VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2742
 • visesxeb
  3 500lari

  visesxeb

  seqtemberi 01, 2014
  GEO453094
  var studenti, visesxeb 3500 lars studenturi sesxis %ze gacilebit maRal %-ad. uzrunvelyofis gareSe,nebismieri xelSekrulebis safuZvelze. SemiZlia Tanamsesxebelic myavdes romelsac yovelTviurad aqvs 500 lari xelfasi. Tanxas visesxeb wliur 31 %-ad rac gacilebiT ...
 • saswrafod iyideba vulkanizaciis danadgarebi Tavisi konteineriT 558 233 282
  saswrafod, iyideba vulkanizaciis danadgarebi, Tavisi konteineriT, msurvelebma dagvikavSirdiT nomerze 558 233 282 ika, SegviZlia fotoc gadaviRoT da davdoT.
 • silamazis salonis inventari

  silamazis salonis inventari

  agvisto 30, 2014
  GEO452541
  saswrafod iyideba silamazis salonis inventari. dagvikavSirdiT: 598 76 07 18
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  agvisto 30, 2014
  GEO452215
  gTavazobT msoflioSi aRiarebuli karkasuli tipis xis saxlebis mSeneblobas. mSeneblobis umoklesi vada, minimum 70-weli eqspluatacia, 100% Termo da Tbo izolacia. jamrTeli ocnebis saxli.aseve gTavazobT rusuli moris saxlebs egreTwodebuli (izba) mansardis mowyoba, ...
 • iyideba saswrafod
  150lari

  iyideba saswrafod

  agvisto 29, 2014
  GEO452082
  iyideba saswrafod meoradi sakaso aparati 150 larad. 595005531
 • qarTulis repetitori

  qarTulis repetitori

  agvisto 29, 2014
  GEO451970
  vamzadeb skolis moswavleebs da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. damatebiTi informaciisaTvis damikavSirdiT nomerze 555344366 (elene).
 • xaliCebis recxva binaze gamoZaxebiT
  2.50lari

  xaliCebis recxva binaze gamoZaxebiT

  agvisto 29, 2014
  GEO451965
  570-706-736 kompania ,XR'' gTavazobT xaliCebis dasufTavebas binaze gamoZaxebiT. vmuSaobT waReba-mitanis servisiT kvadratuli metris Rirebulebaa 3 lari 10 m/kv mde 10m/kv zemoT 2.5 lari tel: 570 706 736(saxlis telefonebidan zari ufasoa) gisurvebT warmatebebs! ...
 • kerZo sabavSv baRi "Jriamula"

  kerZo sabavSv baRi "Jriamula"

  agvisto 27, 2014
  GEO451006
  daiwyo registracia kerZo sabavSvo baR "JriamulaSi".miiRebian 1.5-dan 6-mde bavSvebi.baRi imuSavebs orSabaTidan paraskevis CaTvliT dilis 10:00-dan 18:00-mde,SabaTs 10:00-dan 17:00-mde.baRSi iqneba samjeradi kveba.bavSvebi Seiswavlian:inglisur enas, xatvas,aseve ...
 • palma monstera
  300lari

  palma monstera

  agvisto 26, 2014
  GEO450766
  iyideba palma monstera, 7 wlis , simaGLE 180 sm.Zalian karg mdgomareobaSi. misamarti zestafoni.
 • xis masala
  1lari

  xis masala

  agvisto 26, 2014
  GEO450587
  vyidiT didi raodenobiT xis masalas , fiWvi,naZvi muxa, wifela aseve iyideba laminirebuli fanera. vimyofebi ukrainaSi SegiZliaT damikavSirdeT rogorc telefoniT aseve skaipiT mamukachoxo skaipi. mob: +380957790757 aseve +995555557337 e-mail bajeli@mail.ru
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 26, 2014
  GEO450552
  var studenti.ar maqvs didi samusSao gamo.var mizn dasaxuli da Semilia saqmis strafad atviseba.var tanaxma mcire anazxaurebit.gtxovT gamomexmauroT.aucileblad mchirdeba rame
 • ikideba magazia
  75 000$ 122 250lari

  ikideba magazia

  agvisto 26, 2014
  GEO450518
  sascrapod ikideba magazia 80kv.mushaobs ukve 13 celia ,aris kapitalurad ashenebuli akvs 2 sartuli da dashenebac shesadlebelia,aris varketilia metrostan axlos , tel.2519130.597071215
 • santeqnika,maliarka,Spalieri yvelafris remonti
  santeqnika,maliarka,Spalieri,eleqtroba,kafel metlaxi,gifso kardoni satelituri antena,svarka,blokis aSeneba daTbuneba swrafaT da iafaT
 • iyideba saxarato Carxi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba saxarato Carxi

  agvisto 25, 2014
  GEO450043
  iyideba "saxarato Carxi 1551" muSa mdgomareobaSi .
 • karkasuli xis saxlebi [amerikul-kanaduri teqnologiiT.]
  gTavazobT msoflioSi aRiarebuli karkasuli tipis xis saxlebis mSeneblobas. mSeneblobis umoklesi vada, minimum 70-weli eqspluatacia, 100% Termo da Tbo izolacia. jamrTeli ocnebis saxli.aseve gTavazobT rusuli moris saxlebs egreTwodebuli (izba) mansardis mowyoba, ...
 • friturnica
  200lari

  friturnica

  agvisto 24, 2014
  GEO449954
  " saswrafod " vyidi 5 litrian friturnicas , magida grils, fasi SeTanxmebiT . 555118639 naTia
 • amerikis da evropis vizebi
  1lari

  amerikis da evropis vizebi

  agvisto 24, 2014
  GEO449944
  dagexmrebit amerikis da evropis vizebisTvis sabuTebis SegrovebaSi angariSze Tanxis dadeba samsaxuris da saxelfaso cnoba bankis brunvebi da sxva.
 • iyideba, CarCo xerxis saTadarigo xerxebi
  500$ 815lari

  iyideba, CarCo xerxis saTadarigo xerxebi

  agvisto 24, 2014
  GEO449925
  iyideba CarCo xerxis ( piloramis) standartuli 125 sm. sigrZis mza xerxebi ,6 cali Tavisi uSkebiT ,Wirdeba mxolod dayeneba ramaze,
 • iyideba CarCo xerxis saTadarigo xerxebi
  500$ 815lari

  iyideba CarCo xerxis saTadarigo xerxebi

  agvisto 24, 2014
  GEO449833
  iyideba , piloramis ( CarCo xerxis) saTadarigo kargi xerxebi 6 cali zoma standartuli 125 sm . sigrZis, mza uSkebiani. Wirdeba mxolod Cayeneba.
 • dasaqmeba . savaWro jixuri

  dasaqmeba . savaWro jixuri

  agvisto 24, 2014
  GEO449752
  gvesaWiroeba gamyidveli,savaWro jixurSi,
 • naqargi
  100lari

  naqargi

  agvisto 24, 2014
  GEO449744
  iyideba xeliT naqargi mulinis ZafiT. zoma 25/20 sm. fasi 100 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  300lari

  naqargi

  agvisto 24, 2014
  GEO449743
  iyideba xeliT naqargi alpuri zonis peizaJi mulinis ZafiT. zoma 45/30 sm. fasi 300 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  50lari

  naqargi

  agvisto 24, 2014
  GEO449739
  iyideba xeliT naqargi mulinis ZafebiT. zoma 10/15 sm. fasi 50 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  100lari

  naqargi

  agvisto 24, 2014
  GEO449729
  iyideba xeliT naqargi. 40/30 sm. fasi 100 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  150lari

  naqargi

  agvisto 24, 2014
  GEO449703
  iyideba xeliT naqargi. zoma 46/34 sm. fasi 150 lari. telefoni: 598 56 69 49
 • namcxvris orkariani uguri-macivari karg mdgomareobaSi
  2 500lari

  namcxvris orkariani uguri-macivari karg mdgomareobaSi

  agvisto 24, 2014
  GEO449516
  iyideba namcxvris orkariani uguri-macivari karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod mesaWiroeba mrecxavi

  saswrafod mesaWiroeba mrecxavi

  agvisto 24, 2014
  GEO449487
  saswrafod mesaWiroeba samrecxaoSi profesionali mrecxavi.avtosamrecxao mdebareobs vaJaze (modulis gverdze)
 • iyideba maRaziis inventari karg mdgomareobaSi
  iyideba maRaziis inventari karg mdgomareobaSi: daxl-macivrebi, Taroebi, gayinuli produqciis macivrebi, namcxvris orkariani uguri-macivari, didi kondencioneri, xil-bostanis Ria macivari
 • maRaziis inventari

  maRaziis inventari

  agvisto 24, 2014
  GEO449421
  iyideba maRaziis inventari karg mdgomareobaSi: daxl-macivrebi, Taroebi, xil-bastanis Ria macivari,gayinuli produqtis macivrebi, namcxvris orkariani uguri -macivari, kondencioneri. fasi SeTanxmebiT.
 • iyideba saZinebeli oTaxi

  iyideba saZinebeli oTaxi

  agvisto 24, 2014
  GEO449338
  saswrafod iyideba bavSvis saZinebeli oTaxi Zalian karg mdgomareobaSi, "tomi jeris" gaformebiT. kompleqtSi Sedis tansacmelebis karada, Camosakidi Taro, kompiuteris magida, ori patara karada da logini Tavisi matrasiT. qalaqi baTumi. fasi 500 lari SeiZleba ...
 • iyideba fortepiano

  iyideba fortepiano

  agvisto 24, 2014
  GEO449336
  iyideba fortepiano Zalian karg mdgomareobaSi saxelad "ukraina" or pediani. 500 larad, dakleba SesaZlebelia. damikavSirdiT 598 85 00 58
 • saswrafod! qiravdeba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli 577 545 447
  baTumSi qiravdeba an iyideba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli sxva damxmare inventarTan erTad fasi qiraoba TveSi -150 lari 577 545 447 gayidva 1000 lari
 • iyideba
  45 000$ 73 350lari

  iyideba

  agvisto 23, 2014
  GEO145784
  saswrafod iyideba q.rusTavSi 225 kv.m. miwis nakveTi (+50 kv.m), Zalian karg adgilas me-4 musikalur saswavlebelTan, Sartavas gamziridan 50 metrSi, ,madagonis" ukan, samSeneblo masaliT, (kedlebi da sartyelebi) maRaziis aSenebis damtkicebuli proeqtiT da ...
 • iyideba muratis firmis metaloplasmasis dazga
  2 000$ 3 260lari

  iyideba muratis firmis metaloplasmasis dazga

  agvisto 23, 2014
  GEO449284
  iyideba , muratis firmis axali metaloplasmasis kuTxisa da zedapiris avtomaturad mWreli dazga.zoma ( 180 sm -150 sm )
 • iyideba mcenare "fikusi" 8 wlis,ortotiani, simaRle 3m-mde.0493 22 69 22
  iyideba mcenare "fikusi" 8 wlis,ortotiani, simaRle 3m-mde
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449237
  var 22 wlis.maRali 187 sm,sportuli aRnagobis pirovneba.var Sromismoyvare,pasuxismgebliani komunikabeluri da arakomfliqturi.maqvs marTvis mowmoba da samxedro bileTi. ganaTleba-teqnikuri universiteti lojistika da menejmenti. gamocdileba- vmuSaobdi dacvaSi. ...
 • movamzadeb inglisur enaSi

  movamzadeb inglisur enaSi

  agvisto 22, 2014
  GEO448759
  movamzadeb inglisur enaSi nebismieri asakis msurvels SeRavaTian fasad adgilze gasvliT. swavleba mimdinareobs rogorc teqstebisa da testebis , aseve audio masalis gamoyenebiT. msurvelebma mommarTeT misamarTze : 598 393 294 322 58 85 02 ana
 • iyideba e.w. ,atrabotka"

  iyideba e.w. ,atrabotka"

  agvisto 21, 2014
  GEO448642
  iyideba gamonacvali saavtomobilo zeTi, e.w. ,atrabotka"
 • gancxadeba

  gancxadeba

  agvisto 21, 2014
  GEO448594
  ixsneba kerdzo bagi ekologiurad supta adgilas vakeschi parktan axlos bavschvebs eknebat mschvidi da mozesrigebuli garemo' ekolebat gamartuli literaturuli enit mosaubre pedagogebieknebat orjeradi kveba kviraschi orjer inglisuris musikis darusulis gakvetilebi ...
 • qiravdeba naxevarfabrikatebis sawarmo

  qiravdeba naxevarfabrikatebis sawarmo

  agvisto 21, 2014
  GEO448580
  qiravdeba amJamad moqmedi naxevarfabrikatebis sawarmo yvela saWiro inventariTa da danadgarebiT (muSa mdgomareobaSia). sawarmo ganTavsebulia varkeTilSi, mesame masivSi, axal policiasTan.