VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq

bolo gancxadebebi

 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436323
  veZeb samsaxurs. var 54 wlis gamocdili pedagogi. vaswavli maTematikas da unar-Cvevebs. var punqtualuri, Sromismoyvare, magali pasuxismgeblobis komunikabeluri pirovneba. damekontaqteT Semdeg telefonis nomerze: 598909111
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436304
  gamarjobaT.me var mariana 21 wlis , vcxovrob germaniaSi . vamTavreb swavlas agvistoSi da vbrundebi isev saqarTveloSi. movamzadeb bavSvebs da aseve Au-Pair gogonebs germanul enaSi . fasi SeTanxmebiT mariana.grigoriani@yahoo.com
 • israelSi mesaWiroeba ojaxSi damxmare
  1 500$ 2 445lari

  israelSi mesaWiroeba ojaxSi damxmare

  ivlisi 23, 2014
  GEO436212
  israelSi, q. xaifaSi mesaWiroeba dasufTavebis samsaxurSi momuSave qalbatoni. ZiriTadi moTxovnaa ubralod SeZlos ojaxSi dalageba, dasufTaveba d.a.S. anazRaureba erT saaTSi 30-35 Sekeli (10$). msurveli damikavSirdes saqarTvelos telefonis nomrebze 598-857-657; ...
 • veZeb samsaxurs dacva/uSiSroebaSi daviwyeb muSaobas
  500lari

  veZeb samsaxurs dacva/uSiSroebaSi daviwyeb muSaobas

  ivlisi 23, 2014
  GEO436252
  vcxovrob rusTavSi da msurs muSaobis dawyeba dacvaSi sasurvelia rustavi. var 20 wlis
 • ,baia,iwvevs

  ,baia,iwvevs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436232
  dasaqmebis saagento ,baia, aqciis farglebSi iwvevs ufaso registraciaze gamocdil ZiZebs, ojaxSi damxmare qalbatonebs, avadmyofisa da moxucis momvlelebs. mobrZandiT misamarTze: q.Tbilisi, jorjaZis q 5,( qaSueTis eklesiis marjvena mxares), iqonieT piradoba(asli), ...
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436210
  var 18 wlis veZeb samsaxurs.aseve maqvs marTvis mowmoba B kategoria.atestatic maqvs 12klasis skolis damTavrebuli.gTxovT gamomexmauroT CemTvis axla samsaxuri Zalian bevrs niSnavs.Cemi telefonis nomeria 598421568 557330169
 • vakansia
  450lari

  vakansia

  ivlisi 23, 2014
  GEO436209
  biznesmen qalbatons esaWiroeba damxmare, gasaubrebaze Casawerad damikavSirdiT 577123565
 • momeciT samuSao

  momeciT samuSao

  ivlisi 23, 2014
  GEO436196
  samsaxurs veZeb ver mipovia, dalevam gzaSi amiyolia, aseT dReSi var, gagigonia?! colic xom xedav ver momiyvania
 • piSkebi
  250lari

  piSkebi

  ivlisi 23, 2014
  GEO417510
  saswrafod! gvesaWiroeba piSkebis mcxobeli.adgilmdebareoba: mobiluri samzareuloTi aRWurvili avtomanqana. samuSao: naxevari ganakveTi. xelfasi: 250 lari xelze asaRebi. dainteresebis SemTxvevaSi darekeT 577152022.
 • dasaqmeba poloneTSi

  dasaqmeba poloneTSi

  ivlisi 22, 2014
  GEO436083
  gTavazobT dasaqmebas poloneTSi. (mSeneblobaze, xorcis kombinatebSi,metaloplastmasis qarxnebSi da sxva) asaki: 18-50 samuSao aris rogorc mamakacebisTvis ise qalebisTvisac sxvadasxva qarxnebSi (Tqveni arCeviT) minimaluri xelfasi 750 $-dan viza aris ...
 • gvesaWiroeba IT specialisti

  gvesaWiroeba IT specialisti

  ivlisi 22, 2014
  GEO436080
  kompaniaSi gvesaWiroeba IT specialisti, gasaubreba gveqneba 1 agvistos 10 dan 11 saaTamde, Tbilisi, c, dadianis #26 Art–Hall is SenobaSi, dagvikavSirdiT 2 306 387 598 85 75 41 555 53 13 83
 • veZeb samsaxurs, var profesionali vizaJisti
  var sertificirebuli vizaJisti. 1 wliani staJiT. amJamad TviTdasaqmebuli. vakeTeb profesionalur makiaJs- sadResaswaulos saqorwilos yoveldRiurs dRisa da saRamos aseve var warbis specialisti. veZeb samsaxurs mob: 557319756
 • movamzadeb inglisur enaSi (maRali xarisxi)
  60lari

  movamzadeb inglisur enaSi (maRali xarisxi)

  ivlisi 22, 2014
  GEO436026
  movamzadeb nebismieri asakis adamians (abiturientTa CaTvliT) inglisur enaSi maTs moTxovnebze morgebuli programiT, maRali xarisxis garantiiT. var grigol robaqiZis universitetis me-4 kursis inglisuri filologiis studenti, 100%iani dafinansebiT. me-3 kursis ...
 • saofise saqmianobisaTvis
  500lari

  saofise saqmianobisaTvis

  ivlisi 22, 2014
  GEO436043
  saerTaSoriso, mravalprofilian kompaniaSi mimdinareobs axali kadrebis SerCeva saofise saqmianobisaTvis sazogadoebasTan urTierTobis sferoSi. asaki 18-40 weli. Tbilisis macxovrebeli. adgilze saqmis ufaso SeswavliT. sasurvelia rusuli enis codna. SesaZlebelia ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO418018
  var 23 wlis,veZeb samsaxurs,davamTavre profesiuli,aseve gavlili maqvs sabankos kursebi Tavis 2 kviriani sTaJirebiT,samuSao gamocileba ar maqvs,magram advilad viTviseb yvelafers.vici saofise programebic.
 • veZeb samsaxurs.vflob turquls da rusul enebs.
  veZeb samsaxurs.2008 wlidan maqvs 3 wliani samuSao gamocdileba: konsultantis,ofis menejeris,menejeris,administratoris da yidva gayidvis saqmeebSi.var 26 clis,daojaxebuli,vflob Turqul da rusul enebs.var Sromismoyvare,punqtualuri da komunikabeluri.591953040 ...
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435943
  var studenti, komunikabeluri.gamarTuli metyvelebis mqonde,Sromisunariani. veZeb samsaxurs
 • aqcia 1 agvistomde!

  aqcia 1 agvistomde!

  ivlisi 22, 2014
  GEO435902
  siaxle rusTavSi! saswavlo centr garantSi sazafxulo fasdakleba daiwyo, maTTvis vinc ar gasula qalaqidan 1 agvistomde aqciis farglebSi saswaavlo centri kompiuteruli saofise programebis 1 Tvian Semswavlel kurs sTavazobs 55 laridan. Seiswavleba grafikuli ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435882
  veZeb samsaxurs,didi gamocdileba maqvs kompiuterTan urTierTobaSi,vflob fotoSops,internets,saofise programebs!mimuSavia memontaJed.Tavisuflad SemiZlia operaciuli sistemebis gadayeneba,kompiuteris gamarTva,SekeTeba,vici printeri da skaneri Zalian kargad,aseve ...
 • veZeb samsaxurs
  111lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435799
  saswrafoT veZeb samsaxurs,var 22 wlis,sasiamovno garegnobis,komunikabeluri da mizandasaxuli.vmuSaobdi totalizatorSi barmenis poziciaze, aseve sabiliardoSi.maqvs gamocdileba.(gamomexmaureT mxolod samsaxurTan dakavSirebiT)tel:597954094