VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2331
 • iyideba liwios cexi

  iyideba liwios cexi

  aprili 26, 2015
  GEO572302
  iyideba liwios cexi Tavisi yvela aqsesuariT da rezinis formebiT, aseve iyideba valcic
 • samsaxuri

  samsaxuri

  aprili 26, 2015
  GEO572273
  ofisSi mesaWiroeba TanamSromeli SeTavsebuli grafikiT anazRaureba maRali sasurvelia ucxo enis codna (azerbaijanuli, franguli,italiuri,inglisuri) muSaobis ganrigi 10.00 dan18.00 mde informaciisaTvis darekeTtel: 574 08-53-89 maia
 • iyideba sinkarebi

  iyideba sinkarebi

  aprili 25, 2015
  GEO571867
  iyideba civi betonis sinkarebi 4,00-0,90-0,20sm 599957858 sergo
 • civi betonis sinkarebi

  civi betonis sinkarebi

  aprili 25, 2015
  GEO571847
  iyideba civi betonis sinkarebi 4,00-0,90-0,20sm 56 cali
 • Sevidzen pianino saqarTvelos

  Sevidzen pianino saqarTvelos

  aprili 25, 2015
  GEO571441
  damikavSirdiT am nomerze 598766663
 • bloki - maRali xarisxis evro standartuli

  bloki - maRali xarisxis evro standartuli

  aprili 24, 2015
  GEO147201
  Sps ''sakara'' vawarmoebT ssamSeneblo bloks zomiT 19X19X39 ––– 1.10 lari; blokis wona 12.5 kg. ( fasSi Sedis transportireba CamotvirTviT); zomiT 10X19X39 ––– 0.65 lari ; blokis wona 8.5 kg. ( fasSi Sedis transportireba CamotvirTviT); zomiT 29X19X39 ...
 • iyideba savaluto punqtis teqnikuri aRWurviloba
  cecxlgamZle seifi,yalbi fulis amomcnobi,fulis saTvleli aparati. rkinis karebi,karebi xonCiT tel. 599-85-98-78
 • qiravdeba savaWro komerciuli farTi
  600lari

  qiravdeba savaWro komerciuli farTi

  aprili 24, 2015
  GEO501694
  qiravdeba garemontebuli farTi , rkinis karebiT , gisosebiT,kedelSi CaSenebuli TaroebiT, vitrinebiT, daxlmacivriT, sveli wertiliT, 15 welia maRazia ar daketila, asamuSaveblad kargi adgilia.
 • iyideba limonaTis saamqro
  1 100lari

  iyideba limonaTis saamqro

  aprili 24, 2015
  GEO493678
  iyideba limonaTis saamqro 300 litriani saturatori plasmasis boTlebis sabeWdi. tel: 599 407 408 598 16 11 56,
 • kalis masala

  kalis masala

  aprili 23, 2015
  GEO570620
  iyideba kaklis masala sakutar kar midamodan
 • iyideba

  iyideba

  aprili 23, 2015
  GEO570253
  vyidi daumuSavebel agats SemogvexmianeT mob 571163336
 • iyideba Saurmis aparati
  550lari

  iyideba Saurmis aparati

  aprili 22, 2015
  GEO569761
  iyideba 1 Tvis naxmari 3kamforiani Saurmis aparati da tosteri yvela inventariT. 558949976 an 599017861
 • buraxis aparati
  1 600lari

  buraxis aparati

  aprili 22, 2015
  GEO569635
  iyideba buraxis aparati, idealur mdgomareobaSi.
 • mefutkre
  250lari

  mefutkre

  aprili 22, 2015
  GEO569598
  var mefutkre,vyidi 10 Zlier ojaxs,romelic wels mais-ivnisis TveSi Taflis miReba SeuZlia
 • remonti, saxlsa da ofisebSi (Tbilissa da rusTavSi).
  vakeTeb evro remonts, eleqtro da wyal gayvanilobas, kafel-metlaxs da Sekidul Wers, maliarka cementiTa da gajiT lesva, saWiroebis SemTxvevaSi myavs gundi.
 • remonti-mSenebloba (Tbilisi-rusTavi)

  remonti-mSenebloba (Tbilisi-rusTavi)

  aprili 22, 2015
  GEO569473
  vakeTeb evro remonts, eleqtro da wylis gayvanilobas, maliarka Spakli cementi gajiT lesva, kafel metlaxi kanalizacia, mongreva gatixvra, Sekiduli Weri, stiaSka da filebis dageba, saWiroebis SemTxvevaSi myavs jgufi didi samuSaoebisTvis.
 • saswrafod viqiraveb avtomobils
  150lari

  saswrafod viqiraveb avtomobils

  aprili 21, 2015
  GEO569230
  saswrafod viqiraveb avtomobils TveSi 100 dan 150 laris farglebSi sasurvelia mersedesi ,opeli,bmv,volcvageni,nisani, SesaZlebelia sxva modelebic mtavaria ar iyos heCbeki da furguni danarCeni araa problema aucilebelia iyos normalur mdgomareobaSi damikavSirdiT ...
 • samSeneblo masala

  samSeneblo masala

  aprili 21, 2015
  GEO569058
  SeviZen meorad saxuravis JeSts,damikavSirdiT,593 37 80 44,mamuka
 • iyideba garaJi.varkeTilSi
  2 000$ 3 260lari

  iyideba garaJi.varkeTilSi

  aprili 21, 2015
  GEO568877
  varkeTilis mesame masivis 10 kvartalSi iyideba garaJi
 • muxis masala

  muxis masala

  aprili 19, 2015
  GEO567934
  iyideba muxis saxli daSlil mdgomareobaSi 1 saukunis.sigrZe 3m.20sm.sigane2sm.sisqe 5sm.4 kubi.fasi SeTanxmebit. qalaqi WiaTura sofeli iTxvisi. dainteresebulma pirma darekeT nomerze 598194361 an 557257480
 • saswrafod iyideba moZravi sacxovrebeli saxli (konteineri)
  9 500$ 15 485lari

  saswrafod iyideba moZravi sacxovrebeli saxli (konteineri)

  aprili 19, 2015
  GEO567886
  saswrafod iyideba keTilmowyobili moZravi sacxovrebeli saxli (konteineri), kondicioneriT, eleqtrogayvanilobiT, kanalizaciiT, kedlebze da Werze gakeTebulia Tboizolacia, izolirebuli saZinebeli, samzareulo da saabazano oTaxebiT, yvela saWiro teqnikiT-macivari, ...
 • santeqnika, kondicireba, oTaxis gamaTboblebi, wylis gamaTboblebi. da ase Semdeg.
  santeqnika (santeqnikosi), kondicireba (kondicioneri), gamaTbobeli (centraluri gaTboba), SevakeTeb iafad umokles droSi tel: 599 30 89 85 (daTo)
 • meoradi samSeneblo masalebi

  meoradi samSeneblo masalebi

  aprili 19, 2015
  GEO567836
  cecxlgamZle aguri qarTuli aguri standarti aguri rkinis masalebi truba almatura krubliaki Svelerebi betonis panelis filebi sinkari pekaJebi da sxvadasxva meoradi masalebi fasi SeTanxmebiT ikiTxeT nodari. 551021330
 • iyideba maRali wnevis gazis italiuri kompresori .
  1$ 1.63lari

  iyideba maRali wnevis gazis italiuri kompresori .

  aprili 19, 2015
  GEO567762
  iyideba italiuri firmis " Cubogas" umaRlesi xarisxis gazgasamarTi sadguri kompresorebi , dispenserebi , gazis saSrobi danadgarebi . vaxorcielebT aRniSnuli aparaturis imports, montaJs, teqnikur momsaxurebas da qarxnuli maragi nawilebiT momaragebas . gvaqvs ...
 • iyideba truba

  iyideba truba

  aprili 18, 2015
  GEO567573
  iyideba truba.sigrze 2m da 10sm.sigane 1m da 20sm.sisqe 2sm.fasi SeTanxmebiT
 • buraxis aparati
  1 500lari

  buraxis aparati

  aprili 17, 2015
  GEO566905
  iyideba buraxis aparati, axali awyobili. 120-litris moculobis. aciebs idealurad da sicivesac didi xniT inaxavs. vizualurad rasac uyurebT egaa.
 • iyideba avtofarexi

  iyideba avtofarexi

  aprili 17, 2015
  GEO566914
  iyideba avtofarexi (rkinis)dasaSleli 6m x 6metrze. Sida farTi 32 kvm.metria.gankuTvnilia 2 manqanisTvis. anu 2 manqana davisuflad dgeba. farexs aqvs 2 ZiriTadi Sesasvleli karebi. avtofarexis saimaRlea-2m.20 sm. fasi SeTanxmebiT.damikavSirdiT tel nomerze-571-06-40-40
 • jixuri
  450$ 733.50lari

  jixuri

  aprili 17, 2015
  GEO557403
  vamzadebT jixurebs Sesabamis zomebSi, kvadratuli 450 dolari, garantiiT da idealuri xarisxiT. gmadlobT
 • viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias

  viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias

  aprili 16, 2015
  GEO566480
  viqiraveb moqmed marketSi xorcis seqcias msurvelebi damikavSirdiT
 • iyideba vagoni sofel gldanSi
  1 500$ 2 445lari

  iyideba vagoni sofel gldanSi

  aprili 16, 2015
  GEO566361
  iyideba vagoni saswrafod karg mdgomareobashi 592000171 (dato) Tbilisi, gldani-naZaladevi, sof. gldani
 • iyideba 37 kv.m maRalWeriani sagaraJe Senoba. gamodgeba saofised. mis: saburTaloze, bagrationis quCa
  iyideba 37 kv.m maRalWeriani sagaraJe Senoba. gamodgeba saofised. mis: saburTaloze, bagrationis quCa( pavlovis paraleluri). fasi: 19000$.tel: 571750412
 • Saurmis aparati da sruli kompleqti
  1 700lari

  Saurmis aparati da sruli kompleqti

  aprili 16, 2015
  GEO566194
  iyideba Saurmis 4 kamforiani denze momuSave aparati, tosteri, 6 nerJavkis ingredientebis Casadebi jami, xorcis dasamuSavebeli dafa, meSaurmis dana, xorcis basturmisTvis 6 plastmasisi yuTi, eleqtro saswori, Saurmis aparatis magida. yvela nivTi aris idealur ...
 • iyideba sayinule macivrebi da daxl macivari.
  iyideba sayinule macivari 400 litriani.300litriani.2 metriani daxl macivari wina SuSiT.
 • qiravdeba sasaZovre miwa
  4 500lari

  qiravdeba sasaZovre miwa

  aprili 16, 2015
  GEO539675
  qiravdeba sasafxulo sasaZovre miwa 92 heqtari.qvemo qarTli q.dmaniSi sof.iailoSi.
 • sakonlis ferma
  65 000$ 105 950lari

  sakonlis ferma

  aprili 15, 2015
  GEO565902
  farTobi 54 heqtari. eteva daaxloebiT 40 suli Zroxa
 • iyideba shuba
  250$ 407.50lari

  iyideba shuba

  aprili 15, 2015
  GEO565917
  Iyideba shuba ,kargi ,aris txunelas bewvisgan shekerili, damikavshirdit am nomerze598998335
 • bambis sapenti danadgari

  bambis sapenti danadgari

  aprili 13, 2015
  GEO381445
  iyideba saswrafod bambis sapenti danadgari (dulkani). SeRavaTian fasad. 598 63 63 83
 • vedzeb samsaxurs saswarapod
  400lari

  vedzeb samsaxurs saswarapod

  aprili 13, 2015
  GEO564918
  Var 19 wlis bichi seriozulad vudgebi nebismier sakitxs. Vimushaved damxmaret an an did magaziashi sawyobshi damxmared. Teleponi 555 498 202
 • movamzadeb bavSvebs

  movamzadeb bavSvebs

  aprili 12, 2015
  GEO564776
  movamzadeb (agreTve davexmarebi uSualod momdevno dRis gakveTilebis momzadebaSi) dawyebiTi klasis bavSvebs. adgilze misvliT,SeRavaTian fasad. vswavlob ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 100%-iani saxelmwifo dafinansebiT. var ...
 • Sevaswavli rusul enas nebismier msurvels axali efeqturi meTodiT.
  Sevaswavli rusul enas nebismier msurvels axali efeqturi meTodiT.var gamocdili da serTificireli pedagogi.
 • seqs marketi!