VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • vezeb samsaxurs
  500lari

  vezeb samsaxurs

  aprili 18, 2014
  GEO392297
  var 26 wlis vimusSaveb nebismier dawesebulebaSi,mzgoladac,maqvs B kategoriis martvis mowmoba.maqvs samsaxuris 5 wliani gamocdileba,pirnaTlad Sevasruleb Cemze dakisrebul movaleobas,var sruli pasuxismgebliani ...
 • amerikis, kanadis da Sengenis vizebi

  aprili 18, 2014
  GEO392213
  saerTaSoriso serTificirebuli kompania, gTavazobT amerikis, kanadis da Sengenis vizebs myari garantiiT realur fasad. tel 574 88 43 46 maia
 • iyideba sxvadasxva zomis maRali wnevis vintilebi (sarqvelebi)
  iyideba sxvadasxva zomis maRali wnevis vintilebi (sarqvelebi) Zveli rusuli warmoebis, sul axali.
 • iyideba drabilkis nawilebi
  8 500lari

  iyideba drabilkis nawilebi

  aprili 18, 2014
  GEO392222
  iyideba drabilkis nawilebi "smd–109"–is bronebi kompleqtSi, Zveleburi rusuli warmoebis, sul axali.
 • iyideba rubilniki (avtomati)
  400lari

  iyideba rubilniki (avtomati)

  aprili 18, 2014
  GEO392220
  iyideba rubilniki (avtomati) 1000 amperiani,rusuli
 • iyideba foladis masalebi
  1 500lari

  iyideba foladis masalebi

  aprili 18, 2014
  GEO392216
  foladis – ugolnikebi 200mm*200mm kedlis sisqe 30mm 12 metrianebi; 120mm*120mm kedlis sisqe 10mm 12metrianebi; Svelerebi 300mm 9 metriani dvutavrebi 600mm 12 metriani. sul 15 tona, yvela masala axalia, ...
 • iyideba transparioris lenta
  50lari

  iyideba transparioris lenta

  aprili 18, 2014
  GEO392212
  iyideba transpartioris lenta 650mm/10mm 120 metri rusuli
 • mgzavroba baTumi Tbilisi

  aprili 18, 2014
  GEO392164
  18.04.2014.12-1 saaTisTvis mivdivar TbiklisSi marto ufasod davimgzavreb mxolod gogonas:)
 • samedicino Jangbadis balonebi(patara)
  60lari

  samedicino Jangbadis balonebi(patara)

  aprili 17, 2014
  GEO392064
  iyideba- 2 cali patara zomis samedicino Jangbadis balonebi, gamodgeba svarkis saqmianobisaTvis. fasi: 1 calis 60 lari,orives SeZenis SemTxvevaSi 110 lari.
 • swrafi Caricxvis aparati
  2 800lari

  swrafi Caricxvis aparati

  aprili 17, 2014
  GEO391929
  swrafi gadaxdis terminali: uni - standarti. mxolod xarisxiani feiboqsebi - universalkomSi! 1 wliani garantia! uvadod, ufaso teqnikuri samsaxuri saqarTvelos maStabiT - rac ganapirobebs aparatis mudmivad ...
 • 1lari

  cecxlgamZle aguri

  aprili 17, 2014
  GEO385737
  iyideba cecxlgamZle agurebi fasi 1 cali 1.l. sul maqvs 150 cali, telefoni 597-64-62-26
 • vageb parkets ,lamanats vaketeb ciklovkas

  aprili 17, 2014
  GEO300547
  vageb parkets ,lamanats vaketeb ciklovkas 220vt.aparatiT dagexmarebiT masalis SerCevaSi.599495598gela
 • fanjrebi

  aprili 16, 2014
  GEO391619
  iyideba fanjrebi Tavis CarCoTi da minebiT,karg mdgomareobaSi zveleburi masaliT nakeTebi da dauwvimebeli.zoma 190 sm-110 Tze.fasis SetanxmebiT
 • asawyobi karavi

  aprili 16, 2014
  GEO391393
  iyideba asawyobi karavi 150 kv.m farTiT. SesaZloa misi gamoyeneba saTburis asagebad. iyideba aseve gasaqiravebeli magidebi, skamebi, WurWeli.
 • roiali antikvaruli
  1 000$ 1 630lari

  roiali antikvaruli

  aprili 16, 2014
  GEO391243
  aris germanuli ,GUSTAV FIEDLER" antikvarul mdgomareobaSi, makagonis xisgan damzadebuli, klavisebze aqvs spilos dzvali.rac aklia fotoze shenaxuli maqvs
 • maiko.maiko
  400lari

  maiko.maiko

  aprili 14, 2014
  GEO390710
  vimusaveb xatebis magaziasi,mxolod kvemo fonihalasi,an didad 3 dan 6 clamde bavsvtan,dilis 10 dan ,sagamos setanxmebis mixedvit
 • zur .zura

  aprili 14, 2014
  GEO390716
  vaketeb umaglesi xarisxis remonts,shegidliat damikavhirdet mxilod tbilisidan.
 • davarigeb flaerebs

  aprili 14, 2014
  GEO390408
  var 18 wlis davarigeb flaerebs nebismier dros. gTxovT damikavSirdiT
 • 350lari

  veZeb samuSaos

  aprili 14, 2014
  GEO390406
  veZeb samuSaos baTumSi.vimuSaveb restoranSi mrecxavad an damlageblad.povarze damxmareT.maq erTwliani gamocdileba barSi muSaobis.vimuSaveb 9 saaTidan 7 saaTamde. damikavSirdiT 593 78 41 53
 • 100lari

  iyideba macivari

  aprili 14, 2014
  GEO390376
  iyideba macivari orski 112 ,ori karebi aqvs erTi patara karebi aqvs zeviT sayinules da meore didi karebi aqvs qveviT, fasi 100 lari mdebareoba qobuleTi. telefoni 597-64-62-26
 • 20lari

  masaJi

  aprili 13, 2014
  GEO390187
  masaJi. eqimi masaJisti, gTavazobT samkurnalo gamajansaRebel da kosmetikur masaJs binaze mosvliT. aseve Taflis da vakuum masaJi, bavSvTa masaJi, nebismieri proceduris fasi 20 lari. tel; 591013231.
 • 7 000$ 11 410lari

  sarestorne inventari

  aprili 13, 2014
  GEO390209
  iyideba restornisTvis sruli inventari magida skamebi Wiqa saini feCi sacxobi gazis,kondicioneri wylis 2 didi avzi,dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT sagamos saaTebSi 574888229
 • qiravdeba Tone

  aprili 13, 2014
  GEO390182
  qiravdeba Tone aeroportis dasaxlebaSi, Tone muSaobs gazze.
 • TabasSir-muyaos (gifsokardonis) profesionali xelosnebi,eleqtriki,maliari,kafeli-meTlaxi
  vakeTeb nebismieri sirTulis remonts,gifso-kardons,santeqnikas,eleqtroobas,kafel-meTlaxs,maliarkas,laminats, myavs xelosnebis brigada,romlebsac aaqvT sazgvargareT muSaobis gamocdileba,aseve gvaaqvs Tanamedrove ...
 • sacxovrebeli vagoni

  sacxovrebeli vagoni

  aprili 12, 2014
  GEO239552
  iyideba sacxovrebeli gadasaadgilebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.
 • saswrafod kanadis da amerikis viza

  aprili 12, 2014
  GEO389683
  saerTaSoriso kompania gTavazobT kanadis da amerikis vizebs iafad (vizebi ukve saqarTveloSia). tel: 574 88 43 46 maia
 • 2 000lari

  danadgarebi

  aprili 12, 2014
  GEO367557
  Sevisyidi meorad metaloplastmasis kar-fanjrebis danadgarebs, fasi SeTanxmebiT 555 60 48 60 gia
 • masaji
  20lari

  masaji

  aprili 12, 2014
  GEO383208
  Zlieri anticelulituri gaxdoma-gamkvrivebis paketi 300 larad. sul raRac, 15 proceduraSi daikeliT wonaSi, SeimcireT welis da barZayebis garSemoweriloba 5 -7 sm-iT; moiSoreT zedmeti cximebi, ganTavisufldiT ...
 • veZeb samuSaos

  aprili 12, 2014
  GEO389457
  var 24wlis maqvs bavSvebTan muSaobis 6 wliani gamocdileba. vimuSaveb baga baRSi an ZiZaT.aseve maqvs kompiuteruli ganaTlebac.
 • gipskardonis xelosani

  gipskardonis xelosani

  aprili 11, 2014
  GEO389440
  gTavazobT gipskardonis, betopanis da amtrongis montaJs, nebismieri figurebiT, SeRavaTian fasebSi, xarisxze problema ar SegeqmnebaT.varT Tbilisebi bichebi, 15 welia rac vmuSaobT. Tel: 595417677; 599135111; ...