VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2779
 • iyideba vaflis cexi

  iyideba vaflis cexi

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464685
  iyideba vaflis cexi mTliani nakrebi srulad, moyveba miqserebi da ase Semdeg aris Zalian karg mdgomareobaSi fasze SevTanxmdebiT. darekeT 599-93-70-68 xviCa
 • maliari 557130201
  6lari

  maliari 557130201

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464657
  vaketeb remonts kedlebs 6 larad Werebs 7vidad gaaCniia Wers da kedleebsac Seeizleeb meetii moitxoovoos tuu dabreeciliia tuu swooreeaa ufroo iafs iTxovs 557130201 aleko
 • maliarii 557130201 alekoo
  6lari

  maliarii 557130201 alekoo

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464655
  vaketeb remonts kedlebs 6 larad Wers 7 larad es yvelaferii izomeeba kvadratuloobashii myavs cheemii briigadaa. amastanave Semiizlia gifskardoni, lesva,
 • iyideba saRebavebis sawarmo, biznesi vanSi
  20 000$ 32 600lari

  iyideba saRebavebis sawarmo, biznesi vanSi

  seqtemberi 21, 2014
  GEO464424
  vanSi iyideba biznesi, saRebavebis mcire sawarmo. saamqros Tan axlavs yvela saWiro sabuTi. fasi 20 000$ telefoni: 555 78 90 71
 • iyideba vagoni sacxovrebeli
  2 500$ 4 075lari

  iyideba vagoni sacxovrebeli

  seqtemberi 21, 2014
  GEO464280
  iyideba vagoni sacxovrebeli pirobebiT metaloplastmasis fanjrebiT remontiT vagoni aris SesaniSnav mdgomareobaSi fasi SeTanxmebiT 574392392 579352352
 • qiravdeba moqmedi avtosamrecxao

  qiravdeba moqmedi avtosamrecxao

  seqtemberi 21, 2014
  GEO464357
  qiravdeba moqmedi avtosamrecxao. fasi 700 lari. Tanxis winaswari gadaxdiT. 577559565
 • gadazidvis servizi

  gadazidvis servizi

  seqtemberi 21, 2014
  GEO464212
  avejis da sxva nebismieri tvirtis gadazidvis servizi SexavaTian fasebsi. myavs muSebi,specialistebi daSla awyobis mxriv. mob. 579 40 62 31. tel. 2 61 81 31
 • vimuSaveb ZiZad an damxmared ojaxSi

  vimuSaveb ZiZad an damxmared ojaxSi

  seqtemberi 20, 2014
  GEO464228
  var 21 wlis.dzalian minda vimushao.dzalian miyvars bavshvebi da ojaxshi triali.
 • gadazidvis servizi

  gadazidvis servizi

  seqtemberi 20, 2014
  GEO464218
  avejis gadazidvis servizi nebismieri mimarTulebiT. mob. 557 00 30 75 oTari.
 • reklama–Tone, saxaWapure
  1 000$ 1 630lari

  reklama–Tone, saxaWapure

  seqtemberi 20, 2014
  GEO464098
  iyideba reklama–Tone, saxaWapure
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 20, 2014
  GEO463961
  var 24 wlis namuSevari var maRaziaSi da sacxobSi damxmared,vimuSaveb ZiZadac da sacxobSic damxmared 551001314
 • pianino-roials 45l. agiwyobT da SegikeTebT-arCili t:591608308; 322346953
  gamocdili amwyobi-agiwyobT da SegikeTebT 1 dReSi 3-6 saaTis ganmavlobaSi pianinos, roials-simebi, CaquCebi, klaviSebi, xmis tembri, pedlebi, piupitri, deka da a.S.- -fasi 40-45 lari (sirTulis mixedviT). tel: 2346953; 591608308 arCili
 • gamyidveli

  gamyidveli

  seqtemberi 20, 2014
  GEO463798
  Sps "kekeliZis 10" acxadebs vakansias safirmo maRaziis gamyidvelis poziciaze. samuSao adgili: q. Tbilisi ZiriTadi moTxovnebi: asaki: 40 wlamde * sqesi: mdedrobiTi * samuSao gamocdileba * pasuxismgeblobis maRali grZnoba * swrafad muSaobis unari samuSao ...
 • avstralia swavleba

  avstralia swavleba

  seqtemberi 20, 2014
  GEO463739
  mCirdeba imformacia avstraliaSi saswavlo programis Sesaxeb, damikavSirdiT nebismieri informaciiT.mari
 • sarkinigo transportis saxarato saWrisebi 1c 10 lari (kopirebi)
  iyideba msurvelebma damirekeT 558402337
 • unagiri
  600lari

  unagiri

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463456
  CamogitanT amerikidan kavbois tipis unagirebs SeRavaTian fasaT SekveTidan 3kviraSi TbilisSi iqneba
 • momzadeba
  150lari

  momzadeba

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463452
  movamzadeb skolis moswavleebs binaze misvliT. tel:551007388
 • mesaWiroeba samsaxuri
  600lari

  mesaWiroeba samsaxuri

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463546
  var21 wlis yofili samxedro da sporcmeni viyavi saqarTvelo azia evraziis Cempiomi mesaWiroeba saswrafod samsaxuri var Sromismoyvare da patiosani pirovneba damikavSirdit 599411506 ikiTxeT akaki winaswar madlobT
 • martivi fuli

  martivi fuli

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463528
  vmarTav orTabzolebs Tanxas dadebT Tqvens Tavze da moigebT ormags dawvrilebiT informaciisTvis 599411506 599658469
 • saswrafod vyidi pianinos sakmaod realur fasad
  300lari

  saswrafod vyidi pianinos sakmaod realur fasad

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463556
  saswrafod vyidi roiniSis pianinos 2 pedliani cotaTi asawyobi sakmaod iafad
 • samSeneblo masala
  130$ 211.90lari

  samSeneblo masala

  seqtemberi 19, 2014
  GEO463216
  saswrafod iyideba safundamente bloki,26 cali,fasi 130 dolari TiTo calis.
 • iyideba irmis rqa
  2 000$ 3 260lari

  iyideba irmis rqa

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463088
  iyideba cimbiridan Camotanili irmis rqa
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463016
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. msoflioSi aRiarebuli teqnologia, 100% Termo da Tbo izolacia. 70-wliani saeqspluatacio vada, uswrafesi mSeneblobis vada. yvelaze ekonomiuri gaTbobisa da kondicirebis mxriv.aseve gTavazobT rusuli moris saxlebs ...
 • samSeneblo dgarebi

  samSeneblo dgarebi

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462908
  meoradi samSeneblo dgarebi yvela saxis europuli warmrobis fasi SeTanxmebiT
 • mSenebloba .

  mSenebloba .

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462811
  agiSenebT ,.dagimSvenebT. agamaglebT , dagasaxlebT. mogiwyobT da mogawonebT . Tu indomebT Cvens mxatvrobas , misamarTsac mogawodebT .
 • vaqiraveb 4 oTaxian binas
  450lari

  vaqiraveb 4 oTaxian binas

  seqtemberi 18, 2014
  GEO462652
  vaqiraveb 4 oTaxian binas vaJa fSavelaze, Tavisi avejiTa da aivniT, bina aris Zalian naTeli da karg adgilas mdebareobs msurvelebi damikavSirdiT 593945178
 • abiturientebisa da moswavleebis momzadeba qarTul enasa da literaturaSi
  movamzadeb abiturientebsa da skolis moswavleebs qarTul enasa da literaturaSi.maqvs 3 wliani gamocdileba rac maZlevs safuZvels imisa , rom Cemi momzadebuli yvela moswavle , Tu abiturienti warmatebiT daZlevs sxvadasxva sirTuleebs literaturasa da enaSi.
 • vamzadeb bavSvebs maTematikaSi

  vamzadeb bavSvebs maTematikaSi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462102
  movamzadeb nebismieri asakis bavSvebs maTematikaSi. maqvs 15 wliani gamocdileba. damikavSirdiT 551783816
 • gibso kardonis gakeTeba maRali xarisxiT

  gibso kardonis gakeTeba maRali xarisxiT

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462131
  gibso kardonis gakeTeba maRali xarisxiT,sazRvargareT namuSevari jgufi,swrafad da xarisxianad. fasi SeTanxmebiT. 557 54 74 81
 • iyideba garderobi da triliaJi 50 larad
  50lari

  iyideba garderobi da triliaJi 50 larad

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462129
  iyideba Zveli garderobi sam kariani karg mdgomareobaSi da sarkiani triliaJi. orive erTad 50 larad
 • momzadeba inglisur enashi
  50lari

  momzadeba inglisur enashi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462288
  vamecadineb dawyebiTi klasis moswavleebs inglisur enashi, kvirashi sami saati, binaze misvlit. 50-lari. 598555988 Tea.
 • Semosasvleli rkinis kari Svelerebze
  650lari

  Semosasvleli rkinis kari Svelerebze

  seqtemberi 17, 2014
  GEO337860
  iyideba rusuli masalebiT kapitalurad gakeTebuli Semosasvleli rkinis kari Svelerebze simaRle 240sm sigane 90sm kliteebiT da urduliT. fasi 650 lari 571114714
 • rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara
  2 000lari

  rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara

  seqtemberi 17, 2014
  GEO337856
  saswrafod axal fasad iyideba rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara maRalWeriani binisTvis sul 25 kvadratulze meti 571 114714 fasi 4000laris nacvlad 2000 lari erTi kvadratuli metri 150 laris nacvlad 75lari
 • vigiraveb sufTa binas
  6 000$ 9 780lari

  vigiraveb sufTa binas

  seqtemberi 17, 2014
  GEO314695
  maklerebo da mesakuTreebo.axalgazrda ojaxi vigiravebT Zvel rusTavSi, , nebismier adgilze ( internatebis garda) sufTa , mowesrigebul binas 5000-6000-$-is farglebSi.binis movla garantirebuli iqneba. 555 48-36-33 Tia
 • iyideba sam faziani svarkis aparati
  500lari

  iyideba sam faziani svarkis aparati

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461779
  iyideba sam faziani svarkis aparati, muSaobs faza nulzec, aris qarxnuli didi zomis, 4 koWiT, simZlavris saregulirebliT. fasi 500 lari. tel: 577717718, 593332462.
 • saswrafod! qiravdeba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli 577 545 447
  baTumSi qiravdeba an iyideba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli sxva damxmare inventarTan erTad fasi qiraoba TveSi -100 lari- 577 545 447 gayidva 1000 lari
 • iyideba Tonis (sacxobis) inventari
  1 750lari

  iyideba Tonis (sacxobis) inventari

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461364
  iyideba: Tonis aguri 300 cali – fasi 400 lari; farsovka – 250 lari; magida stelaJebi vitraJi – 500 lari; feCi saxaWapure – 600 lari;
 • trubebi

  trubebi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461356
  iyideba 50-iani da 60-iani trubebi. 50-iani daaxloebit 250-300 metromde iqneba. fasi SeTanxmebiT
 • paleti padoni
  10lari

  paleti padoni

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461331
  iyideba meoradi evro standartis xis saZire paleti (padoni) 120*80. * saqonlis RirebulebaSi Sedis daniSnulebis adgilamde mitanis yvela xarji.
 • gavasesexeb
  3 200lari

  gavasesexeb

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461261
  qutaisshi gavasesxeb 3200 lars udzravi qonebis garantiit.tveshi 250 larad.597757074