VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq

bolo gancxadebebi

 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463166
  vedzeb samsaxurs varkeTilSi. vmuSaobdi saTamaSoebis magaziaSi da aseve magazia kvelaferi 1 larad maqvs gamocdileba.
 • veZeb samsaxurs.
  300lari

  veZeb samsaxurs.

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463156
  var 20 wlis veZeb samsaxurs vimuSaveb mimtanad msurveledi damikavSirdiT am nomerze 598 40 80 16 ikiTxeT giorgi.
 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463118
  var 35 wlis komunikabeluri qalbatoni umaRlesi pedagogiuri ganaTlebiT.var daojaxebuli,vimuSaveb menejeris TanaSemwed an konsultantad ,vflob inglisur da rusul enebs saSvalo doneze,SesaZloa vimuSao operatoradac: gTxovT gamomexmaurod seriozulad damsaqmebeli ...
 • rusuli enis Tarjimani

  rusuli enis Tarjimani

  seqtemberi 19, 2014
  GEO451669
  var 23 wlis studenti. bakalavris xarisxi rusul enaze maqvs miRebuli xelsawyoTmSenebloba, avtomatizacia da marTvis sistemebis (xarisxis marTva da sazomi teqnika) mimarTulebiT, magistris xarisxs veuflebi politikis mecnierebis mimarTulebiT. skola damTavrebuli ...
 • mimtani
  200lari

  mimtani

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463133
  daviwyveb tbilishi nebismier barshi an kaveshi mimtanad mushaobas dzalian karggad gamomdis es saqme var 16 wlis
 • samuSao studentebisTvis
  300lari

  samuSao studentebisTvis

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463125
  biznes centri qarvasla gTavazobT samuSaos pirvel da meore kursis studentebs,drois SeTavsebiT.dainteresebuli pirebi dagvikavSirdiT 592 401 456
 • silamazis saloni

  silamazis saloni

  seqtemberi 18, 2014
  GEO430352
  silamazis salonTan arsebuli saswavlo centri iwvevs qalis da mamakacis parikmaxeris xelobis Seswavlis msurvelebs. kosmetologiis, manikur-pedikuris, vizaJis ,moswavleebi gaivlian Teoriis srul kurs da praqtikis misaRebad adgilze muSaobis saSualeba eqnebaT. ...
 • veZeb saaxurs
  600lari

  veZeb saaxurs

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463108
  var 35wlis qalbatoni, umaRlesi pedagogiuri ganaTlebiT daojaxebuli. vflob rusul da inglisur enas,.vimuSaveb ojaxSi bavSvis amRzrdelad, agreTve vamecadineb skolis mosamzadebel sagnebSi maqvs sakmao gamocdileba: sasurvelia bavSvis asaki aRematebodes 1wlidan ...
 • veZeb saaxurs
  800lari

  veZeb saaxurs

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463095
  var 34 wlis komunikabeluri qalbatoni,umaRlesi ganaTlebiT,daojaxebuli ,vflob inglisur da rusul enebs saSvalo doneze,vimuSaveb konsultantad,an menejeris TanaSemwed ,SesaZlebelia operatoradac.
 • devizi : warmatebisTvis brZola, hobi: kiTxva

  devizi : warmatebisTvis brZola, hobi: kiTxva

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463092
  Tqveni vakansiis wakiTxvosTanave gamicnda survili gamovxmaurebodi. vfiqrob damexmarebiT miznis miRwevaSi da viswavli televiziasTan da sazogadoebasTan daxvewil manerebs , Jestebs da bevrs sainteresos .! gmadlobT yuradRebisTvis.!
 • movuvli nebismieri asakis pataras
  400lari

  movuvli nebismieri asakis pataras

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463072
  veZeb samsaxurs, vimuSaveb ZiZad 400 lari vimuSaveb ZiZad var 50 wlis. 13 weli vimuSave baga-baRSi. maqvs ZiZis gamocdileba. myavs ojaxi, 4 Svili. movuvli yvela asakis bavSvs samuSao dReebSi. fati fasi 400 lari telefoni +995 (555) 32-69-27, +995 (568) ...
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463035
  var informaciuli da sakomunikacio teqnologiebis maswavlebeli, maqvs menejerad muSaobis gamocdileba.vflob inglisur enas.
 • veZeb samsaxurs.
  400lari

  veZeb samsaxurs.

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462970
  var agraruli universitetis meore kursis studenti , biznesis fakultetze. srulad vflob rusulsa da inglisur enas. kargaT mesmis piari da marketingi. veZeb samsaxurs Tavisufali grafikiT. gTxovT qselur marketings nu SemomTavazebT.
 • mogesalmebiT! var gamocdili buxalteri vmusSaob ABG grupSi.
  300lari

  mogesalmebiT! var gamocdili buxalteri vmusSaob ABG grupSi.

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462813
  vakeTeb buxaltrul axricxvas.Sps-s, ind.mewarmes.msurvelebi damikavSirdiT am mob. 568-838 909
 • eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  seqtemberi 18, 2014
  GEO386929
  var gamocdili da kvalifikaciuri eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs, osteoqondrozis, sqoliozis, lordozis, radikulitis, insultis, arTritebis da arTrozebis, nervis daWimvis da sxva SemTxvevebis dros. SesaZlebelia binaze momsaxureobac. damikavSirdiT ...
 • veZeb samuSaos
  300lari

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462840
  var 27 wlis.vimuSaveb 2 wlidan 8 wlis bavSvan aRmzrdelad.savexmarebi skolis davalebebis SesrulebaSi, Sevaswavli inglisur enas.fasi SeTanxmebiT tel:555202591
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462798
  veZeb samsaxurs var 25 wlis var jar movlili,aseve SemiZlia dacvaSi muSaoba. CV - piradi rezume saxeli, gvari - Temuri lagvilava dabadebis TariRi - 09.03.1989 misamarTi: quTaisi ganaTleba: quTaisis samedicino institutis samedicino koleji fakulTeti: ...
 • TeTreulis mrecxavi sastumroSi
  300lari

  TeTreulis mrecxavi sastumroSi

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462786
  sastumros esaWireoba TeTreulis mrecxavebi dRis da Ramis cvlaSi ZiriTadi moTxovnebi: 1.energiuli; 2.Sromismoyvare; 3.mizandasaxuli; 4.pasuxismgeblobis mqone da daZabul situaciaSi muSaobis unari. 5.asaki: 24- 48 wlamde grafiki: muSaobis ...
 • teqstis akrefa iafad
  0.40lari

  teqstis akrefa iafad

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462752
  avkrifav nebismieri sirTulis teqsts swrafad da xarisxianad, Secdomebis gareSe, vasworeb gramatikulad da stilisturad. erTi gverdis akrefa 40 TeTri. tel: 599 90 35 88
 • vedzeb samsaxurs
  350lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 18, 2014
  GEO460465
  veZebs vakansias konsultantis Tanamdebobaze