• onlain maRazia.
 • binebi dRiurad
 • sawyobi.
 • hotel-panorama.ge
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 1518
 • koSkura amwe

  koSkura amwe

  ivlisi 28, 2015
  GEO622172
  iyideba evropuli warmoebis koSkura amwe. maRali xarisxi da sandooba. dagvikavSirdiT yoveldRe 10-18 saaTamde
 • koSkura amwe

  koSkura amwe

  ivlisi 28, 2015
  GEO622177
  iyideba evropuli warmoebis koSkura amwe SIMMA POTAIN 118. maRali xarisxi da sandooba. dagvikavSirdiT yoveldRe 10:00-18:00 saaTamde.
 • iyideba

  iyideba

  ivlisi 28, 2015
  GEO593766
  iyideba sakonditro sacxobi gazze da soios rZis saxdeli aparati naxmari karg mdgomareobaSi faSi SeTanxmebiT tel:593402751
 • baTumSi qiravdeba bina dRiurad 577112186

  baTumSi qiravdeba bina dRiurad 577112186

  ivlisi 27, 2015
  GEO600090
  baTumSi dRiurad qiravdeba bina WavWavaZis quCaze eklesiasTan 577112186 fasi SeTanxmebiT
 • iyideba limonaTis saamqro
  1 100lari

  iyideba limonaTis saamqro

  ivlisi 26, 2015
  GEO493678
  iyideba limonaTis saamqro 300 litriani saturatori plasmasis boTlebis sabeWdi. tel: 599 407 408. 598 16 11 56
 • iyideba blokis saamqro
  7 000$ 11 410lari

  iyideba blokis saamqro

  ivlisi 25, 2015
  GEO620644
  iyideba blokis saamqrooo, axali evropuli danadgarebiT, padonebiT da sxva aqsesuarebiT
 • iyideba konteineri
  800lari

  iyideba konteineri

  ivlisi 25, 2015
  GEO620642
 • iyideba konteineri
  1 000lari

  iyideba konteineri

  ivlisi 25, 2015
  GEO620640
  iyideba konteineriii
 • ikideba kerxeri omaqsi 3 paziani axali pilasosi kerxeris sakapavibaloni axali da kompresori
  ikideba kerxeri omaqsi 3 paziani, axali pilasosi kerxeris, saqafavi baloni axali da kompresori.kerxeri arisidealur mdgomareobaSi omaqsis firmis da baloni,pilasosi,kompresori arcerTi ar aris naxmar.vyidi saswrafod. tel:579-92-92-36
 • bavSvebis momzadeba
  150lari

  bavSvebis momzadeba

  ivlisi 24, 2015
  GEO620334
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs kvela saganSi, SesaZlebelia bavSvis skolidan moyvana
 • karkasuli xis saxlebi(amerikul kanaduri teqnologia)
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. msoflioSi aRiarebuli da gamocdili teqnilogia. mSeneblobis umoklesi vadebi, minimaluri xarjebi, 30-40% danazogi gaTbobasa da kondicirebaze. minimum 70 wliani saeqspluatacio vada. myudro, sasiamovno da ekologiuraT ...
 • sakaso aparati
  250lari

  sakaso aparati

  ivlisi 23, 2015
  GEO619738
  iyideba sakaso aparati 250 larad kai mdgomareobaSi
 • 1 oTaxiani binis 2 oTaxianze gacvla

  1 oTaxiani binis 2 oTaxianze gacvla

  ivlisi 23, 2015
  GEO619643
  vcvli vaJa fSavelas me–7 kvartalSi arsebul 1 oTaxian binas 3(5) 2 oTaxianSi saburTaloze an wereTelze. tel: 599 157076, 551550960, 2 344835.
 • qiravdeba avtofarexi
  150lari

  qiravdeba avtofarexi

  ivlisi 23, 2015
  GEO619410
  qiravdeba avtofarexi 16 kvadratuli Tbilisis centrSi Tamar mefis gamzirze 16 kvadratuli fasi 150 lari
 • iyideba 118 08 is paketi
  96lari

  iyideba 118 08 is paketi

  ivlisi 22, 2015
  GEO576718
  iyideba 11808-is 2 Tviani ufaso momsaxureobis paketi, mxolod fiqsirebul qselze. paketis fasi 100 lari. tel: 571 51-34-51
 • "qiravdeba Tone"
  250lari

  "qiravdeba Tone"

  ivlisi 22, 2015
  GEO619048
  qiravdeba Tone b/airze. gverdiT. farTze SesZlebelia xil bostanis gaTavseba.ms. samgoris dasaxleba 28 korpusi.
 • sacxovrebeli vagoni iyideba
  5 000$ 8 150lari

  sacxovrebeli vagoni iyideba

  ivlisi 22, 2015
  GEO239552
  sawrafod iyideba gadasaadgilebeli sacxovrebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 577251005.
 • binebi

  binebi

  ivlisi 22, 2015
  GEO618936
  visac gsurT binebis, kerZo saxlebis, agarakebis komerciuli farTebis gaqiraveba Cveni ofisi "axali saqme"gTavazobT ufasi momsaxureobas.mobrZandiT Cven ofisSi CuvinaSvilis 55 an dagvikavSirdiT telefonZe;579193337;2950955
 • sawyobi
  2 800lari

  sawyobi

  ivlisi 21, 2015
  GEO618413
  iyideba metalis konstruqciis 50 kvadratuli metri saTavso! fasSi Sedis demontaJi da adgilze mitana Tbilisis maStabiT! (aseve damatebiTi anazRaurebiT, survilis SemTxvevaSi dagexmarebiT awyobaSic).
 • limonaTis saamqro
  1 200lari

  limonaTis saamqro

  ivlisi 20, 2015
  GEO618124
  CemTvis mindoda, magram sxva situacia Semeqmna. ver movicale.
 • saswrafod vaqiraveb avtosamrecxaosTvis kerxers, pilasoss , qafis aparats. fasi - 300 lari
  saswrafod qiravdeba avtosamrecxaosTvis kerxeri, pilasosi, qafis aparati. vamuSavebdi samrecxaoSi 2 Tve. fasi - 300 lari
 • iyideba silamazis salonis inventari
  3 500lari

  iyideba silamazis salonis inventari

  ivlisi 20, 2015
  GEO617809
  vyidi silamazis salonis inventars.Turqulis warmoebis,karg mdgomareobaSi sami savarZeli,ori tumbo,sami sarke,nijariani Tavsabani ,komodi.fasi 3500 lari. 599 12 12 10
 • estoneTis savali nawili. (Salgi)

  estoneTis savali nawili. (Salgi)

  ivlisi 19, 2015
  GEO617467
  estoneTis savali nawili anu Salgi aris karg mdgomareba. aris Zveleburi anu ruseTis gamoSveba.
 • arteriis protezi
  300lari

  arteriis protezi

  ivlisi 19, 2015
  GEO617230
  iyideba arteriis proTezi,v1103013,Tu vinmes saoperaciod esaWiroeba,saukeTeso xarisxis,gauxsneli,sigrZe-40mm
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  ivlisi 17, 2015
  GEO616501
  vamzadebT batibutis aparatebs,Sekvetidan 3-4 dgeSi iqneba mzad . aparatebi aris axali-uxmari
 • vendis monetebi
  2lari

  vendis monetebi

  ivlisi 16, 2015
  GEO615929
  iyideba vendis saTamaSo zonis monetebi sul maqvs 20 cali. TiTos fasia 2 lari.
 • qiravdeba/iyideba espanuri samSeneblo inventari
  dgarebi 3m, 4m, 5m, xaraCoebi, kolonebi. gaqiraveba/gayidva (fasi SeTanxmebiT dRg-s CaTvliT) SekveTis SemTxvevaSi fasebi klebulobs.
 • metalo deteqtori
  150lari

  metalo deteqtori

  ivlisi 15, 2015
  GEO615650
  iyideba metalo deteqtori 150l
 • vyidi erTad
  1 200lari

  vyidi erTad

  ivlisi 15, 2015
  GEO615331
  vyidi erTad, Zalian iafad
 • samSeneblo kompania k grupi

  samSeneblo kompania k grupi

  ivlisi 14, 2015
  GEO611270
  agiSenebT da gagiremontebT ofisebs agarakebs tu sacxovrebel farTebs , kvalificiuri TanamSromlebiT da rac mTavaria gansxvavebuli fasebiT . 555 14 40 64 599 806 807 . feisbuqi/ samSeneblo da saremonTo kompanai
 • seqs marketi!