VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 2989
 • vakeTeb maliarkas 557-13-02-01 misaReb fasebSi madlobT yuradRebisTvis
  laminats da gifsos 555-65-63-33 madlobT
 • iyideba kramiti

  iyideba kramiti

  noemberi 26, 2014
  GEO496166
  Turquli meoradi kramiti
 • xaraCo

  xaraCo

  noemberi 26, 2014
  GEO495899
  qiravdeba safasade xaraCo. 593 60 54 72; 558 30 60 31
 • eleqtro svarka

  eleqtro svarka

  noemberi 26, 2014
  GEO495730
  vamzadeb rkinis,metalis nakeTobebs:rkinis karebebs,moajirebs,gisosebs sxvadasxva dizainSi da sxva wvrilmanic
 • lenturi xerxebi
  10lari

  lenturi xerxebi

  noemberi 25, 2014
  GEO495518
  umaRlesi xarisxis lenturebi Svedetidan germaniidan safrangeTidan 10 dan 35 laramde
 • iyideba bavSvis sawoli.
  350lari

  iyideba bavSvis sawoli.

  noemberi 25, 2014
  GEO495508
  Turquli warmoebis, 6 saTavsoTi, sazafxulo-sazamTro matrasiT, axali, sawoli iSleba, patara sawolis amotrialebis SemTxvevaSi, miiRebT sawols 7 wlamde bavSvisTvis da magidas.
 • iyideba garaJi leningradis masiuri rkinis 599301123
  1 700lari

  iyideba garaJi leningradis masiuri rkinis 599301123

  noemberi 25, 2014
  GEO495479
  iyideba garaJi leningradis masiuri rkinis
 • iyideba ( an icvleba) taqeometri TAXEOMETR LEICA TC407.3600 $
  3 600$ 5 868lari

  iyideba ( an icvleba) taqeometri TAXEOMETR LEICA TC407.3600 $

  noemberi 25, 2014
  GEO495206
  iyideba taqeometri LEICA TC407 kalibrovka gaketebuli aqvs, aris 7 wamiani, aqvs leikas Stativi, 2 prizma 1) prizma 2,15(0.0) 2) prizma 1.3(+17.5) aseve aqvs 2 elementi ( TiToeulis muSaobis xangrdzlivoba 5saaTi), damteni, 5 reflektori(plionka)
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  noemberi 24, 2014
  GEO494973
  var 21 wlis axalgazrda saSualo ganaTlebiT. veZeb samsaxurs vimuSaveb nebismier adgilas magaliTad sadme puris qarxanaSi muSad an avtosamrecxaoSi.
 • puris sacxobi feCi
  2 900$ 4 727lari

  puris sacxobi feCi

  noemberi 24, 2014
  GEO494872
  iyideba puris sacxobi feCi rusuli (SeSaze) moyveba Jaronebi, erT gamocxobaze acxobs 50 did purs Wirdeba 40 wuTi, idealuria goWebis, qaTmebis Sesawvavadac, eteva 28 goWamde, muSaobs SeSaze/gazze Zalian ekonomiuria, fasze davilaparakoT, transportirebis ...
 • armatura
  1lari

  armatura

  noemberi 24, 2014
  GEO494841
  axali armatura 12-dan 38-ianis CaTvliT. standartuli sigrZiT-12metriani,qarxnulze dabal fasSi, Sesabamisi sertifikatiT, adgilze miwodebiT. fasi 715-735$ (d.R.g.-s CaTvliT) transportireba:(SeTanxmebiT).sakontaqto tel: 579 701072 nugzari
 • quTaisSi gamoZaxebiT printerisa da kartriji SekeTeba/datenva598-784-414
  quTaisSi satelefono gamoZaxebiT kartrijis damuxtva_12lari (sabuTiT) amerikuli toneriT. konsulTaciebi da teknikis gawmenda aris ufaso gTavazobT:598 78-44-14 / 0790-423-006 1.TiTqmis yvela modeli printerisa da qseroqsis SekeTebas 2.uproblemo . ...
 • wonaSi dakleba
  20lari

  wonaSi dakleba

  noemberi 23, 2014
  GEO494635
  Zvirfaso qalbatonebo !gTavazobT! gasaxdom procedurebs sasurvel zonebze proceduris xangrZlivoba 1 -saaTi procedurebi SeiZleba Catardes Semdeg zonebze galifes?ona. barZayi. mklavebi. dundulebi. muceli. weli. zurgi da aseve gTavazobT cxel gasaxdom ...
 • davamzadebT e.w. xis "padonebs"

  davamzadebT e.w. xis "padonebs"

  noemberi 22, 2014
  GEO494183
  q.foTSi xis damamuSavebel saamqroSi davamzadebT e.w. xis "padonebs" sxvadasxva zomis. misamarTi: q.foTi ruxaZis quCa, sakontakto telefoni: 593-74-35-74 koba
 • qiravdeba avtosamrecxao

  qiravdeba avtosamrecxao

  noemberi 22, 2014
  GEO494017
  qiravdeba erT adgiliani avtosamrecxao koniakis dasaxlebaSi moZrav adgilas. 577559565. qiris Tanxis winaswari gadaxdiT
 • iyideba!.

  iyideba!.

  noemberi 22, 2014
  GEO493886
  iyideba volvo 740 nawilebad
 • naZvis xe saxlSi mitaniT

  naZvis xe saxlSi mitaniT

  noemberi 21, 2014
  GEO493534
  vyidiT nebismieri zomis, umaRlesi xarisxis fumfula naZvis xeebs binaze mitaniT. dabali fasebiT da maRali xarisxiT. fasi iwyeba 25 laridan. 558 30 60 31
 • movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs maTematikaSi
  35lari

  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs maTematikaSi

  noemberi 21, 2014
  GEO493793
  var meore kursis studenti.vswavlob aRmosavleT evropis saswavlo universitetSi,biznesis marTvis fakultetze.SemiZlia movamzado dawyebiTi klasis moswavleebi maTematikaSi kviraSi 2 jer 1 saaTis ganmavlobaSi.TveSi 35 larad q.rusTavSi . Tu geqnebaT survili damikavSirdiT ...
 • intrieris dizaini

  intrieris dizaini

  noemberi 21, 2014
  GEO354603
  gamocdili interieris dizaineri dagigegmarebT farTs da interieris dizains warmogidgenT 3-D vizualizaciiT. dagexmarebiT remontis warmarTvaSi.
 • iyideba limonaTis saamqro
  1 100lari

  iyideba limonaTis saamqro

  noemberi 21, 2014
  GEO493678
  iyideba limonaTis saamqro 300 litriani saturatori plasmasis boTlebis sabeWdi tel 579 15 55 41
 • kraska betonis saRebavebi. plastifikatorebi.

  kraska betonis saRebavebi. plastifikatorebi.

  noemberi 21, 2014
  GEO177094
  • iyideba. gTavazobT betonis danamatebs plastifikators betonis xarisxisa da markis amaRlebisaTvis. aseve betonis saRebavebs pigmentebs romelic gamoiyeneba filebis ,brizgis da ase Semdeg feris misacemad. aseve gamoiyeneba plasmasis warmoebaSi .
 • iyideba saswrafod WiSkari
  1 200lari

  iyideba saswrafod WiSkari

  noemberi 21, 2014
  GEO493632
  iyideba WiSkari. zomebi: 3/60 2/30_ze . fasi 1200 lari . tel: 2 61 96 01 mob: 551 35 00 34 mis: Tbilisi, sanzona,kvernaulis 6.
 • vyidi tapCans masaJis logini

  vyidi tapCans masaJis logini

  noemberi 20, 2014
  GEO493238
  vyidi masaJis tapCans karg fasSi
 • iyideba jixuri
  2 600lari

  iyideba jixuri

  noemberi 20, 2014
  GEO493067
  iyideba saswrafod dzalian meCkareba Signidan rkinis karkasi akvs garedan metalo plasmasit aris awyobili sigrZe 3m sigane 2,5m somagle 2,5m. 4000 damijda iyideba 2600 larSi
 • iyideba saswrafod
  150lari

  iyideba saswrafod

  noemberi 20, 2014
  GEO493031
  saswrafod iyideba xisaxali damzadebuli magidebi .8 kaciani
 • mobiluri amwe moxsnas tevadoba 25 tona
  81 000€ 186 300lari

  mobiluri amwe moxsnas tevadoba 25 tona

  noemberi 20, 2014
  GEO493015
  ZiriTadi maxasiaTeblebi yvela versiis mobiluri amweebi "Chelyabinets" arian maneuverability da saimedooba, magram Tu gaviTvaliswinebT, TiToeuli modeli, kerZod, yuradReba unda miaqcios zogierTi teqnologiuri gadawyvetilebebi, rom yoveli individualuri amwe. ...
 • iyideba saswrafod
  100$ 163lari

  iyideba saswrafod

  noemberi 20, 2014
  GEO492998
  saswafod Tbilisis zRvis mimdebare teritoriaze iverTubanSi saswrafod iyideba 3 sarTuliani saxli,TeTri karkasi.1sarTuli-studio da saZinebeli sveli wertilebiT,me-2 sarTuli -3 saZinebeli misaRebi oTaxiT,me-3- Ria terasa. blokiT SemoRbili 2 metris simaRleze.saxli ...
 • S e v i Z e n.saswrafod salaro aparats 571 03 87 97
  555lari

  S e v i Z e n.saswrafod salaro aparats 571 03 87 97

  noemberi 20, 2014
  GEO492988
  saswrafod (((S e v i Z e n))) sakaso aparats, fasze davilaparakebT 571 03 87 97
 • momsaxureba fordtranzitiT.tvirTis gadatana TbiliSi daraionebSi 551-16-15-63
  gadavitan tvirTs yvela mimarTulebiT
 • veZeb samsaxurs
  650lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 19, 2014
  GEO492507
  var 25 wlis veZeb samsaxurs. maqvs 5 wliani muSaobis gamocdileba, vmuSaobdi mikrosafinansoSi Zvirfaseulobis Semfaseblad aseve savalutoSi. 1 weli vmuSaobdi pirad mZRolad.
 • iyideba tosteri
  220lari

  iyideba tosteri

  noemberi 19, 2014
  GEO492493
  iyideba originali tosteri tel 579155541
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 19, 2014
  GEO492476
  var 20 wlis da msurs daviwyo muSaoba marketSi, hipermarketSi an tansacmlis maRaziaSi konsultantad.maqvs samuSao gamocdileba, dainteresebuli pirebi damikavSirdiT telefonze : 596119960
 • auto qimwmenda

  auto qimwmenda

  noemberi 18, 2014
  GEO492352
  vaketeb avto qimwmendas xarisxianad pasi 50da 70laramde aseve Sedis diskebis wmendac. teleponi 593118082
 • rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara
  2 000lari

  rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara

  noemberi 18, 2014
  GEO337856
  saswrafod axal fasad iyideba rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara maRalWeriani binisTvis sul 25 kvadratulze meti 571 114714 fasi 4000laris nacvlad 2000 lari erTi kvadratuli metri 150 laris nacvlad 75lari
 • Semosasvleli rkinis kari Svelerebze
  650lari

  Semosasvleli rkinis kari Svelerebze

  noemberi 18, 2014
  GEO337860
  iyideba rusuli masalebiT kapitalurad gakeTebuli Semosasvleli rkinis kari Svelerebze simaRle 240sm sigane 90sm kliteebiT da urduliT. fasi 650 lari 571114714
 • qiravdeba tenti 14X7

  qiravdeba tenti 14X7

  noemberi 17, 2014
  GEO394646
  qiravdeba tenti zoma: 14X7 sigrZeSi SeiZleba dapatarvdes dRiuri fasi: 1300 lari feri: TeTri
 • sagzao moZraobis organizaciis sqemebi

  sagzao moZraobis organizaciis sqemebi

  noemberi 17, 2014
  GEO434049
  vamzadeb sagzao moZraobis organizaciis sqemebs sapatruloSi, municipalitetebSi da meriebSi SesaTanxmeblad tel. 597371441
 • iyideba paramotorsi
  5 000$ 8 150lari

  iyideba paramotorsi

  noemberi 17, 2014
  GEO491683
  iyideba paramotorsi bleqhoq 125
 • saTvalTvalo kamerebis montaJi

  saTvalTvalo kamerebis montaJi

  noemberi 17, 2014
  GEO491559
  gTavazobT saTvalTvalo video kamerebis montaJs aseve aRvadgenT dazianebebs .internet qselSi CarTva Tqven SeZlebT TvalyuriadevniT nebismier adgilidan personaluri kompiuteris saSualebiT an mobiluri telefoniT.t551 00 25 48
 • iyideba saswrafod
  350lari

  iyideba saswrafod

  noemberi 15, 2014
  GEO490779
  iyideba saswrafod xis magidebi da skamebi . axlebi . shesadzlebelia gagebva sasurvel ferze an galaqva . 8 kaciani .sul aris 5 kompleqti. fasze shesadzlebelia dalaparakeba