VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2590
 • giravdeba bina vagzalze gadasasvleli xidTan axlos (qarvaslasTan)
  30 000$ 48 900lari

  giravdeba bina vagzalze gadasasvleli xidTan axlos (qarvaslasTan)

  ivlisi 26, 2014
  GEO437778
  saswrafod! giravdeba kerZo saxli ipoTekis xelSekrulebiT CuRureTis raionSi, savaWro centr- qarvaslasTan maRalWeriani, kerZo saxli ezoTi saerTo farTi 140kv.m. garemontebuli, vana -tualeti kafel-metlaxSi, saWiro (Zvirfasi) avejiTa da teqnikiT. fas: 30000 ...
 • giravdeba
  25 000$ 40 750lari

  giravdeba

  ivlisi 26, 2014
  GEO437750
  giravdeba 1,5-oTaxiani bina 1(9) 35 kv.m vaJa-fSavelas gamz. 7 kvart. 1 korp/ karg adgilas, sufTa mowesrigebul mdgomareobaSi. aucilebeli avejiT da saTavsoebiT. fasi: 25000$ 1 an 2 adamianze, an axalgazrda ojaxze. tel: 593484065 giorgi (maklerebi saagentoebi ...
 • giravdeba bina kukiaze
  13 000$ 21 190lari

  giravdeba bina kukiaze

  ivlisi 26, 2014
  GEO437671
  giravdeba 3oTaxi kukiaze,kerZo saxlis me-2 sarTuli, sv/wertiliT.sufTa bina,aveji,ipoTekiT. s/f 50kv.m. fasi 13 000$; 558 59 69 52
 • saswrafod vagiraveb qobuleTSi binas
  15 000$ 24 450lari

  saswrafod vagiraveb qobuleTSi binas

  ivlisi 26, 2014
  GEO437655
  vagiraveb qobuleTSi,2 wliT ketilmowyobil binas,yvelafers vtoveb binaSi.
 • giravdeba 1 oTaxiani bina
  18 000$ 29 340lari

  giravdeba 1 oTaxiani bina

  ivlisi 26, 2014
  GEO437627
  giravdeba sololakSi , griSaSvilis quCaze, 1 oTaxiani bina avejiT, teqnikiT, axali kargi remontiT. fasi 18 000 dolari. tel. 598 82 83 25, 557 72 86 83 , 579 04 39 41
 • giravdeba quTaisSi bina
  13 000$ 21 190lari

  giravdeba quTaisSi bina

  ivlisi 25, 2014
  GEO437133
  giravdeba or oTaxiani bina quTaisSi meliqiSvilis 12 nomerSi grand molis win,ipotekiT sami wliT,lifti muSaobs.tel;557316540 595045356
 • giravdeba 2-oTaiani bina
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba 2-oTaiani bina

  ivlisi 25, 2014
  GEO437517
  giravdeba 2-oTaiani bina, yavlaSvilis pr. 4(16) 76 kv.m. Zveli remontiT, avejiT, 1 wliT. mis: Temqa III m/r 5 kvartali. fasi: 20 000$. tel:557-77-04-19, 592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57, 591-19-88-18
 • giravdeba 3-oTaxiani bina
  30 000$ 48 900lari

  giravdeba 3-oTaxiani bina

  ivlisi 25, 2014
  GEO437511
  giravdeba 3-oTaxiani bina, moskovis pr. 7(9). 70 kv.m. garemontebuli, avejiT, teqnikiT. fasi: 30 000$. saboloo SesyidviT 2 wlis Semdeg (15 000$-is damatebiT). mis: suxiSvilis q. tel: 557-77-04-19, 592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57, 591-19-88-18
 • giravdeba 2-oTaxiani bina axal aSenebul korpusSi
  35 000$ 57 050lari

  giravdeba 2-oTaxiani bina axal aSenebul korpusSi

  ivlisi 25, 2014
  GEO437503
  giravdeba 2-oTaxiani bina axal aSenebul korpusSi, dupleqsis tipis 0-1(4). 65 kv.m. garemontebuli. fasi: 35 000$. mis: qiaCelis q. tel:557-77-04-19, 592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57, 591-19-88-18
 • visesxeb
  25 000€ 57 500lari

  visesxeb

  ivlisi 25, 2014
  GEO437495
  visesxeb 25000$-s 2.5%-Si miwis myari garaantiiT.miwa mdebareobs Sindisi-tabaxmela.saerTo farTia 6500 kv.Zalian karg adgilas skolis cverdze.sakadrasro kodia81.02.16.680
 • giravdeba kerZo saxli beletaJze,
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba kerZo saxli beletaJze,

  ivlisi 25, 2014
  GEO437491
  giravdeba kerZo saxli beletaJze, 80 kv.m. 2-oTaxiani, patara ezoTi 50kv.m. sufTa mdgomareobaSi, fasi: 20000 $. mis: goTuas q. tel: 557-77-04-19, 592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57, 591-19-88-18
 • Tbilisi giravdeba saxli vakeSi avtofarexiT saofisedac.
  120 000$ 195 600lari

  Tbilisi giravdeba saxli vakeSi avtofarexiT saofisedac.

  ivlisi 25, 2014
  GEO114036
  giravdeba vakeSi saxli ezoTi avtofarexiT da parkingiT, 100kv.m. beletaji evroremontiT "beluqsis", avejiT an uavejoT, CaSenebuli karadebiT, sacxovreblad an saofised. 330 kv.m. ezo talaveriT, baRi, avtofarexiT.sardafiT. keTilmowyobili, interneti WIFI, ...
 • giravdeba sacrapod bina
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba sacrapod bina

  ivlisi 25, 2014
  GEO437323
  giarvdeba bina digmis masivsSi-me3 kv.internetiT,cxeli wyliT,telefoniT,televiziiT ,bunebrivi airiT Zveli remontiT, 2wliT sufT bina-20000$-ad
 • vigiraveb binas
  10 000$ 16 300lari

  vigiraveb binas

  ivlisi 25, 2014
  GEO437309
  vigiraveb binas 8000-10000$ is farglebSi, minimum 2 oTaxians izolirebuls, orTaWala, xuTidekemberi, kolmeurneoba, varancovi, sololaki, am raionebSi damikavSirdiT Semdeg nomrebze: 593316436 an 595331737
 • giravdeba baTumSi
  12 000$ 19 560lari

  giravdeba baTumSi

  ivlisi 25, 2014
  GEO437271
  giravdeba baTumSi 2 oTaxiani bina bagrationisa da xofis kveTaSi.avejiT an avejis gareSe.
 • giravdeba bina veraze
  30 000$ 48 900lari

  giravdeba bina veraze

  ivlisi 25, 2014
  GEO437261
  saswrafod giravdeba 3oTaxiani bina veraze,s/f 100kv.m. 2/1 sarTuli,naTeli bina,Weri 3.50m. garemontebuli,c/gaTboba,rk/kari,izolirebuli Sesasvleli,kargi parketiT.sv/ wertilebi kafel-metlaxSi, fasi 30 000$; 558 59 69 52
 • vigiraveb binas

  vigiraveb binas

  ivlisi 25, 2014
  GEO433393
  vigiraveb binas 6000 dolarad, 1 an 2 wlis vadiT, sasurvelia sveli wertilebi iyos calke.577325467, uCa.
 • iyideba saswrafod
  11 000$ 17 930lari

  iyideba saswrafod

  ivlisi 25, 2014
  GEO437231
  32 m kv farTis sufTa bina italiuri ezos meore sarTulze. erTi sveli wertiliT. daSenebis perspeqtiviT. sapirfareSo ezoSi.
 • giraoo
  8 000$ 13 040lari

  giraoo

  ivlisi 24, 2014
  GEO437156
  axali aveji, abazana gakeTebuli kuxna yvelafriT mowyobili didi Sesasveli sarecxis manqana macivari kuxnis Skafi gazqura kuxnis kuTxe Tavisi oTxi skamiT spalnaSi mTliani mowyobiloba cxeli da civi wyali gazis gamaTbobeliT qerCis quCa nomeri 6 meoTxe sarTuli
 • ipotekuri sesxebi

  ipotekuri sesxebi

  ivlisi 24, 2014
  GEO407847
  gavcemT ipoTekur sesxebs binis an komerciuli farTis garantiiT. xelSekrulebis pirobebi SeTanxmebiT. tel. 595 74 20 01
 • vagiraveb binas
  16 000$ 26 080lari

  vagiraveb binas

  ivlisi 24, 2014
  GEO437111
  vagiraveb binas 2 oTaxiT sveli wertilebi supta bina ori an sami wliT
 • giravdeba 1-oTaxiani bina, italiur ezoSi
  12 000$ 19 560lari

  giravdeba 1-oTaxiani bina, italiur ezoSi

  ivlisi 24, 2014
  GEO437101
  giravdeba 1-oTaxiani bina, italiur ezoSi 2(2), 20 kv.m. Tavis lojiT. sv. wertilebi, samzareulo izolirebulad. c.wyliT, jakuziT, internetiT, telefoniT, rezidenciasTan axlos. mis: avlabari, fasi:12 000 $. tel: 557-77-04-19,592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57, ...
 • vigiraveb binas q.axalcixeSi

  vigiraveb binas q.axalcixeSi

  ivlisi 24, 2014
  GEO437089
  vigiraveb binas q. axalcixeSi, gTxovT damikavSirdiT Semdeg nomerze 558576904
 • GIRAVDEBA
  11 000$ 17 930lari

  GIRAVDEBA

  ivlisi 24, 2014
  GEO437080
  ITALIUR EZOSHI 1.5 BINA 3 WLIT.NOTARIULI DAMOWMEBIT.WKALI,GAZI,DENI MUDMIVIA.TELEPONI,INTERNETI,TELEVIZIA.AVABRIS DA SAMASI ARAGVELEBIS METROS SHUASHI CENTRALUR KUCAZE.MANKANIS GASACEREBELI ADGILI.BINA CHEMIA. DAICLEBA DAGIRAVEBIDAN ERT TVESHI.DETALEBISATVIS ...
 • vyidi an vagiraveb
  15$ 24.45lari

  vyidi an vagiraveb

  ivlisi 24, 2014
  GEO437073
  nucubiZis 4plato S.p.s avtoparki devnilTa dasaxleba.korpusi 42 sarTuli 1. 80 kvadrati 3 oTaxi wyali Tili gaze.parkingi da skveriT.
 • davigiraveb:
  6 000$ 9 780lari

  davigiraveb:

  ivlisi 24, 2014
  GEO437005
  davigiraveb kerZo saxlis pirvel sarTuls,keTilmowyobils,1wliT,6000$Si,qalaqis farglebSi,gTxovT SemexmianeT:tel:558 17 16 75
 • ipoTekis xelSekrulebiT giravdeba bina
  14 000lari

  ipoTekis xelSekrulebiT giravdeba bina

  ivlisi 24, 2014
  GEO436901
  ipoTekis xelSekrulebiT 2 wliT (giravdeba) 1 oTaxiani bina moskovis gamzirze, vejinTan axlos, gzis piras. bina ars garemontebuli. fasi 14 000 $ msurvelebma darekeT nomerze: 558 43 42 00
 • davigiraveb sawrafod
  10 000$ 16 300lari

  davigiraveb sawrafod

  ivlisi 24, 2014
  GEO436877
  qalaqis farglebSi saswrafod davigiraveb binas 10000 $ ad
 • vigiraveb
  3 000$ 4 890lari

  vigiraveb

  ivlisi 24, 2014
  GEO436876
  saswrafod vigiraveb erT oTaxs avejis gareSe.mTavaria iyos izolirebuli da saabazano qondes nebismier raionSi.varT dedaSvili.
 • giravdeba 16000$ 32 kvadratis bina
  16 000$ 26 080lari

  giravdeba 16000$ 32 kvadratis bina

  ivlisi 23, 2014
  GEO436800
  giravdeba 32 kvadratuli farTis bina,izolirebuli yvelanairad.mimdinare remontiT,romelic dasruldeba xelSekrulebidan erT TveSi.binaSi rCeba pirveladi aveji da macivari.pirveli sarTuli.gamodgeba saofisedac.vaJas metrosTan axlos.Zalian praqtikul adgilas.tel:551 ...
 • vigiraveb
  5 000$ 8 150lari

  vigiraveb

  ivlisi 23, 2014
  GEO436770
  vigiraveb saswrafod 2 oTaxian binas samgorSi isanSi an varkeTilSi, normaluri pirobebiT, 4000$-6000$ farglebSi. tel:597914274
 • saswrafod vigiraveb 2 oTaxian binas
  5 000$ 8 150lari

  saswrafod vigiraveb 2 oTaxian binas

  ivlisi 23, 2014
  GEO436759
  vigiraveb 2 oTaxian binas 4000$-6000$ farglebsi, normaluri pirobebiT , samgorSi isanSi an varkeTilSi tel: 597914274
 • saswrabod vigiraveb 2 oTaxian binas

  saswrabod vigiraveb 2 oTaxian binas

  ivlisi 23, 2014
  GEO436754
  vigiraveb 2 oTaxian binas 4000$-6000$ farglebSi , normaluri pirobebiT, samgorSi, isanSi an varkeTilSi
 • saswrafod vigiraveb

  saswrafod vigiraveb

  ivlisi 23, 2014
  GEO436744
  vigiraveb binas normaluri pirobebiT,cariels avejis gareSe.sasurvelia iyos avtoqarxanaSi. 551168506
 • vigiraveb

  vigiraveb

  ivlisi 23, 2014
  GEO436729
  vigiraveb binas orataWalaSi an isanSi or an sam oTaxians keTil mowyobils erTi an ori wlis vadiT.22000$-Si.t 577673650
 • saswrafod! Tbilisidan 20 wuTis savalze sof.marabdaSi kerZo saxlis garantiiT gvesaWiroeba 5000$. miwi
  saswrafod! Tbilisidan 20 wuTis savalze sof.marabdaSi kerZo saxlis garantiiT gvesaWiroeba 5000$. miwis farT: 2700kv.m. saxlis farT:200kv.m. xexiliani ezo, venaxi,mowesrigebuli gza, komunikacia, karg dasaxlebaSi.
 • avWalaSi
  18 000$ 29 340lari

  avWalaSi

  ivlisi 23, 2014
  GEO436699
  avWalaSi,giravdeba 2 sarTulze 2 oTaxi.abano-tualeti-aivani.karg mdgomareobaSi.
 • vigiraveb binas

  vigiraveb binas

  ivlisi 23, 2014
  GEO415960
  saswrafod vigiraveb keTilmowyobil binas quTaisSi, 6000 dolaris farglebSi (ramdenime TveSi SemeZleba 2000 dolaris damateba). binas avigeb ramdenime wliT, avejis gareSe, cxeli-civi wyliT. gTxovT damikavSirdiT: 598529071.
 • giravdeba

  giravdeba

  ivlisi 23, 2014
  GEO436650
  giravdeba 50 kvm maRalWeriani oTaxi winamZRvriSvilis 166 , fasi 15000 . t 595799355
 • giravdeba
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba

  ivlisi 23, 2014
  GEO436494
  giravdeba 50 k/m erT oTaxiani bina plexanovxe. winamZRvriSvikis166 rkinigzis departamentiswin, 595799355