iyideba kurdRlis ferma saswrafod

iyideba kurdRlis ferma saswrafod

ianvari 12, 2013
GEO201136
iyideba goliaTis jiSis bocvrebis moqmedi ferma .31 dedali , 18 mamali da baWiebi.fasi SeTanxmebiT.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 281 - 320 sul 389
 • iyideba futkris Zirebi fasi SeTanxmebiT .
  iyideba futkris Zirebi fasi SeTanxmebiT . SegeZlebaT ojaxebi Tqven aarCioT. ojaxebi aris standartuli .
 • iyideba ori dedali xbo
  1 700lari

  iyideba ori dedali xbo

  marti 05, 2013
  GEO226673
  sufTa Svecuri jiSis , erTi aris wlisa da erTi Tvis da Rirs 700 lari. meore ori wlis da Rirs 1000 lari . tel: 591650889
 • iyideba iafad
  120lari

  iyideba iafad

  Tebervali 28, 2013
  GEO224283
  vyidi magari jiSis goCebs.daTo
 • goliaTis jiSis baWiebi
  15lari

  goliaTis jiSis baWiebi

  Tebervali 26, 2013
  GEO223235
  iyideba goliaTis jiSis baWiebi kargi kvebis SemTxvevaSi bocvrebi adian 6-7 kilogramze, myavs sxvadasxva xazebi, baWiebis mSoblebs aranairi naTesauri kavSiri ar aqvT erTmaneTTan. baWiebis mama belgiuri flandris da ruxi goliaTis najvaria, xolo deda sufTa ...
 • vimuSaveb fermaSi
  400lari

  vimuSaveb fermaSi

  Tebervali 26, 2013
  GEO223102
  vimuSaveb fermaSi normaluri anazRaurebiT da normalur pirobebSi.mobiluri:598-61-64-94
 • samive erTad 2000 lari.
  2 000lari

  samive erTad 2000 lari.

  Tebervali 23, 2013
  GEO221419
  calcake ori 650-650 larebSi da erTi 700larad.
 • iyideba boCola fasi 650lari.
  650lari

  iyideba boCola fasi 650lari.

  Tebervali 22, 2013
  GEO220937
  iyideba boCola fasi 650lari.
 • iyideba kurdgeli, 20 lari,
  20lari

  iyideba kurdgeli, 20 lari,

  Tebervali 19, 2013
  GEO173200
  iyideba kurdReli,mdebareoba Tbilisidan 8 kilometrSi, sofeli Sindisi,wavkisTan axlos,.
 • iyideba
  1 400lari

  iyideba

  Tebervali 17, 2013
  GEO218646
  iyideba 5 suli saqoneli.2 mewveli Zroxa 2 dekeuli da 1 eqvsi Tvis xbo.SesaZlebelia maTi calcake gayidvac.ikiTxeT nino
 • iyideba goWebi
  150lari

  iyideba goWebi

  Tebervali 17, 2013
  GEO218570
  iyideba rusul-germanuli jiSis 2 Tvis goWebi,raodenoba 5suli, fasi 150 lari
 • vyidi
  1 000lari

  vyidi

  Tebervali 17, 2013
  GEO218557
  vyidi kerat landrasis jiSis Rors wona 150 kg fasi 1000 lari
 • velikanis baWiebi
  30lari

  velikanis baWiebi

  Tebervali 08, 2013
  GEO214172
  myavs saukeTeso jiSis baWiebi mama jer 10 Tvisaa da 7,5 kilos iwonis aris kaliforniuli deda aris Savi velikani aris 8 Tvis da 6.5 kilos iwonis suraTebi aris dzveli Tve naxevris myavs 7 baWia damirekeT 558569964
 • iyideba Rorebi
  3 000lari

  iyideba Rorebi

  Tebervali 08, 2013
  GEO214065
  iyideba 2 pirvelaze dasayreli deda Rori ,TiTo 100 kilo.amerikuli diurokisa da inglisuri iorkSiris jiSis taxi 200 kg.bolo fasi 3000 lari
 • iyideba futkris ska
  170$ 277.10lari

  iyideba futkris ska

  Tebervali 06, 2013
  GEO213095
  gavyidi futkris skas Zlieri futkris ojaxebiT da kargi skebiT. fasi 170$.
 • iyideba iafad
  150lari

  iyideba iafad

  Tebervali 02, 2013
  GEO211101
  vyidi magari jishis gochebs aseve vyidi deda gors wona250fasi1000lari.dato
 • goWebi da Rorebi
  110lari

  goWebi da Rorebi

  ianvari 30, 2013
  GEO208028
  iyideba 12 kiloiani goWebi, sajiSe Roris, 110 larad, deda Rori, romelic igebs 13-15 goWs.-500 LARAD
 • Tivis tuki

  Tivis tuki

  ianvari 29, 2013
  GEO209271
  iyideba Tivis tukebi. fasi SeTanxmebiT. adgilze mitaniT
 • goCebi iafad !
  90lari

  goCebi iafad !

  ianvari 29, 2013
  GEO208907
  iyideba rusulis da landras jiSis narevi goCebi 5-ve dedaliaa aseve myavs sxva budobis mamali romelic gamoadgebaT kerataT mamali goCi didia am dedlebTan SedarebiT idealuri variantia visac gasamravleblad gindaT goCebi Camen yvelafers kargaT.arian TeTrebi ...
 • iyideba goWebi

  iyideba goWebi

  ianvari 28, 2013
  GEO208562
  iyideba goWebi, wona 14-15 kilogrami. fasi SeTanxmebiT. tel:568-75-10-57
 • Cven veZebT warmomadgenlebi saqarTveloSi
  6 900€ 15 870lari

  Cven veZebT warmomadgenlebi saqarTveloSi

  ianvari 26, 2013
  GEO207609
  mowyobilobebi rZis. Zalian xelsayreli pirobebi. didi bazarze. Sveicariis warmoebis teqnika. momgebiani biznes proeqti. sruli mxardaWera, sakonsultacio. yvela sxva informacia Cvens vebgverdze
 • Cven veZebT warmomadgenlebi aRWurviloba saqarTveloSi
  6 900€ 15 870lari

  Cven veZebT warmomadgenlebi aRWurviloba saqarTveloSi

  ianvari 26, 2013
  GEO207601
  Cven veZebT warmomadgenlebi aRWurviloba saqarTveloSi. mowyobilobebi rZis. Zalian xelsayreli pirobebi. didi bazarze. Sveicariis warmoebis teqnika. momgebiani biznes proeqti. sruli mxardaWera, sakonsultacio. yvela sxva informacia Cvens vebgverdze
 • viyidi Zroxas
  1 500lari

  viyidi Zroxas

  ianvari 24, 2013
  GEO206127
  viyidi jiSian mosageb Zroxas, wveladobiT 10dan15litramde 593 19 43 60 ikiTxeT gia
 • saswrafod iyideba jiSiani Rorebi
  15 000lari

  saswrafod iyideba jiSiani Rorebi

  ianvari 20, 2013
  GEO204542
  saswrafod iyideba saukeTeso jiSis Rorebi da burvakebi landrebi bekonebi da diurokis jiSis,8 dedaRori 1 kerati,4 burvaki,aqedan 4 makea.aseve maqvs wisqvili,5 cali 200 litriani naxerxis feCebi,2 pompa,2 cali haer gamwovi sam faziani.SegiZliaT amave fermaSi ...
 • iyideba 1000 cali Tivis tuki, siRnaRis raionidan(erisimedi)
  2000cali Tiva tukebiT
 • iyideba
  30lari

  iyideba

  ianvari 10, 2013
  GEO195102
  iyideba ukrainidan Semoyvanili swrafmzardi, saxorce jiSis baWiebi,75 dRidan SeiZleba dakvla,xorcis gamosavali 60-65%. baWiebi iyideba garantiiT, Tu jiSisaTvis damaxasiaTebel kondiciebs ar miaRwia, gadaxdil Tanxas vabrunebT aTmagi odenobiT.
 • gayidos ze meti 1,000 cxvari
  160lari

  gayidos ze meti 1,000 cxvari

  ianvari 05, 2013
  GEO198422
  saqarTvelos marneuli algeTis
 • kurdReli
  25lari

  kurdReli

  dekemberi 24, 2012
  GEO195398
  am momentisTvis sarealizaciod gvyavs: 20cali - mamali(4-5 Tvis 3-3,5kg)fasi 25-35l mde. da 2 cali - dedali (7-8 Tvis, wona-5kg)fasi 70l. SesaZlebelia kurdRlis dakvla/damuSavebac mdebareoba - orxevi. tel: 595 30 60 10 giorgi
 • landrasis jiSis sajiSe mamri burvakebi

  landrasis jiSis sajiSe mamri burvakebi

  dekemberi 22, 2012
  GEO194603
  iyideba xuTi Tvis asakis landrasis jiSis sajiSe mamri burvakebi. burvakebi arian kargad movlilebi,Catarebuli aqvT yvela saTanado veterinaruli acra. arian 40-50 kg. fasi: 1 kg - 10 lari. tel: 579 35 88 99 vano
 • iyideba dekeuli

  iyideba dekeuli

  dekemberi 18, 2012
  GEO130197
  dekeuli jiSi ar vuci 7tvis. wona 70kg. f.400l.
 • SeviZen

  SeviZen

  dekemberi 15, 2012
  GEO192498
  viyidi msxvilfexa rqosan pirutyvs (Zroxas) 12–17 litr wveladobis
 • SeviZen

  SeviZen

  dekemberi 15, 2012
  GEO192485
  SeviZen msxvil fexa rqosan pirutyvs (Zroxebs) 12_15 litris wveladobis
 • deda xori
  100 000 000lari

  deda xori

  dekemberi 15, 2012
  GEO192464
  magari xorebia xris atze meti 593 16 08 17 pasi SeTaxmebit
 • iyideba 40-50kg iani burvakebi

  iyideba 40-50kg iani burvakebi

  dekemberi 06, 2012
  GEO188558
  iyideba sofelSi gazrdili 40-50.kg iani goWebi ,fasi SeTanxmebiT .tel 599791108 tarieli
 • Sevisyidi

  Sevisyidi

  noemberi 26, 2012
  GEO184440
  Sevisyidi mewveli jiSis Txebs
 • vyidi deda Rorebs
  1 500lari

  vyidi deda Rorebs

  noemberi 21, 2012
  GEO182222
  vyidi sufTa sisxlis inglisuri iorqSiris make deda Rorebs.Rorebi arian sabekone jiSisebi qons ar ikeTeben,woniT 200kg-s aRematebian da dayrian dekemberSi.saukeTeso variantia maTTvis visac surs jiSiani saqonlis momravleba,meki mas vyidi dasayreli goWebis ...
 • vyidi
  10lari

  vyidi

  noemberi 12, 2012
  GEO178403
  iyideba 100 kilogramamde dasayreli Rorebi 2 Tvis makeebi fasze SevTanxmdebiT
 • iyideba!
  9lari

  iyideba!

  noemberi 06, 2012
  GEO175640
  iyideba landrasis jiSis 3 Rori, maTgan 2 dedali (nezvi) da erTi mamali (taxi). nezvebis cocxali wonaa 180 k.g, xolo, taxis 190 k.g. asaki nezvebis 12 Tve, taxis 11T. damikavSirdiT : 593 00 50 20 leqso.
 • vyidi velikanis da cxvris najvari kurdRlis baWiebs 20` larad
  vyidi velikanis da cxvris najvari kurdRlis baWiebs 20 larad,mdebareoba mcxeTa.arian 2 Tvi baWiebi.deda kurdReli iwonis 5kgs,mama kurdReli ki 6kgs. damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT nomerze.naRd myidvels kurdRels TbiliSic Cavuyvan.
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  noemberi 04, 2012
  GEO174873
  vedzeb samsaxurs var 61wlis saswrapod damikavshirdit