VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2767
 • iyideba sam faziani svarkis aparati
  500lari

  iyideba sam faziani svarkis aparati

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461779
  iyideba sam faziani svarkis aparati, muSaobs faza nulzec, aris qarxnuli didi zomis, 4 koWiT, simZlavris saregulirebliT. fasi 500 lari. tel: 577717718, 593332462.
 • saswrafod! qiravdeba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli 577 545 447
  baTumSi qiravdeba an iyideba fenovani xaWapuris sacxobi Rumeli sxva damxmare inventarTan erTad fasi qiraoba TveSi -100 lari- 577 545 447 gayidva 1000 lari
 • iyideba Tonis (sacxobis) inventari
  1 750lari

  iyideba Tonis (sacxobis) inventari

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461364
  iyideba: Tonis aguri 300 cali – fasi 400 lari; farsovka – 250 lari; magida stelaJebi vitraJi – 500 lari; feCi saxaWapure – 600 lari;
 • trubebi

  trubebi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461356
  iyideba 50-iani da 60-iani trubebi. 50-iani daaxloebit 250-300 metromde iqneba. fasi SeTanxmebiT
 • paleti padoni
  10lari

  paleti padoni

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461331
  iyideba meoradi evro standartis xis saZire paleti (padoni) 120*80. * saqonlis RirebulebaSi Sedis daniSnulebis adgilamde mitanis yvela xarji.
 • gavasesexeb
  3 200lari

  gavasesexeb

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461261
  qutaisshi gavasesxeb 3200 lars udzravi qonebis garantiit.tveshi 250 larad.597757074
 • qarTuli ena da literatura
  1 200lari

  qarTuli ena da literatura

  seqtemberi 15, 2014
  GEO307159
  axalgazrda, gamocdili maswavlebeli moamzadebs abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. muSaoba mimdinareobs kviraSi sami dRe, 2-2 saaTis ganmavlobaSi, abiturientebi swavloben erTiani erovnuli gamocdebis standartebis Sesabamisi saxelmZRvaneloebiTa da ...
 • gTxovT damasaqmoT

  gTxovT damasaqmoT

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460603
  veZeb samsaxurs samSeneblo kompaniaSi ,durglis" specialobiT. var 36 wlis.davamTavre politeqnikuri specialobiT ,kavSirgambuloba".samwuxarod Cemi specialobiT ar maqvs gamocdileba.vmuSaobdi sxvadasxva samSeneblo kompaniebSi durglad da maqvs Svid wliani ...
 • kosmetologis farTi
  150lari

  kosmetologis farTi

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460610
  qiravdeba muSa siamazis salonSi kosmetologisTvis farTi. saloni mdebareobs dadianis q. qarvaslis mimdebare teritoriaze
 • graniti
  35lari

  graniti

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460443
  Iyideba graniti umaglesi xarisxis itliuri filebi 16 kadrati
 • iyideba berZnuli 100% zeiTunis zeTi, yovelgvari minarevebis gareSe.
  iyideba saberZneTidan gamogzavnili 100% zeiTunis zeTi, yovelgvari minarevebis gareSe. Zalian kargia samkurnalod da bavSvebisTvis. 1 litris fasia 20 lari. msurvelebi damikavSirdiT nomerze 599891449 Zalian kmayofili darCebiT Tu SeiZenT.
 • sacxovrebeli vagoni

  sacxovrebeli vagoni

  seqtemberi 14, 2014
  GEO239552
  iyideba sacxovrebeli gadasaadgilebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.
 • binebi

  binebi

  seqtemberi 14, 2014
  GEO460220
  iyideba muxianis agarakze, magal beletaJze 800kv.micis nakveTiT,gazi deni cyali Seyvanilia.avtofarexiT da sxvadasxva saTavsoebiT.misamarTi gremis guCa(guriis 41).telefoni.599243194.
 • SeviZen avtomobils
  1 500lari

  SeviZen avtomobils

  seqtemberi 13, 2014
  GEO460036
  SeviZen avtomobils karg mdgomareobaSi,sasurvelia Semotavazeba iyos q.quTaisidan.damikavSirdiT nomerze 555 42 64 50
 • movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi xarisxianad
  70lari

  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi xarisxianad

  seqtemberi 13, 2014
  GEO459698
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi 70 larad,kviraSi orjer.ufro mawyobs pirveli klasidan mecxre klasis CaTvliT moswavleebi.
 • sacxobi veraze

  sacxobi veraze

  seqtemberi 13, 2014
  GEO459682
  vedZeb qarTuli puris mcxobels Tone da SoTi 577 50 42 40 goCa 555 97 74 96 giorgi
 • iyideba farda-Jaluzebi
  80lari

  iyideba farda-Jaluzebi

  seqtemberi 12, 2014
  GEO459638
  iyideba masiuri rkinisgan damzadebuli farda-Jaluzebi. 1 calis fasi - 80 lari. tel: 577-40-76-28
 • sabuRaltro programa „oris-buRalteria“

  sabuRaltro programa „oris-buRalteria“

  seqtemberi 12, 2014
  GEO459607
  iyideba programa orisi, 1 momxmarebliani (erT valutiani) fasi 300 dolari ! laSa
 • viqiraveb

  viqiraveb

  seqtemberi 12, 2014
  GEO459301
  viqiraveb 3-4 boqsian avto samrecxaos realur fasad trasasTan axlos.
 • visesxeb 10000 dolars 5%-ad.

  visesxeb 10000 dolars 5%-ad.

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458855
  visesxeb 10000 dolars 5 procentad. uzrunvelyofis gareSe. damikavSirdiT.
 • vardebi holandiidan yvelaze iafad 0.30 !
  0.30€ 0.69lari

  vardebi holandiidan yvelaze iafad 0.30 !

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458626
  HOT SALE! vardebi holandiidan 0.30 centad! iCqareT! axalgazrda holandiuri kompania mogawvdit vardebs msoflioSi yvelaze didi alsmiris yvavilebis auqcionidan! fasi iwyeba 0.30 evro centidan! iCqareT! yvavilebiT movaWreebs, floristebs, restornebs, ...
 • saswrafod iyideba etli
  190lari

  saswrafod iyideba etli

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458592
  vyidi HAUCK-is firmis germanul etls, romelic aris karg mdgomareobaSi da ar aris gaxunebuli, aseve aqvs kauCukis borblebi da amortizatorebi.damikavSirdiT: 558 123354
 • Sevaswavli Turqul enas
  80lari

  Sevaswavli Turqul enas

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458557
  vaswavli Turqul enas. damikavSirdiT 598 96 03 13
 • vaqiraveb
  180lari

  vaqiraveb

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458348
  vaqiraveb Cexuri proeqtis or oTaxiani binis erT oTaxs diasaxlisTan erTad.bunebrivi airi,mudmivi deni,cxeli wyali.gldanis me-2 mikro raionis 42b korpusi.mari.tel:+995558106871
 • mexinkle

  mexinkle

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458231
  naxevarfabrikatebis sawarmos esaWiroeba gamocdili mexinkle , anazRaureba gamomuSavebiT yoveldRiurad . gTxovT dagvikavSirdeT 555311799 , sawarmo mdebareobs isnis metrosTan
 • iyideba maRaziis Taroebi
  400lari

  iyideba maRaziis Taroebi

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458023
  iyideba maRaziis Taroebi! erTi Taro: simaRle-2.60m ;sigane-5 m,siRrme-0.30m, meore Taro: simaRle-2.60m;sigane-1 m,siRrme-0.30m , mesame Taro: simaRle-1m;sigane-0.70 m,siRrme-0.30m - fasi 400 lari samive erTad, SeiZleba calcalke yidvac! am nomerze damikavSirdiT ...
 • vcvli binas
  30 000$ 48 900lari

  vcvli binas

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457980
  icvleba 4 oTaxiani bina kapitaluri remontiT, 2 aivniT, centraluri gaTbobiT, buxriT, samzareuloTi.3 oTaxian binaze samgoris raionSi.
 • iyideba meoradi sinkari

  iyideba meoradi sinkari

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457960
  iyideba meoradi sinkari sxvadasxva sigrZis da siganis( 5m, 6m, 6.3m) tel.: 593202843
 • movamzadeb moswavleebs!

  movamzadeb moswavleebs!

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457854
  movamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi.SesaZlebelia adgilze misvliTac,fasi SeTanxmebiT.damikavSirdiT Semdeg nomrebze:599393113 an 591976713.
 • vamzadeb SeRavaTan fasad
  50$ 81.50lari

  vamzadeb SeRavaTan fasad

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457906
  vamzadeb abiturientebs qarTul enasa da literaturaS SeRavaTian fasad.( mecadineobis grafiki SeTanxmebiT) lia - 598 63 63 25; 27 76 03
 • momzadeba maTamatikaSi

  momzadeba maTamatikaSi

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457877
  movamzadeb bavSvebs maTematikaSi V klasidan XII klasis CaTvliT,aseve abiturientebs,var gamocdili maswavlebeli,vaswavli erTerT sajaro skolaSi,vatareb gakveTilebs V-dan XII-is CaTvliT.fasi SeTanxmebiT,SeiZleba binaze misvlac,jgufisTvis fasi ufro SeRavaTiania.teritoria-varkeTili. ...
 • iyideba
  500$ 815lari

  iyideba

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457865
  iyideba ZaRli kavkasiuri nagazi 8 Tvis.aris sufTa jiSi.aqvs pasporti da yvela acra gaketebuli.599266356
 • xis xelosani kibebi

  xis xelosani kibebi

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457909
  vakeTeb Sida kibebs CuqurTmas rikuls.aseve mSenebloba,tiaSka vakTeb kriSebs.
 • inglisuri ena moswavleTaTvis

  inglisuri ena moswavleTaTvis

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457827
  inglisuri enis filologiis meore kursis studenti skolis moswavleebs Seaswavlis inglisur enas, daexmareba saskolo davalebebis momzadebaSi. dabalklaselTaTvis muSaoba mimdinareobs saxaliso meTodebiT. moswavleebi, saskolo programasTan erTad, mecadineoben damatebiTi ...
 • amwe kalaTa 17 metriani

  amwe kalaTa 17 metriani

  seqtemberi 08, 2014
  GEO457421
  amwe kalaTa 17 metriani saTobriv da dRiurad fasi SeTanxmebiT 558-98-23-01 amirani
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  seqtemberi 08, 2014
  GEO457400
  gTavazobT msoflioSi aRiarebuli karkasuli tipis xis saxlebis mSeneblobas. mSeneblobis umoklesi vada, minimum 70-weli eqspluatacia, 100% Termo da Tbo izolacia. jamrTeli ocnebis saxli.aseve gTavazobT rusuli moris saxlebs egreTwodebuli (izba) mansardis mowyoba, ...
 • karnizebi, kantebi, plintusebi

  karnizebi, kantebi, plintusebi

  seqtemberi 08, 2014
  GEO368876
  NMC s umaRlesi xarisxis plintusebi,karnizebi ,moldingebi da kantebi belgiidan !
 • xis masala ficari
  290$ 472.70lari

  xis masala ficari

  seqtemberi 07, 2014
  GEO456910
  vyidiT didi raodenobiT xis masalas , fiWvi,naZvi muxa, wifela, Camotanili da ganbaJebuli TbilisSi 290$ ganubaJebeli foTSi 260$ dagimzadebT yvela sisqis ficars . aseve iyideba laminirebuli fanera. vimyofebi ukrainaSi SegiZliaT damikavSirdeT rogorc telefoniT ...
 • swrafod giravdeba 2 oTaxiani bina wyneTSi
  20 000€ 46 000lari

  swrafod giravdeba 2 oTaxiani bina wyneTSi

  seqtemberi 07, 2014
  GEO456818
  saswrafod giravdeba 2 oTaxiani bina wyneTSi, didi SemosasvleliT, lojiT - 80 kv. daba wyneTi 'a'-zona fudmartidan 300 metrSi, fasi 20 000 dolari. t. 579 750375, 571337776
 • vulkanizaciis danadgarebi
  7 500lari

  vulkanizaciis danadgarebi

  seqtemberi 06, 2014
  GEO456239
  iyideba vulkanizaciis sruli aRWurviloba: damSlel-amwyobi, balansireba, kompresori, haeris kluCi, 2dangrati, haeris taCila da sxva saWiro inventari. aparatura muSaobda sul 4Tve, aris idealur mdgomareobaSi.