VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 1662
 • iyideba saswrafoT! MERCEDES-BENZ C 180
  2 800$ 4 564lari

  iyideba saswrafoT! MERCEDES-BENZ C 180

  ivlisi 02, 2015
  GEO608543
  iyideba saswrafoT! uyenia 13 kubiani gazis baloni, Zalian kargi movliliaa, sufTa manqanaa, fasi 2800$. naRd myidvelze kidev dakldeba fasi. darekeT am nomerze 599-11-00-25 aleqsandre.
 • saswrafod!
  3 000$ 4 890lari

  saswrafod!

  ivlisi 02, 2015
  GEO608522
  vyidi ford-fokus karg-movlil mdgomarebaSi,oqros-ferisaa.damirekeT movrigdebiT.
 • saswrafod iyideba mersedesi c200
  3 500$ 5 705lari

  saswrafod iyideba mersedesi c200

  ivlisi 02, 2015
  GEO567729
  iyideba mersedesi c200 sporti,1995w. idealur mdgomareobaSi,zeTi axali gamocvlilia,fasze molaparakeba SesaZlebelia. 557764017
 • iyideba manqana
  2 400$ 3 912lari

  iyideba manqana

  ivlisi 02, 2015
  GEO608481
  yvelaferi idealur mdgomareobaSi aqvs
 • iyideba saswrafod
  1 200$ 1 956lari

  iyideba saswrafod

  ivlisi 02, 2015
  GEO608464
  vyidi saswrafod 1200 dolarad opel veqtras
 • kiravdeba mankana.

  kiravdeba mankana.

  ivlisi 02, 2015
  GEO498582
  kiravdeba mankana .avto manqana aris karg mdgomareobaSi.mankana kiravdeba dxe. kvira. tve.mankana aris dazxveuli kiravdeba rogorc mdzxoliT iseve umdzxolot .tel:592309504,595472000zurabi. diana.
 • iyideba subaru foresteri 2004
  5 200$ 8 476lari

  iyideba subaru foresteri 2004

  ivlisi 01, 2015
  GEO436737
  iyideba subaru foresteri, 2004w .,avtomatika, mesame Taobis gaziT, savali nawilebi da Zravi muSa -karg mdgomareobaSi, saburavebi-70%, aqvs nakawrebi salonSi da gareT, dacvlili aqvs bevri nawili axliT . danarCeni naxviT.
 • iyideba vaz 2105
  1 200lari

  iyideba vaz 2105

  ivlisi 01, 2015
  GEO607991
  vaz2105 uproblemo da muSa manqanaa realurma msurvelebma darekeT 579990040
 • iyideba avtomanqana
  3 500$ 5 705lari

  iyideba avtomanqana

  ivlisi 01, 2015
  GEO588440
  iyideba avtomanqana KIA Sportige, 2,0l. matoriT, aluminis diskebiT. manqana aris normalur mdgomareobaSi. danarCeni informaciisaTvis damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430.
 • iyideba gaz 21 (1961w.)
  2 000lari

  iyideba gaz 21 (1961w.)

  ivlisi 01, 2015
  GEO434413
  iyideba gaz 21 . karg mdgomareobaSi ,muSaobs gamarTulad . fasze SesaZlebelia SeTanxmeba . tel : 593 24 13 28
 • vakeTeb monikelebas

  vakeTeb monikelebas

  ivnisi 24, 2015
  GEO572414
  vakeTeb monikelebas maRali xarisxiT,miaxlovebuli qarxnulTan.aseve SevakeTeb radiatorebsac. 591 14 08 09
 • iyideba saswrafod
  14 000$ 22 820lari

  iyideba saswrafod

  ivnisi 30, 2015
  GEO607021
  saswrafod iyideba volsvagen tuaregi 3.2 zravit aseve aqvs wina sidenis gatboba da aris tyavis sideniebit aris karg mdgomareobashi garfebi aqvs 174000k/m 14000 dolarshi fasi boloa aseve gavcvli audiQ7 ara nakleb 2007 wlianshi shevtanxmdebit mdgomareobis mixedvit ...
 • manqnis gayidva
  2 600$ 4 238lari

  manqnis gayidva

  ivnisi 30, 2015
  GEO606997
  manqama saSualo mdgomareobaSia gadacemaTa kolofi agvianebs gadatanas (tiftroniki)
 • iyideba TOYOTA VITZ! fasi 2700$
  2 700$ 4 401lari

  iyideba TOYOTA VITZ! fasi 2700$

  ivnisi 29, 2015
  GEO336046
  saswrafod!manqana aris saukeTeso mdgomareobaSi, uproblemo, arafris Secvla ar sWirdeba 2001 wliani; .4kariani, Zravi 1,3; wva- minimaluri, saWe - marjvniv! fasi- 2700$ Zalian meCqareba da fass davakleb! ar icvleba,ar qiravdeba da ganvadeba araa SesaZlebeli ...
 • saswrafod viqiraveb mikro avtobus
  1lari

  saswrafod viqiraveb mikro avtobus

  ivnisi 29, 2015
  GEO606867
  vikiraveb mikro avtobuss sprinters 558 158999 alberti
 • saswrafod iyideba
  2 600$ 4 238lari

  saswrafod iyideba

  ivnisi 29, 2015
  GEO606617
  manqana karg mdgomareobaSia.gazze myavs gadayvanili. vyidi saswrafod dainteresebul pirebs damikavSirdiT nomerze 514 004047 levani
 • saswrafod
  1$ 1.63lari

  saswrafod

  ivnisi 29, 2015
  GEO606482
  saswrafod vyidi mazda mx3, fasze movrigdebiT damikavSirdiT: 599419315, 557979170
 • qiravdeba spronteri
  600lari

  qiravdeba spronteri

  ivnisi 28, 2015
  GEO606465
  vaqiraveb sprinters 600 lari manqana imyofeba batumshi tel 577 19 82 77
 • MERCEDES-BENZ Vito karg mdgomareobaSi
  5 500$ 8 965lari

  MERCEDES-BENZ Vito karg mdgomareobaSi

  ivnisi 16, 2015
  GEO579950
  saswrafod iyideba, karg mdgomareobaSia, ganbaJebuli, avtomatika, sawvavis tipi - gazi/benzini. Zravis moculoba - 2300, garbeni - 217000 km. wamyvani Tvlebi - wina, saWe - marcxniv, cilindrebi - 4. tel: 557 42 36 23 Siko
 • iyideba

  iyideba

  ivnisi 28, 2015
  GEO606417
  1999 honda crv, matori 2.0 benzini, meqanika, marcxena ruliani,yvelaferi karg mdgomareobaSia marto matoria Sesaxedi wyals aduRebs 593255970 (zaza)
 • iyideba qalaqi baTumi farnavaz mefis quCa # 120
  2 000$ 3 260lari

  iyideba qalaqi baTumi farnavaz mefis quCa # 120

  ivnisi 28, 2015
  GEO421791
  i y i d e b a avtomanqana MAZDA PROTEGE 2000 wliani kategoria sedani Zravus moculiba 1.8 karebis raodenoba 5 wamyvani Tvlebi wina sawvavis tipi benzini gadacemaTa kolofi meqnika saWe marcxena airbagebi 2 mdgomareoba kargi mdebareoba baTumi centraluri ...
 • saswrafod iyideba 7 adgiliani mimiveni-2000w.karg mdgomareobaSi
  3 500$ 5 705lari

  saswrafod iyideba 7 adgiliani mimiveni-2000w.karg mdgomareobaSi

  ivnisi 28, 2015
  GEO413447
  iyideba miniveni opel zafira .manqana aris Zalian karg mdgomareobaSi-remeni-zeTi-saburavebi axali Secvlili.manqana aris 7 adgiliani. 3500$-bolo fasia!-579-07-21-40
 • meoradi avtomanqanebi

  meoradi avtomanqanebi

  ivnisi 28, 2015
  GEO296239
  SeviZen,.,SeviZen saboloo SesyidviT avtomanqanas,avto manqana mesaWiroveba normalul mdgomareobaSi, sasurvelia iyos ekonomiuri ,Cveulebrivic da furgonic [kombi] zalian mawyobs,saSulod TveSi 250-300 laris farglebSi.,SevxedavT manqanis mdgomareobas,depozitzec ...
 • vyidi manqanas saswrafoT
  1 800$ 2 934lari

  vyidi manqanas saswrafoT

  ivnisi 27, 2015
  GEO605754
  w.1991. 525, Zravi 2.8. ariklebs zeTs SeamowmeT sadac gindaT. eleqtro SuSebi.luqi. tyavis saloniT, kondencioneri,klimatkontroli, erTi kviraa rac gazi davayene 13 kb, italiuri aparaturiT, saswrafod meCqareba da amitom vyidi am fasSi,
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  ivnisi 27, 2015
  GEO605649
  saswrafod! manqana idealur mdgomareobaSia. xelis dadeba araferSi ar sWirdeba. karopka, xidebi, Zrava idealurad muSaobs. 100 kilometrze wvasvs trasaze 7 litrs, qalaqSi 8 litrs. aris 7 adgiliani. dadis araCveulebrivad.
 • iyideba germanuli mersedesi elegansi, an icvleba jipze
  4 000$ 6 520lari

  iyideba germanuli mersedesi elegansi, an icvleba jipze

  ivnisi 27, 2015
  GEO605523
  iyideba germanuli mersedesi elegansi E240, 1999w. sruli paketiT, manqana aris idealur mdgomareobaSi, an icvleba jipze,t, 514280082
 • chavabareb an gavyidi manqanad
  1 000$ 1 630lari

  chavabareb an gavyidi manqanad

  ivnisi 27, 2015
  GEO605618
  manqanas aq matori dastukuli danarcheni yvelaperi kargi aq
 • icvleba
  13 000$ 21 190lari

  icvleba

  ivnisi 26, 2015
  GEO605251
  gavcvli H3 2006 wlis gamoSveba, Zravi 3,5 Savi meqanika miwis nakveTSi Telavis lagodexis an yvarlis raionSi
 • Mercedes-Benz E 320
  3 500$ 5 705lari

  Mercedes-Benz E 320

  ivnisi 26, 2015
  GEO519129
  iyideba saswrafod! manqanas ar aqvs mxolod Sitokebii, sxva yvelaferi aris karg mdgomareobaSi. matori aqvs riadnoi 3.2. fasi sabolooa!.
 • seqs marketi!