VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2194
 • qiravdeba tone

  qiravdeba tone

  aprili 01, 2015
  GEO559727
  tbilishi samgorhi merve polkis dasaxlebashi qiravdeba tone bunebriv airze.tone axalia umushevari.shenobis saerto farti ari 45 kvadrati .naxevarze sheidzleba gamokendes xilbostanistvis.mtliani fartis fasi 500 lari marto tone 250 lari/ sakontakto telefoni ...
 • Ishu rabotu
  500$ 815lari

  Ishu rabotu

  marti 31, 2015
  GEO559743
  mne 17 let ishu rabotu v batumi svobodno vladeiu russkim i gruzinskim iazikom.
 • qiravdeba
  230lari

  qiravdeba

  marti 31, 2015
  GEO559658
  vvaqiraveb kerzo saxSi,1 otaxs saCiro avejiT,cxeli wylit,sveli wertilebi garet.misamarTi nucubiZe,nadareiSvilis quCa 14a.tel 555506002
 • viqiraveb binas
  150lari

  viqiraveb binas

  marti 31, 2015
  GEO559579
  viqiraveb 1oTaxian binas kerZo ezoSi abazaniT varkeTilSi an samgorSi 150 laris farglebSi.599 18 24 15
 • iyideba kurdRlebi

  iyideba kurdRlebi

  marti 31, 2015
  GEO559553
  maqvs kurdRlebis ferma,myavs sxvadasxva jiSis kurdRlebi sarealizaciod. dainteresebulma pirebma damikavSirdiT am nomerze 593 56 00 33 laSa
 • veZzeb samsaxurs
  600lari

  veZzeb samsaxurs

  marti 31, 2015
  GEO559566
  var 18 wlis vedzeb samsaxurs vimushaveb dacvis samsaxurshi var ertguli mshromeli adamiani aucileblad bchirdeba samsaxuri vinc msurvelia txovt damikavshirdit am nomze 568913958 giorgi
 • veZeb adgils Cems miwa wyalze. var interieris dizainer xelosani. gTxovT naxoT teqsti da potoebi
  mogesalmebiT yvelas me var am gasaocari Semoqmedebis avtori axlaxans Camovedi saqarTveloSi da minda Cems miwa wyalze davimkvidro Cemi adgili. vinc dainteresdebiT da geqnebaT aseTi remontis gakeTebis survili sakuTar saxlSi damikavSirdiT 595433337 am nomerze.
 • ikideba

  ikideba

  marti 31, 2015
  GEO559080
  ikideba sascrafod aluminis cklis auzi,ujangavi.tona-200-ni.tavisi tavsaxurit da rkinis cklis gasasvleli milit. 551 50 75 71.lika.fasi 800 lari
 • avtomanqanis Tunuqis el.magnituri civad gamosworeba
  99 999lari

  avtomanqanis Tunuqis el.magnituri civad gamosworeba

  marti 30, 2015
  GEO558765
  dagexmarebiT dazianebuli avtomanqanis Tunuqis civad gamosworebaSi, el. magnituri xelsawyos gamoyenebiT, misamarTi, didube. Tornike. erisTavis -2 a/ t- 551 55 69 50 gela
 • iyideba garaJi
  10 000$ 16 300lari

  iyideba garaJi

  marti 30, 2015
  GEO558811
  qlaq zugdidSi iyideba kapitaluri garaJi, kinoTeatr "atriumis" ukan. qq
 • karkasuli xis saxlebi(amerikul kanaduri teqnologia)
  gTavazobT karkasuli xis saxlebis mSeneblobas. swrafi iafi ekologiuraT jamrTeli saxlebi.mati mTavari plusia mSenablobis umoklesi vadebi, minimumamde dayvanili xarjebi da eqspluataciis minimum 100 weli. aseve 30-40% danazogi gaTbobasa da kondicirebaze. ...
 • qorwilebis dizaineri da florist-dekoratori

  qorwilebis dizaineri da florist-dekoratori

  oqtomberi 23, 2014
  GEO441517
  var sertificirebuli florist-dekoratori, maqvs gampcdileba yvavilebis maRaziaSi muSaobis da qorwilebis gaformebis. veZeb vakansias romelime normalur restoranSi qorwilebis dekoratorad an romelime yvavilebis maRaziaSi florist-dekoratorad
 • iyideba
  7 000lari

  iyideba

  marti 29, 2015
  GEO558162
  iyideba Turquli moneta 2000 wlis mustafa qemal aTaTurqis 100 000 lira. karg mdgomareobaSi. damikavSirdeT miTiTebul nomerze
 • viqiraveb Tones
  300lari

  viqiraveb Tones

  marti 29, 2015
  GEO557992
  viqiraveb Tones. isan-samgoris raionSi. an garaJs korpusebSi. 250-300 laris farglebSi. gazze momuSave.
 • padoni
  11 111lari

  padoni

  marti 28, 2015
  GEO557684
  iyideba (egredwodebuli) padoni, meoradi da axali. zoma 120-100Tan, fasi SeTanxmebiT. 574 04 07 37 goga work.shonia@gmail.com
 • iyideba savaluto punqtis teqnikuri aRWurviloba
  cecxlgamZle seifi,didi tablo,yalbi fulis amomcnobi,fulis saTvleli aparati. rkinis karebi,karebi xonCiT tel. 599-85-98-78
 • veZeb mkeravs !

  veZeb mkeravs !

  marti 28, 2015
  GEO557801
  veZeb gamocdil mkeravs dizainerTan samuSaod samkervalo maRaziaSi, romelic mdebareobs vakeSi kekeliZeze. aucilebelia flobdes Tanamedrove manqanebs, iyos Sromismoyvare da gamocdili am sferoSi. dainteresebuli pirebi damikavSirdiT 555 331 331 an 599 11 54 ...
 • muxis nergebi

  muxis nergebi

  marti 28, 2015
  GEO557537
  aris sxvadasxva simaRlis da zomis , pontouri muxa.
 • jixuri
  450$ 733.50lari

  jixuri

  marti 27, 2015
  GEO557403
  vamzadebT jixurebs Sesabamis zomebSi, kvadratuli 450 dolari, garantiiT da idealuri xarisxiT. gmadlobT
 • salaro
  230lari

  salaro

  marti 27, 2015
  GEO557299
  iyideba salaro aparati erTi Tvis nayidi gasanulebeli am TanxaSi Sedis karg mdgomareobaSi tel558375973
 • iyideba 6 cali meoradi sinkari
  130lari

  iyideba 6 cali meoradi sinkari

  marti 27, 2015
  GEO557094
  iyideba 6 cali meoradi sinkari, (5,2 X 1.5) erTi calis fasi 130 lari
 • wisqvili
  355$ 578.65lari

  wisqvili

  marti 26, 2015
  GEO537719
  iyideba wisqvili kombikormis dasamzadeblad, fqvavs yvela saxis marcvleuls warmadoba 200 kg/saaTSi Zravi 3 k/vati 3 faza 380 volti wona 80 kg tel: 355 dolari 551 57-70-82
 • bucebi
  50lari

  bucebi

  marti 26, 2015
  GEO556682
  iyideba franguli bucebi.axali.35 zoma.
 • iyideba
  1 000lari

  iyideba

  marti 26, 2015
  GEO556625
  iyideba 2 cali wiwilebis dasaCeki inkubatori. 1 inkubatoris tevadoba 162 kvercxia. aris naxevrad meqanikuri, aqvs tenianobis da temperaturis kontroli, 20-21 dReSi Cekavs wiwilebs. denis gaTiSvis SemTxvevaSi siTbos inarCunebs 2 saaTi. qaTmis garda Cekavs ...
 • gTavazobT

  gTavazobT

  marti 26, 2015
  GEO556622
  gTavazobT kompiuterul momsaxurebas, uZrav-moZravi qonebis gayidvaSi. momsaxureobaSi Sedis: -ramdenime cnobil saitze ufaso reklamis dadeba, suraTis gadaReba. aqedan fasiania mxolod suraTis gadaReba - suraTebis minimaluri raodenoba 6 cali, (1 suraTis Rirebuleba ...
 • gacnoba

  gacnoba

  marti 26, 2015
  GEO556366
  daojaxebis miznit minda gavicno mandilosani carsuli ar mainteresebs var 43 clis martoxela mamakaci
 • samSeneblo masalebi

  samSeneblo masalebi

  marti 26, 2015
  GEO463625
  iyidea adgilze mitaniT meoradi samSeneblo asalebi.sinkari,pekaji,cokoli-blokebi,armatura,kolonebi,rigelebi,rkina-betonis 1000-iani trubebi,metalis trubebi sxvadasxva diametris,aeroportis plitebi 6-2-ze qarTuli .aseve vaSeneb saxlebs sakuTari masalebiT.
 • iyideba germanuli pianino
  300lari

  iyideba germanuli pianino

  marti 25, 2015
  GEO347831
  iyideba germanuli pianino ,J. KoLL",Sandlebiani, karg mdgomareobaSi, aqvs spilos Zvlis klaviatura, saWiroebs cotaoden restavtacias.
 • iyideba sabavshvo etli(kaliaska)
  300lari

  iyideba sabavshvo etli(kaliaska)

  agvisto 21, 2014
  GEO448567
  Karg mdgomareobashi ketdeba dasajdomadac moyveba misive chanta bavshvis satareblad.558551547. Nayidia 500 larad.
 • iyideba trosi
  10lari

  iyideba trosi

  marti 25, 2015
  GEO556024
  iyideba trosi 5 sm diametriT 50 metro sigrZis . fasi 1m 10 lari
 • iyideba tetri qvis filebi
  50lari

  iyideba tetri qvis filebi

  marti 25, 2015
  GEO556021
  iyideba 50m.kv daxerxili TeTri qvis filebi 1 kv.m fasi 50 lari
 • iyideba generatori
  2 000lari

  iyideba generatori

  marti 25, 2015
  GEO556020
  iyideba generatori muSaobs qarze aseve wyalze uzrunvelyofs 3 ojaxs .592563033 574515762
 • iyideba bambis sapenti danadgari
  10lari

  iyideba bambis sapenti danadgari

  marti 25, 2015
  GEO556017
  iyideba bambis sapenti danadgari, saCeCi . fasi SeTanxmebiT. 574515762 592563033
 • viqiraveb Tones an farTs

  viqiraveb Tones an farTs

  marti 25, 2015
  GEO555976
  viqiraveb Tones an farTs Tonis asaSeneblad 50-60 kv. sasurvelia iyos gldanSi an Temqaze xalxmraval adgilas gzis pirze 500 dan 1000 laramde 598253012 valeri
 • iyideba sendviC panelis konteinerebi
  7 800$ 12 714lari

  iyideba sendviC panelis konteinerebi

  marti 25, 2015
  GEO555936
  iyideba sendviC panelis Senoba 3 konteineri erTmanetze mierTebuli , aris daSlil mdgomareobaSi, axaliii jer ar awyobliaa ,
 • baga bagSi ZiZad
  300lari

  baga bagSi ZiZad

  marti 25, 2015
  GEO555863
  var 36 wlis profesiiT eqimi vimuSaveb baga- bagSi ZiZad
 • iyideba kurdRlis galiebi
  50lari

  iyideba kurdRlis galiebi

  marti 25, 2015
  GEO555899
  iyideba kurdlis galiebi Tavisi sakveburebiT iafad
 • qiravdeba farTis nawili
  50lari

  qiravdeba farTis nawili

  marti 24, 2015
  GEO554208
  ofisSi WavWavaZis quCaze qiravdeba farTis nawili,gamodgeba qseroqsisTvis an mTargmnelobiTi saqmianobisTvis.592 99 49 22.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 24, 2015
  GEO555389
  gamarjobaT, var maliari, veZeb samsaxurs
 • xis masala

  xis masala

  marti 23, 2015
  GEO555016
  saswrafod iyideba muxis masala (dasamuSavebeli) .msurvelebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze,fasi SeTanxmebiT.
 • seqs marketi!