VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq

bolo gancxadebebi

 • vimuSaveb Z i Z a d.!'
  1lari

  vimuSaveb Z i Z a d.!'

  oqtomberi 21, 2014
  GEO460879
  vimuSaveb Z i Z a d, var didi xnis gamocdili ZiZa umaRlesi ganaTlebiT. tel:597116931 an 568770877.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479262
  var 31 wlis mowesrigebuli komunikabeluri maqvs samuSao gamocdileba sxvada sxva adgilze.vimuSaveb konsultatad an damxmared ofisSi
 • studentebs
  500$ 815lari

  studentebs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO477761
  kompanias esaWiroeba axali kadrebi . Tu xar energiuli, mizandasaxuli,motivirebuli da ginda gqondes Seni piradi Semosavali maSin dagvikavSirdi mzardi anazRaureba+ premiebi . gamogvigzaveneT CV mail : giorgi_giorgadze_1996@bk.ru an tel:555698508
 • gTavazobT TanamSromlobas
  500lari

  gTavazobT TanamSromlobas

  oqtomberi 20, 2014
  GEO473671
  kerZo kompanias saswrafod esaWiroeba 3-4 TanamSromeli saofise samsaxurSi,miiRebian rogorc umaRlesi aseve saSualo ganaTlebis mqone pirebi,upiratesoba eniWeba studentebs,SerCeuli kadrebi adgilze gaivlian ufaso gadamzadebas, dro SeTavsebiT,asaki 18-38wlmde,anazRaureba ...
 • gTavazobT samsaxurs!
  500lari

  gTavazobT samsaxurs!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO472708
  kerZo kompanias saswrafod esaWiroeba mdivan-operatori,menejeri da informaciis promouteri,samuSao ganakveTi 10sT-16sT,studentebisTvis dro SeTavsebiT,anazRaureba 500 lari da bonusebi,gasaubrebaze Casawerad damikavSirdiT 579 15-10-98 lela
 • gTavazobT samsaxurs
  500lari

  gTavazobT samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO472629
  ofisSi saswrafod mesaWiroeba asistenti,romelsac daevaleba xalxTan da sabuTebTan urTierToba,asaki 18-38 wlamde,anazRaureba 500 lari da bonusebi,gasaubrebaze Casawerad damikavSirdiT 579 15-10-98lela
 • veZeb samsaxurs!

  veZeb samsaxurs!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO402323
  var me-4 kursis turizmis fakultetis studenti.var komunikabeluri,mizandasaxuli,Sromismoyvare da samuSaos mimarT erTguli,.,.Tavisuflad vici rusuli,karg doneze inglisuri enebi,aseve kompiuteric vici kargad.rac Seexeba samuSaoo gamocdilebas vmuSaobdi 1 wlis ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479215
  veZeb samsaxurs, normanuli anazRaurebiT, kombiuters vflob kargad, SemiZlia barSic roo vimuSao sxvadasxva samuSaoebze, jari movlili maqvs vimuSaveb afTiaqis an sadme dacvaSi, droSi SezRuduli ar var da SemiZlia Rame gamTec roo vimuSao, var komunikabeluri.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479213
  vimuSaveb mzareulis damxmareT an mimtanadac vimuSaveb barSi an restoranSi, kombiuters vflob kargad, vimuSaveb sxva da sxva samuSaoebze, vaini bileTi maqvs da vimusaveb Tundac dacvaSi.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479197
  veZeb samsaxurs Ramis cvlaSi molared an administratorad.maqvs am sferoSi Sesabamisi gamocdileba. 555-80-98-89
 • ofis menejeri
  500lari

  ofis menejeri

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479179
  gTavazobT samsaxurs personalis menejeris poziciaze, miiRebian studentebi drois SeTavsebiT. fiqsirebul anazRaureba + premiebi da bonusebi. sasurvelia personalTan muSaobis gamocdileba, kompiuteruli saofise programebis (Word, Excel) codna. dainteresebulma ...
 • promo agentebi

  promo agentebi

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479170
  kompanias esaWiroeba promo agentebi gogonebi da biWebi, drois SeTavsebiT anazRaureba dRiuri gasaubrebaze Casawerad dagvikavSirdiT. tel.: 597 70 62 14
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479168
  var 20 wlis Sromismoyvare gamocdileba maqvs mimtanad da kolsuntantad. profesiiT menejeri amjamad var piar menejeri erT erT dasaqmebis centrSi. msurs vimuSao kolsuntantad tel : 595 15 01 91
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479141
  var 21 wlis komunikabeluri, Sromismoyvare, energiuli vimuSaveb normalur samsaxurSi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479110
  *samuSao gamocdileba maqvs : ofis menejeris,mdivnis, molaris , konsultantis poziciebze . enebi vflob; rusuls Zalian kargad, inglisuris sabaziso doneze* .571131533. 591155555
 • saswrafod!
  450lari

  saswrafod!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479108
  saswrafod ofisSi gvesaWiroeba damxmare kadrebi , romlebsac daevalebaT sabuTebTan da xalxTan urTierToba, asaki 18 dan 35 mde. anazRaureba 450. dagvikavSirdiT nomerze 598909743 mariami
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479100
  var 34 wlis qalbatoni.umaglesi ganaTlebiT,vimuSaveb ofisSi an administraciaSi.maqvs marTvis mowmoba
 • vedzeb samsaxurs batumshi

  vedzeb samsaxurs batumshi

  oqtomberi 20, 2014
  GEO450990
  dzalian minda davsakmde makvs damtavrebuli sabugaltro da kompiyuteruli kursebi.kargad vplob rusul enas
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479095
  vimuSaveb administraciaSi,an ofisSi,maqvs gamocdileba aseve maqvs marTvis mowmoba,
 • menejer-konsultanti
  450lari

  menejer-konsultanti

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478962
  cxaddeba vakansia menejer-konsultantis Tanamdebobaze. asaki : 16-dan 27 wlamde. xelfasi: 450 lari. damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT mob: 591211715 , mail: shumaxera_gio17@mail.ru , skype: dinamo-dinamo37