VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo kompania !
  • samSeneblo kompania.

arcerTi gancxadeba rubrikaSi reptiliebi

ver ipoveT rasac eZebdiT ? ramdenime wamSi ganaTavseT Tqveni ufaso gancxadeba, namdvilad aris vinme vinc SeZlebs dagexmaroT !