VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2287
 • avtomrecxavi.

  avtomrecxavi.

  marti 27, 2015
  GEO536181
  viqiraveb avtosamrecxaos. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT 599 27 76 78 .
 • iyideba

  iyideba

  marti 26, 2015
  GEO556893
  1) 7m x 3m x 1.5m; 2) 10m x 2.2m x 1.5m. sisqe 6mm. tel: 599 - 150 - 147. enveri.
 • wisqvili
  355$ 578.65lari

  wisqvili

  marti 26, 2015
  GEO537719
  iyideba wisqvili kombikormis dasamzadeblad, fqvavs yvela saxis marcvleuls warmadoba 200 kg/saaTSi Zravi 3 k/vati 3 faza 380 volti wona 80 kg tel: 355 dolari 551 57-70-82
 • bucebi
  50lari

  bucebi

  marti 26, 2015
  GEO556682
  iyideba franguli bucebi.axali.35 zoma.
 • iyideba
  1 000lari

  iyideba

  marti 26, 2015
  GEO556625
  iyideba 2 cali wiwilebis dasaCeki inkubatori. 1 inkubatoris tevadoba 162 kvercxia. aris naxevrad meqanikuri, aqvs tenianobis da temperaturis kontroli, 20-21 dReSi Cekavs wiwilebs. denis gaTiSvis SemTxvevaSi siTbos inarCunebs 2 saaTi. qaTmis garda Cekavs ...
 • gTavazobT

  gTavazobT

  marti 26, 2015
  GEO556622
  gTavazobT kompiuterul momsaxurebas, uZrav-moZravi qonebis gayidvaSi. momsaxureobaSi Sedis: -ramdenime cnobil saitze ufaso reklamis dadeba, suraTis gadaReba. aqedan fasiania mxolod suraTis gadaReba - suraTebis minimaluri raodenoba 6 cali, (1 suraTis Rirebuleba ...
 • iyideba momqmedi poliklinikis wili

  iyideba momqmedi poliklinikis wili

  marti 26, 2015
  GEO556459
  iyideba, q. rusTavSi momqmedi poliklinikis wili, visac ar gaqvT biznesgamocdileba gTxovT nu gamomexmaurebiT
 • gacnoba

  gacnoba

  marti 26, 2015
  GEO556366
  daojaxebis miznit minda gavicno mandilosani carsuli ar mainteresebs var 43 clis martoxela mamakaci
 • samSeneblo masalebi

  samSeneblo masalebi

  marti 26, 2015
  GEO463625
  iyidea adgilze mitaniT meoradi samSeneblo asalebi.sinkari,pekaji,cokoli-blokebi,armatura,kolonebi,rigelebi,rkina-betonis 1000-iani trubebi,metalis trubebi sxvadasxva diametris,aeroportis plitebi 6-2-ze qarTuli .aseve vaSeneb saxlebs sakuTari masalebiT.
 • iyideba germanuli pianino
  300lari

  iyideba germanuli pianino

  marti 25, 2015
  GEO347831
  iyideba germanuli pianino ,J. KoLL",Sandlebiani, karg mdgomareobaSi, aqvs spilos Zvlis klaviatura, saWiroebs cotaoden restavtacias.
 • iyideba sabavshvo etli(kaliaska)
  300lari

  iyideba sabavshvo etli(kaliaska)

  agvisto 21, 2014
  GEO448567
  Karg mdgomareobashi ketdeba dasajdomadac moyveba misive chanta bavshvis satareblad.558551547. Nayidia 500 larad.
 • iyideba trosi
  10lari

  iyideba trosi

  marti 25, 2015
  GEO556024
  iyideba trosi 5 sm diametriT 50 metro sigrZis . fasi 1m 10 lari
 • iyideba tetri qvis filebi
  50lari

  iyideba tetri qvis filebi

  marti 25, 2015
  GEO556021
  iyideba 50m.kv daxerxili TeTri qvis filebi 1 kv.m fasi 50 lari
 • iyideba generatori
  2 000lari

  iyideba generatori

  marti 25, 2015
  GEO556020
  iyideba generatori muSaobs qarze aseve wyalze uzrunvelyofs 3 ojaxs .592563033 574515762
 • iyideba bambis sapenti danadgari
  10lari

  iyideba bambis sapenti danadgari

  marti 25, 2015
  GEO556017
  iyideba bambis sapenti danadgari, saCeCi . fasi SeTanxmebiT. 574515762 592563033
 • viqiraveb Tones an farTs

  viqiraveb Tones an farTs

  marti 25, 2015
  GEO555976
  viqiraveb Tones an farTs Tonis asaSeneblad 50-60 kv. sasurvelia iyos gldanSi an Temqaze xalxmraval adgilas gzis pirze 500 dan 1000 laramde 598253012 valeri
 • iyideba sendviC panelis konteinerebi
  7 800$ 12 714lari

  iyideba sendviC panelis konteinerebi

  marti 25, 2015
  GEO555936
  iyideba sendviC panelis Senoba 3 konteineri erTmanetze mierTebuli , aris daSlil mdgomareobaSi, axaliii jer ar awyobliaa ,
 • baga bagSi ZiZad
  300lari

  baga bagSi ZiZad

  marti 25, 2015
  GEO555863
  var 36 wlis profesiiT eqimi vimuSaveb baga- bagSi ZiZad
 • iyideba kurdRlis galiebi
  50lari

  iyideba kurdRlis galiebi

  marti 25, 2015
  GEO555899
  iyideba kurdlis galiebi Tavisi sakveburebiT iafad
 • qiravdeba farTis nawili
  50lari

  qiravdeba farTis nawili

  marti 24, 2015
  GEO554208
  ofisSi WavWavaZis quCaze qiravdeba farTis nawili,gamodgeba qseroqsisTvis an mTargmnelobiTi saqmianobisTvis.592 99 49 22.
 • viqiraveb silamazis salons inventariT
  1 000$ 1 630lari

  viqiraveb silamazis salons inventariT

  marti 24, 2015
  GEO555462
  viqiraveb silamazis salons inventariT mozrav adgilas
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 24, 2015
  GEO555389
  gamarjobaT, var maliari, veZeb samsaxurs
 • xis masala

  xis masala

  marti 23, 2015
  GEO555016
  saswrafod iyideba muxis masala (dasamuSavebeli) .msurvelebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze,fasi SeTanxmebiT.
 • Sendeba
  13 000$ 21 190lari

  Sendeba

  marti 23, 2015
  GEO554898
  vaSeneb 60 kvadratuli metris saerTo farTobis erT sarTulian lamaz, komfortul saxls, 330 kvadratuli metri miwis farTobze. eqneba Zlieri fundamenti, Senoba ezos donidan aweuli iqneba 3-4 safexuris simaRleze.survilis mixedviT eqneba patara aivni. SemomsazRvreli ...
 • gasaberi navis motorebi

  gasaberi navis motorebi

  marti 23, 2015
  GEO554877
  iyideba gasaberi navis motorebi fasi SeTanxmebit
 • sabavSvo etli
  200lari

  sabavSvo etli

  marti 23, 2015
  GEO554860
  iyideba sabavSvo etli 200 larad karg mdgomareobaSi
 • ,vkerav,

  ,vkerav,

  marti 23, 2015
  GEO554750
  vkerav sadedoflo da sabanketo kabebs, agreTve Sevaswavli Wra-kervas.
 • dulevos saRebavebi keramikisa da WiqurisTvis
  iyideba dulevos saRebavebi keramikis da WiqurisTvis . bliki - TeTri N416 wiTeli - N623 wiTeli - N1007 muqi - wiTeli lurji - N828 nacrisferi - N8025 Ria yavisferi - N211 muqi yavisferi aseve maqvs lustri saRebavebi . lustri - TeTri lustri - ...
 • avejis gadazidva
  1lari

  avejis gadazidva

  marti 23, 2015
  GEO538717
  avejis gadazidva Zalian dabal fasebSi,Suamavalis gareSe 557 42 05 40 mixo
 • avto-samrecxaos

  avto-samrecxaos

  marti 22, 2015
  GEO554375
  viqiraveb avto-samrecxaos TbilisSi 500 da 1500 laris farglegbSi 568600692
 • karkasuli xis saxlebi(amerikul kanaduri teqnologia)
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. swrafi iafi ekologiuraT jamrTeli saxlebi.mati mTavari plusia mSenablobis umoklesi vadebi, minimumamde dayvanili xarjebi da eqspluataciis minimum 100 weli. aseve 30-40% danazogi gaTbobasa da kondicirebaze. ...
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  marti 21, 2015
  GEO554073
  saswrafod iyideba ormagi,umaRlesi xarisxis cinkis JeSti.36 listi.detaluri informaciisaTvis damikavSirdiT 593 71 15 64 - Temo
 • iyideba avtofarexi rkinis 4 mm sisqis 5.60 sigrZe 3 sigane waiRebT sadac gindaT
  iyideba gadasatani garaJi avtofarexi 4mm sisqis rkinisgan Sekruli 3m sigane 5.60m sigrZe sadac gindaT waiRebT da dadgavT axali uxmari rac gaketda devs ertadgilas da aravin xmarobs idialur mdgomareobaSi
 • I iyidebya bati-butis(pop-kornis)aparati
  1lari

  I iyidebya bati-butis(pop-kornis)aparati

  marti 20, 2015
  GEO553389
  I iyideba bati-butis(pop-kornis)aparati fasi SeTanxmebiT 574-94-02-07
 • iyideba gazis baloni
  250$ 407.50lari

  iyideba gazis baloni

  marti 20, 2015
  GEO553266
  iyideba 10kubiani 4cali 2.5kubiani gazis balonebi manqanidan erTi kviris moxsnilia midis nebismier manqanaze Tavis aparaturiT da trupkebiT fasi boloa kidevac daklebuli aqvs fasi prosta fuli mWirdeba saswrafod da mitom vyidi Torem mec magraT mwirdeboda ...
 • iyideba wablis fanjrebi
  120lari

  iyideba wablis fanjrebi

  marti 20, 2015
  GEO553198
  quTaisSi iyideba wablis fanjrebi, CarCoebiT da minebiT 2cali.fasi 120lari orive.579616189
 • binokli
  70lari

  binokli

  marti 20, 2015
  GEO553223
  vyidi binokls , axal mdomareobaSi, binoklis saxelia Bushnell misi fiqselia 10X32 - 265FT.AT1000YDS.
 • iyideba SeSa

  iyideba SeSa

  marti 19, 2015
  GEO552913
  satbobi SeSa degeges faqturiT informaciistvis darekeT 593 67 14 00 koba
 • wablis masala
  2 000lari

  wablis masala

  marti 19, 2015
  GEO552720
  iyideba wablis masala 3 kubametri, 10 wlis damzadebuli gamomSrali
 • vibropresuli samSeneblo bloki

  vibropresuli samSeneblo bloki

  marti 19, 2015
  GEO147201
  Sps ''sakara'' vawarmoebT vibropresul samSeneblo bloks zomiT 19X19X39 ––– 1.10 lari; blokis wona 12.5 kg. ( fasSi Sedis transportireba CamotvirTviT); zomiT 10X19X39 ––– 0.65 lari ; blokis wona 8.5 kg. ( fasSi Sedis transportireba CamotvirTviT); zomiT ...
 • seqs marketi!