VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2712
 • swrafi sesxi
  500lari

  swrafi sesxi

  agvisto 20, 2014
  GEO448126
  gTavazobT swraf mikro sesxs 15 wuTSi xelSekrulebis safuZvelze .misamarTi niko nikolaZis 6. tel: 299 74 99 ; 595 11 95 99
 • iyideba diskebi
  250lari

  iyideba diskebi

  agvisto 20, 2014
  GEO448010
  iyideba 15 iani diskebi saswrafod .germaniidan aris Camotanili.idialur mdgomareobaSia.fasi 250 lari daklebac shemidzlian .damikavSirdiT am nomerze 599213915 gogita.
 • iyideba samrecxao
  4 000$ 6 520lari

  iyideba samrecxao

  agvisto 20, 2014
  GEO447930
  saswrafod iyideba samrecxao.mTliani aRWurvilobiTa da yvela saWiro inventariT (kerxeris firmis kerxeri 10/21, kerxeris firmis pilisosi, kerxeris firmis qimwmendis aparati da 45 litriani qafis kompresori).inventari aris idealur mdgomareobaSi sul 3 Tve aris ...
 • Sevaswavli / movamzadeb inglisur enaSi

  Sevaswavli / movamzadeb inglisur enaSi

  agvisto 19, 2014
  GEO447805
  Sevaswavli inglisur enas nebismieri asakis msurvels uaxlesi programiT, saxlSi misvliT. dainteresebis SemTxvevaSi mommarTeT misamarTze : mob:- 598 393 294 (32) 2 58 85 02 ana
 • qaTmis galiebi
  1 000$ 1 630lari

  qaTmis galiebi

  agvisto 19, 2014
  GEO447545
  saswrafod! iyideba qaTmis galiebi 1500 brTaze, fasi 1000 dolari, damireket mxolod realurma myidvelebma.
 • iyideba komerciuli farTi naxevar sardafSi an icvleba ezoian binaSi
  10 000$ 16 300lari

  iyideba komerciuli farTi naxevar sardafSi an icvleba ezoian binaSi

  agvisto 19, 2014
  GEO427222
  iyideba komerciuli farTi (an icvleba ezoian binaSi )naxevar sardafSi, 50kv.m , kamera- macivriT da daxlebiT (SenobaSi Seyvanilia wyali, kanalizacia, deni. sawyobi15kv.m, CaSenebuli- kamera macivari 2.5kv.m, metalo plastmasis karebiT)
 • vamzadeb moswavleebs

  vamzadeb moswavleebs

  agvisto 18, 2014
  GEO447331
  var akaki wereTlis saxelmwifo universitetis pedagogiuri fakultetis me–3 kursis studenti. vamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs. moswavleebs viReb saxlSi, aseve vakiTxav binaze. fasi SeTanxmebiT.
 • veZeb samsaxurs
  250lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 18, 2014
  GEO447128
  saswafod mWirdeba samsaxuri.
 • viqiraveb maRaziaSi seqcias

  viqiraveb maRaziaSi seqcias

  agvisto 18, 2014
  GEO431721
  viqiraveb maRaziaSi xorcis seqcias.
 • iyideba pianino aris karg mdgomareobaSi
  250$ 407.50lari

  iyideba pianino aris karg mdgomareobaSi

  agvisto 17, 2014
  GEO446856
  msurvelebi damikavSirdiT nomerze 593 31 89 32
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  agvisto 17, 2014
  GEO446765
  gTavazobT msoflioSi aRiarebuli karkasuli tipis xis saxlebis mSeneblobas. mSeneblobis umoklesi vada, minimum 70-weli eqspluatacia, 100% Termo da Tbo izolacia. jamrTeli ocnebis saxli.aseve gTavazobT rusuli moris saxlebs egreTwodebuli (izba) mansardis mowyoba, ...
 • karkasuli xis saxlebi [amerikul-kanaduri teqnologiiT.]
  gTavazobT msofliosSi aRiarebul karkasuli xis saxlebis Senebas. swrafi, iafi, lamazi da ekologiuraT100% jamrTeli saxli. 100% Termo da Tbo izolacia 50-70 wliani saeqspluatacio vada.jamrTeli ocnebis saxlebi. nebismieri formisa da dizainis. karkasuli saxlebis ...
 • bina dgiurad
  50$ 81.50lari

  bina dgiurad

  agvisto 16, 2014
  GEO446396
  gavcem binas dgiurd qalaq baTumSi lermontovis 107d bina 38.bina imyofeba sufTa mdgomareobaSi 3oTaxi sveli wertiliT cxeli civi wyliT.
 • viqiraveb

  viqiraveb

  agvisto 16, 2014
  GEO446296
  viqiraveb Tones xalxmraval adgilas. giorgi 558714541
 • sacxovrebeli vagoni

  sacxovrebeli vagoni

  agvisto 15, 2014
  GEO239552
  iyideba sacxovrebeli gadasaadgilebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784. avTo.
 • gvesaWiroeba metaloplastmasis cexSi xelosnebi
  saswrafod gvWirdeba metaloplastmasisa da minapaketis xeloseni
 • viCuqeb ZaRls

  viCuqeb ZaRls

  agvisto 15, 2014
  GEO446047
  gTxovT Tu vinmes gyavT labradoris lekvii maCuqoT sqess mniSvneloba ar aqvs . Zalian gTxovT minda Seyvarebulss dabadebis dReze vaCuqoo winaswarr didi madloba
 • iyideba umaRlesi xarisxis TuSuri matyli

  iyideba umaRlesi xarisxis TuSuri matyli

  agvisto 15, 2014
  GEO446016
  iyideba umaRlesi xarisxis TuSuri matyl fasi SeTanxmebiT
 • iyideba ,25 t, rkinis bunkeri gamwovi vintiliatoriT
  11 500lari

  iyideba ,25 t, rkinis bunkeri gamwovi vintiliatoriT

  agvisto 14, 2014
  GEO445781
  iyideba, naxerxis gamwovi vintiliatori v-c6-45-8-01 2cali,mimRebi 2 cali Zabrisebuli 0.5 t,bunkeriTa da sqelkedliani 25 t,rkinis bunkri CamketiT,22kv,el, 2900 bru, ZraviT.bunkeri dgas 24 sm, Svelerze ( 120 m,sigrZis) da 7.5 sm kuTxovanze( 100 m, ) Tavisi ...
 • bungaloebis damzadeba

  bungaloebis damzadeba

  agvisto 14, 2014
  GEO445725
  dagimzadebT da agiwyobT nebismieri zomis da formis bungalos
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 13, 2014
  GEO445229
  Me var biologi,32wlis,movamzadeb skolis moswavleebs da abiturientebs biologiaSi.tel.598 70 50 68 sofo.
 • metalo-plasmasis kar-fanjrebi
  40$ 65.20lari

  metalo-plasmasis kar-fanjrebi

  agvisto 13, 2014
  GEO445194
  metalo-plasmasis kar-fanjrebi SeGavTian fasebSi.dagimzadebT umokles vadaSi 8cliani gamocdilebiT.599445430ilia
 • iyideba drabilkis nawilebi
  4 000lari

  iyideba drabilkis nawilebi

  agvisto 13, 2014
  GEO392222
  iyideba drabilkis nawilebi "smd–109"–is da "kmd 600"-is bronebi kompleqtSi, Zveleburi rusuli warmoebis, sul axali.
 • xaliCebis recxva transportirebiT 1kv 3lari 595182916
  3lari

  xaliCebis recxva transportirebiT 1kv 3lari 595182916

  agvisto 13, 2014
  GEO444898
  vanisSiT damuSaveba laqebis amoyvana 595182916
 • iyideba savaluto punqtis teqnikuri aRWurviloba
  cecxlgamZle seifi,didi tablo,Termo printeri,yalbi fulis amomcnobi da fulis saTvleli aparati. rkinis karebi; tel. 599-85-98-78
 • vakeTeb rkinis nakeTobebs. svarka

  vakeTeb rkinis nakeTobebs. svarka

  agvisto 12, 2014
  GEO444739
  vakeTeb rkinis nakeTobebs vmuSaob xarisxze. vakeTeb karebebs gisosebs da aseve sacxob feCebs. var normaluri aramsmeli xelosani. tel:597 97 95 22 giorgi
 • swrafi Caricxvis aparati
  1lari

  swrafi Caricxvis aparati

  agvisto 12, 2014
  GEO444694
  momentaluri gadaxdebis kompania universalkomi gTavaobT swrafi Caricxvis terminalebs: 1. umaRlesi xarisxiT 2. xarisxTan mimarTebaSi yvelaze dabali fasiT 3. da rac mTavaria - uvadod ufaso teqnikur momsaxureobas feiboqsis gamarTulad muSaobas moaqvs ...
 • viqiraveb sakuTar saxls
  11 111 111$ 18 111 110.93lari

  viqiraveb sakuTar saxls

  agvisto 12, 2014
  GEO444622
  saswrafod viqiraveb sakuTar saxls. 579052397
 • iyideba kargi xarisxis bambuki

  iyideba kargi xarisxis bambuki

  agvisto 12, 2014
  GEO182876
  iyideba kargi xarisxis bambuki(msxvili jiSi diametri 7,9-16mde) lanCxuTis raionSi fasi SeTanxmebiT
 • minis mili.597020488
  20lari

  minis mili.597020488

  agvisto 12, 2014
  GEO444499
  ikideba minis mili sqeli minis kedlit. zomzz 100mm/3m.62 c. qalaqi batumi. 597020488 gtxovt ar pasuxis shemtxvevashi dagvitovot sms.
 • iyideba vagoni
  3 000$ 4 890lari

  iyideba vagoni

  agvisto 11, 2014
  GEO444304
  iyideba sacxovrebeli vagoni aris SesaniSnav mdgomareobaSi aqvs metaloplastmasis fanjrebi vagons aqvs 8 metra sigrZe da 3 metra sigane
 • viqiravebT sakonditro–sacxobs 50 kv
  500lari

  viqiravebT sakonditro–sacxobs 50 kv

  agvisto 11, 2014
  GEO444245
  viqiravebT sakonditro–sacxobs 50 kv, xalxmraval adgilas didi vitraJiT
 • iyideba marselis kramiti

  iyideba marselis kramiti

  agvisto 11, 2014
  GEO444027
  fasi SeTanxmebiT. 140 kv kramiti
 • venaxis cementis sarebi
  6lari

  venaxis cementis sarebi

  agvisto 11, 2014
  GEO274781
  vamzadeb umaRlesi xarisxis cementis sarebs sigrZe 20 sm 8X9-ze. dainteresebulma pirebma mogvmarTeT misamrTze: q.rusTavi, Zveli saqvabis mimdebare teritoria, me-16-e mk.raioni an dagvikavSirdiT nomerze.
 • 2 sarTuliani kerZo saxlis proeqti
  1 200lari

  2 sarTuliani kerZo saxlis proeqti

  agvisto 10, 2014
  GEO357859
  iyideba 2 sarTuliani kerZo saxlis proeqti!
 • saremonto samuSaoebi qalaq baTumSi
  1lari

  saremonto samuSaoebi qalaq baTumSi

  agvisto 09, 2014
  GEO443537
  gTavazobT SeZenili binis garemontebas da keTilmowyobas Tqveni survilebis gaTvaliswinebiT, arsebuli dizain proeqtis mixedviT.saremonto samuSaoebi Sesruldeba maRalxarisxiani da Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT. fasi SeTanxmebiT !
 • veZeb samsaxurs
  450 500lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 09, 2014
  GEO443549
  var 35 wlis maq samuSao gamocdileba ,var punqtualuri Sromisunariani mowesrigebuli .
 • iyideba vagoni

  iyideba vagoni

  agvisto 09, 2014
  GEO443536
  iyideba vagoni sacxovrebeli pirobebiT metaloplastmasis fanjrebiT remontiT vagoni aris SesaniSnav mdgomareobaSi fasi SeTanxmebiT
 • antikvaruli roiali
  600$ 978lari

  antikvaruli roiali

  agvisto 09, 2014
  GEO443451
  aris makagonis xisgan damzadebuli ,germanuli gustav fedleris .klaviatura spilos dzvlis da rac aklia fotoze shenaxuli maqvs.