VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2311
 • iyideba truba

  iyideba truba

  aprili 18, 2015
  GEO567573
  iyideba truba.sigrze 2m da 10sm.sigane 1m da 20sm.sisqe 2sm.fasi SeTanxmebiT
 • buraxis aparati
  1 500lari

  buraxis aparati

  aprili 17, 2015
  GEO566905
  iyideba buraxis aparati, axali awyobili. 120-litris moculobis. aciebs idealurad da sicivesac didi xniT inaxavs. vizualurad rasac uyurebT egaa.
 • iyideba avtofarexi

  iyideba avtofarexi

  aprili 17, 2015
  GEO566914
  iyideba avtofarexi (rkinis)dasaSleli 6m x 6metrze. Sida farTi 32 kvm.metria.gankuTvnilia 2 manqanisTvis. anu 2 manqana davisuflad dgeba. farexs aqvs 2 ZiriTadi Sesasvleli karebi. avtofarexis saimaRlea-2m.20 sm. fasi SeTanxmebiT.damikavSirdiT tel nomerze-571-06-40-40
 • jixuri
  450$ 733.50lari

  jixuri

  marti 27, 2015
  GEO557403
  vamzadebT jixurebs Sesabamis zomebSi, kvadratuli 450 dolari, garantiiT da idealuri xarisxiT. gmadlobT
 • viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias

  viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias

  aprili 16, 2015
  GEO566480
  viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias msurvelebi damikavSirdiT
 • iyideba vagoni sofel gldanSi
  1 500$ 2 445lari

  iyideba vagoni sofel gldanSi

  aprili 16, 2015
  GEO566361
  iyideba vagoni saswrafod karg mdgomareobashi 592000171 (dato) Tbilisi, gldani-naZaladevi, sof. gldani
 • iyideba 37 kv.m maRalWeriani sagaraJe Senoba. gamodgeba saofised. mis: saburTaloze, bagrationis quCa
  iyideba 37 kv.m maRalWeriani sagaraJe Senoba. gamodgeba saofised. mis: saburTaloze, bagrationis quCa( pavlovis paraleluri). fasi: 19000$.tel: 571750412
 • Saurmis aparati da sruli kompleqti
  1 700lari

  Saurmis aparati da sruli kompleqti

  aprili 16, 2015
  GEO566194
  iyideba Saurmis 4 kamforiani denze momuSave aparati, tosteri, 6 nerJavkis ingredientebis Casadebi jami, xorcis dasamuSavebeli dafa, meSaurmis dana, xorcis basturmisTvis 6 plastmasisi yuTi, eleqtro saswori, Saurmis aparatis magida. yvela nivTi aris idealur ...
 • iyideba sayinule macivrebi da daxl macivari.
  iyideba sayinule macivari 400 litriani.300litriani.2 metriani daxl macivari wina SuSiT.
 • qiravdeba sasaZovre miwa
  4 500lari

  qiravdeba sasaZovre miwa

  aprili 16, 2015
  GEO539675
  qiravdeba sasafxulo sasaZovre miwa 92 heqtari.qvemo qarTli q.dmaniSi sof.iailoSi.
 • sakonlis ferma
  65 000$ 105 950lari

  sakonlis ferma

  aprili 15, 2015
  GEO565902
  farTobi 54 heqtari. eteva daaxloebiT 40 suli Zroxa
 • iyideba shuba
  250$ 407.50lari

  iyideba shuba

  aprili 15, 2015
  GEO565917
  Iyideba shuba ,kargi ,aris txunelas bewvisgan shekerili, damikavshirdit am nomerze598998335
 • bambis sapenti danadgari

  bambis sapenti danadgari

  aprili 13, 2015
  GEO381445
  iyideba saswrafod bambis sapenti danadgari (dulkani). SeRavaTian fasad. 598 63 63 83
 • vedzeb samsaxurs saswarapod
  400lari

  vedzeb samsaxurs saswarapod

  aprili 13, 2015
  GEO564918
  Var 19 wlis bichi seriozulad vudgebi nebismier sakitxs. Vimushaved damxmaret an an did magaziashi sawyobshi damxmared. Teleponi 555 498 202
 • movamzadeb bavSvebs

  movamzadeb bavSvebs

  aprili 12, 2015
  GEO564776
  movamzadeb (agreTve davexmarebi uSualod momdevno dRis gakveTilebis momzadebaSi) dawyebiTi klasis bavSvebs. adgilze misvliT,SeRavaTian fasad. vswavlob ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 100%-iani saxelmwifo dafinansebiT. var ...
 • Sevaswavli rusul enas nebismier msurvels axali efeqturi meTodiT.
  Sevaswavli rusul enas nebismier msurvels axali efeqturi meTodiT.var gamocdili da serTificireli pedagogi.
 • viqiraveb samrecxaos saswrafod,
  300lari

  viqiraveb samrecxaos saswrafod,

  aprili 12, 2015
  GEO564677
  saswrafod viqiraveb samrecxaos erTs an or boqs xalx mravaladgilas calke mdgomi Tu iqneba ukeTesi. erT boqSi 300lars gaadavixd, shemexmianeT Tu vinme a q i r a v e b T . 551696777
 • buRalteria -auditi

  buRalteria -auditi

  aprili 12, 2015
  GEO308291
  samSeneblo buRalteri mravalwliani gamocdilebiT, Cems arc erT kompaniaze ar dauricxavs sagadasaxado organos jarimebi Semowmebis dros. droulad daicaviT Tavi, sagadasaxado jarimebis da sauravebisagan da damikavSirdiT
 • iyideba matori
  100lari

  iyideba matori

  aprili 11, 2015
  GEO564472
  3 faziani 1.5 kv 3000 brunviT , fasi 100 lari
 • kargi xerxi .

  kargi xerxi .

  aprili 11, 2015
  GEO564452
  Sesazlebelia gacvla saqonelSi
 • vcvli binas

  vcvli binas

  aprili 10, 2015
  GEO564378
  vcvli binas baTumidan TbilisSi. oroTaxiani bina(TeTri karkasiT),WavWavaZis quCaze,Seratonidan oras metrSi,zRvasTan axlos,qalaqis prestiJul ubanSi.axalmSenebare korpusi,me-11 sarTuli,lamazi xediT,16sarTulian binaSi.mSenebloba dasrulebulia. tel:558557319-salome 593741902-badri
 • macivari konteineri
  14 000$ 22 820lari

  macivari konteineri

  aprili 10, 2015
  GEO564299
  gTavazobT konteiner macivars.40" futiani.agregati(Termo king).2003-2004 wlis.muSaobs(+30) da (-30) temperaturaze.muSa mdgomareobaSi.fasi 14000$.tvirTi aris amerikaSi.
 • kedlis blokebi
  120lari

  kedlis blokebi

  aprili 10, 2015
  GEO564289
  samSeneblo kedlis blokebi (pemzis saukeTeso samSeneblod) sxvadasxva zomebi . mag: 1.7 / 0.4 /2.4 ; 0.9 / 0.4 / 2.4 da sxva zomebi erTi grZivi metri 120 lari, sul 12 cali. aseve saZirkvlis blokebi sxvadasxva zomis, erTi kuburi metri 90 lari (sigrZe*sigane*sisqe). ...
 • antikvari vaza
  500$ 815lari

  antikvari vaza

  aprili 09, 2015
  GEO563831
  aris mooqrovili zalian Zvirfasi mecxramete saukunis fasze movrigdebiT
 • gavcvli
  17 000$ 27 710lari

  gavcvli

  aprili 09, 2015
  GEO563738
  maqvs goris raionSi sof. TxilnaraSi 10 ha. miwis nakvTi aris saZovrebi gamodgeba saxnavsaTesad adre muSavdeboda , gavcvli binaSi gorSi wmindawylis dasaxlebaSi kojejebsac ganvixilav Tu saWiro iqneba Tanxis damatebiT.
 • kompania "specteqnika". satvirto manqnebi, katoki, eqskavatorebi, TviTmclelebi, traqtorebi da sxva.
  kompania "specteqnika" gTavazobT samSeneblo - sagzao - sasoflo - teqnika evropis qveynebidan umokles vadaSi da xarisxis garantiiT. Camoyvanis vada - 20 dRe. Cveni kompania gTavazobT ganvadebis moxerxebul formas: 1)40% Tanadafinansebis SemTxvevaSi 2)30% ...
 • daproeqteba
  10lari

  daproeqteba

  aprili 08, 2015
  GEO563426
  arqiteqturuli momsaxureoba, swrafad da iafad, 1 kvadratuli10 lari. tel: 574 027 064 nika.
 • binis Sida azomva 30 larad
  30lari

  binis Sida azomva 30 larad

  aprili 08, 2015
  GEO562147
  Sida azomviTi naxazebi 30 larad. tel: 593 76 38 18
 • lazeruli epilacia

  lazeruli epilacia

  aprili 08, 2015
  GEO563308
  IPL-RF 2014 clis gamosvebuli lazeris aparati. sammagi mokinvit sruliad umtkivneulo ketdeba garugul kanze.xedavs gia peris Tmas.msurvels sheudzlia dakavshireba nomerze 595 44 73 01. nana.
 • iyideba argonis aparati,liTonis SeduReba
  1 100$ 1 793lari

  iyideba argonis aparati,liTonis SeduReba

  aprili 07, 2015
  GEO563089
  aris idealur mdgomareobaSi.
 • movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs

  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs

  aprili 07, 2015
  GEO563075
  var 17 wlis me-12 klasis moswavle. movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs ( I-VI) yvela saganSi saxlSi misvliT. agreTve,SemiZlia gamoviyvano bavSvebi skolidan da vamecadino. . damikavSirdiT nomerze: 598 40 28 08 mariami.
 • iyideba germanuli inkubatori

  iyideba germanuli inkubatori

  aprili 07, 2015
  GEO563017
  iyideba 1000 kvercxze gaTvlili germanuli inkubatori sensorebze, SefuTuli. fasi SeTanxmebiT. telefoni 574201222 nana, 551672500
 • makleri
  500$ 815lari

  makleri

  aprili 06, 2015
  GEO562121
  var makleri, dagexmarebiT binebisa da nakveTebis yidva– gayidvaSi.
 • iyideba kosmetologiuri kabinetis mTliani mowyobiloba
  iyideba kosmetologiuri kabinetis mTliani mowyobiloba, kombaini, katena, italiuri warmoebis savarZeli gidravlikiT da pultze. kosmetologiis skami da magida tel: 599 45 43 45 nana
 • saswrafod iyideba silamazis salonis inventari
  saswrafod iyideba silamazis salonis inventari, italiuri suSilka,sterilizatori.saofise skamebi. tel: 599 45 43 45 nana
 • sacxovrebeli vagoni iyideba
  5 000$ 8 150lari

  sacxovrebeli vagoni iyideba

  aprili 04, 2015
  GEO239552
  sawrafod iyideba gadasaadgilebeli sacxovrebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 577251005 avTo,
 • iyideba kalciumi–magniumi–cinki

  iyideba kalciumi–magniumi–cinki

  aprili 04, 2015
  GEO561671
  kalciumi da magniumi organizms exmareba Zlieri Zvlebisa da jansaRi kbilebis SenarCunebaSi.osteoporozis Tavidan acilebaSi,romelic zrdis motexilobebis risks,mas aseve SeuZlia Seamciros maRali arteriuli wneva.kalciumi exmareba uZilobis SemsubuqebaSi,aseve ...
 • iyideba

  iyideba

  aprili 04, 2015
  GEO561615
  iyideba rkinis milebi .zoma : sigrZe 2.50 sm radisusi 50 sm .558-76-80-32 zoia
 • muxis masala

  muxis masala

  aprili 04, 2015
  GEO555016
  saswrafod iyideba muxis masalad dasamuSavebeli,mosaWreli,daaxloebiT 9 kubametriani mori .msurvelebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze,fasi SeTanxmebiT.
 • WaburRili
  1lari

  WaburRili

  aprili 03, 2015
  GEO561140
  burRvas wyalmomaragebisaTvis saqarTvelos mTel teritoriaze nebismieri simtkicis qanebSi 200m. siRrmemde. WaburRilebis mowyobas wylis amotumba. WaburRilebis aRdgena gawmenda. aRvadgenT dazianebul WaburRilebs da vatarebT WaburRilis gamwmend samuSaoebs ...
 • seqs marketi!