iyideba kurdRlis ferma saswrafod

iyideba kurdRlis ferma saswrafod

ianvari 12, 2013
GEO201136
iyideba goliaTis jiSis bocvrebis moqmedi ferma .31 dedali , 18 mamali da baWiebi.fasi SeTanxmebiT.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 281 - 320 sul 366