VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1959
 • iyideba saswrafod nisan sentra 1996 wliani.
  700$ 1 141lari

  iyideba saswrafod nisan sentra 1996 wliani.

  aprili 01, 2015
  GEO560193
  iyideba an iSleba saswrafod 1996 wliani nisan sentra. damikavSirdiT realurma myidvelebma Zalian meCqareba. 558 66 42 47 gogita.
 • iyideba manqana
  5 000$ 8 150lari

  iyideba manqana

  aprili 01, 2015
  GEO560188
  iyideba sascrafod pajeros jipi,axali,wuns ver daudebt,iafad
 • iyideba

  iyideba

  aprili 01, 2015
  GEO560187
  naavariuli manqana fasi SeTanxmebiT. tel no: 557 38 28 95 rezo an 599 31 23 55 zvio
 • saswrafod
  2 500$ 4 075lari

  saswrafod

  aprili 01, 2015
  GEO560051
  iyideba Volkswagen Golf IV TeTri, 4 kariani 2003 wlis gamoSveba gazze Zalian karg mdgomareobaSi. dainteresebis SemTxvevaSi darekeT 598240201
 • iyideba MISTSUBISHI AIRTEKI gazi /benzini
  4 800$ 7 824lari

  iyideba MISTSUBISHI AIRTEKI gazi /benzini

  Tebervali 16, 2015
  GEO380449
  saswrafodd.manqana idealur mdgomareobaSia,16 kb gazis baloniT,gazzec da benzinzec idelaurad muSaobs, araferis Secvla ar sajiroebs, yvelaferi karg da muSa mdgomareobaSia, 551 64 11 63
 • iyideba an icvleba 551 134 134hj
  5 700$ 9 291lari

  iyideba an icvleba 551 134 134hj

  aprili 01, 2015
  GEO524776
  Iaguari ikstaipi 2003 celi .hj yvelaperi mcyobrSiak
 • LAND ROVER freelander 2001 wlis.
  4 000$ 6 520lari

  LAND ROVER freelander 2001 wlis.

  marti 31, 2015
  GEO517537
  iyideba LAND ROVER freelander karg mdgomareobaSi 2001 wliani.axali akumulatoriT da saburavebiT.fasi 4000$(.gayidvis mizezi-mivemgzavrebi). 558 627171 an 593767484.
 • i y i d e b a

  i y i d e b a

  marti 31, 2015
  GEO559713
  manqanas araferi arWirs karg mdgomareobaSia.manqana araa gazze namuSevari misamarTi: q.baTumi 557 38 28 95 rezo fasi SeTanxmebiT
 • iyideba nisan iqstraili
  6 800$ 11 084lari

  iyideba nisan iqstraili

  marti 31, 2015
  GEO539532
  manqana aris Zalian karg mdgomareobaSi. axali TegetaSi SeZenili saburavebiT m+s. aseve movayoleb 4 cal iaponur m+s saburavebs. Zravi cefzea, meqanika, xidis CamrTvel gamomrTveliT, Semowmebulia radiaciaze, Zalian ekonomiuria qalaqSi 9 litramde wvavs. kenwood-is ...
 • iyideba micubiS colti 2003wliani 20marts ganbajebuli
  2 600$ 4 238lari

  iyideba micubiS colti 2003wliani 20marts ganbajebuli

  marti 31, 2015
  GEO559346
  iyideba micubiS komti axali camokvanili 20marts ganbajebulki magar mdgomareobaSi
 • mersedesi
  1 700$ 2 771lari

  mersedesi

  marti 31, 2015
  GEO487402
  karg mdgomareobaSi,matori 3.0, gaziT (baloni 20 kubi)1700 $ ugazod 1600$ damikavSirdiT am nomerze 599 99 62 03 zaza
 • iyideba manqana
  2 600$ 4 238lari

  iyideba manqana

  marti 31, 2015
  GEO559213
  manqana iyideba saswrafod aris sauketeso mdgomareobaSi araviTari patara defeqtic ki ar sWirs aqvs idialuri diskebi (axlebi) ukana xedvis kamera multi ruli 2003wlis bolo gamoSveba me-12 Tvis .sideniebi iweva eleqtronulad aseve sabargulic pultzea uamravi ...
 • iyideba

  iyideba

  marti 30, 2015
  GEO344774
  iyideba bmv karg mdgomareobaSi fasi 1300 $
 • saswrafod iyideba BMW 530i 2001 meqanika
  4 250$ 6 927.50lari

  saswrafod iyideba BMW 530i 2001 meqanika

  marti 30, 2015
  GEO559000
  manqana aris germanuli, sruli eleqtropaketi. gasakeTebeli aqvs karobkaze viJimnoi, 3 lambda, da remnebi kondicioneris da dinamos. detalebisTvis damirekeT, realur myidvels cotas kidev davukleb Zalian meCqareba
 • iSleba 2002wlis Jeep Cherokee 3.1 Turbo Diesel
  iSleba 2002wlis Jeep Cherokee 3.1 Turbo Diesel, matori -karobka da xadavoi nawilebi idealur mdgomareobaSia damatebiTi informaciisTvis 555 37-78-20 gogita
 • iyideba nissan x-trail 2006 meqanika 2.0 benzini. ganubajebeli !
  6 300$ 10 269lari

  iyideba nissan x-trail 2006 meqanika 2.0 benzini. ganubajebeli !

  marti 30, 2015
  GEO558867
  xval unda ganvabajo da ganbajebulis fasi 6800$ iqneba . 4c c SefasebiT Camovida manqana aris foTSi . aris dzalian ekonomiuri da magar mdgomareobaSi .
 • GEEP vilisi
  3 200$ 5 216lari

  GEEP vilisi

  marti 30, 2015
  GEO558717
  muSa mdgomareobaSi TbilisSi
 • saswrafod iyideba TOYOTA VITZ! fasi 2700$
  2 700$ 4 401lari

  saswrafod iyideba TOYOTA VITZ! fasi 2700$

  marti 30, 2015
  GEO336046
  saswrafod!manqana aris saukeTeso mdgomareobaSi, uproblemo 2001 wliani; .4kariani, Zravi 1,3; wva- minimaluri, saWe - marjvniv! fasi 2700$ sakontaqto nomeri -577160888; 551770230
 • iyideba nisan stagea
  3 500$ 5 705lari

  iyideba nisan stagea

  marti 30, 2015
  GEO558587
  iyideba 2002 wels gamoSvebuli nisan stagea. fasi 3500 dolari. fasi ar aris saboloo. tel. 5740540077
 • iyideba subaru
  4 300$ 7 009lari

  iyideba subaru

  marti 30, 2015
  GEO558553
  vyidi subarus idealur mdgomareobaSi gaziT damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT . 598529399 beso
 • iyideba saswrafod
  1 600$ 2 608lari

  iyideba saswrafod

  marti 30, 2015
  GEO558289
  matori aris uazis .erTi kviris gakeTebuli . aqvs bobikis karobka razatka da bobikis rama. 24is xidebi. vyidi saswrafod. muSaobs gazzec da benzinzec. 568628176
 • iyideba golf2
  1 200$ 1 956lari

  iyideba golf2

  marti 30, 2015
  GEO558395
  iyideba golf2 aris idialur mdgomareobashi gazze 13kubiani balonit dzravi 1,8
 • iyideba-iSleba

  iyideba-iSleba

  marti 29, 2015
  GEO558355
  saswrafot iyideba an iSleba avtomanqana toiota starleti,fasi SeTanxmebiT
 • iyideba saswrafod
  2 700$ 4 401lari

  iyideba saswrafod

  marti 29, 2015
  GEO558326
  iyideba saswrafod. aqvs uralis matori normalni gerZi da normalni gilz porSini.manqana aris muSa mdgomareobaSi.
 • iyide manqana iaponiidan!
  100$ 163lari

  iyide manqana iaponiidan!

  marti 29, 2015
  GEO558317
  k o m p a n i a S B T u k v e s a q a r T v e l o S i a ! v i n v a r T ? S B T J A P A N - i aris erT-erTi umsxvilesi wamyvani saavtomobilo savaWro kompania, romelic mdebareobs iaponiaSi iokohamaSi, Cveni regionaluri warmomadgenlobebi funqcionireben ...
 • iyideba mikroavtobusi, fordi 1994 w, karg mdgomareobaSi
  4 500$ 7 335lari

  iyideba mikroavtobusi, fordi 1994 w, karg mdgomareobaSi

  marti 29, 2015
  GEO558270
  iyideba mikroavtobusi fordi 1994, karg mdgomareobaSi
 • iyideba saswrafod
  2 500$ 4 075lari

  iyideba saswrafod

  marti 29, 2015
  GEO535371
  saswrafod iyideba! manqana aris karg mdgomareobaSi, tyavis saloniT, luqiT, yvela navarotkiT da Camoyvanis dRidan imyofeba erTi mflobelis xelSi. tel: 577 79 45 79
 • iyideba
  4 800$ 7 824lari

  iyideba

  marti 29, 2015
  GEO520926
  manqana Camovida da ganbaJda 13.01.2015 wels saqarTveloSi gavlili aqvs mxolod 200 kilometri SesaZlebelia gacvla marcxena rulian Mercedes-Benz 2005 wlidan,Mini cooper 2005 wlidan,Bmw me-5 seriis 2005 wlidan;-markis avtomanqanebSi Cemi mxridan Tanxis damatebiT ...
 • saswrapod iyideba da iafad

  saswrapod iyideba da iafad

  marti 29, 2015
  GEO558001
  land roveri 2003 wliani zalian meCkareba
 • iyideba folcvagen jeta 1999 wlis gamoSveba
  2 800$ 4 564lari

  iyideba folcvagen jeta 1999 wlis gamoSveba

  marti 29, 2015
  GEO213809
  sruli eleqtro paketi,kondicioneri,6diskiani jeinjeri,abs,tyavi,avtomatika,Zravi2.0.-12kubiani meoTxe Taobis gazi,saukeTeso mdgomareobaSi, marto laki aqvs adgilebze gadamZvrali.
 • iyideba hummeri H3
  15 900$ 25 917lari

  iyideba hummeri H3

  marti 29, 2015
  GEO557918
  saswrafod,iafad, Zalian karg mdgomareobaSi
 • baTumSi iyideba MERCEDES-BENZ A 160
  1 700$ 2 771lari

  baTumSi iyideba MERCEDES-BENZ A 160

  marti 29, 2015
  GEO557905
  Zalian meCqarebaa, saswrafod iyideba 2001 w. MERCEDES-BENZ A 160 Elegance . manqana aris karg mdgomareobaSi , 1700$ xelze minda da 800$ lombardSia gadasaxdeli . 2500$ jdeba sul . Tu xelze 1700$ momcemT . lombardSi 800$ SegiZliaT etapobrivad gadaixadoT ...
 • nisan marCi
  2 550$ 4 156.50lari

  nisan marCi

  marti 28, 2015
  GEO557844
  aris idealur mdgomarebaSi, moyveba ori saburavi aaqvs bevri navarotka aris 2004 wliani,
 • iyideba AUDI A8
  1lari

  iyideba AUDI A8

  marti 28, 2015
  GEO557838
  iyideba AUDI A8 1999w. idealur mdgomareobaSi f.5500$ aseve gvakvs AUDI A8 nawilebi 557-25-99-59 593-33-18-44 2-79-07-29 ikiTxeT zura an otari
 • iyideba saswrafod

  iyideba saswrafod

  marti 28, 2015
  GEO557825
  iyideba rogorc mTlianobaSi aseve nawilebad daSlil mdgomareobaSi
 • iyideba e.200 avandgardi
  3 000$ 4 890lari

  iyideba e.200 avandgardi

  marti 28, 2015
  GEO549343
  saswrafod! iyideba mersedes /e.klasis 200/ axali Camoyvanili italiidan, 2000 wlis modeli xeluxlebi sufTa mdgomareobaSi/ agreTve muSaobs Txevad gazze , italiaSi damontaJebuli meoTxe Taobis sistema/ marka tatarini/ tel, 579 99 52 96,/ 557 53 49 41, daviTi. ...
 • iyideba ACURA TL
  6 700$ 10 921lari

  iyideba ACURA TL

  marti 28, 2015
  GEO551352
  iyideba an icvleba 2 nayinis Camosasxmel italiur aparatSi an avtomobil CRV-Si. aqvs yvela navarodka romelic SeiZleba hqondes Tanamedrove avtomobils . aris Zalian agresiuli avtomobili.avtomobili dgas TbilisSi avtofarexSi premium saloniT,saukeTeso mdgomareobaSi,darekeT ...
 • iyideba HONDA FIT
  2 800$ 4 564lari

  iyideba HONDA FIT

  marti 28, 2015
  GEO551355
  iyideba an icvleba 1 nayinis Camosasxmel italiur aparatSi,avtomobili dgas TbilisSi avtofarexSi,saukeTeso mdgomareobaSi, 4 SefasebiT, vaWari ar var, Camoviyvane meuRlisTvis da ver SeZlo marjvena ruliT marTva da amitom vyidi.darekeT 595 774543 ,ikiTxeT ...
 • meoradi avtomanqanebi

  meoradi avtomanqanebi

  marti 28, 2015
  GEO296239
  saboloo SesyidviT SeviZen avtomanqanas,saSulod TveSi 150 - $ farglebSi.,sul saSualod 2500 $ dafarviT,met an nakleb Tanxaze,SevxedavT manqanis mdgomareobas,iyos gazze,karg mdgomareobaSi.sammagi da xuTmag,fasis gadaxdas ar vapireb,kargi iqneba,iyos gamayidveli ...
 • iyideba Mitsubishi Pajero
  2 900$ 4 727lari

  iyideba Mitsubishi Pajero

  marti 28, 2015
  GEO557541
  iyideba 1992 wlis pajero, 2.5 turbo dizeli, karg mdgomareobaSi. matori, xadavoi nawilebi da xidebi karg mdgomareobaSi. Tbilisi 593 25 24 57 daTo
 • seqs marketi!