VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • kurdRlebi
  20lari

  kurdRlebi

  aprili 22, 2014
  GEO393160
  iyideba sufTa sisxlis TeTri goliaTis baWiebi izrdebian 6-7 kilo 1baWiis fasi 20 lari.agreTve gvyavs sasaCuqre baWiebi 1baWiis fasi 10lari.dainteresebulma pirebma dagvikavSirdiT am nomerze 591005233.
 • 125 000$ 203 750lari

  iyideba bina quTaisSi sakuTari saxli

  ivnisi 20, 2013
  GEO269153
  2 sarTuliani 150 kv.m prestiJul ubanSi xarebis eklesasTan ezoTi 1 kv.m is fasi 800 $
 • 15lari

  iyideba velikanis baWiebi

  ivnisi 10, 2013
  GEO265347
  iyideba baWiebi velikanis jiSis
 • vyidi kanaduri jiSis kurdRlebs

  vyidi kanaduri jiSis kurdRlebs

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158044
  vyidi kanaduri jiSis baWiebs,Zalian lamazebi da sayvarlebi arian aseve gonierebic.advilad eCvevian patrons,darqmeuli saxeli esmiT.arian Wrelebi (TeTri-Savi koplebiT) nacrisferebi, TeTrebi da Savebi.fasi ...
 • viyidi an viCuqeb zazunas
  5lari

  viyidi an viCuqeb zazunas

  aprili 21, 2012
  GEO92543
  viyidi an viCuqeb zazunas. dzalian minda sasurvelia akvariumiT da SemiZlia viyido 5-7 larSi> :*
 • iyideba baWiebi
  30lari

  iyideba baWiebi

  marti 05, 2012
  GEO37943
  iyideba vilikanis rusuli jiSis baWiebi