557
  maqvs ozurgetSi sauketeso adgilas teritoria da minda gamoviyeno biznesistvis, centralul gzaze an iyideba .
 • veZeb sponsors gamomexmaureT

  marti 12, 2014
  GEO374889
  var minanqris kargi mcodne specialisti .veZeb adamians romelic damafinansebs minanqris sruli aRWurvilobis SeZenaSi. es saqme sarfiani iqneba orivesTvis wilis Tanabari gayofit . es saqme damfinansebels ...
 • viprocenteb fuls

  marti 10, 2014
  GEO373920
  mWirdeba 1500$ TveSi 200$_s gadavixdi da davabruneb 2000$_s. 599 91 67 26 levani . var samxedro . notariusiT gavaformoT xelSekruleba
 • 10 000€ 23 000lari

  biznes partniori

  marti 10, 2014
  GEO373826
  veZeb biznes partniors. sastarto Tanxa 10000 evro. wlis bolomde savaraudod naxevar milionze avalT. dadebulia xelSekrulebebi, garkveulia savaraudo momxmarebeli. saWiroa mxolod sastarto Tanxa.
 • mSenebloba

  marti 09, 2014
  GEO373517
  Sps niCbura asrulebs yvela saxis samSeneblo, samuSaoebs saxlebis opisebis mSeneblobas myari garanTiiT. propesionaluri kadrebiT tel 599351653
 • investicia
  1lari

  investicia

  marti 09, 2014
  GEO373211
  veZeb investors aRniSnul miwaze.WavWavZeze bomondis win 1800kv msurvelebma damikavSirdiT 597590252 marina
 • 2 000$ 3 260lari

  visesxeb Tanxas

  marti 09, 2014
  GEO373204
  visesxeb Tanxas 2000$ procentiT.am TanxiT SeviZen avtomobils da amave avtomobils CagidebT sesxis xelSekrulebaSi.var sando da gadaxdisunariani pirovneba.msurvelebi damikavSirdiT 558 56 77 86
 • 175€ 402.50lari

  mcire biznesi

  marti 06, 2014
  GEO353698
  Sveicaruli proeqti, romelic oficialurad aris daregistrirebuli saqarTveloSi eZebs partniors biznesSi mcire investiciiT, proeqti sainteresoa, siaxlea saqarTveloSi, warmatebiT muSaobs, asaki: 25 wlidan da ...
 • 175€ 402.50lari

  biznesi mcire investiciiT

  marti 06, 2014
  GEO363276
  damikavSirdes adamiani, vinc dainteresebulia mcire investiciiT daiwyos seriozuli biznesi Sveicarul kompaniaSi, garantiebiT, asaki: 25 wlidan da zeviT. 599 79 00 34 mzia 574 83 19 10
 • 300lari

  viqiraveb adgils

  marti 02, 2014
  GEO364004
  viqiraveb adgils gzis piras avtosamrecxaos gasaxsnelad,an qiriT an mogebis naxevris ganawilebiT mepatronesTan.
 • investori eZebs dausrulebel korpusebs!

  Tebervali 24, 2014
  GEO367806
  saswrafod! investori eZebs dausrulebel mSeneblobebs romlTa minimum 40%-ic ukve aSenebulia. dafinansdeba danarCeni 60%. wliuri 15%-ad. darekeT miTiTebul nomerze 571213331
 • Презентация болгарского бизнес на продажу.
  199 000€ 457 700lari

  Презентация болгарского бизнес на продажу.

  Tebervali 23, 2014
  GEO367500
  Презентация болгарского бизнес на продажу. Представление: заводы, фабрики, гостиницы, гидро-, АЗС и все для инвестиций в Болгарии, Продажа недвижимости, домов. каталог с пищей для экспорта в Азию. Презентация ...
 • santeqnikuri momsaxureba

  Tebervali 23, 2014
  GEO367576
  santeqnikuri momsaxureba"imedi" 24saaTiani cxeli xazi:555373770: 555233560: 551137121.mogemsaxurebiT swrafad da xarisxianad. (centraluri gaTbobis montaJi) (gaTbobis qvabebis SekeTeba,rogorc kedlis aseve ...