VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1798
 • vyidi an vcvli
  5 000$ 8 150lari

  vyidi an vcvli

  marti 04, 2015
  GEO541534
  mersedes jipi emeli 1998 wlis benzini+gazi fasi 5000$ an vcvli dabalfasian manqanaze
 • Hyundai cupe
  6 000$ 9 780lari

  Hyundai cupe

  marti 04, 2015
  GEO544279
  Hyunday cupe 1.6 idialur mdgomareobashi manqana mdebareobs espanetshi damikavshirdit mailze fasshi shedis gamogzavnac
 • Zalian saswrafod iyideba BMW-520 gamoSvebis weli 1995 ''egzekuti''
  1 300$ 2 119lari

  Zalian saswrafod iyideba BMW-520 gamoSvebis weli 1995 ''egzekuti''

  marti 04, 2015
  GEO525666
  saswrafod iyideba '' BMW-520 '' gamoSvebis weli 1995 ''egzekuti'' plita ZraviT,erTi vanusiT.15-kubiani baloniT.''gazi-benzini.''araaqvs mxolod ukana Sitoki''.savali nawilebi aris idealur mdgomareobaSi,peredoki-kalodkebi-radiatori-remeni-amortizatorebi,karobkis ...
 • jeep grand cherokee laredo
  11 000$ 17 930lari

  jeep grand cherokee laredo

  marti 04, 2015
  GEO543942
  shavi, saloni nacrisferi, sache marcxniv, dzravi 3.7, sawvavis tipi benzini-gazi, karebi 4-5, airbagebi, tiptroniki. 4x4 , bortkomiuteri, kondicioneri. ayenia gazi ganbajebulia.
 • vyidi an gavcvli
  1 700$ 2 771lari

  vyidi an gavcvli

  marti 03, 2015
  GEO543991
  saswrafod iyideba mazda mx3 599419315 damikavSirdiT am nomerze
 • saswrafod iyideba gaz 21 (1961w.)
  2 000lari

  saswrafod iyideba gaz 21 (1961w.)

  marti 03, 2015
  GEO434413
  saswrafod iyideba gaz 21 . karg mdgomareobaSi ,muSaobs gamarTulad . fasze SesaZlebelia SeTanxmeba . tel : 593 24 13 28
 • saswrafod iyideba manqana
  2 100$ 3 423lari

  saswrafod iyideba manqana

  marti 03, 2015
  GEO543673
  iyideba saswrafod. manqana aris idealur mdgomareobaSi.
 • iyideba 21099
  1 500$ 2 445lari

  iyideba 21099

  marti 02, 2015
  GEO543369
  iyideba 21099 1999wliani karg mdgomareobaSi. darekeT am nomerze 593962096
 • saswrafod iyideba suzukis jipi-grand vitara
  15 500$ 25 265lari

  saswrafod iyideba suzukis jipi-grand vitara

  marti 02, 2015
  GEO543345
  manqana aris amerikis auqcionze nayidi, saqarTveloSi Camovida da portidan gamoviyvaneT I marts, manqana aris axali, yvela Tanamedrove aRWurvilobiT, gayidulia maRaziidan 2013 wlis TebervalSi. mob:597 72-79-39.
 • iyideba micubiSis pajero io 2003 wliani
  4 500$ 7 335lari

  iyideba micubiSis pajero io 2003 wliani

  marti 02, 2015
  GEO543184
  iyideba micubiSis pajero io 2003 wliani, marcxena mxares saWiT, gazi/benzini, 4 kariani, vercxlisferi, Zrava 1.8, tel: 571732244
 • iyideba
  35 000$ 57 050lari

  iyideba

  marti 02, 2015
  GEO543183
  2004/12 . manqana da pricepi idealur mdgomareobaSia. tyavis saloniT,el. SuSebi, retarderi,avto piloti, milioni aqvs garbeni . 599 64 74 44 daTo
 • avtomanqana opel astra G
  2 600$ 4 238lari

  avtomanqana opel astra G

  marti 02, 2015
  GEO543177
  iyideba opel astra "j" furgoni. gamoSvebis weli 1999w. 1.6 Zravi, banzini/gazi (IV Taoba 10 kubiani baloniT), meqanika, abs, kondicioneri, el. SuSebi, bortkompiuteri, centraluri saketi, hidravlika, 2 airbagi, saWe marcxniv. manqana Camoyvanilia germaniidan ...
 • iyideba 2003 wliani
  2 500$ 4 075lari

  iyideba 2003 wliani

  marti 02, 2015
  GEO534717
  iyideba 2003 wliani Zalian karg mdgomareobaSi.
 • iyideba micubiS colti 2003wliani
  1 900$ 3 097lari

  iyideba micubiS colti 2003wliani

  marti 02, 2015
  GEO543046
  iyidebamicubisi 2003liani 20dgis Camokvanilia kvelanairad uproblemo manqanaa aqvs Zalian dabali garbeni, suraTze rasac xedavt eg camokoliliada mxolod eg defeqti aqvs realur mkidvels fass daukleb
 • MERSEDES-BENZ E230 AVANTGARDE 1996
  3 800$ 6 194lari

  MERSEDES-BENZ E230 AVANTGARDE 1996

  marti 02, 2015
  GEO542961
  MANQANA ARIS IDEALUR MDGOMAREOBASHI,AMJAMAT DGAS ITALIASHI DA SAQARTVELOSHI IQNEBA MARTIS BOLOS,ELEQTRO SAVARZLEBI,SHAVI TYAVIS SALONI,DISKEBI,KLIMAT KONTROLI DA KIDEV BEVRI RAM.TEL.555909696.GIA
 • saswrafod iyideba TOYOTA VITZ!
  2 600$ 4 238lari

  saswrafod iyideba TOYOTA VITZ!

  marti 02, 2015
  GEO336046
  saswrafod!manqana aris saukeTeso mdgomareobaSi, uproblemo 2001 wliani; .4kariani, Zravi 1,3; wva- minimaluri, saWe - marjvniv!bolo fasi 2600$ sakontaqto nomeri -577160888; 551770230
 • iyideba ford eskorti
  1 500$ 2 445lari

  iyideba ford eskorti

  marti 02, 2015
  GEO542914
  iyideba ford eskorti karg mdgomareobasSi,aris ekonomiuri,
 • iyideba vaz-06
  900$ 1 467lari

  iyideba vaz-06

  marti 02, 2015
  GEO519967
  iyideba vaz-06 karg mdgomareobaSi, manqana Zvelia, magram kargi movlilia
 • mersedes-berc C180
  3 800$ 6 194lari

  mersedes-berc C180

  marti 01, 2015
  GEO542727
  mersedes-berc C180 klasik
 • 2008 Audi A3
  3 000€ 6 900lari

  2008 Audi A3

  marti 01, 2015
  GEO542724
  axali ambebi garbeni 141 900 km weli: 2008 nawilebi: heCbeqi gadaadgilebis: 1.4 l sawvavi: dizeli gadacemaTa kolofi: meqanika feri: wiTeli karebis raodenoba: 5
 • iyideba ford tranziti
  5 500$ 8 965lari

  iyideba ford tranziti

  marti 01, 2015
  GEO542709
  saukeTeso mdgomareobaSia.ar aris xazze namuSevari da naCaTlaxari manqana ojaxisTvis myavda sufTa da movlili manqanaa.el SuSebi,el sarkeebi,sarkeebis gaTboba.akumulatori erTi kviris Secvlilic araa,zeTic filtric da saburavebic axali Secvlili maq.moklet ...
 • iyideba avtomobili T: 574085144
  5$ 8.15lari

  iyideba avtomobili T: 574085144

  marti 01, 2015
  GEO542429
  iyideba BMW 528. 2.8 6Tvis Camoyvanilia germaniidan,Zalian krgi avtomobilia Savi feris ,tyavis saloniT.ASC anu kvadro sistema,6cilindriani,xeluxlebelia ganakraskic ar aris . el SuSebi,savarZlebis gaTboba,luqi. parking kontroli. kondincioneriT.Zalian magari ...
 • viqiraveb saboloo SesyidviT
  2 800$ 4 564lari

  viqiraveb saboloo SesyidviT

  marti 01, 2015
  GEO542749
  viqiraveb manqanas saboloo SesyidviT BMW E46 (dut troikas) iyos avtomatika an tiptroniki,Zravis moculoba aranakleb 2.0 mniSvneloba ar aqvs iqneba kupe Tu sedani,gamoSvebis weli aranakleb 1998,an viqiraveb an Tu iqneba gabvadebiT
 • 2008 Audi A3
  3 000€ 6 900lari

  2008 Audi A3

  marti 01, 2015
  GEO542731
  axali ambebi garbeni 141 900 km weli: 2008 nawilebi: heCbeqi gadaadgilebis: 1.4 l sawvavi: dizeli gadacemaTa kolofi: meqanika feri: wiTeli karebis raodenoba: 5
 • opel veqtra
  2 300$ 3 749lari

  opel veqtra

  marti 01, 2015
  GEO528847
  saswrafod, iyideba opel veqtra b, 1998w. Zravi 1.6. gazi/benzini. karg mdgomareobaSi.
 • iyideba saswrafod
  2 300$ 3 749lari

  iyideba saswrafod

  marti 01, 2015
  GEO542424
  iyideba saswrafod. 13 kubiani gaziT.
 • vyidi avto manqanas karg mdgomareobaSi
  4 600$ 7 498lari

  vyidi avto manqanas karg mdgomareobaSi

  Tebervali 28, 2015
  GEO542363
  2005 gazi/ benzini manqana yvelafriT idealuria karg mdgomareobaSia rogorc teqnikurad ise garegnulad, idealurad muSaobs yvelaferi kondencioneris CaTvliTmanqana chamokvanilia sektemberSi iaponiidan
 • iyideba
  3 300$ 5 379lari

  iyideba

  Tebervali 28, 2015
  GEO484065
  saswrafod iyideba 2001 wliani TiTqmis uxmari,yvelaferi karg mdgomareobaSi. meqanikazec da avtomatikazec ,fasi SeTanxmebiT. 599916262. 599108777.
 • opel vectra c 2003 1800
  6 000$ 9 780lari

  opel vectra c 2003 1800

  Tebervali 28, 2015
  GEO542180
  n gavcvli vitoSi 2006 welze zeviT ro iyos, dzalian kargi manqanaa,saberZneTSi myavs nayidi da kargi movlilic aris, ayenia ixo sistemac,umaRlesi donis da Zlieri dinamikebi , gamaZlierebeli, ayenia kidev 220 volti,SegiZliaT CarToT rac gindaT,aqvs erTi Stefseli, ...
 • i y i d e b a BMW 540 M paketi
  6 500$ 10 595lari

  i y i d e b a BMW 540 M paketi

  Tebervali 28, 2015
  GEO508305
  avtomobils aqvs M-is yvela navaroti, titanis dedal mamali diskebi, komfortuli savarZlebi da umagresi audio sistema. tel 558 56 75 75 daTo
 • viqiraveb avtomobils

  viqiraveb avtomobils

  Tebervali 28, 2015
  GEO542172
  viqiraveb mersedes bencs (gazze) c an e klass TveSi 350 dan 400 laramde t. 599-33-42-23
 • iyideba manqana mersedesi c180 manqana aris idealur mdgomareobaSi.
  4 500$ 7 335lari

  iyideba manqana mersedesi c180 manqana aris idealur mdgomareobaSi.

  Tebervali 28, 2015
  GEO542063
  manqana aris idealur mdgomareobaSi
 • iyideba audi kabrioleti
  6 000$ 9 780lari

  iyideba audi kabrioleti

  Tebervali 28, 2015
  GEO542258
  iyideba audi kabrioleti A4 or kariani ciferi feris Zravi 1.8 2008 wliani uproblemoa akumlatori axalia nomeri :599 40 20 12
 • ikideba gazis baloni tavis reduqtorit
  348lari

  ikideba gazis baloni tavis reduqtorit

  Tebervali 28, 2015
  GEO542218
  vkidi 13 kubian gazis balons tavisi reduqtorit pasi 350 lari
 • iyideba X5
  7 500$ 12 225lari

  iyideba X5

  Tebervali 28, 2015
  GEO541975
  iyideba X5 2001w gamoSveba,4X4 ZraviT, 5 Taobis gazis aparaturiT,aqvs yvela navaroti,didi monitoriT, parogebiT da CeinjeriT,tyavis saloniT ,SeiZleba nawil nawil gadaxdac,danarCeni piradad.
 • saukeTeso SemoTavazeba baTumSi.
  30lari

  saukeTeso SemoTavazeba baTumSi.

  Tebervali 28, 2015
  GEO527021
  baTumSi qiravdeba bmv saukeTeso mdgomareobaSi,fasi erTi saaTi 30 lari,erTi dRiT 300 lari, ori dRiT 500 lari,sami dRiT 700 lari.qiris safasurs daemateba dazRvevis safasuri dReSi 20 dolari,xolo saaTebiT gaqiravebis SemTxvevaSi daemateba mxolod 10 dolari,SesaZlebelia ...
 • viqiraveb manqanas
  400lari

  viqiraveb manqanas

  Tebervali 27, 2015
  GEO541812
  viqiraveb opels (gazze) saboloo SesyidviT winaswari gadaxdadis gareSe 350-400 larad gadaxdis vada SeTanxmebiT
 • viqiraveb manqanas saboloo SesyidviT

  viqiraveb manqanas saboloo SesyidviT

  Tebervali 27, 2015
  GEO541673
  mersedes-benz c an e klasi avtomatika gazze TveSi 400-450larad erTi Tvisas winaswar gadavixdi(557-56-55-16)luka
 • viqiraveb manqanas saboloo SesyidviT

  viqiraveb manqanas saboloo SesyidviT

  Tebervali 27, 2015
  GEO541665
  viqiraveb mersedes-benz c an e klasi avtomatika da unda iyos gazze gadavixdi 400-450lars erTi Tvisas winaswar gadavixdi(557-56-55-16)luka
 • viqiravaveb manqanas

  viqiravaveb manqanas

  Tebervali 27, 2015
  GEO541567
  viqiraveb manqanas sabolo Sesyidvit tveSi an kviraSi gadaxdit. damikavSirdiT. 599 05 03 57
 • seqs marketi!