VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2936
 • qiravdeba farTi avtosamrecxaosaTvis

  qiravdeba farTi avtosamrecxaosaTvis

  noemberi 01, 2014
  GEO484105
  qiravdeba erTi adgili avtosamrecxaosaTvis, koniakis dasaxlebaSi. damikavSirdiT mxolod realurebi, ijaris Tanxis winaswari gadaxdiT. 577559565
 • msubuqi Tboizolaciuri samSeneblo bloki,gazobetonis bloki,
  gamarjobaT! warmovadgen sawarmos romelic uSvebs aerobetonis(gazobetoni) samSeneblo bloks saqarTveloSi,ukve meoTxe welia rac qarTul bazarze varT,aman ganapiroba aerobetonis teqnologiis ganviTareba da produktis xarisxis gaumjobeseba.Cveni nawarmi ar Camouvardeba ...
 • qiravdeba avtosamrecxao

  qiravdeba avtosamrecxao

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483726
  qiravdeba farTi avtosamrecxaosaTvis koniakis dasaxlebSi. 1 adgiliani. damikavSirdiT mxolod realuri klientebi da visac saSualeba aqvs qiris winaswari gadaxdis. 577559565
 • veZeb samuSaos !
  400lari

  veZeb samuSaos !

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483622
  var 24wlis Tbilisidan .SemiZlia ZiZaT muSaoba da aseve SeTavseba sxvadsxva sferoSi samuSaoT.var sandomiani da Sromismoyvare.gTxovT mxolod relurma pirebma gamomexmauroT telefonze: 592 85 19 87.ararealurebma Tavi SeikaveT.maiko
 • vagrZeleb tmebs da wamwamebs SegavaTian fasebSi
  Tmebi 50-kafsula 300 lari 100-kafsula 600 wamwamebi or kviriani 20 lari
 • yidva Range Rover Evoque 2013 & Sport Autobiography 3.0 2012 modeli
  saswrafo gayidvebis samarTlianad iyeneben Range Rover Evoque 2013 modeli, Mercedes-Benz E250 CGI AMG sporti 2013 Range Rover Sport Autobiography 3.0 2012 modeli da Trident Ford 25 samgzavro avtobusi. avtomobilebis srulyofil pirobebSi, ubeduri SemTxvevis ...
 • studenturi dasaqmeba!
  300lari

  studenturi dasaqmeba!

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483413
  Tavisufali grafiki(dReSi 3-5 saaTi) da maRali anazRaureba!. pasuxismgeblobis grZnoba Warbad! ofis programebis codna(moyvarulis doneze) ! rusuli enis codana(msmenelis doneze)! damatebiTi inpormaciisTvis mogvmarTeT: T-557-49-99-61 Skype: Skype: alika.vasadze
 • shevaswavli russul enas
  50lari

  shevaswavli russul enas

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483408
  Shevaswavli russul enas damwyebi klassidan.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483387
  var staJiani traileris mZRoli vmuSaobdi avtomzidze 5 weli axla maqvs 1 wliani evrokavSiris viza.
 • ruseTis da evropis vizebi
  1lari

  ruseTis da evropis vizebi

  oqtomberi 30, 2014
  GEO449944
  dagexmrebiT ruseTis da evropis vizebisTvis sabuTebis SegrovebaSi angariSze Tanxis dadeba samsaxuris da saxelfaso cnoba bankis brunvebi da sxva. ruseTis 3 Tviani da wliani
 • sacxovrebeli vagoni iyideba

  sacxovrebeli vagoni iyideba

  oqtomberi 30, 2014
  GEO239552
  sawrafod iyideba gadasaadgilebeli sacxovrebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.
 • wylis rezeruari
  800lari

  wylis rezeruari

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483123
  sasurafod iyideba wylis rezeruari marTkutxedis formis ,damzadebuli 5mm siskis Savi liTonisagan 6t moculobis
 • frezifrezi

  frezifrezi

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483081
  Sevisyidi metaloplasmasis tixris frezs
 • vyidi binas

  vyidi binas

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483068
  vyidi oroTaxian binas saburTaloze 7 sarTulze.fasi SeTanxmebiT.sakontaqto nomeri 599394777(makleri ar var)
 • saswrafod vyidi binas

  saswrafod vyidi binas

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483065
  vyidi orsarTulian binas diRomSi miwasTan erTad.fasi 70000lari fass daakldeba.Tu dainteresdebiT darekeT nomerze:599394777(makleri ar var)
 • maZiebeli
  300€ 690lari

  maZiebeli

  oqtomberi 29, 2014
  GEO483022
  naTia razmaZe 35 wlis .davamTavre sulxan-saba orbelianis Tbilisi saxelmwifo universiteti2001wels, dawyebiTi pedagogokisa da meTodikis specialobiT.veZeb sajaro skolaSi ,maqvs gamocdileba . gaviare bukis treningi, mqaqvs serTifikati,amJamad vmuSaob kerZo ...
 • iyideba xelnakeTi samkauli

  iyideba xelnakeTi samkauli

  oqtomberi 29, 2014
  GEO483018
  iyideba xelnakeTi samkauli. samajurebi,sayureebi, broSebi, mZivebi. yvelaferi 2dan- 10laramde. viRebT SekveTebs
 • viCuqeb
  1lari

  viCuqeb

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482995
  viCuqeb patara oTaxis ZaRls an lekvs Zalian minda damikavSirdiT nomeri 555163516
 • marnebisa da fasadebis aguriT mopirketeba

  marnebisa da fasadebis aguriT mopirketeba

  oqtomberi 29, 2014
  GEO316359
  magali xarisxiT da maqsimalurad swrafad.
 • uZravi qonebis gayidva, gaqiraveba, dagiraveba

  uZravi qonebis gayidva, gaqiraveba, dagiraveba

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482702
  gayidvis SemTxvevaSi momsaxurebis safasuri 500 dolari.
 • vyidi bizantiur fulis imperator viona iona cixisxiari 966 976 w
  darekeT realurma myidvelebma
 • davimgzavreb yoveldRiurad rusTavidan-TbilisSi da ukan
  2lari

  davimgzavreb yoveldRiurad rusTavidan-TbilisSi da ukan

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482428
  davimgzavreb rusTavidan Tbilisis mimarTulebiT mgzavrebs delisamde da ukan rusTavamde. Tu regularuli iqneba SesaZlebeli maRlivamde asvlac. gasvla 8:00 ukan 19:00 ze
 • qoTnis yvavilebi

  qoTnis yvavilebi

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481972
  vyidi sxvadasxva jiSis qoTnis yvavilebs.fasi SeTanxmebiT. tel: 514 30 77 88
 • iyideba pegasi

  iyideba pegasi

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481866
  iyideba pegasi 555276875
 • qiravdeba Tone

  qiravdeba Tone

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481874
  did diRomSi qiravdeba Tone, msurvelebi SemexmianeT,599858248
 • iyideba
  150lari

  iyideba

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481805
  iyideba komodi da tumboCka fasi 150 lari
 • iyideba kompiuteris magida
  60lari

  iyideba kompiuteris magida

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481799
  iyideba kompiuteris magida fasi 60 lari
 • SeviZen

  SeviZen

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481796
  SeviZen vaSingtonis Terapias qarTul enaze
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481352
  iyideba sakaso da batibutis aparati karg mdgomareobaSi.karg fasad!
 • biliardi
  10lari

  biliardi

  oqtomberi 24, 2014
  GEO481006
  iyideba biliardis magidebi rusuli da amerikuli darekeT am nomerze 577448088
 • iyideba germanuli violino

  iyideba germanuli violino

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480891
  iyideba germanuli firmis ,Stentor'' violino, zoma 4/4, karg mdgomareobaSi axali inventariT, fasi SeTanxmebiT. 595 234 221 Teona
 • iyideba venaxi rqawiTeli 70 miasedi sarwyaviT

  iyideba venaxi rqawiTeli 70 miasedi sarwyaviT

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480936
  gurjaanis raion sofel kaCreTSi iyideba 70 miasedi magari venaxi sarwyavic shigve aris 25 000 $ 555 56 10 77
 • davalageb
  30lari

  davalageb

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480683
  var axalgazrda energiuli Sromismoyvare, davalageb binebs 30larad da saxls 50larad. 574 97 57 20 inga
 • viyidi!

  viyidi!

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480606
  SeviZen 2006 wels gamoSveba nivis mSral amortizators
 • Turquli

  Turquli

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480634
  Turquli enis Seswavla.daxmareba Tu gsurT kvelaferSi dagexmarebiT.TurqeTSi samsaxuri, inglisuris Seswavla. +995 557455388
 • amwe kalaTa 17 metriani

  amwe kalaTa 17 metriani

  oqtomberi 23, 2014
  GEO457421
  amwe kalaTa 17 metriani vidvijnoi saTobriv da dRiurad yvelaze iafad 558-98-23-01 amirani
 • vyidi naxatebs

  vyidi naxatebs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480487
  vyidi akvareliT da guaSiT Sesrulebul naxatebs 80-200 laramde, CarCoSi Casmuls. visac survili geqnebaT rom SeiZinoT naxatebi damikavSirdiT Semdeg nomerze: 557-52-47-75
 • iyideba yavis safqvavi!
  700$ 1 141lari

  iyideba yavis safqvavi!

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480514
  iyideba yavis safqvavi, Zalian karg mdgomareobaSi.
 • minda davsaqmde

  minda davsaqmde

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480244
  var axal gazda mamaqaci veZeb muSaoba vimuSaveb damxmareT muSaT sawkobSi damxmareT sxva da sxva adgilebze muSaT
 • vet.ekimi.vkerav daglisa da katis,chasacmelebs,satolebs,cantebs dalian dabal pasebshi 10 larad.
  daglis da katis chasacmels vkerav,satolebs da chantebs dzalian dabal pasad 10 lari