VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2778
 • giravdeba

  giravdeba

  agvisto 21, 2014
  GEO448442
  vagiraveb oTaxs 12-kvadrati, garemontebuli sufTa bina, mokle kalidoruli sistemiT.saerTo sveli wertilebiT patronTan,internetiT, 1 an 2 adamianze, fasi :4000$. mis:qinZmaraulis quCa 12. 555177640 maia
 • gavasesxeb Tanxas grZelvadiani pirobiT 1 Tvidan 60 Tvemde
  50 000$ 81 500lari

  gavasesxeb Tanxas grZelvadiani pirobiT 1 Tvidan 60 Tvemde

  agvisto 21, 2014
  GEO448387
  saswrafod gTavazobT ipoTekuri sesxebs 1 Tvidan dan 60 Tvis CaTvliT zustad 2.5%-ad i klebadi da etapobrivi dafarviT." TbilisSi mdebare uZravi qonebis (korpusis bina, saofise, komerciuli farTi, kerZo saxli, moqmedi sastumro da italiuri bina, romelsac gaaCnia ...
 • saswrafod gavasesxeb 1 dan 5 wlamde klebadi grafikiT!
  100 000$ 163 000lari

  saswrafod gavasesxeb 1 dan 5 wlamde klebadi grafikiT!

  agvisto 21, 2014
  GEO448273
  saswrafod gavasesxeb 1 dan 5 wlamde Tanxebs klebadi grafikiT erT dReSi zustad 2.5% . uZravi qoneba Tbilisis korpusis bina, kargi mdebareobis miwis nakveTebi, komerciuli farTi, agaraki, kerZo saxli, moqmedi sastumro da italiuri bina, romelsac aqvs azomviTi ...
 • giravdeba
  10 000$ 16 300lari

  giravdeba

  agvisto 21, 2014
  GEO448319
  giravdeba erToTaxiani bina. fasi 10000$. mis.: memed abaSiZis (stalinis) gamziri #47. tel.: (0422) 2 7 55 46 mob.: 555903522; 555576898.
 • giravdeba voroncovze javaxiSvils moedanze 1 oTaxiani studios tipis bina evro remontiT avejiT teqni
  giravdeba voroncovze javaxiSvils moedanze 1 oTaxiani studios tipis bina evro remontiT avejiT teqnikiT kondicioneriT centraluri gaTbobiT vaifaiT sruli komfortiT 2(1)- ze 1 an 2 adamianze fasi: 16 000 $ damatebiT 450$ saagentos tel: 597 430 888 599 430 ...
 • vigiraveb
  1 000 012 000$ 1 630 019 560lari

  vigiraveb

  agvisto 20, 2014
  GEO448208
  vigiraveb binas,1 an 2 oTaxians,garemontebuls.ipotekis xelsSekrulebiT.uavejod.
 • giravdeba 2 oTaxiani bina
  14 000$ 22 820lari

  giravdeba 2 oTaxiani bina

  agvisto 20, 2014
  GEO448170
  giravdeba 2 oTaxiani sufTa bina avejiT, cx.wyliT. sacxovrebeli farTi:68kv.m .meore sarTulze. italiur ezoSi. avlabris metrosTan Zalin axlos. 2wliT ipoTekis xelSekrulebiT. fasi:14000$ tel:593462530
 • giravdeba bina gldanSi
  22 000$ 35 860lari

  giravdeba bina gldanSi

  agvisto 20, 2014
  GEO444809
  saswrafod vagiraveb 2 oTaxian binas gldanis 1 mr/r-Si. me-2 sarTuli. fasi 22 000 dolari. sakontaqto telefonebi: 577 55 19 61(zviadi) 577 53 38 18(nino)
 • binis dagiraveba
  18 000$ 29 340lari

  binis dagiraveba

  agvisto 20, 2014
  GEO448156
  bina mdebareobs qarvaslas gverdiT, erT oTaxiani axali garemontebuli yvela saWiro nivTiT, bina giravdeba 1 wliT. naxalovka, meunargias quCa.
 • vigiraveb
  8 000$ 13 040lari

  vigiraveb

  agvisto 20, 2014
  GEO448125
  sawrapod vigiraveb korpusis binas 7000-8000$ farglebSi
 • giravdeba diRmis masivSi
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba diRmis masivSi

  agvisto 20, 2014
  GEO448118
  saswrafod giravdeba diRmis masivSi keTil mowyobili bina avejiT.wlebTan dakavSirebiT SeTanxmebiT. 20000$-Si
 • vigiraveb binas
  10 000$ 16 300lari

  vigiraveb binas

  agvisto 20, 2014
  GEO448109
  saswrafod vigiraveb korpusis binas 10 000 dolaris farglebSi, (2 oTaxians) an mets, maklerebi ar gamomexmauroT, mxolod mesakuTre, giraobis SemTxvevaSi mesakuTres vaCuqeb 100 dolars
 • giravdeba bina
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba bina

  agvisto 20, 2014
  GEO448018
  3-oTaxiani, 1(1), 70 kv.m. sufTa saxli, samzareulo, sveli wertili (SigniT). kargi pirobebiT. naxalovka, fasi: 20000 $ tel: 557659332
 • giravdeba bina
  25 000lari

  giravdeba bina

  agvisto 20, 2014
  GEO448015
  3-oTaxiani, qalaquri pr. 4(4), 87 kv.m. evroremonti b/airi, gaTboba, interneti, m/wyali, rkinis kari, centraluri gaTboba saswrafod! daumTavrebeli evroremontiT, 2 wliT. fasi: 25000 $ tel: 557659332
 • navtlugis bazrobastan giravdeba
  8 000$ 13 040lari

  navtlugis bazrobastan giravdeba

  agvisto 20, 2014
  GEO448000
  2-oTaxiani, individualuri pr. 3(3), 20 kv.m. axali remonti metro samgorTan, navTluRis bazrobasTan meveles 17, maRazia jibesTan, izolirebuli bina, Tavisi sveli wertiliT internetiT individualuri mricxveliT mudmivi cyali da deniT. var mepatrone, vagiraveb ...
 • giravdeba bina
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba bina

  agvisto 20, 2014
  GEO447992
  3-oTaxiani, 1(1), 70 kv.m. sufTa saxli, samzareulo, sveli wertili (SigniT). kargi pirobebiT, naxalavka, fasi: 20000 $ tel: 557659332
 • vigiraveb binas saswrafod quTaisSi qalaqis centrSi Tanxas mniSvneloba ara aqvs
  davigiraveb 3 oTaxian binas, mTlianad garemontebuls, civi-cxeli wyliT, gaTbobiT uzrunvelyofil cariel binas uavejod. qalaqis centrSi moednis mimdebare teritoriaze, balaxvnis centrSi, Tamar mefeze, Tbilisis quCaze, rusTavelze.
 • giravdeba bina
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba bina

  agvisto 20, 2014
  GEO447976
  giravdeba 3 oTaxiani bina evro remontiT xelvaCaurSi 15000$ 555 36 24 53 599 63 34 34 21 27 65
 • giravdeba erT otaxiani bina
  11 000$ 17 930lari

  giravdeba erT otaxiani bina

  agvisto 20, 2014
  GEO297788
  giravdeba erT oTaxiani izolirebuli kerZo saxli naZaladevsSi, remontiT ezoTi cxeli wyliT bunebrivi airiT. 11000 dolari, naZaladevi iluriZis 75-nomerSi kikviZis baRTan.vagzlidan dadis 16 nomeri marshutka 593300909 555540913 558798082
 • giravdeba keTl mowyobili bina
  10 000$ 16 300lari

  giravdeba keTl mowyobili bina

  agvisto 20, 2014
  GEO447712
  quTaisSi giravdeba 2 bina erTi 10000$ da meore 15000$.sruli informaciis misaRebad damikavSirdiT nomerze 595216872.
 • davigiraveb
  10 000$ 16 300lari

  davigiraveb

  agvisto 20, 2014
  GEO447841
  davigiraveb 3 otaxian binas,karg pirobebit da karg mdgomareobashi,avejis gareshe,nebis mier adgilas,sascrapod.
 • Tbilisi giravdeba saxli vakeSi avtofarexiT saofisedac.
  98 000$ 159 740lari

  Tbilisi giravdeba saxli vakeSi avtofarexiT saofisedac.

  agvisto 19, 2014
  GEO114036
  giravdeba vakeSi saxli ezoTi avtofarexiT da parkingiT - 100kv.m. beletaji evroremontiT "beluqsis", avejiT an uavejoT, CaSenebuli karadebiT, sacxovreblad an saofised. 330 kv.m. ezo talaveriT, baRi, avtofarexiT.sardafiT. keTilmowyobili, interneti ...
 • vigiraveb binas
  8 997$ 14 665.11lari

  vigiraveb binas

  agvisto 19, 2014
  GEO447748
  9000-10000-mde saswrafod vigiraveb 2-oTaxian korpusis binas ipoTekiT. gamomexmaureT!
 • vigiraveb binas didubeSi
  20 000$ 32 600lari

  vigiraveb binas didubeSi

  agvisto 19, 2014
  GEO447717
  vigiraveb binas, 20000 $ farglebSi.
 • vigiraveb binas
  9 000$ 14 670lari

  vigiraveb binas

  agvisto 19, 2014
  GEO447666
  vigiraveb binas 9000$-is farglebSi 557659332
 • vigiraveb binas
  15 000$ 24 450lari

  vigiraveb binas

  agvisto 19, 2014
  GEO447664
  vigiraveb binas sakuTari sveli wertilebiT,saWiro avejiT. sasurvelia metrosTan axlos. 15000$ 557659332
 • giravdeba saxli
  25 000$ 40 750lari

  giravdeba saxli

  agvisto 19, 2014
  GEO447647
  saxli mdebareobs italiuri tipis ezoSi,magram izolirebilia da aqvs quCis mxares Sesasvleli, rkinis kariT.
 • vigiraveb binas
  4 000$ 6 520lari

  vigiraveb binas

  agvisto 19, 2014
  GEO447629
  vigiraveb binas erT oTaxs sakuTari sveli wertilebiT 4000$ 557659332
 • giravdeba
  7 500$ 12 225lari

  giravdeba

  agvisto 19, 2014
  GEO447598
  giravdeba kerdzo saxlis erTi oTaxi, pirvel sarTulze, yvelefriT mowyobili, sveli wertili erT oTaxTan eqneba saerTo, vaformebT ipoTekis xelSekrulebas.
 • vigiraveb saswarafod!saswrafo!

  vigiraveb saswarafod!saswrafo!

  agvisto 19, 2014
  GEO447454
  vigiraveb saswrafod! 2adamianze 3000-6000 dolaris farglebSi erT oTaxs(kerZo saxlSi) an binas 12-17 kvadratamde.sasurvelia rom vana_tualeti gamarTulad muSaobdes.gTxovT damikaSireT 598 355 077giorgi
 • giravdeba
  7 500$ 12 225lari

  giravdeba

  agvisto 19, 2014
  GEO447486
  giravdeba saswrafod 2-oTaxiani bina,b-n airiT,sveli wertiliT.normalur pirobebSi.xudadovis.173.7500 $.597242725 ramini.
 • saswrafod vigiraveb
  5 500$ 8 965lari

  saswrafod vigiraveb

  agvisto 19, 2014
  GEO447424
  saswrafod vigiraveb 2-3 oTaxian binas quTaisSi, normaluri pirobebiT. 5500$-is farglebSi. 599480790
 • vagiraveb binas qarvaslasTan
  9 000$ 14 670lari

  vagiraveb binas qarvaslasTan

  agvisto 18, 2014
  GEO441869
  vagiraveb saswrafod! binas notariulad sesxis xelSekrulebiT,sakuTari saxlis ori oTaxi Tavisi sveli wertilebiT, ,3 sulian ojaxze an studentebze,ari gazi, interneti.
 • giravdeba 1-oTaxiani bina 50 kv.m
  20 000lari

  giravdeba 1-oTaxiani bina 50 kv.m

  agvisto 18, 2014
  GEO447286
  giravdeba 1-oTaxiani bina 50 kv.m,Cexuri pr. 8(9) garemontebuli,avejiT,CaSenebuli karadebiT.fasi: 20000$. mis: vazisubani,me-3 m/r. tel:557-77-04-19,592-00-35-56, 574-88-10-50, 2-39-73-57,591-19-88-18.
 • giravdeba bina
  20 000$ 32 600lari

  giravdeba bina

  agvisto 18, 2014
  GEO447217
  1-oTaxiani, 33 kv.m. sufTa, aivniT, telefoniT, avejiT, 43 kvm miSenebiT, gadakeTebuli 3-ad. mis: guramiSvilis gamziri. fasi: 20000 $ tel: 557659332
 • giravdeba bina
  12 000$ 19 560lari

  giravdeba bina

  agvisto 18, 2014
  GEO447212
  32 kv.m. kerZo saxli, evroremontiT, avejiT, sveli wertilebiT, metro `naZaladevTan`. fasi: 12000 $ tel: 557659332
 • giravdeba bina
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba bina

  agvisto 18, 2014
  GEO447207
  2-oTaxiani, 100 kv.m. I sarT. gaTbobiT, remontiT, aivniT, sardafiT. mis: TamaraSenis quCa fasi: 15000 $ tel: 557659332
 • giravdeba bina
  4 000$ 6 520lari

  giravdeba bina

  agvisto 18, 2014
  GEO447205
  1-oTaxiani, 14 kv.m. sv. wertilebi gareTaa, saWiro avejiT. (gadasasvlel xidTan axlos). fasi: 4000 $ tel: 557659332
 • giravdeba bina
  9 000$ 14 670lari

  giravdeba bina

  agvisto 18, 2014
  GEO447201
  1-oTaxiani, sakuTar ezoSi ori SesasvleliT, samzareuloTi, avejiT. ipoTekuri xelSekrulebiT. fasi: 9000 $ tel: 557659332
 • giravdeba 4 oTaxiani koprusis garemontebuli bina bolo fasi 50000$ vakeSi,yifSiZis quCaze
  128 kv. evroremonti,centraluri gaTboba,uavejo,aivniT.itvirTeba ipoTekiT,2 wliT.samzareulo uremontoa.