VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2923
 • biliardi
  10lari

  biliardi

  oqtomberi 24, 2014
  GEO481006
  iyideba biliardis magidebi rusuli da amerikuli darekeT am nomerze 577448088
 • iyideba germanuli violino

  iyideba germanuli violino

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480891
  iyideba germanuli firmis ,Stentor'' violino, zoma 4/4, karg mdgomareobaSi axali inventariT, fasi SeTanxmebiT. 595 234 221 Teona
 • iyideba venaxi rqawiTeli 70 miasedi sarwyaviT

  iyideba venaxi rqawiTeli 70 miasedi sarwyaviT

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480936
  gurjaanis raion sofel kaCreTSi iyideba 70 miasedi magari venaxi sarwyavic shigve aris 25 000 $ 555 56 10 77
 • davalageb
  30lari

  davalageb

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480683
  var axalgazrda energiuli Sromismoyvare, davalageb binebs 30larad da saxls 50larad. 574 97 57 20 inga
 • viyidi!

  viyidi!

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480606
  SeviZen 2006 wels gamoSveba nivis mSral amortizators
 • Turquli

  Turquli

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480634
  Turquli enis Seswavla.daxmareba Tu gsurT kvelaferSi dagexmarebiT.TurqeTSi samsaxuri, inglisuris Seswavla. +995 557455388
 • amwe kalaTa 17 metriani

  amwe kalaTa 17 metriani

  oqtomberi 23, 2014
  GEO457421
  amwe kalaTa 17 metriani vidvijnoi saTobriv da dRiurad yvelaze iafad 558-98-23-01 amirani
 • vyidi naxatebs

  vyidi naxatebs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480487
  vyidi akvareliT da guaSiT Sesrulebul naxatebs 80-200 laramde, CarCoSi Casmuls. visac survili geqnebaT rom SeiZinoT naxatebi damikavSirdiT Semdeg nomerze: 557-52-47-75
 • iyideba yavis safqvavi!
  700$ 1 141lari

  iyideba yavis safqvavi!

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480514
  iyideba yavis safqvavi, Zalian karg mdgomareobaSi.
 • minda davsaqmde

  minda davsaqmde

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480244
  var axal gazda mamaqaci veZeb muSaoba vimuSaveb damxmareT muSaT sawkobSi damxmareT sxva da sxva adgilebze muSaT
 • vet.ekimi.vkerav daglisa da katis,chasacmelebs,satolebs,cantebs dalian dabal pasebshi 10 larad.
  daglis da katis chasacmels vkerav,satolebs da chantebs dzalian dabal pasad 10 lari
 • damekarga safule

  damekarga safule

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480072
  damekarga safule gTxovT damexmarot SigniT medo mxolod sabuTebi piradoba marTvis mowmoba da ase Semdeg damekarga krwanisis midamoebSi gTxovT povnels damikavSirdes am nomerze 551004055 rati gulbani
 • qorwilebis dizaineri da florist-dekoratori

  qorwilebis dizaineri da florist-dekoratori

  oqtomberi 23, 2014
  GEO441517
  var sertificirebuli florist-dekoratori, maqvs gampcdileba yvavilebis maRaziaSi muSaobis da qorwilebis gaformebis. veZeb vakansias romelime normalur restoranSi qorwilebis dekoratorad an romelime yvavilebis maRaziaSi florist-dekoratorad
 • zeTis saqaCi
  450lari

  zeTis saqaCi

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480039
  iyideba saswrafoT karg mdgomareobaSi aris
 • avejis gadazidva
  1lari

  avejis gadazidva

  oqtomberi 23, 2014
  GEO475949
  Zalian dabal fasebSi Suamavlis gareSe.mixo 557 42 05 40
 • marnebisa da fasadebis aguriT mopirketeba

  marnebisa da fasadebis aguriT mopirketeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO316359
  magali xarisxiT da maqsimalurad swrafad.
 • sacxovrebeli vagoni iyideba

  sacxovrebeli vagoni iyideba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO239552
  sawrafod iyideba gadasaadgilebeli sacxovrebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.avTo.
 • wonis koreqcia
  30lari

  wonis koreqcia

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479839
  SeimcireT welis da barZayebis garSemoweriloba 10 -15 sm-iT; moiSoreT zedmeti cximebi, ganTavisufldiT celulitebisagan da gaimkvriveT modunebuli kani. Catarebuli procedura umtkivneulo da usafrTxoa. SemoTavazeba gansakuTrebiT efeqturia da mokle droSi axdens ...
 • saswrafod

  saswrafod

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479653
  saswrafod gvesaWiroeba 3-4 TanamSromeli,miviRebT studentebsac.saqmianoba mimdinareobs ofisidan gausvlelad.grafiki SeTanxmebiT.anazRaureba 500 lari.598 78 32 26 ana janaSia
 • wignebis eleqtronulad dabeWdva

  wignebis eleqtronulad dabeWdva

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479611
  varT 2 studenti gogo, davbeWdavT eleqtronulad wignebs.
 • xaraCo

  xaraCo

  oqtomberi 22, 2014
  GEO325045
  vyidiT da vaqiravebT saukeTeso xaraCos saukeTeso fasad . 558 30 60 31
 • dalageba

  dalageba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479833
  dalageba,dasufTaveba,binebis,dawesebulelbebis,sastumroebi.winaswari SeTanxmebiT. myavs qalebis jgufi romlebic xarisxianad daalageben/
 • saswrafod iyideba sufTa sisxlis rotveileris lekvebi
  iyideba sufTa sisxlis rotveileris lekvebi,sagvareulo nusxiTa da sabuTebiT.lekvebi arian 1 Tvis,damoukideblad Wamen da TamaSoben. msurvelebma damikavSirdiT 558 33 04 54. 2685931.
 • vakansia
  450lari

  vakansia

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479812
  kerZo kompanias saaswrafod esaWiroeba axali TanamSromlebi sabuTebTan da xalxTan saurTierTod ofisidan gausvlelad. grafiki SeTavsebiT . anazRaureba 450-dan mzardi + bonusebi . tel: 568313838 TaTuka
 • quTaisSi gamoZaxebiT printerisa da qseroqsis SekeTeba/datenva598-784-414
  /Tbilisis centris imereTis filiali/ gTavazobT: 1.TiTqmis yvela modeli printerisa da qseroqsis SekeTebas 2.uproblemo . printerebis,kombainebisa da katrijebismowodebas garantiebiT, 3.katrijis datumbva-aRdgenas._12 fasze SevTanxmdebi momsaxureoba ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO474627
  var 26 wlis, damTavrebuli maqvs 1)kompiuteruli teqnologiebi, 2)mdivar-referentura,3)aseve maqvs buRalteriis kursebi gavlili da 4)zogadi fsiqologiis. vflob inglisur da rusul (saSualod) enebs, mimuSavia kompania .ru Treidingi"-Si da kompania ,geo automotive"-Si ...
 • remonti
  1lari

  remonti

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479471
  shida samushaoebi remonti eleftrooba, santeqnika. 557576886 2967970 soso
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479452
  var 28 wlis, veZeb samsaxurs ZiZad,ojaxSi damxmared an mzareulis damxmared. samuSao saaTebi sasurvelia iyos 16:00-dan 24:00-mde.
 • vaqiraveb garaJs

  vaqiraveb garaJs

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479556
  vaqiraveb garaJs navTluRis dasaxlebaSi gamodgeba TiTQmis yvelafrisTVis .fasi SeTAnxmebiT . 568220820 laura
 • memwvade an mzareulis damxmare
  15lari

  memwvade an mzareulis damxmare

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479284
  gamarjobaT vimuSaveb memwvaded an mzareulis damxmared maqvs kargi gamocdileba var namuSevari restornebSi da sabanketo darbazSi gamomexmaureT beqa 555 29 68 11
 • movamzadeb bavSvebs!

  movamzadeb bavSvebs!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479023
  movamzadeb moswavleebs maTematikaSi, var mesame kursis studenti, maqvs gamocdileba moswavleebTan urTierTobis. adgilze misvliT, varkeTilSi an axlos varkeTilTan.fasze SevTanxmdebiiT imis mixedviT, Tu ramdeni dRe vimecadinebT kviraSi.maka
 • qiravdeba adgili avtosamrecxaosaTvis

  qiravdeba adgili avtosamrecxaosaTvis

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478787
  qiravdeba adgili avtosamrecxaosaTvis, adgilze moqmedebs avtosamrecxao (manqanebis, xaliCebis recxva da qimwmenda) erT adgiliani. 577559565
 • qiravdeba avtosamrecxao

  qiravdeba avtosamrecxao

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478326
  qiravdeba moqmedi avtosamrecxao 577559565
 • salonis inventari

  salonis inventari

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478117
  iyideba. saswrafod .iyideba salonis sruli inventari.2 sarke tavisi magidit daskamit.tavsabani.manikuris magida.Jurnalebis magida.pufi.1 tumbo.stelirizatori.salaroaparati.naCniki.atmori.divani.led televizori.sarkis garSemo sanatebi. nagvis urnebi da atasi ...
 • vyidi monetebs

  vyidi monetebs

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477889
  iyideba Zveli rusuli monetebi, fasi SeTanxmebiT
 • remonti kafeli metlaxi parketi laminati eleqtrooba TabaSir-muyao santeqnika maliarka
  s r u l i r e m o n t i ! 16 wliani gamocdilebis mqone organizebuli saremonto jgufi gTavazobT maRali xarisxis momsaxurebas. srulad gagiremontebT binebs, ofisebs, agarakebs, restornebsa da kafe-barebs. dagexmarebiT realur fasebSi maRali xarisxis saremonto ...
 • viyidi zils
  2 500$ 4 075lari

  viyidi zils

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477737
  viyidi kargad gamarTul bortavoi zilsgazis balonebiT saxeli vasiko
 • saswrafod iyideba iafad leika (LEICA) TC407
  3 600$ 5 868lari

  saswrafod iyideba iafad leika (LEICA) TC407

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477704
  7 wamiani aqvs didi amrekli aseve patara amreli ori cali elementi.
 • yvela saxis momsaxureba uZravi qonebis registraciasTan dakavSirebiT
  quTaisSi, buxaiZis 59 mdebare uZravi qonebis saagento mogemsaxurebaT nebismier iuridiul urTierTobebSi rac dakavSirebulia uZrav qonebasTan,pirveladi registracia,yidva,gayidva,dagiraveba,gaqiraveba,mogemsaxurebiT SeRavaTiani fasebiT,aseve gagiwevT momsaxurebas ...
 • naxati - SiSkinis -"Рубка леса" - Zalian kargi aslia.
  3 000$ 4 890lari

  naxati - SiSkinis -"Рубка леса" - Zalian kargi aslia.

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477203
  naxati •periodi: 19 saukune •warmomavloba: ruseTi •iyideba avtorisagan: ara i.i SiSkinis -"Рубка леса" - Zalian kargi aslia. zoma 140/90 Camotanilia leningradidan me-20 saukunis pirvel aTeulSi. suraTi Sesrulebulia tiloze ,zeTis saRebaviT. ...