VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 1516
 • vaqiraveb 1 oTaxian binas
  350lari

  vaqiraveb 1 oTaxian binas

  ivlisi 05, 2015
  GEO610009
  vaqiraveb 1 oTaxian binas,qalaq Tbilisis gldanis 3-me mikroSi, 4-e sarTulze
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivlisi 05, 2015
  GEO609863
  qiravdeba sanzonaSi,metro RrmaRelesTan,3 oTaxian binaSi erTi oTaxi,student gogonaze,diasaxlisTan da 8 wlis bavSvTan erTad.fasi 300 lari,qiraSi Sedis komunaluri gadasaxadebi,Suqi,gazi,interneti.mudmivad cxeli wyali.aseve Tavisuflad gamoiyenebs sarecx manqanas ...
 • qiravdeba avtosamrecxaos aparaturia, kerxeri, mtversasruti, qafis aparati.
  yuradReba, avto-samrecxaosTvis qiravdeba kerxeri, mtversasruti da qafis aparati, Zalian karg mdgomareobaSia, vamuSavebdi samrecxaoSi 2 Tve. Camotanili maqvs germaniidan. fasi 350 lari. 592 95 00 96
 • saxlis gadaxurva,gamwovebis damzaeba (JeStis nebismieri nivTi : feCi )
  mogesalmbiT! SemiZlia kerZo da korpusis saxuravis gadaxurva , aseve davamzado gamwovbi restornisa da sxvadasxva dawesebulebisatvis.vmuSaob nebismier jeStis nawarmze.
 • Saswrapod iyideba didi sareklamo macivrebi da aseve nakinis macivrebi
  Iyideba didi sareklamo macvia right aseve nakinis macvaris axle I da magazine inventari
 • mRebavi-maliari
  1lari

  mRebavi-maliari

  ivlisi 04, 2015
  GEO609476
  maqvs 10 wlis gamocdileba. vaketeb samRebro samuSaoebs,Spaki, SeRebva, Spalieris gakvra,Weris karanizi, dubliaJis gakvra da a.S. scrapad, iapad da xarisxianad
 • iyideba bina
  42 000$ 68 460lari

  iyideba bina

  ivlisi 04, 2015
  GEO609440
  Zvel rusTavSi meriasTan saswrafod iyideba 6 oTaxiani bina.bina karg mdgomareobaSia.cxeli civi wyliT,avto farexiT,sardafiT.aseve patara baRiT.aqvs 2 aivani.aseve yovel wels keTdeba kosmetikuri remonti.santeqnika axali Secvlilia.msurvelebi dagvikavSirdiT Semdeg ...
 • iyideba polieTilenis da polipropilenis granuli
  iyideba polietilenis da polipropilenis granuli fasi SeTanxmebiT
 • farexi
  50$ 81.50lari

  farexi

  ivlisi 03, 2015
  GEO608688
  qiravdeba avto farexi saburTaloze.
 • kartofilis amosaRebi
  2 500$ 4 075lari

  kartofilis amosaRebi

  ivlisi 02, 2015
  GEO608475
  iyideba kartofilis amosaRebi, idealur mdgomareobaSi, axali, dmanisSi, fasi-2500 $ , nomeri 599-29-91-72.
 • qiravdeba sadedoflo kabebi baTumSi

  qiravdeba sadedoflo kabebi baTumSi

  ivnisi 30, 2015
  GEO607097
  baTumSi benzeSi qiravdeba sadedoflo kabebi sxvadasxva fasebSi
 • gavcvli binas TbilisSi baTumis binaSi.

  gavcvli binas TbilisSi baTumis binaSi.

  ivnisi 30, 2015
  GEO607039
  farTi: 88,5kv metri. mdebareoba: metro Rrma Relis Tavze axal aSenebul korpusSi. gacvlis pirobebi: rogor binas CamabarebT baTumSi, analogiurs mogcemT TbilisSi (TeTri karkasiT, remontiT Tu sxva.). gavcvli rogorc igive farTSi aseve ufro met Tu nakleb farTebSi ...
 • jixuri
  450$ 733.50lari

  jixuri

  ivnisi 01, 2015
  GEO557403
  vamzadebT jixurebs Sesabamis zomebSi, kvadratuli 450 dolari, garantiiT da idealuri xarisxiT. gmadlobT
 • icvleba! quTaisis bina rusTavis binaze

  icvleba! quTaisis bina rusTavis binaze

  agvisto 05, 2014
  GEO253206
  icvleba 3,5-oTaxiani bina: 80kv.m, garemontebuli, sardafiT, xexiliani ezoTi, miSenebis perspeqtiviT. rkinis karebi, fanjrebi gisosebiT, mudmivi wyliT, bunebrivi airiT, komunikaciebi: Sida telefoni, interneti, sakabelo arxebi mis: k.mesxis #13 tel: 598 756 111
 • karkasuli xis saxlebi(amerikul kanaduri teqnologia)
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. msoflioSi aRiarebuli da gamocdili teqnologia. minimaluri samSeneblo vadebi, yvelaze iafi tarifebi, minimum 70 weli saeqspluatacio vada,30-40% SeRavaTi gaTbobasa da kondicirebaze. jamrTeli lamazi da ekologiuraT sufTa ...
 • samSeneblo bloki

  samSeneblo bloki

  ivnisi 25, 2015
  GEO604443
  iyideba samSeneblo bloki (kedlis) Tbilisi muxiani da gldani zusti misamarTisTvis darekeT Semdeg nomrebze 558381438 gurami 555603385 giorgi
 • iyideba

  iyideba

  ivnisi 25, 2015
  GEO604371
  saswrafod iyideba samSeneblo masalebi: aguri, bloki, koWi, Strafili, iatakis ficari, cinkis JeSti, cementis mozaikuri kibeebi, rkinis truba 8m.-iani, xis kar-fanjrebi, rkinis quCa. fasi SeTanxmebiT.
 • SuSebis wmenda simaRleebze 551165156
  2$ 3.26lari

  SuSebis wmenda simaRleebze 551165156

  ivnisi 24, 2015
  GEO408284
  SuSebis da fasadebis wmenda nebismier simaRleze. remontis semdgomi dasufTaveba. gundi ,romelic orientirebulia momsaxurebis xarisxis mudmivi gaumjobesebis da momxmarebelTa moTxovnebis maqsimalurad dakmayofilebisken ! 551165156
 • iyideba

  iyideba

  ivnisi 24, 2015
  GEO604126
  iyideba denis wisqvili sufta, awyobili muSa mdgomareobaSi sauketeso qvebiT. xaragaulis raionSi tel 598608875 nana
 • iyideba vakeSi komerciuli farTi
  3 599$ 5 866.37lari

  iyideba vakeSi komerciuli farTi

  ivnisi 23, 2015
  GEO603493
  vakeSi CavCavaZeze 22 nomerSi iyideba 10kv otaxi romelic gamodgeba rogorc komerciuli parTi,dagvikavSirdiT 593640630 an 557654640 Tamo
 • traqtoris kovSi
  100$ 163lari

  traqtoris kovSi

  ivnisi 23, 2015
  GEO581006
  vyidi 100 dolarSi traqtoris amwev meqanizms . wminda barbarebs ubani saxli N216 bina .1
 • iyideba fikusi 10 wlis fasi 200 lari
  200lari

  iyideba fikusi 10 wlis fasi 200 lari

  ivnisi 23, 2015
  GEO603099
  iyideba fikusi 10 wlis fasi 200 lari tel: 568338859
 • konteineri sacxobi

  konteineri sacxobi

  Tebervali 27, 2014
  GEO369284
  qiravdeba konteineri sacxobi qalaq foTSi, centrSi. detalebisTvis darekeT 555547880 .
 • giravdeba
  12 500€ 28 750lari

  giravdeba

  ivnisi 22, 2015
  GEO602894
  giravdeba erTToTaxiani keTilmowyobili bina remontiT,cxeli wyliT,bunebrivi airiT,TemqaSi,samSobiaro saxlis win,
 • karkasuli xis saxlebi(amerikul kanaduri teqnologia)
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. swrafi iafi ekologiuraT jamrTeli saxlebi.maTi mTavari plusia mSenablobis umoklesi vadebi, minimumamde dayvanili xarjebi da eqspluataciis minimum 100 weli. aseve 30-40% danazogi gaTbobasa da kondicirebaze. aseve ...
 • vagiraveb 1 oTaxian binas isnis raionSi fasze SeiZleba Setanxmeba
  15 000$ 24 450lari

  vagiraveb 1 oTaxian binas isnis raionSi fasze SeiZleba Setanxmeba

  ivnisi 21, 2015
  GEO602212
  vagiraveb saxls sesxiT.bina aris normalur mdgomareobaSi
 • saswrafod vyidi pianinos karg mdgomareobaSi!
  vyidi pianinos romelic karg mdgomareobaSia fuli saswrafod mWirdeba bankis valebi maqvs. fasi SetanxmebiT mob 596-11-31-16 sax 27-36-28
 • saswrafod iyideba!

  saswrafod iyideba!

  ivnisi 19, 2015
  GEO601223
  vaqiraveb farTs 400kv saqonlisaTvis,kapitaluri Senobas Tavisi miwis faTic gaaCnia,aseve aqvs baseinic TevzebisaTvis an vyidi survilis mixedviT.здаю аренду места 400 кв капиталное зданиею дла животных или продаю.
 • saswrafod iyideba!

  saswrafod iyideba!

  ivnisi 19, 2015
  GEO597904
  saswrafod iyideba xis burbuSela 300 meSoki,1 meSoki 50 TeTri Tbilisi aeropotis gzaze.
 • maq Zveli 1 2 3 5 10 15 da 20 kapikianebi
  2 000lari

  maq Zveli 1 2 3 5 10 15 da 20 kapikianebi

  ivnisi 19, 2015
  GEO601220
  maq 1948 wels gamosSvebuli 5 kapikiani fasi 2000lari
 • seqs marketi!