meoradi manqanebi !
800$ 1 304lari

meoradi manqanebi !

seqtemberi 01, 2013
GEO297635
vibareb manqanebs opels,Astra,Vectra,Omega. 500 - 800 $ mde. 595856668 & 577308355
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1801 - 1840 sul 1932
 • iyideba opel omega karg mdgomareobaSi. 2500 dolari. baTumi 555 197 333
  2 500$ 4 075lari

  iyideba opel omega karg mdgomareobaSi. 2500 dolari. baTumi 555 197 333

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298394
  iyideba saswrafod opeli omega b
 • iyideba fiat punto
  800$ 1 304lari

  iyideba fiat punto

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298347
  iyideba fiat punto 1996 wels gamoSvebuli; meqanika 800$
 • saswrafod vyidi BMW 318
  1 800$ 2 934lari

  saswrafod vyidi BMW 318

  seqtemberi 02, 2013
  GEO297827
  manqana aris karg mdgomareobaSi, matori zeTs ar iklebs, zeTi da filtrebi axali Secvlilia, darekeT am nomerze 577 155083
 • movemsaxurebi

  movemsaxurebi

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297590
  mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT, MERSEDES C 180 KLAS furguniT. fasi SeTanxmebiT. 599725575
 • BMW 330
  6 500$ 10 595lari

  BMW 330

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297236
  saswrafod! iyideba BMW 330, dadis Zalian magrad, muSaobs idealurad.
 • vyidi manqanas
  4 500$ 7 335lari

  vyidi manqanas

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297192
  opeli vyidi saswrafod aris axali shedzenili 1welic ara germaniidan Camoyvanilia saloni kargi mdgomareoba 571410609
 • iyideba opel zafira

  iyideba opel zafira

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297300
  iyideba opel zafira idealur mdgomareobaSi fasi4000 dolari. tel. 555 64 43 95
 • iyideba opel omega
  3 500$ 5 705lari

  iyideba opel omega

  agvisto 31, 2013
  GEO297123
  iyideba opel omega vercxlisferi. karg mdgomareobaSi.1996w.
 • offre de Volkswagen polo 4
  999lari

  offre de Volkswagen polo 4

  agvisto 30, 2013
  GEO296412
  me vaZlev Cems manqanaSi Volkswagen Polo 4 SeiZleba iyos gamoyenebuli da Zalian karg mdgomareobaSi mizeziT arasamTavrobo gamoiyenoT vinme seriozuli da kargi xasiaTi Volkswagen Polo 4 modeli weli: 2006 garbeni: 107000 sawvavi: dizeli gadacemaTa kolofi: ...
 • mersedesi
  3 000$ 4 890lari

  mersedesi

  agvisto 29, 2013
  GEO296407
  iyideba mersedesis markis avtomobili sascrafod karg mdgomareobaSi
 • iyideba avtomanqana golf3
  1 800$ 2 934lari

  iyideba avtomanqana golf3

  agvisto 29, 2013
  GEO296328
  manqana aris normalur mdgomareobaSi, gamoSvebis weli 1993, meqanika, benzinze, Zravi 1.8, saswrafod, fass daakldeba
 • minda kvadro
  800lari

  minda kvadro

  agvisto 29, 2013
  GEO296227
  karoCe kvadros yidva minda da visac gyavT da SegiZliaT momceT 800 larad damilinkeT suraTebi da Tu momewoneba mogwerT :))
 • avtomanqana golf 3
  2 000$ 3 260lari

  avtomanqana golf 3

  agvisto 28, 2013
  GEO296005
  iyideba karg mdgomareobaSi, saswrafod
 • iSleba honda odisei 2001 w. 2.3 ZraviT 4-4_ze. tel-555394107 giorgi
  iSleba honda odisei 2001 w. 2.3 ZraviT 4-4_ze. tel-555394107 giorg
 • vakeTeb
  100lari

  vakeTeb

  agvisto 28, 2013
  GEO295992
  vakeTeb hondas da subarus damikavSirdiT da iafad gagikeTebT manqanebs maqvs asevee nawilebic 592905665
 • iyideba golf 3 saswrafod
  2 000$ 3 260lari

  iyideba golf 3 saswrafod

  agvisto 27, 2013
  GEO295752
  manqana aris karg mdgomareobaSi, iyideba saswrafod. meqanika, Zravi 1.8, benzinze
 • toita mark X
  8 500$ 13 855lari

  toita mark X

  agvisto 27, 2013
  GEO295525
  iyideba toiota idialur mdgomareobaSi
 • iyideba, mersedesi e320 avtomatika
  4 500$ 7 335lari

  iyideba, mersedesi e320 avtomatika

  agvisto 26, 2013
  GEO295409
  weliwadnaxevris Camoyvanili avtomatika, mTliani fule,davayene mesame Taobis sul axali gazi,manqana aris idealur mdgomareobaSi ar aris nataqsavebi am manqanit dadioda qali t. 598181900 qeTi
 • iyideba Jiguli

  iyideba Jiguli

  agvisto 26, 2013
  GEO295444
  1984 wlis. mdgomareoba normaluri. gauxsneli matori. normaluri saburavebiT.
 • reno safrani 2000 weli
  2 500$ 4 075lari

  reno safrani 2000 weli

  agvisto 26, 2013
  GEO295058
  iyideba reno safrani karg mdgomareobaSi, sufda interier-eqsterieriT. damatebiTi informaciisTvis darekeT nomerze: 599 54 97 88 oTari
 • ikideba
  3 500$ 5 705lari

  ikideba

  agvisto 25, 2013
  GEO294788
  Avtomanqana niva 2000 wlis gamoshveba
 • iyideba vaz 21-07
  1 300$ 2 119lari

  iyideba vaz 21-07

  agvisto 24, 2013
  GEO294725
  iyideba vaz 21-07 06-is ZraviT, 5 karobkiT, 1997 w, aqvs axali akumliatori tel:558 12-12-70 Tazo
 • SeviZen ganvadebiT
  9 000$ 14 670lari

  SeviZen ganvadebiT

  agvisto 24, 2013
  GEO294382
  SeviZen ganvadebiT mersedes sprinter 412-416 s 9000-12000 $ farglebSi. TEL:.593221709
 • shevidzen

  shevidzen

  agvisto 24, 2013
  GEO294427
  shevidzen audi 80 radiators da marjvena sarkes
 • SheviZen
  212 121lari

  SheviZen

  agvisto 24, 2013
  GEO294425
  SeviZen beemve 525 duts ganvadebiT an viqiraveb saboloo SesyidviT
 • Volkswagen jetta

  Volkswagen jetta

  agvisto 22, 2013
  GEO293973
  manqana aris normalur mdgomareobaSi, ayenia enkeis 18iani originali diskebi, 1998 wlis gamoSvebaa, fasze SevtanxmdebiT, realuri myidvelebi damikavSirdiT
 • viqiraveb
  400lari

  viqiraveb

  agvisto 21, 2013
  GEO293612
  AUDI-80-s TveSi 350 larad 1 wliT, bunebriv airze, karg mdgomareobaSi, sabanko angariSsworebiT
 • ganvadebiT SeviZen avtomanqanas heCbeks
  2 000$ 3 260lari

  ganvadebiT SeviZen avtomanqanas heCbeks

  agvisto 21, 2013
  GEO293716
  ganvadebiT SeviZen heCbeks avtomanqanas 1500-2000 dolaris farglebSi
 • sabolovo shesyidvit vikiraveb avtomobils

  sabolovo shesyidvit vikiraveb avtomobils

  agvisto 20, 2013
  GEO292565
  mersedes E an C klas b/airze sabolovo shesyidvit 18 tvit . idealur mdgomareobashi. tinastari 400$ gadaxdit. tveshi 500 laris gadaxdit. 555 01 66 44 568 88 34 30 Goderdzi
 • kraisler konkordi
  6 000lari

  kraisler konkordi

  agvisto 20, 2013
  GEO293046
  iyideba avtomobili kraisler konkordi, Zalian karg mdgomareobaSi, fasi 6000lari.
 • iyideba
  1 000$ 1 630lari

  iyideba

  agvisto 18, 2013
  GEO285025
  iyideba vaz 2107, 1999 w. fasi-1 000 aSS $. tel: 599 73 19 38; 2 24 63 24. -gela-
 • iyideba automobili

  iyideba automobili

  agvisto 18, 2013
  GEO292355
  karg mdgomareobaSi dadis dzalian rbilad sruli eleqtro paketiT
 • iyideba mazda 616

  iyideba mazda 616

  agvisto 18, 2013
  GEO287560
  iyideba mazda, karg mdgomareobaSi. tel: 2 966 422 555 533 213
 • avtomanqana 09

  avtomanqana 09

  agvisto 18, 2013
  GEO292181
  iyideba 09 markis avtomanqana . muSa mdgomareobaSi . gamoSveba - 1988 . fasi SeTanxmebiT . mobiluri telefoni : 591 16 17 01 . jimSer metreveli
 • yideba mersedesi
  900$ 1 467lari

  yideba mersedesi

  agvisto 18, 2013
  GEO292308
  iyideba an icvleba saswrafoT manqana dadis ar aaqvs problema lukiT elektro SuSebi 1986wliani seiZleba fasze SeTanxmebac t598895058 an t 598992314 ramazi
 • iyideba avtomanqana mazda tributi 2004.01
  7 500$ 12 225lari

  iyideba avtomanqana mazda tributi 2004.01

  agvisto 16, 2013
  GEO291821
  aris karg mdgomareobaSi, savali nawili da Zravi uproblemoa. garbeni 88.000 mili. Zravi 2.0, meqanika. aris Zalian ekonomiuri, qalaqSi wvavs 10l-s, trasaze 7.5l-s. mudmivad aris wina wamyvani, ukana xidi erTveba RilakiT. ar aris naavariebi , ar aqvs Jangebi. ...
 • Hyundai Sonata
  2 500$ 4 075lari

  Hyundai Sonata

  agvisto 14, 2013
  GEO291228
  Avto iz Germanii (от 300 $),Japonii (от 400 $),Korea от(2500 $), emil_sbt@mail.ru, skype: emil sbt,+996555108889
 • audi A8 1995w 2.8 2500$
  2 500$ 4 075lari

  audi A8 1995w 2.8 2500$

  agvisto 13, 2013
  GEO290901
  iyideba audi A8, 1995w, Zravi 2.8, tyavis saloni, avtomatika/meqnika, 2500dolari, telefoni 577 381164, 568 551533, daTo
 • iSleba avtomobilebi

  iSleba avtomobilebi

  agvisto 13, 2013
  GEO290775
  iSleba axali Camoyvanili SUBARU Legacy 2.0 B-4 1999 wlis. tyavis saloniT,
 • seqs marketi!