VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq

bolo gancxadebebi

 • viwvevT gogonebs produqciis distribuciisaTvis.
  viwvevT gogonebs produqciis distribuciisaTvis.SevaswavliT axali brendis teqnologias.kerZoT neil-dizainis manikuris gadayvanas frCxilze.romlis teqnikac unda SesTavazon produqciasTan erTad silamazis salonebs.anazRaureba gamomuSavebiT.samuSao saaTebi gansazRvruli ...
 • avadmyofis an moxucis movla
  500lari

  avadmyofis an moxucis movla

  marti 28, 2015
  GEO557526
  movuvli moxucs an avadmyofs, profesiiT var eqTani. maqvs ojaxSi muSaobis kargi gamocdileba. mwoliare avadmyofis movla, nawolis damuSaveba, masaJi, varjiSi. insultis Semdgomi periodi reabilitacia. SemiZlia vimuSao dRis saaTebSi, aseve sadReRamiso momsaxurebiT. ...
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  marti 28, 2015
  GEO557480
  veZeb samsaxurs dRis saaTebSi konsultantad an operatorad
 • movuli moxucs
  450lari

  movuli moxucs

  marti 27, 2015
  GEO557459
  veZeb samsaxurs var55wlis komunikabeluri qalbatoni ,umaRlesi ganaTlebiT.profesiiT eqTani. movuvli moxucs maqvs sakamo muSaobis gamocdileba kmayofili darCebiT ,pativiscemiT qalbatoni luiza.
 • avtosamrecxaoSi mesaWiroeba lamazi garegnobis mandilosnebi
  avtosamrecxaoSi mesaWiroeba lamazi garegnobis mandilosnebi anazgaureba SeTanxmebiT
 • vezeb samushaos

  vezeb samushaos

  marti 27, 2015
  GEO557424
  vezeb samushaos ojaxis sarchenad
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 27, 2015
  GEO557395
  var 45 wlis qalaq Tbilisidan, vimuSaveb ZiZaT,moxucis movlelad,gamyidvelaT,WurWlis mrecxavad, maqvs didi gamocdileba da namuSevaric var sazRvargareT. vimuSaveb normaluri anazRaurebiT
 • vakansia

  vakansia

  marti 27, 2015
  GEO557385
  realuri dasaqmeba da Semosavali abiturientebisa da studentebisTvis swavlasTan SeTavsebiT! kompaniaSi gvesaWiroeba axalgazrda kadrebi, dReSi 2 saaTi samuSao ganakveTi.
 • vedzeb samushaos
  350lari

  vedzeb samushaos

  marti 27, 2015
  GEO515919
  Gamarjobat me gaxlavart samushaos madziebeli vimushaveb nebismier samushaozegamocdileba ar gamachnia arc ert sferoshi var 21 wlis
 • mWirdeba samuSao

  mWirdeba samuSao

  marti 27, 2015
  GEO557336
  var 30 wlis. amJamad vmuSaob minaplastikuri armaturebis saamqroSi mTavar teqnikosad. veZeb samsaxurs, verkvevi eleqtroobaSi, meqanikasa da santeqnikaSi. maqvs aseve santeqnikad muSaobis gamocdileba. verkvevi kompiuterul teqnikaSic. vimuSaveb saqmis adgilze ...
 • mogesalmebiT var gamocdili" farmacevti"veZeb samsaxurs
  mogesalmebiT Zalian gTxovT gaiTvaliswinoT Cemi gancxadeba.var gamocdili farmacevti maqvs muSaobis 4wliani gamocdileba var komunikabeluri gamaCnia pasuxismgeblobis maRali mgrnobeloba TanamSromlebTan urTierToba da gunduri muSaoba sirTules ar warmoadgens ...
 • gayidvebis menejeri
  300lari

  gayidvebis menejeri

  marti 27, 2015
  GEO557272
  saerTaSoriso kompania gTavazobT vakansias gayidvebis menejeris poziciaze,karieruli winsvlis perspeqtiviT,asaki SezRuduli ar aris.saqmis adgilze SeswavliT(ufasod),anazRaureba mzardi.gasaubrebasTan dakavSirebiT darekeT tel:591140371 an skype:teona tiko-megi
 • fortepianoze dakvris swavleba
  10lari

  fortepianoze dakvris swavleba

  marti 27, 2015
  GEO557202
  klasikuri musikis moyvarulebs vaswavli dakvras da davexmarebi nawarmoebis damuSavebaSi,aseve SesaZlebelia saestrado simRerebis awyoba da furclidan garCeva.vmuSaob saxlSi(wereTelze-gamofenasTan).binaze misvliTac.fasi gakveTili -10 lari.molaparakeba SeiZleba. ...
 • saswrafod veZeb samsaxurs

  saswrafod veZeb samsaxurs

  marti 27, 2015
  GEO557193
  veZeb samsaxurs vcxovrob quTasSi var 21wlis vmuSaobdi restoranSi aseve distribuciaSi, movlili maq samxedro savaldebuloc var stiqarosanic Zalian minda dasaqmeba vimuSaveb nebismier samuSaoze 598231552, 595753528nika
 • veZeb samsaxurs aiti ganxriT
  500lari

  veZeb samsaxurs aiti ganxriT

  marti 27, 2015
  GEO557187
  var 17 wlis aiti specialisti kompiuteruli ganxriT.maq qarTul da inglisur enovani serTipikati.am samuSaoSi staJianii.vmuSaobdi elit servisSi.vimuSavebb kompiuteruli ganxriT da aseve Sevaswavli nebismier msurvels mTlianad kompiuters ))
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  marti 27, 2015
  GEO557181
  veZeb samsaxurs sasurvelia dacvaSi maq gamocdileba aseve savaldebulo samsaxuri damtavrebuli da ministris madlobis sigeli sanimusho yofaqcevashi
 • vimuSaveb SoTi puris mcxobelad

  vimuSaveb SoTi puris mcxobelad

  marti 27, 2015
  GEO540232
  var saSualo asakis mamakaci. didi gamocdileba maqvs cxobis. vici yvelanairi SoTis da lobianis cxoba. vimuSaveb mcxobelad. tel: 557 35 59 25 da 579 12 63 96 levani
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 27, 2015
  GEO557121
  var 29 wlis Sromis moyvare,energiuli pasuxismgebliani,vimuSaveb damlageblad,CurClis mrecxavad an SaurmaSi damxmared,maqvs gamocdileba,namuSevaric var sakmaod sam wliani gamocdileba maqvs. ana 574330006.Tbilisi
 • vakansia

  vakansia

  marti 27, 2015
  GEO557096
  gtavazobT menejeris vakansias saerTaSoriso kompaniaSi romelic iTvaliswinebs yovelTviur mzard pozicias da mzard xelfass. saqmis pasuxismgeblobiT mokidebis SemTxvevaSi Tqven garantirebuli gaqvT karieruli zrda da warmateba, axalgazrda, energiul, Sekrul ...
 • saswrafod veZeb samuSaos

  saswrafod veZeb samuSaos

  marti 27, 2015
  GEO557088
  vimuSaveb kafeSi mimtanad an swrafi kvebis obieqtze mimtanad ,saSaurmeSi damxmared,aseve konsultantad dReSi 15lari 10 dan 7mde 579 13 28 32
 • seqs marketi!