meoradi manqanebi !
 • meoradi manqanebi !
 • meoradi manqanebi !
800$ 1 304lari

meoradi manqanebi !

seqtemberi 01, 2013
GEO297635
vibareb manqanebs opels,Astra,Vectra,Omega. 500 - 800 $ mde. 595856668 & 577308355
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1601 - 1640 sul 1942
 • iyideba

  iyideba

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303505
  iyideba ”mersedes 124”-i. manqana imyofeba avariul mdgomareobaSi, dazianebuli aqvs. kapoti, farebi, ”Sitoki”, orive radiatori da wina saqare mina. sxva araferi dazianeba ara aqvs manqanas. manqana imyofeba gurjaanSi SegiZliaT nebismier dros naxva. fasi ...
 • saswrafod iyideba BMW firmis avtomobili
  3 100$ 5 053lari

  saswrafod iyideba BMW firmis avtomobili

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303334
  dagvikavSirdiT da fasze SevTanxmdebiT.)) 598546116
 • iyideba

  iyideba

  seqtemberi 14, 2013
  GEO301581
  iyideba toiota iarisi 1999 wlis 1.0 Zravi. 4500 dolarad karg mdgomareobaSi. ganbaJebuli.
 • 2011 Toyota Land Cruiser for sale
  23 500$ 38 305lari

  2011 Toyota Land Cruiser for sale

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303127
  2011 Toyota Land Cruiser fully loaded 2011 full service history white color navigation,leather seats.sunroof v8 engine accident free car in very excellent condition. Serious buyers pls contact me at stephen_bushnel@yahoo.com
 • iyideba vento 1994wliani.
  1 800$ 2 934lari

  iyideba vento 1994wliani.

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303038
  manqana aris karg mdgoomareobaSi.
 • iyideba micubiSi airteki 2002 wliani idealur mgomareobaSi
  4 800$ 7 824lari

  iyideba micubiSi airteki 2002 wliani idealur mgomareobaSi

  seqtemberi 13, 2013
  GEO302770
  iyideba micubiSi airteki 2002 wliani idealur mgomareobaSi,ekonomiuri,ubralo ZraviT,qalaqSi wvavs 9-10 litrs,trasaze 6-7 litri.zeTebi axali gamocvlili aqvs.originali garbeniT,moyveba zamTris oTxive saburavi,an gaicvleba 2002 wlis zeviT jipze Tanxis damatebiT.
 • micubiSi pajero io

  micubiSi pajero io

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302728
  manqana aris karg mdgomareobaSi.597252611
 • iyideba!
  5 300$ 8 639lari

  iyideba!

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302683
  vyidi avtomanqana jetta-s saukeTeso mdgomareobaSi.2004wlis gamoSveba,avtomatika,marcxena saWiT,tyavis saloniT.moyveba gadasakravebic.nino
 • viyidi ganvadebiT bmvs 528. 96 dan 2000 wlamde
  4 000$ 6 520lari

  viyidi ganvadebiT bmvs 528. 96 dan 2000 wlamde

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302419
  SeviZen ganvadebiT saboloo SesyidviT, winaswar gadavixdi 1000 dolars damikavSirdiT 598700579 am nomerze. normalur mdgomareobaSi unda iyos da gazze ar unda iyos. danarCens TveSi gadavixdi 250 lars an 150 dolars, xelSekrulebiT.
 • SeviZen minivens an mikroavtobuss
  8 000$ 13 040lari

  SeviZen minivens an mikroavtobuss

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302544
  organizacia SeiZens minivens an mikroavtobuss. gamoSvebis weli - sasurvelia 2001 wlis Semdeg, manqanaSi SesaZlebeli unda iyos savarZlebis moZraoba da kompiuteris magidis montaJi. gTxovT, SemoTavazebebi gadmogzavnoT mailze helpersbus@gmail.com
 • viqiraveb avto mobils saboloo SesyidviT
  450lari

  viqiraveb avto mobils saboloo SesyidviT

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302097
  minda OPEL ASTRA B an golf 3 miviReb SemoTavazebebsac!
 • qiravdeba dRiurad mercedes benz da volkswagen passat
  qiravdeba mercedes benz da volkswagen passat dRiurad mZRolis gareSe 597326005
 • iyideba opel korsa,

  iyideba opel korsa,

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301374
  moyveba zamTris saburavebi Tavis diskebiT, fasi SeTanxmebiT, 577 994385 elguja
 • lada 2 gamoSveba minda ! !
  500$ 815lari

  lada 2 gamoSveba minda ! !

  seqtemberi 09, 2013
  GEO300776
  vezeb ladas 500$ minda kar mdgomareobashi ro ikos meti araferi da 500 ha ha 750$ shemilia meti araa ! !11 !11
 • iyideba
  5 300$ 8 639lari

  iyideba

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300628
  manqana aris germanuli da idealur mdgomareobaSia, Zalian komfortulia da ekonomiuri, Sereuli wva 7,5 litri. aqvs kargi saburavebi, moyveba 70% zamtris saburavebic. Zravis zeTi axali Secvlili maqvs. SesaZlebelia gacvla. faszec Seidzleba dalaparakeba
 • Volkswagen Golf Plus
  6 500$ 10 595lari

  Volkswagen Golf Plus

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300549
  eleqtro SuSebi, eleqtronulad regulirebadi sarkeebi, kompiuteri, SD/MP3, kruizkontroli, savarZlebis gaTboba, kondicireba, ABS, ESP, 8 airbagebi, ara mweveli.
 • sawrafod iyideba manqana
  7$ 11.41lari

  sawrafod iyideba manqana

  seqtemberi 07, 2013
  GEO300257
  hiundai sonata 1993w ,meqanika,doxis matorit 2.0, /16 klapniani.sruli eleqtro sistemiT,iyidedeba saswrafod.amatebs amave modelsi nawilebs,saerto fasSi,fasi 700 dolari
 • adzinaceti meoradi

  adzinaceti meoradi

  seqtemberi 07, 2013
  GEO300202
  adzinaceti meoradi fasi shetanxmebit
 • iyideba an icvleba
  2 500$ 4 075lari

  iyideba an icvleba

  seqtemberi 06, 2013
  GEO299628
  2.5 plita ZraviT, 3Taobis italiuri aparaturiT,13kubiani baloniT, karg mdgomareobaSi. gacvla Sesazlebelia
 • vaz-07

  vaz-07

  seqtemberi 05, 2013
  GEO299007
  iyideba vaz-07 aris normalur mdgomareobaSi,1995wlis,xuTiani karopkiT sawvavi benzini,araris avariuli. an icvleba mikroavtobusze. tel-558736258 givi
 • iyideba doji neoni 1998 w. karg mdgomareobaSi fasi 2200$
  2 200$ 3 586lari

  iyideba doji neoni 1998 w. karg mdgomareobaSi fasi 2200$

  seqtemberi 05, 2013
  GEO299312
  iyideba doji neoni 1998w. karg mdomareobaSi fasi 2200$
 • qiravdeba dRiurad mercedes benz da volkswagen passat
  qiravdeba dRiurad manqanebi 574737798
 • iyideba avtomobili vaz 06.idealur mdgomareobaSi

  iyideba avtomobili vaz 06.idealur mdgomareobaSi

  seqtemberi 04, 2013
  GEO299062
  vaz 06 iyideba sagarejos raionis sofel gomborSi msurvelebma darekeT telefonis nomerze 555-15-70-28 ikiTxeT Sairon babaevi
 • ikideba mersedesis opelis chvirebi germanidan

  ikideba mersedesis opelis chvirebi germanidan

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298906
  mersedesis fasi 1250evro opel astra 1999 fasi1000opel veqtrafasi700
 • viqiraveb msubuq avto mobils
  500lari

  viqiraveb msubuq avto mobils

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298876
  viqiraveb msubuq avto mobils bolo SesyidviT
 • neonebi
  100$ 163lari

  neonebi

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298227
  2c - 120 sm 2-c - 115 sm amerikidan Camotanili uxmari neonebi cisferi feris 577-054-036
 • iyideba opel omega karg mdgomareobaSi. 2500 dolari. baTumi 555 197 333
  2 500$ 4 075lari

  iyideba opel omega karg mdgomareobaSi. 2500 dolari. baTumi 555 197 333

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298394
  iyideba saswrafod opeli omega b
 • iyideba fiat punto
  800$ 1 304lari

  iyideba fiat punto

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298347
  iyideba fiat punto 1996 wels gamoSvebuli; meqanika 800$
 • saswrafod vyidi BMW 318
  1 800$ 2 934lari

  saswrafod vyidi BMW 318

  seqtemberi 02, 2013
  GEO297827
  manqana aris karg mdgomareobaSi, matori zeTs ar iklebs, zeTi da filtrebi axali Secvlilia, darekeT am nomerze 577 155083
 • movemsaxurebi

  movemsaxurebi

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297590
  mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT, MERSEDES C 180 KLAS furguniT. fasi SeTanxmebiT. 599725575
 • BMW 330
  6 500$ 10 595lari

  BMW 330

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297236
  saswrafod! iyideba BMW 330, dadis Zalian magrad, muSaobs idealurad.
 • vyidi manqanas
  4 500$ 7 335lari

  vyidi manqanas

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297192
  opeli vyidi saswrafod aris axali shedzenili 1welic ara germaniidan Camoyvanilia saloni kargi mdgomareoba 571410609
 • iyideba opel zafira

  iyideba opel zafira

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297300
  iyideba opel zafira idealur mdgomareobaSi fasi4000 dolari. tel. 555 64 43 95
 • iyideba opel omega
  3 500$ 5 705lari

  iyideba opel omega

  agvisto 31, 2013
  GEO297123
  iyideba opel omega vercxlisferi. karg mdgomareobaSi.1996w.
 • offre de Volkswagen polo 4
  999lari

  offre de Volkswagen polo 4

  agvisto 30, 2013
  GEO296412
  me vaZlev Cems manqanaSi Volkswagen Polo 4 SeiZleba iyos gamoyenebuli da Zalian karg mdgomareobaSi mizeziT arasamTavrobo gamoiyenoT vinme seriozuli da kargi xasiaTi Volkswagen Polo 4 modeli weli: 2006 garbeni: 107000 sawvavi: dizeli gadacemaTa kolofi: ...
 • mersedesi
  3 000$ 4 890lari

  mersedesi

  agvisto 29, 2013
  GEO296407
  iyideba mersedesis markis avtomobili sascrafod karg mdgomareobaSi
 • iyideba avtomanqana golf3
  1 800$ 2 934lari

  iyideba avtomanqana golf3

  agvisto 29, 2013
  GEO296328
  manqana aris normalur mdgomareobaSi, gamoSvebis weli 1993, meqanika, benzinze, Zravi 1.8, saswrafod, fass daakldeba
 • minda kvadro
  800lari

  minda kvadro

  agvisto 29, 2013
  GEO296227
  karoCe kvadros yidva minda da visac gyavT da SegiZliaT momceT 800 larad damilinkeT suraTebi da Tu momewoneba mogwerT :))
 • avtomanqana golf 3
  2 000$ 3 260lari

  avtomanqana golf 3

  agvisto 28, 2013
  GEO296005
  iyideba karg mdgomareobaSi, saswrafod
 • seqs marketi!