VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3355
 • giravdeba saxli
  10 000$ 16 300lari

  giravdeba saxli

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480293
  giravdeba urexSi mamia varSaniZis quCaze or sarTuliani saxlis pirveli sarTuli bunebri ariT
 • ipoTekuri sesxebi

  ipoTekuri sesxebi

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480326
  visesxeb da gavasesxeb Tanxas ipoTekuri sesxiT dabal procentSi, myari garantiiT. msurvelebma darekeT 593 58 47 49 .
 • saswrafod giravdeba izolirebuli bina kerZo saxlSi
  8 000$ 13 040lari

  saswrafod giravdeba izolirebuli bina kerZo saxlSi

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480325
  saswrafod giravdeba erTi oTaxi kerZo saxlSi, farTi30kv.m, sakuTari sveli wertilebiT da aucilebeli avejiT,abazana kafel-metlaxSi, 551177876
 • giravdeba 3 oTaxiani bina
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba 3 oTaxiani bina

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480304
  giravdeba 3 oTaxiani saremonto bina sololakSi. sacxovrebeli farTi:80kv.m. avejiT, gaTbobiT, sarecxis manqaniT, macivriT, cxeli wyliT.pirvel sarTulze. 2wliT ipoTekis xelSekrulebiT. fasi: 15000$ tel:593462530
 • giravdeba 2-oTaxiani bina 50 kv.m
  25 000$ 40 750lari

  giravdeba 2-oTaxiani bina 50 kv.m

  oqtomberi 23, 2014
  GEO478936
  giravdeba 2-oTaxiani bina 50 kv.m,arastandartuli pr 1(5) Weris simaRle-3.10 metri. sufTa mdgomareobaSi.sv/wertili axal kafel/metlaxSi.CaSenebuli karadebiT,saTavsoTi ,cx/wyliT,gamaTbobliT,aivniT,14 kv.m-sardafiT,kapitaluri a/farexiT. fasi: 25000$. mis:baTumis ...
 • vigiraveb
  6 000$ 9 780lari

  vigiraveb

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480026
  saswrafod vigiraveb korpusis 1 an 1,5 oTaxian binas ipoTekis xelSekrulebiT 6000$ farglebSi. sasurvelia samgori varkeTilis teritoriaze. 551 633 605 an 599 118 044.
 • vigiraveb binas saswrafod
  8 000$ 13 040lari

  vigiraveb binas saswrafod

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480058
  vigiraveb binas Zvel rusTavSi da megobrobis quCa da Todriamde. 1.oTaxians lojiT normaluri sacxovrebeli pirobebiT. 571 02 21 09 568 30 22 07
 • vigiraveb binas an kerZo saxls TbilisSi

  vigiraveb binas an kerZo saxls TbilisSi

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480119
  vigiraveb binas an kerZo saxls TbilisSi 2000-5000 $farglebSi mob.557579077
 • vigiraveb
  6 000$ 9 780lari

  vigiraveb

  oqtomberi 22, 2014
  GEO480018
  vigiraveb korpusis 1 oTaxian binas samgori varkeTilis teritoriaze 6000$ farglebSi. ipoTekis xelSekrulebiT. 551 63 36 05 an 599 11 80 44
 • giravdeba 3 oTaxiani axal aSenebul korpusSi
  43 000$ 70 090lari

  giravdeba 3 oTaxiani axal aSenebul korpusSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO480017
  giravdeba 3 oTaxiani axal aSenebul korpusSi c/gaTbobiT,lojiT,.evroremontiT,8/14 avejiT,teqnikiT,80kv.m fas:43000$.mis: wereTlis gamz.(koka kolasTan) 2 wliT . tel:592-00-35-56, 574-88-10-50, 239-73-57 ,591198818
 • giravdeba 2 oTaxi kerZo binaSi
  10 000$ 16 300lari

  giravdeba 2 oTaxi kerZo binaSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479983
  vagiraveb 2 oTaxs kerZo binaSi 1wliT 6 TviT 10000 dolarSi .notariusis xelSekrulebiT sesxis gaformebiT.naZaladevis raionSi kikviZis bagTan.
 • giravdeba

  giravdeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479978
  saswrafod! giravdeba 1 oTaxiani 40kv.farTis bina, axmetelis metrosTan Zalian axlos, bazris mimdebare teritoriaze binaSi rCeba mesakuTre da gadaixdis qiras.minimaluri vada 1 weli.fas.13000$ tel: 557 32 28 26
 • giravdeba 3 oTaxiani Cexuri pr. 100 kv.m .7/9
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba 3 oTaxiani Cexuri pr. 100 kv.m .7/9

  oqtomberi 22, 2014
  GEO480014
  giravdeba 3 oTaxiani Cexuri pr. 100 kv.m .7/9 Zveli garemontebuli, sv.wertilebi galesili,fas:20000$.mis:varkeTilis 3 mk.r .eklesiasTan. tel:592-00-35-56, 574-88-10-50, 239-73-57 ,591198818
 • giravdeba 2 oTaxi kerZo saxlSi 1/3 .55 kv.m,
  18 000$ 29 340lari

  giravdeba 2 oTaxi kerZo saxlSi 1/3 .55 kv.m,

  oqtomberi 22, 2014
  GEO480009
  giravdeba 2 oTaxi kerZo saxlSi 1/3 .55 kv.m,garemontebuli ,izolirebuli, fas: 18000$. mis:vake qobuleTis quCa,tel:592-00-35-56, 574-88-10-50, 239-73-57 ,591198818
 • vigiraveb saswrafod binas !
  8 000$ 13 040lari

  vigiraveb saswrafod binas !

  oqtomberi 22, 2014
  GEO480003
  vigiraveb binas korpusSi,8000$. 1,5 an 2 oTaxian binas gldanSi.
 • viqiraveb binas gldanSi
  250lari

  viqiraveb binas gldanSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479950
  veZeb 2 oTaxian korpusis binas keTilmowyobils da sufTas.garemontebuli,aveji,gaTboba,interneti,telefoni,macivari da sarecxi manqana. Rirebuleba 250 lari
 • giravdeba 2oTaxiani korpusis bina maxinjaurSi
  8 000$ 13 040lari

  giravdeba 2oTaxiani korpusis bina maxinjaurSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479916
  bina aris zRvasTan axlos karg adgilas
 • vigiraveb binas
  12 000$ 19 560lari

  vigiraveb binas

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479893
  vigiraveb binas TbilisSi, kerZod ki varkeTilSi,me-3 masivSi, vazisubanSi, isansa an samgorSi ipoTekis xelSekrulebiT. sasurvelia bina iyos 1,5-2 an 3-oTaxiani yvela saWiro pirobiT.
 • giravdeba bina moskovis gamzirze
  21 000$ 34 230lari

  giravdeba bina moskovis gamzirze

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479890
  giravdeba 3 oTaxiani bina moskovis gamzirze, 8/5 sarTulze, sufTa , avejiT 558596952
 • saswrafod giravdeba an iyideba bina , gayidvis fasi 90 000 (dalaparakeba SesaZlebelia)
  fasze molaparakeba SesaZlebelia ! saswrafod giravdeba (uavejod) an iyideba 130kv.m bina q.quTaisSi. maRalWeriani. holSi, zalaSi da samzareuloSi aris marmarilos iataki,romelic ar atarebs xmas, iatakis qveS damontajebulia centraluri gaTboba; binas aqvs ...
 • giravdeba bina 15000 dolarad
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba bina 15000 dolarad

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479846
  giravdeba 30m2 farTis bina keTilmowyobili, CubinaSvilis q-ze 15000dolarad.
 • saswrafod vigiraveb binas, 6000-7000 $ farglebSi
  6 000$ 9 780lari

  saswrafod vigiraveb binas, 6000-7000 $ farglebSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479827
  veZeb binas giraoTi,saswrafod,TbilisSi, 2 an 3 wliT, gTxovT gamomexmaureT
 • saswrafod gavasesxeb ! Tanxas 2%
  50 000 000$ 81 500 000lari

  saswrafod gavasesxeb ! Tanxas 2%

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479823
  ipoTekuri sesxi erT dReSi uZravi qonebis garantiiT. gavasesxebT nebismieri odenobis TTanxas 2% ad 4000 $ dan, keTdeba portireba Canacvleba. Tbilisis Tbilisis Semogareni, baTumi, mcxeTa, saguramo , bakuriani, siRnaRi
 • saswrafod vigiraveb binas axal rusTavSi

  saswrafod vigiraveb binas axal rusTavSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479698
  vigiraveb binaas 2 an 3 oTaxians 13 000$-Si sasurvelia iyos axal rusTavSi da hqondes sardafi an garaji.
 • vigiraveb 1 an 1.5 binas!

  vigiraveb 1 an 1.5 binas!

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479706
  vigiraveb 1 an 1.5 binas nebismier adglias saswrafod,dainteresebuli pirebi damikavSirdiT!
 • vigiraveb 2 oTaxian korpusis binas,an kerZo saxlis.avejiT da sveli wertilebiT keTilmowyobili
  Vigiraveb 10000 $ -is farglebSi 2 oTaxian korpusis an kerZo saxlis binas,avejiT,teritorias ar aq mniSvneloba nom.591 05 61 21
 • giravdeba erT oTaxiani bina sabWos moedanze saswrafodddddddd
  7 000$ 11 410lari

  giravdeba erT oTaxiani bina sabWos moedanze saswrafodddddddd

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479750
  saswrafod! 1-oTaxiani, arastandartuli pr. me-2 sarT., 20 kv.m. sufTa a/sadgomi, aivani, b/airi, interneti, mansarda, m/wyali kerZo saxlis meore sarTulze izolirebuli sveli wertilebiT, 30 kv.m aivniT. saTavsoebiT, saZinebeli 20 kv.m. aris sufTa da myudro ...
 • sascrafod giravdeba
  10 000$ 16 300lari

  sascrafod giravdeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479732
  saswrafod giravdeba moedanze mesxiSvilkis Tiatris ukan broses 9 nomerSi italiur ezoSi 3 otaxiani bina .bina aris karg mdgomareobaSi samzareulo da vana tvaleti evro remontSi danarCeni 3 didi otaxi sufta mdgomareobaSi avejiT msurvelebma damikavsirdiT 598160831 ...
 • saswrafod giravdeba 4oTaxiani afrikis dasawyisSi
  18 000$ 29 340lari

  saswrafod giravdeba 4oTaxiani afrikis dasawyisSi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479787
  saswrafod giravdeba 4 oTaxiani afrikis dasawyisSi,9/3 sarTuli,s/f 100kv.m. avejiT,teqnikiT,c/gaTboba,kondicioneri,cx/wyali,lifti. fasi 18 000$; 593 20 22 94
 • ipoTekuri sesxebi TveSi 2%
  30 000$ 48 900lari

  ipoTekuri sesxebi TveSi 2%

  oqtomberi 22, 2014
  GEO477498
  ipoTekuri sesxebi 2000$-dan 30000$-mde TveSi 2%. sesxis damtkicebis sakomisio 1%-dan 2%-mde. winswrebiT dafarvis samokisio 2%. mxoloT Tbilisis binebi. 570 100080 nika
 • saswrafod giravdeba
  10 000$ 16 300lari

  saswrafod giravdeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479092
  avWalaSi giravdeba kerZo saxlis sami oTaxi,Zveli remontiT,misaRebi oTaxi,saZinebeli,samzareulo.farTi Seadgens 45 kv.m.dagiravebis Semdgom saxls miuSendeba abazana-tualeti.sesxis xelSekrulebiT;-fasi 10000$ 3 wliT. 555123272 Tamari.
 • vigiraveb 2 oTaxian binas
  10 000$ 16 300lari

  vigiraveb 2 oTaxian binas

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479638
  vigiraveb 2 oTaxian binas,10000 $ farglebSi,umjobesia korpusis bina an kerZo saxli,adgilmdebareobas ar aq mniSvneloba,mTavaria iyos sufTa bina,sveli wertilebit keTilmowyobili. 591 05 61 90 koka.591 05 61 21
 • giravdeba bina 3 wliT TbilisSi moskovis prospeqtis mimdebared, babuciZis yofili marelisis quCaze
  sakuTari saxlis meore sarTulze ori saZinebliT, sveli werTiliT da saloni bariT. centraluri gaTbobiT, didi aivniT, Sesasvleli ezos mxridan tel. : 579505775 nunu. 579112799 gurami.
 • giravdeba komerciuli farTi

  giravdeba komerciuli farTi

  oqtomberi 21, 2014
  GEO416725
  giravdeba komerciuli garemontebuli farTi:17 m/2.gamodgeba rogorc saofised ise maRaziad. sveli wertilebiT, rkinis karebiT, metaloplasmasis fanjeriT, JaluzebiT.marjaniSvilisa da javaxisvilis kveTaze, javaxiSvilis №76. (rusul eklesiasTan) giravdeba 1 an ...
 • saswrafod giravdeba 2oTaxiani voroncovze
  25 000$ 40 750lari

  saswrafod giravdeba 2oTaxiani voroncovze

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479527
  saswrafod giravdeba 2oTaxiani voroncovze,2/2 sarTuli,sv/wertilebiSigniT,axali garemontebuli,c/gaTbobiT,kondicioneriT. fasi 25 000$; 593 20 22 94
 • giravdeba 2,5 oTaxiani bina axalaSenebul saxlSi 25000$ kostavas q.
  25 000$ 40 750lari

  giravdeba 2,5 oTaxiani bina axalaSenebul saxlSi 25000$ kostavas q.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479515
  keTilmowyobili.iqiravebs mepatrone 300$.
 • dagiraveba
  25 000$ 40 750lari

  dagiraveba

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479541
  giravdeba kerZo saxli
 • giravdeba 1.5 oTaxiani bina 11/16 nucubiZis me-4 p.
  26 000$ 42 380lari

  giravdeba 1.5 oTaxiani bina 11/16 nucubiZis me-4 p.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479482
  giravdeba 1.5 oTaxiani bina 11/16 yavlaSvilis proeqti 48 kv.m sufTa mdgomareobaSi ,sv.wertilebi gamocvlili.tovebs sarec manqanas,nawilobriv avejs, (fanjrebs lojSi gamocvlis im TanxaSi ,dadgams karmas,wylis gamacxelebels da gazquras).fas:26000$.mis: nucubiZis ...
 • vigiraveb binas
  6 000$ 9 780lari

  vigiraveb binas

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479465
  vigiraveb binas 6000$farglebSi, saurvelia wyali,gazi, aveji,
 • giravdeba,baTumSi kerZo saxlis pirveli sarTuli

  giravdeba,baTumSi kerZo saxlis pirveli sarTuli

  oqtomberi 21, 2014
  GEO471599
  baTumSi, giravdeba kerZo saxlis pirveli sarTuli. 2 oTaxi, sveli wertiliT.