VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3006
 • gavicnob gogos

  gavicnob gogos

  ivlisi 22, 2014
  GEO436064
  var sakmaod sipatiuri biWi. gavicnob, lamaz da megobrul inteleqtualur gogos, samegobrod. ogond 14 wlamde bavshvebi da 45 wels zeviT mandilosnebi nu damekontaktebiT. Cemi nomeria 574 00 16 65. baCo
 • sazafxulo banaki „kee smiling”
  300lari

  sazafxulo banaki „kee smiling”

  ivlisi 22, 2014
  GEO436036
  saukeTeso SemoTavazeba ,kompania „kee smiling” gTavazobT sazafxulo banakebs wyneTSi da kojorSi Tqveni patarebisTvis, 5 -dan 15 wlamde nebismieri asakis bavSvs SeuZlia moxvdes banakSi.usafrTxoebis yvela zoma daculia, bavSvebi iqnebian yvelanairad uzrunvelyofil,keTilmowyobil ...
 • vedzeb samsaxurs
  200lari

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO436035
  var 21 wlis. rusetshi vmushaobdi dzidzad vuvlidi 2wlis bavshvs 2weli. kidev vmushaobdi savachro centrshi molareb da konsultantad. vflob rusul enas da kompiuters. amjamad var diasaxlisi. 571 15 94 37 maia
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  ivlisi 22, 2014
  GEO435999
  gTavazobT karkasuli saxlebis mSeneblobas. saukuneebis manZilze gamocdili da daxvewiliteqnologia. swrafi,iafi, xarisxiani da ekologiuraT sufTa saxlebi. 100% Termo da Tbo izolacia. karkasuli saxlebis plusebi: yvela saxva nagebobasTan SedarebiT Tbili msubuqi ...
 • toiota prados farebi rac suratzea vyidi 160 larad
  160lari

  toiota prados farebi rac suratzea vyidi 160 larad

  ivlisi 22, 2014
  GEO435922
  meoradi farebia rac suratzea egaa
 • I iyideba avtofarexi

  I iyideba avtofarexi

  ivlisi 21, 2014
  GEO435594
  iyideba rkinis avtofarexi saburTaloze iosebiZis 71 nomerSi 599056753
 • iyideba meoradi kramiti

  iyideba meoradi kramiti

  ivlisi 21, 2014
  GEO435390
  iyideba meoradi kramiti. 1 calis fasi 0.35 TeTri. 571049027
 • iyideba mikroskopi
  200$ 326lari

  iyideba mikroskopi

  ivlisi 21, 2014
  GEO435321
  vyidi sinaTlis mikroskops, uxmari Tavisi danarTebiT, moTavsebulis Tavis rkinis patara CemodanSi.
 • karkasuli xis saxlebi [amerikul-kanaduri teqnologiiT.]
  gTavazobT karkasuli saxlebis mSeneblobas. saukuneebis manZilze gamocdili da daxvewiliteqnologia. swrafi,iafi, xarisxiani da ekologiuraT sufTa saxlebi. 100% Termo da Tbo izolacia. karkasuli saxlebis plusebi: yvela saxva nagebobasTan SedarebiT Tbili msubuqi ...
 • saswrwfod .iyideba velosipedi
  250lari

  saswrwfod .iyideba velosipedi

  ivlisi 20, 2014
  GEO432470
  velosipedi.karg mdgomreobaSi.myidveli ar inanebs
 • iyideba kane korsos lekvebi

  iyideba kane korsos lekvebi

  ivlisi 20, 2014
  GEO434924
  iyideba kane korsos lekvebi, najvaria seterTan, arian erTi Tvis. fasi SeTanxmebiT,orive mSobels aqvs STamomavlobiTi nusxa.
 • iyideba moqmedi komerciuli farTi 214kv.m (+214kv.m sardafi), amJamad funqcionirebs restorani, iyideb
  iyideba moqmedi komerciuli farTi 214kv.m (+214kv.m sardafi), amJamad funqcionirebs restorani, iyideba inventariT. sardafSi Casasvleli Sida kibiT. gamodgeba nebismieri komerciuli saqmianobisTvis. radgan farTi mdebareobs 9 sarTuliani korpusis pirvel sarTulze, ...
 • jixuri, maRazia
  4 500$ 7 335lari

  jixuri, maRazia

  ivlisi 20, 2014
  GEO434787
  iyideba jixuri 8X5m ze 40kvm fasSi Sedis adgilze damontaJeba damzadebulia sendviCebiT, idealuria maRaziisTvis fasi montaJis gareSe 3500 USD
 • silamazisvsaloni

  silamazisvsaloni

  ivlisi 20, 2014
  GEO434768
  varkeTilSi moqmed silamazis salons esaJiroeba gamocdili qalis da mamakacis stilisti
 • sacxovrebeli vagoni

  sacxovrebeli vagoni

  ivlisi 19, 2014
  GEO239552
  iyideba sacxovrebeli gadasaadgilebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.
 • karkasuli xis saxlebi

  karkasuli xis saxlebi

  ivlisi 18, 2014
  GEO434385
  gTavazobT karkasuli saxlebis mSeneblobas. saukuneebis manZilze gamocdili da daxvewiliteqnologia. swrafi,iafi, xarisxiani da ekologiuraT sufTa saxlebi. 100% Termo da Tbo izolacia. karkasuli saxlebis plusebi: yvela saxva nagebobasTan SedarebiT Tbili msubuqi ...
 • gavicnob gogos

  gavicnob gogos

  ivlisi 18, 2014
  GEO434144
  gavicnob gogos samegobrod.var 22 wlis. samsaxuriT, manqaniT. maqvs Semosavali. velodebi wesier normalur gogos romelsac unda megobari biWi )) 598 144 530
 • gazis baloni da sistema
  500lari

  gazis baloni da sistema

  ivlisi 18, 2014
  GEO434187
  4 Taobis italiuri 16 kubiani titanis baloni
 • metalo-plastmasisa da aluminis kar-fanjrebis dasamzadebeli stacionaruli danadgarebis kompleqti
  metalo-plastmasisa da aluminis kar-fanjrebis dasamzadebeli stacionaruli danadgarebis kompleqti: 1) orTava xerxi, 2) uTo, 3) sakopire, 4) tixris frezi, 5) kompresori.
 • sagzao moZraobis organizaciis sqemebi

  sagzao moZraobis organizaciis sqemebi

  ivlisi 18, 2014
  GEO434049
  vamzadeb sagzao moZraobis organizaciis sqemebs sapatruloSi, municipalitetebSi da meriebSi SesaTanxmeblad tel. 551371441
 • silamazis saloni LAVANtAGE aqiravebs

  silamazis saloni LAVANtAGE aqiravebs

  ivlisi 17, 2014
  GEO402933
  qiravdeba stilistis savarZeli fasze SevTanxmdebiiiT
 • saswrapod visesxeb 2000 lars
  2 000lari

  saswrapod visesxeb 2000 lars

  ivlisi 17, 2014
  GEO433930
  avariis shedegad mchirdeba 2000 lari. visesxeb tqveni procentis nebismieri pirobit, ipotekis gareshe, piradi dokumentebit.
 • Sevisyidi qarvas
  5$ 8.15lari

  Sevisyidi qarvas

  ivlisi 17, 2014
  GEO433707
  Sevisyidi qarvis dasamuSavebel natexebs 1 natexis wona unda agematebodes 100 grams
 • viqiraveb maRaziaSi seqcias

  viqiraveb maRaziaSi seqcias

  ivlisi 17, 2014
  GEO431721
  viqiraveb maRaziaSi xorcis seqcias.
 • dagimzadebT metaloplastmasis kar-fanjrebs

  dagimzadebT metaloplastmasis kar-fanjrebs

  ivlisi 17, 2014
  GEO285620
  gTavazobT umaRlesi xarisxis metaloplastmasis kar-fanjrebs saukeTeso fasad. Cven aviRebT zomebs, gagiwevT kvalificiur konsultacias da umokles droSi dagimzadebT da dagimontaJebT kar-fanjaras. didi moculobis SekveTis SemTxvevaSi SesaZlebelia fasdakleba. tel: ...
 • saCxeris qviSa

  saCxeris qviSa

  ivlisi 16, 2014
  GEO433448
  i/m levan nadiraZe gTavazobT saCxeris qviSas sabiTumo fasebSi adgilze mitaniT. mogemsaxurebiT swrafad da xarisxianad. dagvvikavirdiT nomerze 571501209
 • avejis gadazidva

  avejis gadazidva

  ivlisi 16, 2014
  GEO433420
  gTavazobT avejis gadazidvas SeRavaTian fasebSi. Tel: 599215110
 • masaJis magida
  600lari

  masaJis magida

  ivlisi 16, 2014
  GEO433411
  amerikuli dasakeci , profesiuli masaJis magida (ix.fotoze) masaJis saswavlo centridan: sruliad axali, sabuTiT, zeddebuliT, eqskluziurad-maRali gemovnebis momxmareblisTvis. mis: mazniaSvilis q.20 (sabWos moedanTan),"serafiti", tel: 296-52-10, 558-21-27-55
 • sasawyobo farTi 250 m.kv

  sasawyobo farTi 250 m.kv

  ivlisi 16, 2014
  GEO433383
  keTil mowyobili sasawyobo farTi 250 m.kv
 • iyideba sawvavis rezervuari (dizeli)
  6 800lari

  iyideba sawvavis rezervuari (dizeli)

  ivlisi 16, 2014
  GEO433288
  iyideba organyofilebiani dizelis rezervuari(TiToeuli ganyofileba 8 tona). fasi mocemulia dRg s CaTvliT. damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT 577180018
 • karkasuli xis saxlebi [amerikul-kanaduri teqnologiiT.]
  gTavazobT karkasuli saxlebis mSeneblobas. saukuneebis manZilze gamocdili da daxvewiliteqnologia. swrafi,iafi, xarisxiani da ekologiuraT sufTa saxlebi. 100% Termo da Tbo izolacia. karkasuli saxlebis plusebi: yvela saxva nagebobasTan SedarebiT Tbili msubuqi ...
 • uZravi qonebis Sefaseba, dakanoneba 555510269
  kvalificiuri specialistis mier uZravi qonebis Sefaseba, dakanoneba, legalizacia, auqcioni, aseve uZrav qonebasTan dakavSirebuli davebis samarTlebrivi gadawyveta. mis: m. kostavas q. 46/50; tel: 555510269
 • vTibav baRebs,ezoebs. valageb ezoebs wyneTSi da wavkisSi
  vTibav baRebs,ezoebs. valageb ezoebs wyneTSi da wavkisSi 591 41 28 06 beqa
 • iyideba

  iyideba

  ivlisi 15, 2014
  GEO432865
  umaRlesi xarisxis samgoris gaji adgilze mitaniT 1tonis Rirebuleba 65l+transportirebis xarji dainteresebis SemTxvevaSi darekeT 599277501
 • iyideba gviStibis meoradi bloki 50 TeTrad.

  iyideba gviStibis meoradi bloki 50 TeTrad.

  ivlisi 15, 2014
  GEO432811
  iyideba gviStibis meoradi bloki 50 TeTrad. 555 25 71 08 ;
 • mogemsaxurebaT mZgoli saqarTvelos maStabiT SegavaTian fasebSi! 24 sT is ganmavlobaSi!
  mogemsaxurebaT mZRoli saqarTvelos maStabiT! myavs OPEL veqtra B normalur mdgomareobaSi! movemsaxurebi 4 mgzavrs (MAX) nebismier dros nebismier adgilze(raTqmaunda ra SesaZleblobac eqneba mZRolsa da avtomobils!) fasebi bevrad dabalia vidre nebismieri turistuli ...
 • TabaSir-muyao

  TabaSir-muyao

  ivlisi 15, 2014
  GEO432570
  vakeTeb TabaSir muyaos.swrafad da xarisxianad 100%iani pasuxismgeblobiT.nebismieri sirTules, nebismier naxazs,garwmunebT kmayofilebi darCebiT xarisxiTac da fasiTac. 598425060_levani.596126100_giorgi
 • qiravdeba komerciuli farTi
  300lari

  qiravdeba komerciuli farTi

  ivlisi 15, 2014
  GEO432630
  qiravdeba 20kv.m farTi komerciuli saqmianobisTvis, TbilisSi, CuRureTis r-ni, 9 Zmis q. 80. mopirkeTebuli, sveli wertilebiT. fasi: 300 lari.
 • icvleba 1 oTaxiani bina borjomidan TbilisSi 1 oTaxian binaze
  vcvli 1 oTaxian binas borjomidan TbilisSi 1 oTaxian binaze, bina mdebareobs likanSi, yofili 4 sammarTvelos gverdiT,1 sarTulze, binas akravs kargi lamazi garemo, bunebrivi airiT, mudmivi wtliT, deniT, Sida telefoniT. ganvixilav yvela SemoTavazebas. tel: ...
 • sagadasaxado kodeqsi
  150lari

  sagadasaxado kodeqsi

  ivlisi 14, 2014
  GEO432428
  mesaCiroeba momzadeba sagadasaxado kodeqsSi 1 Tve gadavixdi 150 lars, qarTulad.