VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 3023
 • airgamaTbobeli
  350lari

  airgamaTbobeli

  dekemberi 22, 2014
  GEO509029
  vyidi airgamaTbobels ,kera"-s umaRles mdgomareobaSi 350 larad montaJiT,garantiiT aTbobs 60 kvm. tel;599 35 56 45 murTazi
 • qiravdeba bina saswrafod

  qiravdeba bina saswrafod

  dekemberi 22, 2014
  GEO508117
  vaqiraveb erT oTaxs.300lari.winaswar ori Tvis gadaxdiT.svaneTis ubani.0322961991
 • metaloplastmasis danadgari uTo 598704454
  1 100$ 1 793lari

  metaloplastmasis danadgari uTo 598704454

  dekemberi 22, 2014
  GEO508693
  iyideba metaloplastmasis danadgari uTo axali. 1100$ 598704454 599112046
 • iyideba Saurmis kompleqti!
  520$ 847.60lari

  iyideba Saurmis kompleqti!

  dekemberi 21, 2014
  GEO508621
  iyideba Saurmis danadgarebis kompleqti 2 magida, 2 gazis baloniT, tosteri danebi da sxva yvela aucilebeli saWiro mowyobilobiT.
 • ojaxSi ZiZa

  ojaxSi ZiZa

  dekemberi 21, 2014
  GEO508475
  var 33 wlis,daojaxebuli.vimuSaveb ojaxSi damxmareT,ZiZaT.var eqtani,maq rusul enovani ganeTleba,vici sasaubro doneze inglisuri,var mzareuli sertifikatis gareSe.mimuSavia 5 ojaxSi.vimuSaveb dRis smenaSi 9 dan 21 saaTamde.vimuSaveb Tundac Tkveni grafikis ...
 • salonis inventari
  1lari

  salonis inventari

  dekemberi 21, 2014
  GEO508440
  iyideba salonis inventari. Tavsabani. savarZlebi. sarkeebi. magidebi. atmori. televizori. stelirizatori. salaro aarati. divani.mokled sruli inventaria. nom.592 90 22 09 goCa
 • iyideba pianino petrofi
  600lari

  iyideba pianino petrofi

  dekemberi 21, 2014
  GEO508416
  normalur mdgomareobaSi
 • masaJisti

  masaJisti

  dekemberi 21, 2014
  GEO508323
  var gamocdili masaJisti,samkurnalo masaJi bavSvebistvis
 • saaxalwlo SeTavazeba

  saaxalwlo SeTavazeba

  dekemberi 20, 2014
  GEO508077
  saaxalwlo SeTavazeba: dizaini ufasod da sam wliani sabanko ganvadeba. firma ;ESFRAGE LTD“ -s maRalkvalifikaciuri xelosnebi evropul da Tanamedrove stilSi,(Cveni transportirebiT, lazeruli sistemiT,moxatviT) vasrulebT saremonto samuSaoebs,(moWimuli iataki,laminatis ...
 • iyideba, CarCo xerxis saTadarigo xerxebi
  900lari

  iyideba, CarCo xerxis saTadarigo xerxebi

  dekemberi 20, 2014
  GEO449925
  iyideba CarCo xerxis ( piloramis) standartuli 125 sm. sigrZis mza xerxebi ,9 cali Tavisi uSkebiT ,Wirdeba mxolod dayeneba ramaze,
 • iyideba muratis firmis metaloplasmasis dazga
  1 500$ 2 445lari

  iyideba muratis firmis metaloplasmasis dazga

  dekemberi 20, 2014
  GEO449284
  iyideba , muratis firmis axali metaloplasmasis kuTxisa da zedapiris avtomaturad mWreli dazga.zoma ( 180 sm -150 sm )
 • viqiraveb binas gldanSi
  250 300lari

  viqiraveb binas gldanSi

  dekemberi 18, 2014
  GEO507298
  viqiraveb binas 250 300 larad gldanSi
 • iyideba tualetis qaRaldis saWreli dazga

  iyideba tualetis qaRaldis saWreli dazga

  dekemberi 18, 2014
  GEO507220
  iyideba tualetis qaRaldis saWreli dazga, aris karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT
 • blokis saWreli danadgari- 568 80 54 23
  1lari

  blokis saWreli danadgari- 568 80 54 23

  dekemberi 18, 2014
  GEO473209
  vyidi meqanikuri blokis saWrel danadgars.aris axali. warmadoba dReSi 500 dan 800 calamde.aseve vamzadebT SekveTiT. 568 80 54 23. 591 225 200
 • avto-moto servisi

  avto-moto servisi

  dekemberi 18, 2014
  GEO506856
  vimuSaveb xelfasze maq sapatruloSi namuSevari ori weli samrecxaoSi, sasurvelia aseTive kontraqtiT muSaoba,mSeneblobazec vimuSaveb damxmare muSaT dgeSi 20-25 lari
 • iyideba limonaTis saamqro
  1 100lari

  iyideba limonaTis saamqro

  dekemberi 18, 2014
  GEO493678
  iyideba limonaTis saamqro 300 litriani saturatori plasmasis boTlebis sabeWdi, tel; 579 15 55 41
 • iyideba
  1 500$ 2 445lari

  iyideba

  dekemberi 18, 2014
  GEO507113
  iyideba norkis Suba,axali, grZeli,yavisferi 1500$
 • garaJis kari ,
  800lari

  garaJis kari ,

  dekemberi 17, 2014
  GEO506771
  iyideba garaJis kari zomebi: sigrZe 4.6 (2.3X2) simaRle 2.27
 • vyidi cecxlgamZle agurs

  vyidi cecxlgamZle agurs

  dekemberi 17, 2014
  GEO47611
  dasawyobebuli aris aWaraSi,xulos raionSi,dainteresebis SemTxvevaSi SemiZlia baTumamde transportireba.ikiTxeT: manuCari an mamia 598 09 52 49
 • Wis tumbo
  280lari

  Wis tumbo

  dekemberi 16, 2014
  GEO506097
  iyideba siRrmuli Wis tumbos marTvis pulti, romelic icavs tumbos dawvisgan da marTavs avtomaturad. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT nomerze:558-93-99-66
 • paleti padoni

  paleti padoni

  dekemberi 15, 2014
  GEO505776
  SeviZenT nebismieri zomis paletebs .paletebis yidva gayidva padoni.weebly.com
 • vyidiT ludis dasaduRebel цкт -s/

  vyidiT ludis dasaduRebel цкт -s/

  dekemberi 15, 2014
  GEO505800
  vyidiT dasaduRebel ЦКТ-s moculoba-2.5 tona. qarxnuli axali. 4 cali. pasi SeTanxmebiT /
 • iyideba 6mm. rkinis listebi 205sm. 85 sm.ze
  45lari

  iyideba 6mm. rkinis listebi 205sm. 85 sm.ze

  dekemberi 14, 2014
  GEO505460
  iyideba meoradi rkinis 6mm. listebi 200/85 da205/120sm. 10 cali. aseve 300/125sm. 3cali. 1kv.m 45 lari.
 • Semosasvleli rkinis kari Svelerebze
  650lari

  Semosasvleli rkinis kari Svelerebze

  dekemberi 13, 2014
  GEO337860
  iyideba rusuli masalebiT kapitalurad gakeTebuli Semosasvleli rkinis kari Svelerebze simaRle 240sm sigane 90sm kliteebiT da urduliT. fasi 650 lari 571114714
 • rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara
  2 000lari

  rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara

  dekemberi 13, 2014
  GEO337856
  saswrafod axal fasad iyideba rusuli fiWvisgan aTeuli wliT gamSrali kar-fanjara maRalWeriani binisTvis sul 25 kvadratulze meti 571 114714 fasi 4000laris nacvlad 2000 lari erTi kvadratuli metri 150 laris nacvlad 75lari
 • iyideba brezenti
  550lari

  iyideba brezenti

  dekemberi 12, 2014
  GEO317990
  iyideba brezenti, "rusuli gasaSleli palatka" karg mdgomareobaSi, ar aris naxmari. zomebi: 12mX10m, fasi 550 lari, damikavSirdiT am nomerze 599 17 64 80 avTo.
 • iyideba samsarTuliani sacxobis feCi.
  900lari

  iyideba samsarTuliani sacxobis feCi.

  dekemberi 12, 2014
  GEO136608
  iyideba sacxobis feCi samsarTuliani italiis warmoebis. feCi aris samfaziani. feCi aris qiTaisSi.
 • davalageb
  30lari

  davalageb

  dekemberi 12, 2014
  GEO504540
  davalageb saxls 50 larad da binas 30 larad, var axalgazrda, 574 97 57 20 inga
 • iyideba saswrafod!
  320lari

  iyideba saswrafod!

  dekemberi 11, 2014
  GEO503884
  iyideba samzareulos kuTxe, gasaSleli magidiT, saTavsoebiT,moyveba aseve Tavisi 2 patara taburetkac, sruliad axal mdgomareobaSi.
 • naTelmxilveli

  naTelmxilveli

  dekemberi 11, 2014
  GEO503881
  giwinaswarmetyvelebT momvals! kartze, yavaze , sanTelze, kvercxze.dagimzadebT damcav Tilismebs , mogigvarebT piradda ojaxur problemebs. darekeT nomerze 555952451
 • giravdeba
  7 000$ 11 410lari

  giravdeba

  dekemberi 10, 2014
  GEO503344
  saswrafod giravdeba bina svaneTis ubanSi kerZo saxlis meore sarTulze.otaxSi aris aveji. televizori,interneti,bunebrivi airi,aqvs didi aivani, sveli wertilebi izolirebulia,aris civi da cxeli wyali,saerTo aravisTan arafelia,fasi 7000 dolari,tel.591645545.barbare.
 • samkervalo biznesi

  samkervalo biznesi

  dekemberi 10, 2014
  GEO503604
  vbrZandebi kvalipikaciuri da stajiani mkeravi, var 45 wlis. veZeb samsaxurs samkervalo atelieSi. viReb SekveTebs, vkerav nebismieri qsovilisgan.
 • xelosaniobebs

  xelosaniobebs

  dekemberi 10, 2014
  GEO503406
  vakeTebT eleqtroobasa da santeqnikas. aseve vamontaJebt gazis gamatboblebs da centralur gayvanilobebs
 • vizebi

  vizebi

  dekemberi 10, 2014
  GEO503366
  gTavazobT amerikis da Sengenis vizebs 100% iani garantiiT. ixdiT mxolod sakonsulos mosakrebels. damatebiTi SekiTxvebisTvis damikavSirdiT. 579 53 84 48
 • inglisur enaSi momzadeba
  60lari

  inglisur enaSi momzadeba

  dekemberi 10, 2014
  GEO503336
  inglisur enaSi vamzadeb 1-7 klasis CaTvliT moswavleebs, skolis masalasTan erTad viyeneb damxmare literaturas. (binaze misvliT) 551665663 mariami
 • saqorwilo kabebis manekenebi.silamazis salonis magida
  Iyideba Sadedoplo kabebis Manekenebi dagvikavshirdit. 598760718
 • sabavSvo etli
  120lari

  sabavSvo etli

  dekemberi 09, 2014
  GEO502766
  iyideba sabavSo etli karg mdgomareobaSi, kargi xarisxis
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 09, 2014
  GEO502636
  vimuSaveb mimtanat an barmenat.maqvs Svidwliani gamocdileba.sruli ganakvetit.
 • sacxovrebeli vagoni iyideba

  sacxovrebeli vagoni iyideba

  dekemberi 08, 2014
  GEO239552
  sawrafod iyideba gadasaadgilebeli sacxovrebeli vagoni, garemontebuli, kondicioneriT, sam oTaxiani, 5000$. mdebareobs q. Tbilisi, samgoris r-nSi. mob: 597116784.
 • saswrafod iyideba avtofarexi rusTavSi
  2 500$ 4 075lari

  saswrafod iyideba avtofarexi rusTavSi

  dekemberi 08, 2014
  GEO502384
  saswrafod iyideba 9 maisis quCaze kapitalurad aSenebuli avtofarexi, SigniT aris Taroebi, gakeTebulia iama, aSenebulia blikiT,Signidan galesilia. fasi :2500$. 593 330028; 593204749; 0341240887.