rulis gadatana

rulis gadatana

noemberi 14, 2012
GEO179479
rulis gadatana xarisxianad mersedesze 202, 203, 210, 211. meqanikuri karopkis shecvla eleqtronulit ,tiptroniki, luqebis dayeneba.
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo masalebi.
  • samSeneblo kompania !
  • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1241 - 1280 sul 1415