aris kokispanieli shavi peris , mdedri
100$ 163lari

aris kokispanieli shavi peris , mdedri

seqtemberi 18, 2012
GEO154617
aris kokispanieli shavi peris dedali. aris 2 tvis ,
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1601 - 1640 sul 1946
 • Sejvareba
  100 000 000€

  Sejvareba

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162410
  Sevajvareb labradors dedal labradorTan 2 lekvis sancvlod gaCnia ramdens dayris. ZaRli aris 2 wli naxevris.
 • minda ZaRli

  minda ZaRli

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162108
  minda sufTa jiSis lekvi.Tu gaCuqeba gindaT gTxovT Zalian sms iT momwereT.Zalian gTxovT.winaswar didi didi madlobaaaa fasze SevTanxmdeT
 • vicCuqeb laikas

  vicCuqeb laikas

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162218
  Zalian minda myavdes laika da gTxovt raa :(
 • minda ZaRli

  minda ZaRli

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162121
  minda kargi jiSis lekvi.Tu vinmes unda gaCuqeba an iaf fasSi moyidva gTxovT sms-iT mogvwereT.gTxovTTTTTTTTT.Zalian Zalian minda.zrunvelobas ar movaklebT.winaswar madloba. :*
 • vyidi sufTa jiSis Zukna ZaRls

  vyidi sufTa jiSis Zukna ZaRls

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162274
  trasis bozia dReSi 20 lari an 25 zogjer mosula gapartaxebuli
 • veZeb pudelis lekvs saswrafod

  veZeb pudelis lekvs saswrafod

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161809
  saswrafod viyidi pudelis lekvs.Tveze metis ar unda iyos.gamomexmaureT oqtombris bolomdis.fasi SeTanxmebiT.gamomexmaureT miTiTebul nomerze
 • gTxovT damexmareT

  gTxovT damexmareT

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161586
  myavs metisis 6 Tvis lekvi Zalian sayvarelia magram ar matovineben da minda saswrafod davaCuqo Tu gaqvT survili iqneb aiyvanoT vinmem damikavSirdiT
 • viCuqeb meZebari minda

  viCuqeb meZebari minda

  oqtomberi 04, 2012
  GEO161150
  erti meZebari ZaRlis lekvi minda Zalian iqneb vinme guliszmierma adamianma maCuqoT
 • pudelis zagli myavs vezeb zagls pudelas shevajvareb pudeltan
  20$ 32.60lari

  pudelis zagli myavs vezeb zagls pudelas shevajvareb pudeltan

  oqtomberi 04, 2012
  GEO161085
  aris mosiyvarle zagli da zaliania vezeb pudel zagls dedals aris bichi sachuqrad gadavchem 2 lekvs damikavshirdit aris supta sisxlis pudeli jishi lesi qvia
 • iyideba kavkasiuri nagazis 2 lekvi.
  100lari

  iyideba kavkasiuri nagazis 2 lekvi.

  oqtomberi 04, 2012
  GEO161140
  iyideba kavkasiuri nagazis lekvebi sufTa sisxlis, arian 3 kvirisebi , am fasSi imitom vyidi rom Zalian meCqareba amaTi gayvida.
 • iyideba germanuli nagazis lekvi
  150lari

  iyideba germanuli nagazis lekvi

  oqtomberi 03, 2012
  GEO151488
  iyideba wminda sisxlis germanuli nagazis xvadi lekvi , daibada 24 agvistos,fasi 150 lari. sakontakto: nomeri 593 5747 21 .
 • iyideba erTi Tvis elitaruli kane-korsos lekvi
  600$ 978lari

  iyideba erTi Tvis elitaruli kane-korsos lekvi

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160539
  kane-korso. uSiSari mcveli da erTguli megobari. Wkviani, advilad gasawvrTneli. mama ukrainisa da saqarTvelos Cempioni. deda mravali gamofenis priziori da laureati. unaklo STamomavloba italiidan. erTi Tvis klasikuri xvadi lekvi. saukeTeso saCuqari! fasi ...
 • veZeb
  300lari

  veZeb

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160474
  Zalian gTxovT maCukeT an momyideT 200, 300 laris farglebSi iorSik terieris lekvi sasurvelia dedali. Zalian gTxovT! gTovT damikavSirdiT 597-77-15-91. -nona 592-82-99-44 - rezi saxli 2-30-20-20 winaswar gmadlobT!
 • minda rom viyido maltisis dzagli
  100$ 163lari

  minda rom viyido maltisis dzagli

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160343
  tu ar gnebavT dzagli damireket
 • viyidi an viCuqeb iorSik terieris ZaRls
  200lari

  viyidi an viCuqeb iorSik terieris ZaRls

  oqtomberi 01, 2012
  GEO159876
  Zalian gTxovT maCukeT an momyideT iorSik terieris ZaRli gTxovT Zalian gTxovT! gTovT damikavSirdiT 599-30-69-50 _ iamze, 592-92-23-12_ ana . saxli 28-52-63 winaswar gmadlobT! dasze ramenairad SevTanxmdebiT :D:D:D Zalian gTxovT!
 • viyidi iorkSir terieri lekvs
  150$ 244.50lari

  viyidi iorkSir terieri lekvs

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159830
  dagvkavSirdiT ! qalaqi zugdidi sakontakto nomeri 555-522-788 an 593-72-72-73 ikiTxeT ilia.
 • viyidi laikas lekvs
  250lari

  viyidi laikas lekvs

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159773
  damikavSirdiT am nomerze 593-72-72-73 an 555-522-788 ikiTxet ilia . viyidi200-250 laris farglebSi. winaswar gmadlobT .
 • seter gordoni

  seter gordoni

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159803
  SeviZen sufTa jiSis xvad seter gordons. aucileblad sagvareulo nusxiT.
 • viCuqeb pitis an sxva moCxubari Zaglis lekvs

  viCuqeb pitis an sxva moCxubari Zaglis lekvs

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159790
  magrad minda mochxubari lekvi me rom gavzardo da vaswavlo yvelaperi Zalian gTxovT gaimeteT erTi lekvi damikavSirdiT am nomerze 555_43_32_95
 • me minda labradori

  me minda labradori

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159673
  me Zalian minda myavdes labradori, radgan Zalian miyvars, is CemTvis Zalian bevrs warmoadgens.
 • rusul evropuli laika

  rusul evropuli laika

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158691
  myavs sufTa sisxlis rusul evropuli laika. (linda) lakis da lulus Svili, veZeb sabuTian xvads Sesajvareblad. minda ro winaswar vnaxo.
 • iyideba pekinesis Zu lekvi
  400lari

  iyideba pekinesis Zu lekvi

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158089
  iyideba pekinesis,ori Tvis, Zu lekvi, damuSavebulia Wiebze, deda aris qera Seferilobis pekinesi, mama aris juja pekinesi,igive miniaturuli pekinesi, samefo jiSis. lekvi Zalian lamazi Seferilobisaa, aqtiuri da megobruli, aqvs yvela kbili Tavisuflad ...
 • sarfiani winadadeba.

  sarfiani winadadeba.

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158042
  ukve meore welia Zalian minda labradoris lekvi.sqess da fers mniSvneloba ar aqvs, magram saWiro Tanxa ar maqvs ris gamoc ver SeviZine amitom Tu vinmes survili geqnebaT lekvis sanacvlod 2 an 3 cal baWias mivcem (kanaduri jiSis). T: 598 445 442
 • viCuqeb lekvs
  100lari

  viCuqeb lekvs

  seqtemberi 26, 2012
  GEO157909
  viCuqeb lekvs sufTa sisxlis
 • vikidi gordonis sufta sisxlis lekvs
  100lari

  vikidi gordonis sufta sisxlis lekvs

  seqtemberi 26, 2012
  GEO157901
  tu vinmes gyavt gordonis lekvi, vikidi.
 • iyideba iorqSerskis terieris lekvebi
  900$ 1 467lari

  iyideba iorqSerskis terieris lekvebi

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157632
  lekvebi aris erTi Tvis
 • kokerspanielis lekvebi
  150lari

  kokerspanielis lekvebi

  seqtemberi 24, 2012
  GEO157116
  iyideba sufTa sisxlis inglisuri kokeris lekvebi, 3 dedali da 3 mamali. arian 20 dRis, kudebi daWrili aqvT.
 • inglisuri kokerspanieli
  160lari

  inglisuri kokerspanieli

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156910
  Zalian mxiaruli da sayvareli lekvia, uyvars TamaSi da mofereba. damuSavebulia Wiaze.
 • saswrafod iyideba labradoris mamali lekvi,2.5 Tvis.
  250lari

  saswrafod iyideba labradoris mamali lekvi,2.5 Tvis.

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156812
  saswrafod iyideba sufTa jiSis labradoris lekvi,mamali 2.5 Tvis.
 • iyideba anglo-rusuli madevari (gonCi)
  350lari

  iyideba anglo-rusuli madevari (gonCi)

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156614
  sami Tvis. sufTa sisxlis.
 • iyideba pekinesis lekvi,mdedri
  400lari

  iyideba pekinesis lekvi,mdedri

  seqtemberi 22, 2012
  GEO156111
  iyideba pekinesis 2 Tvis lekvebi
 • koker-spanielis lekvebi
  200lari

  koker-spanielis lekvebi

  seqtemberi 21, 2012
  GEO156014
  iyideba koker-spanielis lekvebi (dabadebuli 2012 wlis 23 agvistos) Calisferi da mowiTalo Seferilobis. 2 dedali da 3 mamali fasi 200 lari (am TanxaSi Sedis pasporti) 557 93 71 74 kato
 • iyideba pitbulis 2 Tvis lekvi
  300lari

  iyideba pitbulis 2 Tvis lekvi

  seqtemberi 21, 2012
  GEO155839
  vyidi sufTa sisxlis pitbulis lekvs , ded-mama Cxuboben .
 • iyideba pitis lekvi
  300lari

  iyideba pitis lekvi

  seqtemberi 21, 2012
  GEO155774
  iyideba sufTa sisxlis pitis lekvi yavisferii mamalii magari mxiaruli lekvia ded mama magrad Cxubobs dainteresebuli pirebi SememxmianeT 568721897.an .591272647 fasze davilaparakebT
 • gavaCuqeb

  gavaCuqeb

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155660
  taqsas jiSis 6 Tvis lekvs yavisfers gakeTebuli aqvs yvela acra
 • iyideba germanuli nagazis lekvebi

  iyideba germanuli nagazis lekvebi

  seqtemberi 20, 2012
  GEO153673
  iyideba germanuli nagazis lekvebi. Tvenaxevris. fasi 450 lari. telefoni 558121991.
 • gavaCuqeb am lekvs.

  gavaCuqeb am lekvs.

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155491
  gavaCuqeb am lekvs,deda hyavs kane korso,aTi Tvis aris,dedali.
 • veZeb ZaRls

  veZeb ZaRls

  seqtemberi 19, 2012
  GEO154672
  18 seqtembers daaxloebiT dRis 2 saaTze daikarga TeTri pudeli (mamri), metro wereTelis mimdebare teritoriaze. gTxovT mpovneli dagvikavSirdes.
 • iyideba boqsioris lekvebi
  300$ 489lari

  iyideba boqsioris lekvebi

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154183
  boqsioris lekvebi ju da xvadi 25 dgis