VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.

bolo gancxadebebi

 • konsultanti

  konsultanti

  ianvari 27, 2015
  GEO524630
  var 23 wlis,vimuSaveb konsultanatad Gamis smenaSi.595606126
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524621
  veZeb samsamxurs var 40wlis komunikabeluri qalbatoni ,umaRlesi ganaTlebiT .vimuSaveb sadme obieqtze damlageblad,an sasurvelia vimuSao sacxobSi mcxobelis damxmared maqvs sakmao gamocdileba.gTxovT gamomexmauros seriozulad damsaqmebeli pirebi pativis cemiT ...
 • var moqmedi buRalteri

  var moqmedi buRalteri

  ianvari 27, 2015
  GEO524603
  var moqmedi kvalificiuri buRalteri, saTanado gamocdilebiT; vaWroba distribucia da a.S. amJamad vmuSaob, ramdenime adgilas, mTavari buRaltris Tanamdebobaze, vimuSaveb SeTavsebiT sxva firmebTanac, mogiwesrigebT Tviur, wliur deklaraciebs sagadasaxado kanonmdeblobis ...
 • veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.sastumroSi.nebismier firmaSi.distribuciaSi.
  veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.''Tvenive avtomanqaniT'' an ''Cemi avtomanqaniT'' myavs ''bmv-s'' markis avtomobili karg mdgomareobaSi bunebriv airze.-an vimuSaveb sastumroSi.- supermarketebSi - nebismier firmaSi - -kompaniaSi an distribuciaSi.maqvs ...
 • var profesionali mZRoli 30 wlis gamocdilebiT
  300lari

  var profesionali mZRoli 30 wlis gamocdilebiT

  ianvari 27, 2015
  GEO524577
  555340268 vimuSaveb saqarTvelos maStabiT
 • vamzadeb bavSvebs!

  vamzadeb bavSvebs!

  ianvari 27, 2015
  GEO523518
  movamzadeb bavSvebs nebismier saganSi. (ucxo ena - inglisuri) skola vercxlis medalze davamTavre. maqvs erTwliani gamocdileba. var 19 wlis, iliaunis meore kursis studenti, vswavlob humanitarul mecnierebaTa fakultetze. fasi da samuSao grafiki SeTanxmebiT. ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524566
  var 18 wlis vimuSaveb konsultantad ar maq aranairi gamocdileba
 • staJireba da treningebi iuristebs
  120lari

  staJireba da treningebi iuristebs

  ianvari 27, 2015
  GEO524528
  ucxo enebis biznesisa da samarTlis akademia gTavazobT iuristTa Teoriul da praqtiul momzadebis kursebs. kursebs uZRvebian gamocdili da maRalkvalificiuri iuristebi da advokatebi. msmenelebi miiRebian asakis SeuzRudavad. treningis xangrZlivobaa 1-3 Tve , ...
 • sabanko saqme ufaso staJireba bankSi
  120lari

  sabanko saqme ufaso staJireba bankSi

  ianvari 27, 2015
  GEO524513
  ucxo enebis biznesisa da samarTlis akademia - Language Business and Law Academy gTavazobT treinings sabanko saqmeSi TveSi - 120 lari. kursebs uZRvebian sabanko sferos gamocdili da maRalkvalificiuri trenerebi msmenelebi miiRebian asakis SeuzRudavad. treningis ...
 • biznes kompanias esaWiroeba komunikabeluri TanamSromlebi, 500 l.+bonus sistemiT.
  biznes kompanias esaWiroeba axalgazrda komunikabeluri TanamSromlebi, Semdeg Tanamdebobaze: ofis menejeri, registratori, mdivan operatori, struqturis organizatori. asaki 19 dan 35 wlamde, anazRaureba 500 lari+bonusebis sistemiT.
 • movamzadeb maTematikaSi

  movamzadeb maTematikaSi

  ianvari 27, 2015
  GEO295498
  movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi,swavlis maRali xarisxi garantirebulia, maqvs saTanado gamocdileba yvela donis moswavleebTan.SesaZlebelia binaze misvlac.var, iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis, maTematikis fakultetis, me-3kursis ...
 • samuSao vakansia iuristebs

  samuSao vakansia iuristebs

  ianvari 27, 2015
  GEO524489
  iuridiuli kompania gTavaZobT staJirebas–dasaqmebiT iuristebs da iuridiuli fakultetis studentebs. vakvalificirebT sisxli, samoqalaqo administraciulis ganxriT, vamzadebT sakvalifikacio gamocdebisaTvis–sasamarTlo, advokatura, prokuratura.Cawera winaswar ...
 • iswavleT maTematika martivad da xarisxianad

  iswavleT maTematika martivad da xarisxianad

  ianvari 27, 2015
  GEO219004
  movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi.garantirebulia swavlebis maRali donec da xarisxic.gamocdileba yvela donis moswavleebTan.SesaZlebelia binaze misvla.sakontaqto piri naTia.gamomexmaureT mxolod Tbilisis mcxovrebni.tel:598793513
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524413
  vedzeb samsaxurs maqvs erT wliani staJi eqtnis poziciaze,
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO505726
  veZeb samsaxurs vimuSaveb yvelaferze,var saSualo damTavrebuli da minda dasaqmeba. var Sromis moyvare adamiani. danarCens mere naxavt. gTxovT SemexmianeT. . sakontaqto telefoni 598 202 474 .555 622 111 zaza
 • vedZeb samsaxurs
  400lari

  vedZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524426
  vedZeb samsaxurs vimusSaveb fizikurad,vakeTeb binebHi remonts maliarkas gifskardonis filebs da vageb laminats msurvelebma damirekeT 595 43 30 98
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524049
  vimuSaveb 10dan 5mde.vimuSaveb ZiZad an damlageblad.madona.
 • saswrafod!
  550lari

  saswrafod!

  ianvari 27, 2015
  GEO524323
  ofisSi saswrafod mesaWiroeba asistenti,romelsac daevaleba xalxTan da sabuTebTan urTierToba,asaki 18-38 wlamde,samuSao ganakveTi 10sT-16sT,anazRaureba 550 lari,SesaZlebelia bonusebi,gasaubrebaze Casawerad damikavSirdiT 579 15-10-98 lela,gisurvebT warmatebebs!
 • vakeTeb samkurnalo masaJs eqimi masaJisti

  vakeTeb samkurnalo masaJs eqimi masaJisti

  ianvari 27, 2015
  GEO515396
  var gamocdili eqimi masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs: osteoqondrozis, sqoliozis, arTritebis, arTrozebis, insultis, nevritebis, radikulitis dros. bavSvTa masaJs binaze misvliTac. telefoni: 557 924 124
 • menejer+operatori
  600lari

  menejer+operatori

  ianvari 27, 2015
  GEO524313
  samuSaos pirobebi: kompiuteris Zalian kargaT codna,saitebze Sesvla da sWiroebis da mixedviT gancxadebebis kontroli da ganaxleba, pirovneba sasurvelia iyos axalgazrda da energiuli simpatiuri gogona. tel: 599 99 55 94 damikavSirdiT dRis saaTebSi 14-dan ...